Beskatning af gevinst og tab ved investering

Generelt

Denne oversigt giver dig det store overblik over, hvordan forskellige typer værdipapirer beskattes i forbindelse med gevinst, tab eller udbytte.

Skat af værdipapirer [PDF]

Du kan også finde samlet information om skat på investering på SKAT.dk.Aktier, investeringsbeviser m.v.

Skattestyrelsen kan beregne skattepligtige avancer på de fleste børsnoterede aktier og investeringsbeviser, fordi Skattestyrelsen modtager oplysninger fra banken, hver gang du køber eller sælger børsnoterede aktier og investeringsbeviser. Endvidere modtager Skattestyrelsen hvert år oplysninger om værdipapirernes værdi pr. 31. december.

Når Skattestyrelsen har beregnet den skattepligtige avance, fremgår den automatisk af din årsopgørelse, uanset om værdipapiret beskattes ved salg eller lagerbeskattes.

Hvis du modtager udbytter på dine værdipapirer, vil disse automatisk fremgå af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, da disse udbytter indberettes fra Jyske Bank til Skattestyrelsen.

Hvilke værdipapirer lagerbeskattes?

Beviser i akkumulerende investeringsforeninger og de fleste investeringer i ETF fonde beskattes efter lagerprincippet. Lagerprincippet er en årlig beskatning af kursændringen på værdipapiret, selv om det ikke er solgt.

På den enkelte investeringsforenings hjemmeside kan du læse mere om beskatningen af investeringsbeviset. Hvis du har købt et akkumulerende bevis i Jyske Portefølje/Jyske Invest, kan du læse mere om lagerbeskatningen på jyskeportefolje.dk/skat.

Hvilke værdipapirer beskattes ved salg?

Børsnoterede aktier og de fleste udloddende investeringsforeningsbeviser beskattes ved salg af værdipapiret. Du kan læse mere om beskatningen af investeringsbeviset på den enkelte investeringsforenings hjemmeside. Skat på udloddende investeringsbeviser i Jyske Invest og Jyske Portefølje.

Har du børsnoterede aktier og udloddende investeringsbeviser (som ikke lagerbeskattes), og som er købt før 2010, kan Skattestyrelsen først beregne skattepligtige avancer, når du har indtastet disse køb i Skattestyrelsens beregningssystem.

Skat på aktier for personer – hvordan og hvor meget? [PDF]?


Sådan finder du oplysninger om papirer købt før 2010

Læs om "Registrering af værdipapirer" hos Skattestyrelsen.

Undersøg først, om din beholdning af aktier og investeringsbeviser er skattefri og/eller er omfattet af de andre betingelser under overgangsregler for aktier og investeringsbeviser.

Find købspriser i Jyske Netbank

For at finde købspriser i Jyske Netbank skal du være tilmeldt netbanken. Papirerne skal være handlet til/fra dit depot i Jyske Bank. Hvis værdipapirerne er overført til Jyske Bank, skal du bruge notaer fra det pengeinstitut, som papirerne oprindeligt er handlet i.

Du kan finde købspriser på flere måder:

Under menupunktet "Netboks"

 • Find anskaffelsessum på værdipapiret nemmest ved "søg i Netboks". 
 • Vælg i mapper
  1. Fonds og Depot
   • Nota vedr. fondshandel
   • Afkastmeddelelse - hver vises købspriser ved aftale om automatisk geninvestering
  2. Årsopgørelse/-udskrift (fonds/depot), hvor dine fondshandler i Jyske Bank fremgår (ekskl. kurtage). Det er muligt at finde en udskrift, som ligger op til fem år tilbage.

Under menupunktet "Investering"

 • Find "Dine handler", hvor du vælger depotejer og hvilken periode du vil søge. Det er muligt at finde en udskrift, som ligger op til fem år tilbage.
 • Hvis du vil søge efter handler, som ligger mere end fem år tilbage i tiden, skal du i netbanken finde menupunktet "Depoter og puljer", hvor du vælger fanen "Depothistorik". Herefter kan du vælge en selvvalgt periode, og du kan søge helt tilbage til 01.01.1990.

Har du ikke købspriserne på dine handler i Jyske Bank?

Har du ikke fundet det, du søgte, via Jyske Netbank, og har du købt papirerne i Jyske Bank, kan du bestille dokumentationen fra Jyske Banks arkiv. Kontakt din afdeling. Ekspeditionstid må påregnes.

Oplysninger om handler fra januar 2010 og frem koster 50 kr. pr. udskrift. Er de oplysninger, vi skal finde i arkivet, fra før januar 2010 beregner banken 1.000 kr. pr. time. Er papirerne købt før dit samarbejde med Jyske Bank, skal du kontakte det pengeinstitut, hvor du har købt dem.

Øvrige forhold

Købspriser ved aftale om automastik geninvestering 
Har du i forbindelse med udbetaling af udbytte på investeringsbeviser aftale om automatisk geninvestering, vil anskaffelsesbeløbet på udbyttebeviserne fremgå af afkastmeddelelsen for udbyttet. Anskaffelserne bliver endvidere indberettet til Skattestyrelsen, så avancer ved efterfølgende salg kan blive beregnet automatisk af Skattestyrelsen. 
Har du Jyske Bank-aktier?

På Jyske Bank-aktier er der i 1999 og 2004 gennemført ændring af stykstørrelse (aktiesplit) og senest i december 2009 også en udvidelse af aktiekapitalen.

Det kan derfor være komplekst at finde de rigtige købspriser på aktien. Det afgørende er, hvornår du har købt dine Jyske Bank-aktier. Derudover skal du huske at beregne en gennemsnitlig købspris, hvis du har købt og solgt Jyske Bank-aktien i flere omgange. 

Det er vigtigt, at du selvangiver det omregnede stykantal i fbm. købspriserne, da dine avancer ellers ikke vil blive beregnet korrekt, når du fremover sælger aktier, og du har valgt at lade Skattestyrelsen foretage beregningen.

Hvornår har du købt Jyske Bank-aktien?

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier før 19. maj 1993
Så kan du som udgangspunkt vælge at bruge kursen den 19. maj 1993 som købspris i stedet for den faktiske købspris. Den officielle børskurs for Jyske Bank-aktien den 19. maj 1993 var 300,00 kr. for 1 stk. aktie á 100 kr.

Vælger du at anvende 1993-kursen, svarer 1 stk. Jyske Bank-aktie købt før 19. maj 1993 til, at du i dag har 10 aktier til en købspris på 30 kr. for 1 stk. aktie.

Har du ikke handlet Jyske Bank-aktier efterfølgende, kan du anvende denne kurs ved selvangivelse af dine gamle købssummer vedr. Jyske Bank-aktien. 

Læs mere under "Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser" på Skattestyrelsens hjemmeside om brug af 1993-kurserne

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier efter den 19. maj 1993, men før den 13. oktober 1999
Stykstørrelsen pr. aktie blev ændret fra nominelt 100 kr. til 20 kr. (aktiesplit 1:5) den 13. oktober 1999 og fra nominelt 20 kr. til 10 kr. (aktiesplit 1:2) den 13. oktober 2004.

Købte du eksempelvis 200 aktier a nominelt 100 kr. i 1998 til 80 kr. pr. stk. og har beholdt dem, vil du efter aktiesplittet i 1999 have 1000 aktier a nominelt 20 kr. til en købspris på 16 kr. pr. stk. og efter aktiesplittet i 2004 have 2000 aktier a nominelt 10 kr. til en købspris på 8 kr. pr. stk.

Antal aktier er således i alt ganget med 10 (først med 5 i 1999, dernæst med 2 i 2004), og den faktiske anskaffelseskurs er divideret med 10 (først med 5 i 1999, dernæst med 2 i 2004).

Har du ikke handlet Jyske Bank-aktien efterfølgende, skal du selvangive købssummen med det omregnede antal stk.

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier efter den 13. oktober 1999, men før den 13. oktober 2004
Stykstørrelsen pr. aktie blev ændret fra 20 til 10 den 13. oktober 2004.

Købte du eksempelvis 100 stk. i 2002 til kurs 150 kr. pr. stk. og har beholdt dem, vil du efter aktiesplittet have 200 aktier til en købspris på 75 kr. pr. stk. Antal aktier er således ganget med 2, og den faktiske anskaffelseskurs er divideret med 2.

Har du ikke handlet Jyske Bank-aktien efterfølgende, skal du selvangive købssummen med det omregnede antal stk.

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier på baggrund af tildelte eller købte tegningsretter i forbindelse med aktieemissioner
Efter 1993 har der i Jyske Bank-aktien været aktieemissioner i september 1995 og i december 2009.

Har du fået tildelt tegningsretter og tegnet nye aktier på baggrund af disse, bliver anskaffelsessummen på de nye aktier det beløb, du har betalt ved tegningen.

Har du købt tegningsretter og tegnet nye aktier på baggrund af disse, bliver anskaffelsessummen på de nye aktier det beløb, du har betalt ved tegningen + det beløb, du har betalt for tegningsretterne.

Har du købt og solgt Jyske Bank-aktier i flere omgange?

Har du handlet Jyske Bank-aktier i flere omgange, skal du ved opgørelsen af din anskaffelsessum på aktierne anvende FIFO-princippet og gennemsnitsmetoden.

 • FIFO-princippet betyder, at de aktier, som du har købt først, er dem, som du sælger først.
 • Gennemsnitsmetoden betyder, at din anskaffelsessum på de aktier, du sælger, skal opgøres som en forholdsmæssig andel af den samlede anskaffelsessum på alle dine Jyske Bank-aktier og fordeles på de aktier, du sælger, og på de aktier, du endnu har i behold. Vær dog opmærksom på, at de aktier der er købt før 2006, og som indgår i en skattefri beholdning, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum. 

Se mere på Skattestyrelsens hjemmeside under "Skattemæssig købssum".

Følgende aktier skal ikke indgå i beregningen:

 • Aktier, der er båndlagte i henhold til selskabets interne generelle ordning om medarbejderaktier
 • Aktier, der eventuelt indgår i en skattefri beholdning
 • Aktier, der er i pensionsdepot.

Se vejledning om skat på aktier og værdipapirer på Skattestyrelsens hjemmeside

Vær opmærksom på, at dine værdipapirer i pensionsdepoter ikke er omfattet.


Obligationer

Renter på obligationer bliver indberettet til Skattestyrelsen og fremgår automatisk på din årsopgørelse.

Skattestyrelsen beregner ikke skattepligtige avancer på obligationer. Du skal derfor selv beregne avancen, når du sælger en obligation – eller når obligationen bliver udtrukket.

Gevinst og tab på danske obligationer købt før den 27. januar 2010 er normalt ikke skattepligtige. 

Du kan læse mere om beregning og selvangivelse af skat på obligationer og andre fordringer på SKAT.dk. Hvis det drejer sig om virksomhedsobligationer, så start med vores faktaark om gevinst og tab på børsnoterede virksomhedsobligationer [PDF].

Du skal ikke beregne gevinst og tab på obligationer i pensionsdepot. Denne beregning foretages automatisk af dit pengeinstitut.

Sådan finder du oplysninger om købs- og salgssummer på dine obligationer


Find købspriser i Jyske Netbank

For at finde købspriser i Jyske Netbank skal du være tilmeldt netbanken. Papirerne skal være handlet til/fra dit depot i Jyske Bank. Hvis værdipapirerne er overført til Jyske Bank, skal du bruge notaer fra det pengeinstitut, som papirerne oprindeligt er handlet i.

Du kan finde købspriser på flere måder:

Under menupunktet "Netboks"

 • Find anskaffelsessum på værdipapiret nemmest ved "søg i Netboks". 
 • Vælg i mapper
  1. Fonds og Depot
   • Nota vedr. fondshandel
   • Afkastmeddelelse - hver vises købspriser ved aftale om automatisk geninvestering
  2. Årsopgørelse/-udskrift (fonds/depot), hvor dine fondshandler i Jyske Bank fremgår (ekskl. kurtage). Det er muligt at finde en udskrift, som ligger op til fem år tilbage.

Under menupunktet "Investering"

 • Find "Dine handler", hvor du vælger depotejer og hvilken periode du vil søge. Det er muligt at finde en udskrift, som ligger op til fem år tilbage.
Har du ikke købspriserne på dine handler i Jyske Bank?

Har du ikke fundet det du søgte via Jyske Netbank og har du købt papirerne i Jyske Bank, kan du bestille dokumentationen fra Jyske Banks arkiv. Kontakt din afdeling. Ekspeditionstid må påregnes.

Oplysninger om handler fra januar 2010 og frem koster 50 kr. pr. udskrift. Er de oplysninger, vi skal finde i arkivet, fra før januar 2010 beregner banken 1.000 kr. pr. time. Er papirerne købt før dit samarbejde med Jyske Bank, skal du kontakte det pengeinstitut, hvor du har købt dem.


Strukturerede obligationer og certifikater

Skattestyrelsen beregner ikke skattepligtige avancer på strukturerede obligationer og certifikater. Du skal derfor selv beregne avancen, og den skal beregnes ved udgangen af hvert indkomstår – dvs. efter lagerprincippet. 

Lagerbeskatning er en årlig beskatning af kursændringen på værdipapiret, selv om det ikke sælges.

Strukturerede obligationer og certifikater beskattes som finansielle kontrakter. På dette faktaark kan du læse, hvordan du beregner og selvangiver gevinst og tab.

Se Skattestyrelsens vejledning om skat på finansielle kontrakter

Du skal ikke beregne gevinst og tab på strukturerede obligationer og certifikater i pensionsdepot. Denne beregning foretages automatisk af Jyske Bank.  


Vær opmærksom på særlige regler

Medarbejderaktier
Hvis værdipapirerne fx er en arv eller er erhvervet som led i et ansættelsesforhold, gælder der måske særlige regler om anskaffelsessum og indberetning til Skattestyrelsen. Du kan læse mere om skat af medarbejderaktier på SKAT.dk

Arv, gaver m.v.
Der kan gælde særlige regler, hvis du modtager værdipapirer uden at købe dem på en børs:


Denne side indeholder generel information om de skatteregler, der berører de fleste investorer. Jyske Bank finder, at indholdet er korrekt og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er dækkende. Jyske Bank tager forbehold for fejl, mangler, undladelser, ændringer af skattelovgivning m.v. og opfordrer dig til at søge individuel skatterådgivning. Jyske Bank påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grund af informationerne på denne side.

Faktaark om skattemæssige forhold på udvalgte områder