Bjergbestiger i risikabel situation

Forstå din risiko

Investering indebærer risiko. Værdien af enhver investering kan gå op og ned – og falde til nul. Men markedernes belønning for at løbe en risiko er muligheden for en bedre forrentning af pengene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afkast og risiko hænger sammen. En forventning om et højere afkast indebærer en accept af en højere risiko. Det handler derfor om at finde den rette balance mellem risiko, afkastpotentiale og tidshorisont, når man vil investere.

Risiko kan angives på flere måder. For investeringsforeninger bruger man ofte standardafvigelse og risikoindikator. Begge risikomål er dog bagudskuende og fortæller altså, hvordan risikoen har været – ikke nødvendigvis hvordan risikoen kommer til at blive i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at du også sætter dig ind i de risikofaktorer, der er forbundet med investeringen

Sådan vurderer man risiko

Den mest udbredte metode til at vurdere en risiko er at se på standardafvigelsen. Standardafvigelsen er et matematisk mål for historiske kursudsving i forhold til afkast. En lav standardafvigelse er ensbetydende med en investering, der historisk set har været kursstabil, mens en høj standardafvigelse omvendt betyder, at investeringen har udvist store udsving. Standardafvigelsen bruges ofte til at sammenligne forskellige investeringer, og du møder begrebet fx i angivelse af investeringsforeningers risici.

Den forventede risiko er lige så vigtig for investeringsbeslutningen som det forventede afkast. Det kan i høj grad være afgørende for, hvordan du har det med dine investeringer. Og risiko og forventet afkast skal gerne hænge sammen.

Betydningen af timing

Timingen har stor betydning i forbindelse med investering – men markedet er svært at forudsige, og det gør timingen lige så svær. Usikkerheden omkring udviklingen på de forskellige markeder betyder, at det er en god ide at sprede investeringerne.

Spred din risiko

Spredningen kan være med til at udjævne udsvingene og reducere eventuelle negative afkast som fx skyldes uheldig timing eller valg af en specifik aktie, obligation eller andet. Hvis man spreder sin formue over flere typer aktivklasser, kan risikoen på den samlede investering reduceres. Nedenfor kan du se de forskellige risikofaktorer, som du skal være opmærksom på.

Mød forskellige aktivtyper

  • Traditionelle obligationer giver sikkerhed, fordi man ved stats- og realkreditobligationer med stor sikkerhed kan få sine penge igen. Ulempen er, at den høje sikkerhed ofte resulterer i et begrænset afkast på denne type aktiver. Man er ikke garderet mod negativt afkast, men risikoen er begrænset.

  • Højrenteobligationer giver høj rente og bidrager til et positivt løbende afkast. Ulempen er, at afkastet kan blive påvirket negativt ved fx stigende renter, faldende valutakurser eller stigende kreditspænd, og derfor kan afkastet ikke betragtes som sikkert.

  • Aktier giver mulighed for at få del i den værdiudvikling, der skabes i børsnoterede virksomheder. Investering i virksomheder, som er i en positiv udvikling, kan give et attraktivt afkast. Ulempen er, at en negativ selskabsudvikling kan give store kurstab.

  • Alternativer kan fx være investering i råvarer, forsikringer, lån og valuta. Alternativer er kendetegnet ved at agere anderledes end aktier og obligationer og ikke være afhængige af samme faktorer. Derfor er formålet med alternativer at sprede risikoen i din portefølje. Ulempen er, at alternativer kan være komplekse, og at kursudviklingen kan være negativ.

Risikofaktorer
Beskrivelserne i dette afsnit fremhæver de væsentligste typer af risici:

Eksponering mod et enkelt land
Et land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, og udviklingen i landets valuta og rente vil påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod en enkelt branche En branche kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag.

Valutarisiko
Eksponering mod valutaer kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner, og det kan påvirke kursen.

Udstederspecifik risiko
En udsteder kan gå konkurs, og så kan hele investeringen i det pågældende værdipapir være tabt.

Likviditetsrisiko
I særlige tilfælde kan lokale eller globale forhold medføre, at værdipapirer og valutaer ikke kan omsættes.

Modpartsrisiko
Modpartsrisiko er risikoen for at lide et finansielt tab som følge af en modparts misligholdelse af sine betalingsforpligtelser. Som investor kan man eksempelvis blive ramt af modpartsrisiko, hvis en virksomhed bag en virksomhedsobligation går konkurs og en rentebetaling til en investor i virksomhedsobligationen på den baggrund udebliver.

Særlige risici på de nye markeder (emerging markets)
Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, da disse markeder ofte er mere ustabile eller ikke modnet så meget som etablerede markeder.

Obligationsmarkedet
Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag.

Renterisiko
Renteniveauet varierer fra region til region og spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer. Stigende renter fører som udgangspunkt til faldende obligationskurser.

Kreditrisiko
Kreditrisikoen er relateret til, om obligationsudstederen kan indfri sine gældsforpligtelser.

Udsving på aktiemarkedet
Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt.

Risikovillig kapital
Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til fx udvikling af nye produkter.

Eksponering mod råvarer
Råvarepriser kan svinge meget, og der er risiko for kraftig reaktion på fx naturkatastrofer, reguleringsmæssig tiltag og krige. Der er risiko for, at en råvare kan falde i pris og give tab for porteføljen.

Særlige risici ved investering i alternative investeringsstrategier
Alternative investeringsstrategier har et andet afkastmønster end almindelig obligations-, aktie- og valutainvesteringer, og de kan være komplekse og sværtgennemskuelige. Fonde med alternative investeringsstrategier kan være illikvide og prisdannelsen usikker, og det øger risikoen for investorer med kort tidshorisont.


Sådan kommer du i gang med at investere

Hvis du ønsker at investere selv, har du ikke brug for andet end Jyske Netbank og/eller Jyske Mobilbank, men vi anbefaler, at du under alle omstændigheder får en Jyske Investeringsplan.

Det sker i praksis ved, at din rådgiver hjælper dig med at få afklaret nogle vigtige spørgsmål. Eller at du følger flowet i Jyske NemInvestering. Det drejer sig ikke mindst om din holdning til risiko, hvor mange penge du vil investere, og hvornår du forventer at skulle bruge pengene igen.