Investeringsordbog

Afkast 
Den samlede indtjening eller det samlede tab på en investering, fx aktier, obligationer, investeringsbeviser, strukturerede produkter, hedgeforeninger osv. For aktier vil det sige det årlige udbytte plus kursgevinst eller minus kurstab. For obligationer er afkastet den faste pålydende rente plus en gevinst eller fratrukket et tab på kursen ved salg eller udtrækning (dvs. når obligationen udløber). 

Akkumulerende afdeling 
En afdeling i en investeringsforening, hvor investorerne ikke får udbetalt udbyttet af investeringerne. Pengene geninvesteres i stedet i afdelingen.

Aktie 
Et værdipapir, hvor man får en ejerandel i en virksomhed og dermed bliver medejer af den pågældende virksomhed. Kursudviklingen på aktien – og dermed afkastet af investeringen – vil primært afhænge af, hvordan forventningerne til indtjeningen er i den pågældende virksomhed. Som aktionær modtager man normalt et udbytte én gang årligt efter generalforsamlingen.

Aktiekapital 
Summen af den pålydende værdi af samtlige udstedte aktier i selskabet.

Aktivklasser 
Betegnelse for investeringsmuligheder med forskellige afkast- og risikokarakteristika – fx aktier, obligationer, valuta og råvarer. Aktivklasser udgør den overordnede fordeling i en portefølje, hvorimod det enkelte værdipapir kan tilordnes en aktivklasse.

Asset Allocation 
En strategi, der i porteføljeanbefalinger har det formål at optimere en portefølje af værdipapirer ved at fordele investeringerne over forskellige typer af aktier, obligationer og andre aktivklasser.

Benchmark
En målestok, som kursudviklingen for et værdipapir eller en gruppe af værdipapirer sammenlignes med, og det antages, at et benchmark afspejler tendensen i markedet.

Børs
Handelsplads for værdipapirer. Nasdaq Copenhagen A/S er i Danmark stedet, hvor der handles med børsnoterede værdipapirer som aktier, investeringsbeviser, obligationer med mere. Tidligere kendt som Københavns Fondsbørs.


Depot 
En investors værdipapirer opbevares i et depot, hvor de registreres elektronisk.

Efficient rand
Beskriver den optimale kombination mellem obligationer, aktier og andre aktivklasser set i forhold til den ønskede risiko. Den efficiente rand bruger man til at sikre det teoretisk set rigtige forhold mellem afkast og risiko.

Emerging markets 
Er en betegnelse for udviklingslandenes finansielle markeder - også kendt som ”nye markeder”. Typisk giver emerging markets højere afkast end de etablerede markeder, men de er samtidig mere risikable på grund af ustabilitet, ringe omsætning i de enkelte værdipapirer, særlige regler for handel med mere.

Etablerede markeder 
De finansielle markeder i lande med de mest udviklede økonomier og kapitalmarkeder. Er kendetegnet ved større stabilitet og lavere afkast end emerging markets.

Ex-udbytte/kupon 
Investeringsbeviser, som sælges uden en ret til udbytte. De udstedes og handles fra annoncering til udbetaling af udbytte. Årsagen er, at man ønsker at hjælpe nye investorer i forhold til skat og geninvesteringsomkostninger.

Fondskode

Værdipapirets unikke nummer, der gør, at man altid kan finde frem til et bestemt papir, uanset hvem eller hvilken organisation man spørger.

Future 
En bindende kontrakt, hvor parterne har pligt til at købe eller sælge et givet aktiv på et givet fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat pris. En future er en børsomsat kontrakt, der indgås mellem to parter – en køber og en sælger.

Gearing 
Belåning af allerede investeret kapital til at foretage nye investeringer. Det er investering for lånte penge. Hvis fx en investor har 100.000 kr. og derudover låner 200.000 kr. og herefter køber værdipapirer for alle pengene, så har investor en investering, der er gearet to gange.

Handelsomkostninger
Prisen for at købe eller sælge værdipapirer.

Hedgeforening
Er opbygget som investeringsforeninger og er ejet af medlemmerne. Hedgeforeninger har dog bredere investeringsrammer og andre investeringsstrategier end traditionelle investeringsforeninger.

Højrenteobligationer
En fællesbetegnelse for emerging markets- og virksomhedsobligationer.

Intraday-grafen.
Viser kursudviklingen over den aktuelle børsdag.

Investeringsbevis
Et værdipapir udstedt af en investeringsforening.

Investeringsforening
En sammenslutning af investorer, som er gået sammen om at få mest muligt ud af deres opsparing. Investeringsforeningen er ejet af medlemmerne, der får hele overskuddet, efter at foreningens udgifter til administration og køb og salg af værdipapirer er betalt.

Korte obligationer
bligationer med en løbetid på 0-5 år.

Kurs
Det beløb, som aktier, obligationer og investeringsbeviser aktuelt handles til på en børs. Altså prisen på værdipapiret.

Kurtage
Prisen for at handle værdipapirer, altså det beløb din bank opkræver af dig for at udføre handlen. Typisk er det en procentdel af handlens værdi. Normalt er der også et minimumsbeløb for kurtagen.

Obligation
Et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag til køberen (investoren) på bestemte tidspunkter. De fleste obligationer udstedes af enten en stat (også udenlandske), en virksomhed eller realkreditinstitutterne. Obligationer bruges primært til at finansiere bygninger og en del af statens udgifter med.

OMXC20
Indekset over de 20 mest handlede danske aktier.

Option
En kontrakt mellem en køber og en sælger, der giver køber ret – men ikke pligt – til at købe eller sælge på et givet fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs.

Portefølje
Et andet ord for en samling af værdipapirer. Har man mere end ét værdipapir, har man en portefølje. Det kan være en fordel at tænke i porteføljer, fordi man ved køb af flere værdipapirer har mulighed for at reducere risikoen, uden at afkastet nødvendigvis reduceres.

Realkreditinstitut
Et finansielt institut, der udsteder obligationer med sikkerhed i fast ejendom.

Realkreditobligation.
En obligation udstedt af et realkreditinstitut.

Rekyl
En kursnedgang, som efterfølger en kursopgang – eller omvendt.

Risiko
I investeringsmæssig sammenhæng er risiko et udtryk for værdiudsving på værdipapirer.

Risikoprofil
n måde at beskrive, om du ønsker at have lav eller høj risiko i dine investeringer.

Risikospredning 
Risikospredning får man ved at investere i flere forskellige værdipapirer. Den samlede investering er dermed ikke så følsom, hvis et enkelt papir falder i kurs. En nem form for risikospredning får man fx ved at købe investeringsbeviser i en investeringsforening.

Spread
Forskellen mellem aktuelle købspriser og salgspriser.

Standardafvigelse
Viser, hvordan de månedlige afkast gennem de seneste 36 måneder har svinget i forhold til gennemsnitsafkastet. En høj standardafvigelse betyder, at papirets værdisvingninger har været store – altså et ustabilt papir.

Statsobligation
En obligation udstedt af en nationalstat.

Struktureret produkt
En form for finansielle produkter, der er sammensat af flere forskellige underliggende aktiver. Afkastet afspejler en ret for investor til i større eller mindre grad at få andel i en forventet udvikling på en række udvalgte underliggende aktiver (eksempelvis aktier, aktieindeks, obligationer, obligationsindeks, råvarer, valuta mv.), som er sat sammen til én helhed. Retten til dette afkast omtales i økonomiske termer som produktets optionselement.

Udbytte
En årlig udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Værdien af udbyttet fastsættes på virksomhedens generalforsamling. Udbytte svarer lidt til renter på en almindelig konto. Udbyttet er en del af afkastet.

Udbyttebetalende afdeling
En afdeling i en investeringsforening, hvor investorerne får evt. udbytte udbetalt. Det modsatte er en akkumulerende afdeling, hvor udbyttet geninvesteres i afdelingen.

Upside
Et udtryk for vækstpotentialet i en aktie. Det modsatte er downside, dvs. risikoen for tab.

Varighed 
Udtrykker rentefølsomheden på obligationer, som siger noget om, hvor meget obligationen kan falde/stige ved ændringer i renten.

Virksomhedsobligationer
En obligation, som er udstedt af et selskab. Risikoen er typisk større end på en realkredit- eller statsobligation.

Volatilitet 
En matematisk måling af de historiske udsving i afkastet. Jo lavere tal, desto mere stabilt har investeringen udviklet sig. Et andet ord for udsving.

Bliv kontaktet vedrørende investering