Bæredygtig investering - fra holdning til handling

 

Kontakt mig om bæredygtig investering


Hvad er bæredygtige investeringer?

Der er ikke én klar og ensidig definition af bæredygtige investeringer, derfor kan det være svært at forstå til bunds. Det bliver ikke nemmere af de mange forskellige begreber, der tilsyneladende bruges i flæng, fx grønne investeringer, ESG-investeringer og impact-investeringer. Men ved nærmere eftersyn repræsenterer begreberne nogle forskellige, ansvarlige investeringstilgange, som har forskellige formål i forhold til bæredygtighed.

ikon med højhuse, fabrikker og stop-tegnikon med landskab og plante i jordikon med jordklode, hav og højhuse i baggrundenikon med to højhuse og grene med blade

Vi bruger ansvarlig investering som en ramme omkring fire overordnede, ansvarlige investeringstilgange, hvor man kan opnå mere bæredygtighed med forskellige værktøjer ud fra det ønskede formål og meget ofte benyttes de i kombination. Hvilke tilgange matcher dine holdninger og mål bedst?

De fire ansvarlige investeringstilgange:

Eksklusion

ikon med højhuse, fabrikker og stop-tegn

Indarbejder investorens etiske og moralske principper ved at udelade sektorer eller selskaber ud fra generelle regler, fx:

  • Aktivitetsbaseret screening, hvor eksklusionen sker på baggrund af aktiviteten, fx tobak, fossile brændstoffer, kontroversielle våben m.m.
  • Normbaseret screening, hvor selskaber ekskluderes, hvis de ikke overholder internationalt accepterede normer, fx FN’s menneskerettigheder.

Inklusion

ikon med landskab og plante i jord

En investeringstilgang, som foretager en generel udvælgelse ud fra et specifikt, ansvarligt fokus. Det kan gøres ved hjælp af forskellige værktøjer, fx ved at udvælge mere favorable bæredygtighedsprofiler eller fokusere på sociale eller miljømæssige udfordringer gennem temainvestering.

Eksempler på inklusion:

  • Best-in-Class investering: Hvor der screenes efter selskaber med de bedste ESG-ratings
  • Positiv ESG-screening: Ikke nødvendigvis de bedst screenede ESG-selskaber, men dem hvor investoren ser potentiale og positive trends i selskabets ESG-performance.
  • Grøn investering: En type temainvestering, hvor der fokuseres på fonde, selskaber eller teknologier som vurderes at være positive for miljøet.

Integration

ikon med jordklode, hav og højhuse i baggrunden

En systematisk inddragelse af både finansielle og bæredygtighedsrelaterede nøgletal (fx. ESG-nøgletal) for bedre at kunne identificere væsentlige risici og vækstmuligheder. Formålet er at øge det risikojusterede afkast gennem investering i selskaber, som bedre kan modstå bæredygtighedsrisici.

Impact

ikon med to højhuse og grene med blade

Investeringer foretaget med det formål at skabe et målbart, gavnligt bidrag med langsigtede sociale eller miljømæssige forbedringer sammen med et finansielt afkast. Selvom impact-investering har et af de klareste mål af investeringstilgangene til bæredygtighed, så er det fortsat vanskeligt præcist at måle den egentlige effekt.

Bæredygtighed i vækst – hos investorer og virksomheder

Vi oplever, at kunderne i stigende grad ønsker at investere i brancher og selskaber, der arbejder aktivt og ansvarligt med blandt andet miljøhensyn, social ansvarlighed og god selskabsledelse (ESG). Særligt selskaber med produkter, der sætter et positivt aftryk på miljøet eller samfundet, ser ud til at blive endnu mere efterspurgt de kommende år.

Det er også forventningen, at fonde som investerer ved at inddrage ESG-forhold i 2025 vil overhale traditionelle fonde i størrelse. Mere bæredygtige fonde vil få større opmærksomhed fra de store investorer – og dertil kommer trykket fra den politiske dagsorden om bæredygtig omstilling. Særligt EU’s mål om at blive klimaneutral inden 2050.

Bæredygtigt fokus gør investeringen mere robust

Allerede i dag er der et stort og voksende udbud af mere bæredygtige investeringsmuligheder. Det skyldes i høj grad, at forbrugere og investorer stiller stadig større krav til virksomheder om en ansvarlig opførsel på alle parametre.

Der er ingen tvivl om, at den bæredygtige udvikling er i fremgang, også når det gælder attraktive investeringer. Uanset hvilke holdninger du i øvrigt har til bæredygtighed, så gør du din portefølje mere robust ved at minimere dine bæredygtighedsrisici – og det er også blevet den nye standard for ansvarlige investorer i dag.
Vigtige tanker før du investerer bæredygtigt

Afklar dine præferencer og formål – og invester efter dem!

Find ud af, hvad der giver mening for dig – og vælg den kombinationen af investeringstilgange, som passer dig bedst. Uanset hvilke holdninger du har til bæredygtighed, så er det vores anbefaling, at du som minimum forholder dig til investeringens bæredygtighedsrisici og de nuancer, der gør sig gældende i en verden, der ikke er sort og hvid. Du kan se fire eksempler på det i afsnittet: Bæredygtighed er spækket med nuancer. Det gælder om at optimere og gøre porteføljen mere robust.

Vær kritisk og opmærksom på ”greenwashing”

Mange slår sig op på bæredygtighed, impact-investeringer med mere – så vær kritisk. Brug din sunde fornuft og lad dig ikke lokke af prangende markedsføring. Forhør dig om metoden bag. Måske er virksomheden eller fonden slet ikke så bæredygtig, som der gives udtryk for – måske lever den ikke op til din opfattelse af bæredygtighed. Vildledende markedsføring, der pynter på fakta, kaldes ”greenwashing”, da der stadig mangler klare definitioner af bæredygtighed.

Husk at spredning, investeringsprofil og tålmodighed stadig gælder

De traditionelle huskeregler for investering gælder stadig, så selvom du brænder for et bestemt tema eller selskab, så forsøg at sprede dine investeringer ud over flere områder. Sørg for at dine investeringer matcher din risiko og vær tålmodig – der er tale om langsigtede investeringer, hvor afkastet - også af de bæredygtige initiativer eller trends, skal ses over en vis tidshorisont. Husk også at tjekke dine investeringer løbende for at sikre, at de stadig matcher dine holdninger og mål.
Bæredygtighed er spækket med nuancer

Alle virksomheder påvirker verden både positivt og negativt – så det er vigtigt at få nuancerne med, når vi snakker om ansvarlige og bæredygtige investeringer.

Tag for eksempel selskaberne i kulindustrien. Ja, de er store klimasyndere, men samtidig sikrer de arbejdspladser til millioner af mennesker verden over – og giver livsnødvendig strøm til lokalsamfund. Det understøtter den økonomiske velstand og modvirker sult og fattigdom.

Retter vi blikket mod en af de store danske industrier, medicinalindustrien. Medicinen hjælper hver dag millioner af mennesker – men produktionen indebærer et stort forbrug af bl.a. plastik, vand og energi.

Virksomheder kan altså ikke bare klassificeres som kun gode eller kun dårlige. Nuancerne og helheden skal med i analysen af en virksomheds tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Derfor giver vi dig gennemsigtighed i vores produkter og anbefalinger. Så du får nuancerne med og kan investere i det, der passer til dine mål og holdninger.

Alle virksomheder sætter både positive og negative aftryk – her er nogle eksempler:
Bliv lidt klogere på ESG

Hvad gemmer der sig bag ESG-begrebet – fra risici til ratings.

Hvad er ESG?

ESG er en international betegnelse for Environment, Social and Governance (miljøforhold, sociale forhold og god selskabsledelse). Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være.

Hvad er ESG-risici?

ESG-risici er et udtryk for de forskellige forhold, der kan påvirke og udfordre en virksomheds praksisser og resultater. Altså, risikoen for at der opstår tab som følge af negative – udefrakommende – hændelser relateret til miljøforhold, sociale forhold og selskabsledelse. Som eksempel kan du se en bæredygtighedsprofil på Jyske Invest Bæredygtige Aktier.

Hvad er ESG-rating?

ESG-ratings indikerer virksomhedens evne til at modstå og minimere ESG-risici. Dermed er ESG-ratings en hjælp til investorer, der ønsker langsigtede, bæredygtige afkast. Vær opmærksom på, at der endnu ikke er vedtaget en fælles standard for ESG-ratings. Ofte er ESG-ratingen relativ til selskaber med lignende ESG-risici – så et olieselskab og et vindmølleselskab kan altså have samme ESG-rating.

Forskel på målemetoder

ESG-ratings afhænger i en vis grad af det valgte rating-bureaus subjektive målemetode og metodik. Der er hverken klare regler eller enighed om, hvilke nøgletal der skal måles og indgå i ESG-ratingen. Derfor kan man ikke direkte sammenligne ratings fra forskellige bureauer. Der er også stor forskel på, hvilke nøgletal der er relevante inden for forskellige forretningsområder og industrier.

Ingen revisionspligt på data

Der er endnu ikke indført revisionspligt på de tal og data virksomhederne indrapporterer. Det giver en risiko for, at et selskabs ressourcer til at lave gode og gennemtænkte rapporter kan smitte positivt af på selskabets ESG-rating – uden det nødvendigvis er mere bæredygtigt.

Husk også at se fremad

ESG-data er ofte bagudsynet, mens bæredygtighed ser fremad. Og derfor bør de historiske data kun fungere som en guide. Hvorvidt selskabet er på vej i en mere bæredygtig retning skal vurderes ud fra den strategi, som virksomheden har lagt for at levere fremtidig indtjening.