Investeringsinfo - aftaler og betingelser

Her finder du alt om aftaler og betingelser i forbindelse med investering i Jyske Bank.

Læs mere om dine investeringsmuligheder i Jyske Bank.

Bæredygtighed i investeringsrådgivning

Jyske Banks håndtering af bæredygtighed i investeringsrådgivning er beskrevet i Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Bank - se afsnittet "Bæredygtighed i investeringsrådgivning".

Eksklusionsliste

Jyske Bank ekskluderer i sine kapitalforvaltningsaktiviteter en række selskaber for investering, som det fremgår af afsnittene om normbaseret og aktivitetsbaseret screening i Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Bank.

Der er nul-tolerance for at investere i virksomheder med relation til våbentyper, der strider mod internationale konventioner med dansk tilslutning. Alle selskaber med denne type produkter placeres på eksklusionslisten. Derudover kan der spærres for investering i en række selskaber, som på andre måder overtræder principperne for den norm- og aktivitetsbaserede screening. Disse typer selskaber fremgår kun af listen, når bankens interne komité for ansvarlige og bæredygtige investeringer (KAI) konkret har vurderet og afvist, at der kan investeres.

I en række mandater med særlige bæredygtighedshensyn vil der være yderligere eksklusionskriterier.

Du kan se den gældende eksklusionsliste her.

ESG-integration i investeringsprocessen

Du kan læse hvordan Jyske Bank integrerer ESG i investeringsprocessen i Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Bank - se afsnittet "ESG-integration i investeringsprocessen".

Fakta om aktionærrettigheder (SHRDII)

Rettighed for aktionærer

Hvad er aktionærrettighedsdirektivet?
EU har udstedt et direktiv, som udvider europæiske investorers rettigheder. Direktivet dækker aktier i selskaber, som har hjemsted i EU, samt hvis aktien er optaget til handel inden for EU. Investeringsbeviser ses i denne sammenhæng ikke som en aktie og er derfor ikke omfattet. Direktivet er udmøntet i nationale lovgivninger.

Formålet med direktivet
Det er hensigten at skabe en tættere binding mellem de selskaber, der udsteder aktier og de aktionærer, som køber aktierne. Målet er at tilskynde aktionærer til at udøve deres rettigheder og samtidig sikre, at de nødvendige forudsætninger er til stede, så det er muligt.

Det betyder, at hver gang der sker en selskabshændelse, så skal denne meddelelse videreformidles fra udstederen og til aktionærerne. Afkast Information om ændringer i aktieforholdet, diverse tilbud samt afregningsnotaer vil uændret blive formidlet.

Med lovgivningen vil aktionærer modtage meddelelse om afholdelse af generalforsamling for alle omfattede aktier både danske og udenlandske. Meddelelsen er en generel meddelelse, som ikke indeholder depotbeholdning. For aktionærer, som indkøber aktier efter indkaldelse til generalforsamling er sendt ud, men før tidsfristen for deltagelse er udløbet, vil der dagligt ske opsamling af information og den nyeste meddelelse bliver formidlet.

Hvordan og hvor kommer informationen?
Meddelelsen formidles til din Netboks. Hvis du ønsker at blive informeret om nyt i Netboks, kan du tilknytte en notifikation i form af en SMS.

Hvordan kan jeg stemme?
Stemmeafgivelse (proxy voting):

 • For danske aktier skal aktionærer afgive stemme via Aktionær portalen eller Investor portalen, og det er gratis.
 • For udenlandske aktier skal aktionærer afgive stemme til Jyske Banks Corporate action team (proxy.voting@jyskebank.dk) for registrering. Dette sker mod et gebyr på 1.000 kr. Hertil kommer udenlandske omkostninger. Priserne er inkl. 25% moms. I øvrigt henviser vi til prisbogen, hvor alle gebyrer for udøvelsen af aktionærrettigheder fremgår.

Hvis du ikke ønsker at udnytte dine rettigheder, så bortfalder disse automatisk når tidsfristen udløber. Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til Jyske Bank på telefon 89 89 73 70 eller på mail til proxy.voting@jyskebank.dk

Fakta om EMIR

Regler ved handler med afledte finansielle instrumenter
I 2009 vedtog G20-landene en resolution, hvis formål er at dæmme op for en ny finanskrise, som følge af manglende styring af risikoen på afledte finansielle instrumenter, herefter benævnt derivater. I Europa er resolutionen bl.a. implementeret gennem European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

EMIR indeholder forskellige forpligtelser, hvoraf de væsentligste er illustreret i figuren. ­

EMIR - forpligtelser


De forskellige forpligtelser på risikoreduktions-, clearings-, rapporterings- og sikkerhedsstillelsesområdet afhænger af virksomhedens kunde og modpartskategori.

EMIR skelner mellem fem kunde- og modpartskategorier:

 • Finansielle modparter (Financial Counterparty ”FC”)
  Banker, forsikringsselskaber, investeringsforeninger og andre, som er underlagt clearings forpligtelsen.
 • Finansielle modparter (Financial Counterparty ”FC-”)
  Finansielle modparter der ikke er underlagt clearings forpligtelsen.
 • Store ikke-finansielle modparter (Non-Financial Counterparty ”NFC+”)
  Selskaber med en volumen af derivater, som overskrider grænseværdierne i de respektive kategorier, og derfor er underlagt clearings forpligtelsen.
 • Mindre ikke-finansielle modparter (Non-Financial Counterparty ”NFC-”)
  Selskaber og erhvervsdrivende med en volumen af derivater, som ikke overskrider grænseværdierne i de respektive kategorier, og derfor ikke er underlagt clearings forpligtelsen.
 • Privatpersoner
  Private, der handler derivater i eget cpr-nummer.

Kunde- og modpartskategorien har indflydelse på om, og i hvilket omfang, de respektive regler under EMIR får betydning for virksomheden, og hvordan de skal anvendes.

Beregning af status som NFC- eller NFC+

Status som NFC- giver store administrative lettelser. Derfor skal man en gang om året verificere, at man fortsat opfylder betingelserne for at være NFC-. Dette sker ved at foretage en beregning af den aktuelle handelsvolumen i forskellige kategorier af derivathandler og holde dette op mod de, i reguleringen, nævnte grænseværdier.

Ønsker man ikke at foretage beregningen, er konsekvensen, at man, i henhold til EMIR-forordningen, betragtes som NFC+. Status som NFC+ medfører, at man er underlagt clearings forpligtelsen, samt, at man selv skal stå for indberetningen af sine derivathandler.

Idet grænseværdierne for overgangen fra NFC- til NFC+ er sat relativt højt, og de omkostningsmæssige- og administrative lettelser er store, vil de fleste danske virksomheder være interesseret i at foretage beregningen for at opretholde sin kategori som NFC-.

Derivater med følgende karakteristika skal indgå i beregningen:

 • Handlet ”over the counter” (OTC) og ikke på f.eks. en børs
 • Forretninger, der ikke er indgået med det formål at begrænse kommerciel risici, og derfor er af spekulativ karakter.
 • Aktive forretninger, der endnu ikke er udløbet
 • Koncernforbundne selskabers forretninger tages med i beregningen.

Beregningen udføres ved, at:

 • Derivathandlerne inddeles i nedenstående kategorier.
 • Den nominelle bruttoværdi af samtlige derivathandler under hver kategori summeres.
 • Summen af bruttoværdierne i hver kategori sammenholdes med nedenstående grænseværdier.

For de enkelte derivattyper gælder pr. 18.06.2020 følgende beløbsgrænser:

 • Kreditderivater: modværdi af EUR 1.000.000.000
 • Aktiederivater: modværdi af EUR 1.000.000.000
 • Rentederivater: modværdi af EUR 3.000.000.000
 • Valutaderivater: modværdi af EUR 3.000.000.000
 • Råvarederivater: modværdi af EUR 3.000.000.000

Se de til enhver tid aktuelle grænser på https://www.esma.europa.eu/policy-activities/post-trading/clearing-thresholds.

Banken kender ikke virksomhedernes og evt. koncernforbundne selskabers forretninger med andre modparter og kan derfor ikke foretage beregningen.

Clearingforpligtelse

 • Finansielle modparter (FC)
  FC er forpligtet til at cleare alle clearingsforpligtede derivathandler (se aktuel oversigt her), og ikke kun i de kategorier der er overskredet, såfremt virksomheden i en eller flere kategorier har en volumen af aktive derivathandler som er større end ovenstående grænseværdier
  Er man ikke clearings forpligtet kategoriseres man som FC-.
 • Ikke-finansielle modparter (NFC)
  NFC er forpligtet til at cleare sine derivathandler i de(n) kategori(er) som er overskredet, og er man forpligtet til at cleare er man kategoriseret som NFC+. NFC- er ikke clearings forpligtet.

Fordelen ved at cleare er at virksomheden ikke har forskellige krav og forpligtelser, fra derivathandler, mod forskellige modparter.

Ved at benytte et Clearings hus til afvikling af derivathandler, har I mulighed for at nette diverse modsatrettede krav og reducere risikoen for alle parter.

Er jeres virksomhed forpligtet til at cleare skal de nødvendige aftalemæssige og tekniske foranstaltninger iværksættes i god tid.

Rapporteringsforpligtelse
EMIR pålægger banken og alle kunder en rapporteringspligt. Privatpersoner, der handler med afledte finansielle instrumenter i deres cpr-nummer, er dog friholdt for at rapportere.

Banken er forpligtet til at  foretage rapportering for de kunder, som er kategoriseret som NFC-. Som NFC- kunde kan man dog skriftligt meddele banken, hvis man selv vil foretage rapporteringen. NFC+ er selv forpligtet til at rapportere sine derivathandler til et transaktionsregister. Således at tilsynsmyndighederne kan få adgang til handelsdata. Som NFC+ kunde kan man dog indgå skriftlig aftale med banken om at banken rapporterer på egne og kundens vegne.

Alle derivathandler skal rapporteres til et godkendt transaktionsregister.

For at Jyske Bank kan rapportere korrekt på en kundes vegne, skal kunden have en LEI kode, samt tiltræde en aftale om rapportering. Aftalen om rapportering er et tillæg til den eksisterende aftale om handel med afledte finansielle instrumenter.

Alle rapporteringspligtige virksomheder skal have en LEI kode. LEI koden er en international identifikation af virksomheder, der handler med derivater. Se mere om LEI koder på Finanstilsynets hjemmeside.

Jyske Banks LEI kode er: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30

Vælger kunden selv at rapportere sine derivathandler, skal disse identificeres med den UTI (Unique Trade Identifier), som tildeles af Jyske Bank.

Jyske Banks UTI koder vil oftest være på 42 cifre og har følgende opbygning:

(10 cifre: QGKL17HI6C) + (10 cifre: ciffer 7-16 af kundens LEI kode) + (4 cifre: Årstal for handlens indgåelse) + (18 cifre: Handels id fra bekræftelsen inkl. bogstaver med foranstillede nuller).

EMIR-lovkrav om sikkerhedsstillelse og risikoreduktion
Finansielle modparter (FC /FC-) og ikke-finansielle modparter (NFC+), som overskrider grænseværdierne, er forpligtede til at have risikostyringsprocedurer, der kræver rettidig, præcis og passende adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse med hensyn til OTC-derivataftaler.

Udvekslingen af sikkerhedsstillelse består af to typer margin:

 • Variation margin:
  Skal sikre parterne mod værdiudsving relateret til den til enhver tid opgjorte markedsværdi af de indgåede ikke-clearede OTC-derivataftaler.
 • Initial margin:
  Skal stilles i forbindelse med indgåelsen af en ikke-clearet OTC-derivataftale og justeres løbende. Dens formål er at sikre en part imod potentielle tab, der kan opstå i en nedlukningssituation i perioden mellem den seneste udveksling af variation margin, og indtil OTC-derivataftalerne er erstatte eller deres risici tilsvarende afdækket.

Kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse gælder kun for nye, ikke-clearede OTC-derivataftaler, som indgås på eller efter ikrafttrædelsesdatoen for marginkravet.

Der findes enkelte betingede undtagelser og udskydelser for kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse i relation visse kontrakter – se mere på finanstilsynets hjemmeside.

Meddelelse af statusændringer til banken
Såfremt der sker ændringer i ens status fra NFC – til NFC + eller omvendt, er man forpligtet til, omgående at meddele dette til banken. Efter et statusskifte fra NFC- til status NFC+ kan banken fortsat stå for indberetningen på NFC+’ vegne, dette kræver dog en særskilt aftale.

Afstemning af forretninger
EMIR-forordningen stiller ligeledes krav om, at vilkårene for alle igangværende derivathandler og deres værdiansættelse afstemmes mindst én gang om året. Hvis der mellem kunden og banken er indgået mere end 100 forretninger, er kravet dog mindst én gang i kvartalet. Er kunden uenig i vilkår eller den beregnede markedsværdi, skal kunden underrette banken, så parterne kan nå til enighed.

I Jyske Bank sker denne afstemning ved årets eller kvartalets afslutning.

Jyske Bank sender dagligt en oversigt til kundens netboks over eksisterende derivathandler mellem kunden og banken med oplysning om beregnede markedsværdier.

Løsning af uenighed
Der skal være aftalt regler for at håndtere uenigheder. Jyske Banks vilkår er, at kunden kontrollerer bekræftelsen på handlen, inden den bliver underskrevet. Desuden kontrollerer kunden den daglige oversigt over beregnede markedsværdier. Hvis kunden er uenig, kontakter kunden sin rådgiver i banken. Kan kunden ikke blive enig med rådgiveren, sender kunden en skriftlig klage på mail til emir@jyskebank.dk.

Mere information
Ønsker du at vide mere om EMIR, henviser vi til Finanstilsynets temaside om EMIR.


Fakta om indskydergaranti (Garantiformuen)

Nye dækningsregler fra 1. juni 2015
Garantiformuen dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at pengeinstituttet går konkurs.

Har du udlån i samme pengeinstitut, som er forfaldent til betaling, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, fx arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. (se den fulde liste på www.finansielstabilitet.dk), er beskyttet op til 150.000 EUR (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder, fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til 10 mio. EUR (ca. 75 mio. kr.), i op til 12 måneder, fra beløbet indsættes på kontoen.

Indskud på pensionskonti er dækket fuldt ud uden beløbsbegrænsning.

Hvem er dækket?
Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indestående på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkeltperson kan få dækket af Garantiformuen.

Visse særlige kundetyper, herunder offentlige myndigheder og finansielle virksomheder er ikke dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer
Værdipapirer i eget depot, fx i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne, dækker Garantiformuen med op til 20.000 EUR pr. investor.

Hvad dækkes ikke?
Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og værdipapirer – herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer – der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015
Indskud på særlige indlån er også efter 31. maj 2015 dækket ubegrænset, men kun det beløb, som står på kontoen pr. 31. maj 2015. For pensionskonti er dog også indskud, der foretages efter den 31. maj 2015, dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du fx har oprettet en børneopsparing, vil kun det, der står på kontoen den 31. maj 2015, fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

Særlige indlån er fx børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, forvaltningskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler kan udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?
Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information
Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler på www.fs.dk eller kontakte din sædvanlige rådgiver.

Formidlingsprovision

Jyske Bank har samarbejdsaftaler med flere investeringsforeninger, og da vi yder rådgivning om deres investeringsprodukter, er banken en ikke-uafhængig investeringsrådgiver. Når du ejer beviser i disse investeringsforeninger modtager banken betaling (kaldet formidlingsprovision) fra foreningen.

Banken modtager provisionen for at stille sit distributionsnetværk til rådighed for foreningen samt for at tilbyde rådgivning omkring foreningens beviser.

Du kan se en samlet oversigt over bankens samarbejdspartnere på investering her. Og få et fuldt overblik over hvilke provisionssatser banken modtager på de enkelte investeringsforeningsbeviser. Før du køber beviser fra en investeringsforening, får du oplyst hvor stor formidlingsprovisionen af dit bevis vil være om året. Du modtager også årsopgørelsen ”Årlige Investeringsomkostninger”, hvor du kan se, hvor meget du samlet har betalt i formidlingsprovision.

Kvalitetsforbedrende services

Når Jyske Bank modtager formidlingsprovision, tilbyder banken services til dig som kunde, som vil forbedre kvaliteten af din investeringsoplevelse. Jo større provision banken har modtaget, jo flere services vil du blive tilbudt.

Du kan se et skema over de kvalitetsforbedrende services her.

Ønsker du at kende dit aktuelle trin og de kvalitetsforbedrende services, du er berettiget til, så kan du henvende dig til din rådgiver.

OBS! Er du Private Banking-kunde i banken, så modtager du en beskrivelse af dit personligt tilpassede service- og værditilbud fra din rådgiver.

FX Global Code of Conduct (FXGCC)

Jyske Bank har underskrevet FX Global Code, der fastsætter globale retningslinjer for god skik i valutamarkedet. Kodekset består af 55 principper og har til hensigt at fremme et robust, fair, likvidt, åbent og transparent marked.

Du kan læse mere om FX Global Code nedenfor.

Handelsklasser

I Jyske Bank har du mulighed for at handle nedennævnte simple handelsklasser via selvbetjeningskanaler som Netbank og Mobilbank.

Hvis du er interesseret i rådgivning vedr. disse handelsklasser, så er det et lovkrav, at vi sikrer os, at du har kendskab til de handelsklasser, du ønsker at handle via en rådgiver i banken. Du kan få kendskab til de simple aktivklasser ved din egen rådgiver eller investeringsrådgiver.

Du har også mulighed for at få handelsadgang til mere komplekse værdipapirer, som fx amerikanske aktier, ETF’er, komplekse virksomhedsobligationer, EM obligationer, ADR, certifikater m.fl. Dette kræver blot, at du gennemgår en kendskabstest med banken. Her er tale om en lovbestemt forbrugerbeskyttelse jf. MiFID II. Hvis du er interesseret i handel med komplekse handelsklasser, så ring til 89 89 69 99 i tidsrummet kl. 8-17.

Komplekse værdipapirer/instrumenter

Handelssteder

Her kan du se, hvilke børser og finansielle institutioner Jyske Bank handler med.

Handelssteder [PDF]

Interessekonfliktpolitik

I Jyske Bank har vi forretningsgange, som både skal identificere og behandle interessekonflikter.

Interessekonfliktpolitik [PDF]

Jyske Bank Koncernens erklæring om negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

1. Uddrag af erklæring

Stort set alle aktiviteter som vi mennesker foretager, kan have en negativ indvirkning på vores planet og samfund. At køre i bil på arbejde har en markant større negativ indvirkning på klimaet end at cykle, men selv den sunde løsning kræver, at der skal udvindes materialer og produceres en cykel. Investeringer er på tilsvarende vis med til at finansiere aktiviteter, der i forskellig grad har en negativ indvirkning samfundet. Man kan via sine investeringer forsøge at bidrage til at reducere sine investeringers negative indvirkning på samfundet, og derved være med til at kanalisere investeringer væk fra de selskaber, som ikke arbejder med bæredygtighed i tilfredsstillende grad.

I Jyske Bank Koncernen ønsker vi at tage hensyn til, hvordan de selskaber vi investerer i, påvirker samfundet. Det gør vi ved at inddrage bæredygtighedsfaktorer, når vi træffer investeringsbeslutninger om finansielle produkter på vegne af kunder. Ved bæredygtighedsfaktorer forstås faktorer som relaterer sig til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål samt spørgsmål om respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse (ESG-faktorer).

Koncernen har aktuelt prioriteret at tage særligt hensyn til investeringsporteføljers negative udledning af CO2. Fra 2019 til 2020 er investeringsporteføljernes CO2 fodaftryk (Carbon footprint) reduceret med 30 %.

Denne erklæring beskriver, hvordan Jyske Bank A/S tager hensyn til negative indvirkninger på ESG-faktorer, når banken træffer investeringsbeslutninger på vegne af kapitalforvaltningskunder, og hvordan Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM) tager hensyn til negative ESG-faktorer, når investeringsforvaltningsselskabet træffer investeringsbeslutninger på vegne af investorer i de administrerede investeringsfonde. JIFM har delegeret investeringsrådgivningen til kapitalforvaltningsenheden i Jyske Bank, men er fortsat ansvarlig for investeringsbeslutningerne, og overvåger løbende rådgivningsydelsen.

Denne erklæring er gældende fra den 30. juni 2021, og opdateres løbende og som minimum en gang årligt.

2. Beskrivelse af negative indvirkninger på ESG-faktorer

Når vi træffer investeringsbeslutninger, ønsker vi, at vores kunder føler sig betrygget i, at vi arbejder struktureret med at reducere investeringers negative indvirkninger på ESG-faktorer. Investeringsporteføljer i Jyske Bank kan ikke i sig selv sikre opnåelse af Paris aftalens mål, men vi ønsker at være en aktiv medspiller i den stigende trend mod flere bæredygtige investeringer. Vi ønsker at inddrage bæredygtighed, hvor det giver mening både for omverdenen og afkastet. Første skridt til at reducere vores investeringers negative indvirkning er at forstå, hvilke negative indvirkninger vores investeringer har.

Negativ indvirkning på CO2

I Jyske Bank Koncernens arbejde med at integrere ESG-faktorer, har vi valgt et særligt fokus på investeringsporteføljers udledning af CO2. Den totale udledning af drivhusgasser (GHG) i vores kunders investeringsporteføljer er fra 2019 til 2020 faldet fra 914 til 619 tusinde ton CO2. Samtidig er vores CO2 fodaftryk (Carbon footprint) faldet med 30%.

Tabel 1: Oversigt over investeringsporteføljernes udledning af drivhusgasser og CO2 fodaftryk (Carbon footprint) i 2020 og 2019
Negativ bæredygtigheds-indikator Nøgletal Ultimo 2020 Ultimo 2019
GHG udledning ton CO2 Scope 1+2 GHG udledning 464.836 746.208
  Scope 3 GHG udledning (covered bonds) 154.412 167.887
  Total GHG emissions 619.248 914.095
Carbon footprint ton CO2e/mio. DKK Carbon footprint 5,6 7,99

Den største udledning af drivhusgasser kommer fra vores kunders investeringer i aktier og virksomhedsobligationer. Det har derfor været et særligt indsatsområde at integrere virksomhedsspecifikke CO2 data i vores investeringsprocesser med henblik på løbende at kontrollere og vurdere disse data. Reduktionen i CO2 udledning skyldes primært vores beslutning om, at hvis to aktieinvesteringer inden for samme sektor forventes at give samme afkast, så vælges investeringen med det laveste CO2 aftryk.

En betydelig del af vores investeringsporteføljer er placeret i særligt dækkede obligationer heriblandt danske realkreditobligationer. Denne aktivklasse har et betydeligt lavere CO2 aftryk end aktier og virksomhedsobligationer. Indenfor aktivklassen af danske særligt dækkede obligationer er det primært finansiering af kyst- og søtransport via skibskreditobligationer, der påfører en negativ indvirkning på klimaet.

En beskrivelse af beregningsmetoderne for nøgletallene i tabellen ovenfor samt datakvalitetsscorer for, hvor stor en andel af data, der tager udgangspunkt i hhv. vores estimation og virksomhedsspecifikke data, kan ses i Jyske Banks Koncernens samlede impact analyse, som dækker både investerings- og udlånsaktiviteter (findes her). Jyske Bank Koncernens samlede impact analyse indeholder også oplysninger om koncernens positive indvirkninger på ESG-faktorer.

Øvrige ESG-faktorer

Udover fokus på investeringsporteføljers samlede udledning af CO2 forholder vi os desuden til øvrige faktorer som ESG-ratings, brud på internationale normer og konventioner og FN’s verdensmål. Vi har et mål om i højere grad at integrere relevante bæredygtighedsdata systematisk i vores investeringsprocesser og i takt med, at datakvaliteten på ESG-nøgletal stiger, har vi en ambition om at øge antallet af ESG-faktorer, som vi tager hensyn til.

Planlagte handlinger

I det kommende år forventer vi at arbejde med at formulere eksplicit CO2-reduktionstarget for investeringsområdet samt større integration af CO2 for investeringsporteføljer med realkreditinvesteringer.

3. Beskrivelse af politikker til at identificere og prioritere negative indvirkninger på ESG-faktorer

Vi prioriterer vores negative indvirkninger på ESG-faktorer ud fra to primære forhold:

Hvor har vores indsats størst effekt?

Vi prioriterer indikatorer ud fra hvilke udfordringer, der er særligt relevante for de sektorer vores investeringer går til. Til vurdering af hvilke bæredygtighedstemaer som er særligt relevante for en given sektor, anvender vi informationer fra vores dialog med eksterne samarbejdspartnere og en række værktøjer, herunder blandt andet sector impact map i FNs Impact Tool. Læs mere om værktøjet her.

Hvilke bæredygtighedsindikatorer er vigtige for vores investorer?

For nuværende benytter vi offentlig tilgængelige analyser af danskernes holdninger til bæredygtighed, samt vores viden fra kundedialog om deres ønsker i forbindelse med bæredygtighed og investering. Vi forventer de kommende år at udrulle værktøjer, der vil gøre os i stand til systematisk at indsamle viden om vores kunders præferencer.

Hvordan vurderes ESG-faktorer?

Jyske Bank foranlediger, at der løbende foretages monitorering af investeringsporteføljer med det formål at reducere den negative indvirkning på prioriterede ESG-indikatorer.

Jyske Bank screener løbende selskaberne for brud på internationale normer og konventioner. Vi ser ofte dialog som den mest hensigtsmæssige måde at få selskaber til at ændre adfærd. Vi vil derfor typisk gå i dialog med selskabet, og er der efter en længere periode ikke sket fremgang, vil bankens Komite for ansvarlige investeringer (KAI) tage stilling til eksklusion og frasalg.

Jyske Banks kapitalforvaltningsenhed modtager desuden løbende CO2 nøgletal for de enkelte selskaber i investeringsporteføljerne. Medarbejdere vurderer i den forbindelse porteføljens CO2 i forhold til udledningen af CO2 for relevant referenceporteføljens. Hvis et selskab vurderes at have væsentlige negative indvirkninger på prioriterede ESG-faktorer, følges bankens procedurer for normbaseret screening.

4. Sammenfatning af politikker for aktivt ejerskab

Jyske Bank koncernen anser aktivt ejerskab som et centralt element inden for bæredygtig investeringsforvaltning. Ved aktivt ejerskab forstås, at man som investor forsøger at påvirke de selskaber, som man investerer i.

Jyske Bank koncernen anser aktivt ejerskab som et centralt element inden for bæredygtig investeringsforvaltning. Ved aktivt ejerskab forstås, at man som investor forsøger at påvirke de selskaber, som man investerer i. Som aktiv investor er Jyske Bank, blandt andet via en ekstern rådgiver, i løbende dialog med selskaber i forhold til aktiviteter, der strider mod internationale konventioner og normer, herunder sager om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og forretningsetik. Jyske Bank samarbejder med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskaber med ESG-udfordringer for at opnå mest mulig indflydelse.

I udvalgte situationer forsøger Jyske Bank desuden at udøve aktivt ejerskab gennem udøvelse af stemmerettigheder. Dette vil typisk ske i dialog med andre investorer for herigennem at opnå størst mulig effekt af stemmeafgivelsen.

Jyske Bank koncernens arbejde med ansvarlige og bæredygtige investeringer, og herunder fokus på aktivt ejerskab er beskrevet i vores politikker for bæredygtige og ansvarlige investeringer, som offentliggøres på Jyske Bank og Jyske Invests hjemmeside.

5. Henvisning til internationale standarder

Vi har tilsluttet os følgende internationale normer og konventioner:

 • FN’s principles for responsible investment (PRI)
 • FN’s principper for responsible banking
 • FN’s Global Compact

Derudover bygger investering i Jyske Bank koncernen på relevante internationale normer og konventioner, inklusiv men ikke begrænset til:

 • FN’s Menneskerettighedserklæring
 • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
 • ILO’s arbejdsmarkedskonventioner
 • OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber

Interessekonfliktpolitik

I Jyske Bank har vi forretningsgange, som både skal identificere og behandle interessekonflikter.

Interessekonfliktpolitik [PDF]

Klagesager og klager til Det finansielle ankenævn

Du skal altid kontakte din afdeling, hvis du ikke er tilfreds med dit kundeforhold i banken eller behandlingen af dig i øvrigt.

Hvis du efter at have drøftet problemstillingen med din afdeling fortsat ikke er enig med banken, kan du klage til den klageansvarlige: Jyske Bank A/S, Juridisk, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg - Juridisk Silkeborg.

Er du fortsat ikke enig med banken, kan du klage til: Det finansielle ankenævn Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, Tlf. 35 43 63 33 - www.fanke.dk

Du skal sende klagen på et særligt skema, som du kan få i Det finansielle ankenævn eller printe fra hjemmesiden. Det koster i øjeblikket 200 kr. at få behandlet en klage. Du vil få beløbet tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold eller hvis din klage afvises, tilbagekaldes eller bortfalder.

MiFID kategorier

Ifølge Bekendtgørelsen for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel skal vi MiFID kategorisere alle kunder. MiFID kategori har betydning for graden af investorbeskyttelselse, som kunden opnår og er beskrevet under de enkelte kategorier. 

Der er 3 lovbestemte MiFID kategorier: 

 • Detailkunder - opnår den største investorbeskyttelse 
 • Professionelle kunder - opnår en lidt mindre investorbeskyttelse 
 • Godkendte modparter - opnår ingen investorbeskyttelse 

Derudover er det muligt for detailkunder at blive tilvalgt professionel på en eller flere aktivklasser. Det vil sige, at man bliver behandlet som professionel på de bevilligede aktivklasser.

Detailkunde

Som detailkunde opnår du den største investorbeskyttelse, hvilket bl.a. indebærer at:

 • Du skal have informationer om vores priser og services i god tid, inden du gennemfører en handel
 • Vi skal sikre os, at du har tilstrækkeligt kendskab eller har erfaring i at handle med relevante finansielle instrumenter (værdipapirer)
 • Du kan inden køb af udvalgt investeringsbeviser og visse andre investeringsprodukter anmode om Investorinformation (Central investorinformation eller PRIIPs KID)
 • Når vi rådgiver dig skal vi have viden om dine investeringsmål, således at vi kan give en rådgivning, der passer til dig, herunder også viden om:
  • Din uddannelsesmæssige baggrund
  • Din beskæftigelse
  • Din tidshorisont og risikovillighed
  • Dine økonomiske forhold
 • Der udfærdiges et rådgivningsreferat (egnethedsvurdering), hver gang du har modtaget rådgivning, og inden eventuelle handler gennemføres
 • Vi er forpligtet til i forbindelse med udførelse af ordrer at opnå den bedst mulige kurs inklusive handelsomkostninger, medmindre vi udfører ordren efter andre kriterier, bestemt af dig
 • Hver 3. måned udsender vi en beholdningsoversigt
 • En gang om året sender vi en samlet oversigt over, hvad du har betalt i investeringsserviceomkostninger og produktomkostninger

Alle kunder, der ikke opfylder kravene til at blive kategoriseret som professionel kunde eller godkendt modpart jf. nedenfor, bliver kategoriseret som detailkunder. Detailkunder kan således både være privatkunder og erhvervsvirksomheder.

Tilvalgt professionel på en eller flere aktivklasser

Detailkunder, som handler meget aktivt i nogle typer af finansielle instrumenter, kan anmode om at blive kategoriseret som tilvalgt professionel i en eller flere aktivklasser. Det betyder, at man på disse aktivklasser kan behandles som en professionel kunde, selvom man er detailkunde. Man skal selv anmode banken om at blive tilvalgt professionel. Banken skal iflg. loven foretage en grundig vurdering af om kunden er i stand til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og forstå de hermed forbundne risici. Herudover skal man opfylde 2 ud af følgende 3 kriterier:

 1. Har foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked, -gennemsnitlig 10 handler de seneste 4 kvartaler
 2. Har en portefølje (depotkursværdi plus tilhørende konti), der overstiger 500.000 Euro
 3. Kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser

Set i forhold til kategoriseringen som detailkunde indebærer kategoriseringen som tilvalgt professionel lavere beskyttelse i form af:

 • Mht. oplysninger om omkostninger og gebyrer kan det aftales mellem kunden og banken at give mindre detaljerede oplysninger
 • Der er ikke krav til banken om at udfærdige et rådgivningsreferat efter rådgivningen og inden eventuelle handler gennemføres
 • Du inden køb af udvalgte investeringsbeviser og visse andre investeringsprodukter kan anmode om Investorinformation (Central investorinformation eller PRIIPs KID)

Professionel kunde

En professionel kunde er en stor virksomhed, der opfylder 2 af nedennævnte 3 kriterier:

 1. Egenkapital større end 2. mio. Euro
 2. Balance større end 20 mio. Euro
 3. Nettoomsætning større end 40 mio. Euro

Set i forhold til kategoriseringen som detailkunde indebærer kategoriseringen som professionel kunde lavere beskyttelse i form af:

 • At banken kan tage udgangspunkt i at den professionelle kunde har kendskab og erfaring til at handle relevante finansielle instrumenter (herunder værdipapirer)
 • At banken kan tage udgangspunkt i at kunden har økonomi til at foretage de ønskede investeringer og kan overskue de økonomiske konsekvenser af investeringerne
 • Der er ikke krav til banken om at udfærdige et rådgivningsreferat efter rådgivningen og inden eventuelle handler gennemføres
 • Mht. oplysninger om omkostninger og gebyrer kan det aftales mellem kunden og banken at give mindre detaljerede oplysninger
 • Du inden køb af udvalgte investeringsbeviser og visse andre investeringsprodukter kan anmode om Investorinformation (Central investorinformation eller PRIIPs KID)

Godkendt modpart

Godkendte modparter er andre banker og institutionelle investorer. De modtager kun begrænset investorbeskyttelse i form af:

 • Informationer om investeringsservices og finansielle instrumenter
 • Oplysninger om omkostninger og gebyrer ved investeringsservices
 • Rapportering om transaktioner og leverede tjenesteydelser

En godkendt modpart, der modtager rådgivning eller porteføljepleje behandles på samme måde som professionelle kunder. 

Opgørelse af risiko på afledte finansielle instrumenter

Her finder du oplysninger om, hvordan markedsværdi, markedsrisiko og kreditrisiko beregnes.

Opgørelse af risiko på afledte finansielle instrumenter [PDF]

Ordretyper

Se en liste over de forskellige typer af ordrer, som Jyske Bank tilbyder dig.

Ordretyper [PDF]

Ordreudførelsespolitik

Når du handler i Jyske Bank, lægger vi vægt på at udføre dine ordrer på bedste vis efter dine ønsker.

Ordreudførelsespolitik [PDF]

Regulerede tredjelandsbørser [PDF]

Last Look disclosure [PDF]

Best Execution Report (engelsk)

Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Bank

Formål

Denne politik har til formål at beskrive, hvordan Jyske Bank-koncernen forholder sig til ansvarlig og bæredygtig investering. Politikken omfatter investeringsbeslutninger foretaget på vegne af kapitalforvaltningskunder og investeringsrådgivning i forbindelse med finansielle produkter. Politikken godkendes af bankens interne komité for ansvarlige og bæredygtige investeringer (KAI).

Denne politik medvirker til at udmønte intentionerne i Jyske Bank-koncernens overordnede politik for bæredygtighed. I Jyske Bank ønsker vi at drive en virksomhed, der optræder ansvarligt og fremmer bæredygtighed i overensstemmelse med vores værdier samt under hensyntagen til kunder, medarbejdere og aktionærer. Koncernens arbejde med bæredygtighed har blandt andet fokus på, at det skal være let at investere bæredygtigt.

Jyske Bank A/S har tilsluttet sig Principles for Responsible Investment (PRI), som er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer. Derudover har banken tilsluttet sig Principles for Responsible Banking og FN’s Global Compact.

Jyske Bank-koncernen arbejder løbende på at styrke arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed – herunder ESG-integrationen - i vores investeringsprocesser og har et mål om i højere grad at integrere relevante bæredygtighedsdata systematisk i processerne.

KAI er Jyske Bank-koncernens omdrejningspunkt for håndtering og beslutning af overordnede forhold i relation til ansvarlig og bæredygtig investering. KAI træffer eller godkender beslutninger vedrørende cases (fx selskaber og lande), holdningsorienterede emner og eksklusionslister. Sager af overordnet og principiel karakter kan eskaleres i det sædvanlige ledelseshierarki.

Normbaseret screening

Jyske Bank koncernen foretager løbende normbaseret screeninger af investeringsporteføljerne for at identificere selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. Screeningen tager udgangspunkt i data fra ekstern samarbejdspartner. Overskridelserne dækker bredt over områder som miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

Vi ser ofte dialog som den mest hensigtsmæssige tilgang med det formål at få det pågældende selskab til at ændre adfærd. KAI følger de igangværende engagementsager, og er der efter en længere periode ikke fremgang, vil KAI tage stilling til eksklusion og frasalg. KAI beslutter hvilke konkrete områder, der skal indgå i arbejdet om aktivt ejerskab, som sker i samarbejde med andre investorer. Dette vil som minimum omfatte internationale normer og konventioner men kan suppleres med tematiske emner som f.eks. klimaændringer.

Aktivitetsbaseret screening

Jyske Bank foretager screening af selskaber baseret på de aktiviteter, de udfører. Vi har fravalgt at investere i en række selskaber, der ikke lever op til principperne i denne politik, og hvor der ikke er udsigt til, at dialog vil resultere i en ændret adfærd. Jyske Bank ekskluderer konsekvent i vores egen porteføljeforvaltning selskaber med aktiviteter, der kan relateres til kontroversielle våben: Antipersonel-miner, klyngevåben, og atomvåben (hvor FN-traktaten om ”ikke-spredning af atomvåben” ikke overholdes).

ESG-integration i investeringsprocessen

Jyske Bank søger at optimere kundernes investeringer med afsæt i deres investeringsprofiler. Vi tager samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at bæredygtighed og miljømæssige, sociale, og ledelsesmæssige forhold (ESG) er integrerede elementer i investeringsbeslutningerne.

Udgangspunktet for investering er at have adgang til et bredt investeringsunivers samtidig med, at vi tilstræber at optimere afkastet eller reducere risikoen ved at tage højde for selskabers håndtering af bæredygtighedsrisici. Vi vurderer løbende selskabernes strategi og målsætninger for en bæredygtig omstilling og inddrager det i investeringsbeslutningerne.

I de forskellige investeringsteams indgår bæredygtighed i den løbende risikovurdering og idegenerering. Vi bruger blandt andet input fra eksterne samarbejdspartnere til arbejdet.

Jyske Bank har fokus på at finde bæredygtige løsninger, der kan gå hånd i hånd med målsætningen om bedst muligt afkast og et bredt investeringsunivers.

Aktivt ejerskab

Jyske Bank anser aktivt ejerskab som et centralt element inden for bæredygtig investeringsforvaltning. Ved aktivt ejerskab forstås, at man som investor forsøger at påvirke de selskaber, som man investerer i.

Som aktiv investor er Jyske Bank, blandt andet via en ekstern rådgiver, i løbende dialog med selskaber i forhold til aktiviteter, der strider mod internationale konventioner og normer, herunder sager om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og forretningsetik. Jyske Bank samarbejder med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskaber med ESG-udfordringer for at opnå mest mulig indflydelse.

Engagerende dialog for danske dækkede obligationer: Jyske Capital tager initiativ til en dialog med mindst årlig frekvens om konkrete bæredygtighedsmål med danske udstedere, som indgår i vores investeringsunivers for dækkede obligationer.

I udvalgte situationer forsøger Jyske Bank desuden at udøve aktivt ejerskab gennem udøvelse af stemmerettigheder. Dette vil typisk ske i dialog med andre investorer for herigennem at opnå størst mulig effekt af stemmeafgivelsen. For mere information om Jyske Banks stemmepolitik, se særskilt politik for stemmeafgivelse.

Særligt for statsobligationer

Jyske Bank integrerer bæredygtighed og ESG-forhold i investeringsbeslutninger på statsobligationer – primært med fokus på statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande. Jyske Bank bruger data fra en ekstern samarbejdspartner, som vurderer landene på ESG ud fra en række forhold omkring bæredygtighed og ESG.

Bæredygtighed i investeringsrådgivning

Jyske Bank rådgiver kunder om køb og salg af finansielle produkter (investeringsfonde, ETF m.v.) med henblik på at tilpasse og optimere investeringer inden for kundens risikoprofil. Vores integration af bæredygtighedsrisici og ESG i investeringsrådgivningen af kunden håndteres ved, at en betydende del af det produktunivers, som vi rådgiver om, er karakteriseret ved, at bæredygtighedsbetragtninger er integreret i disse produkters bagvedliggende investeringsproces.

De aktivt forvaltede investeringsprodukter, som vi rådgiver kunder om, er alle karakteriseret ved at bæredygtighedsbetragtninger er integreret i deres respektive investeringsproces.

Jyske Bank arbejder løbende på at styrke vores arbejde med at sikre transparens om bæredygtighed. Det er ligeledes centralt i arbejdet at tilbyde relevante produkt-tilbud for at facilitere optimeringen af kunders investeringer og øvrige præferencer.

Jyske Bank arbejder løbende på at styrke integration af bæredygtighed i vores rådgivningsprocesser.

PRIIPs central information

Når du i Jyske Bank handler med finansielle instrumenter, skal du kunne forstå og sammenligne de vigtigste aspekter og risici ved den investering, du ønsker at foretage. Vi er derfor forpligtet til at stille en række informationsdokumenter om finansielle instrumenter til rådighed for dig - PRIIPs central information.

Se informationsdokumenter

Prisliste for serviceydelser

Komplet oversigt over hvad forskellige serviceydelser koster i Jyske Bank.

Prisbogen

Risikomærkning af investeringsprodukter

Der er i Danmark indført regler om risikomærkning af de forskellige typer af investeringer.

Risikomærkningen kan blandt andet give dig et overblik over, hvorvidt du kan risikere at tabe dele af investeringen, hele investeringen eller mere end investeringen, før du foretager en konkret investering.

Investeringsprodukter bliver delt op i tre såkaldte trafiklys – grøn, gul, rød.

Se de enkelte typer af investeringer (oversigten er udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet).

Du kan orientere dig i oversigten, inden du investerer. Vi gør opmærksom på, at risikomærkningen ikke bør være det eneste grundlag for at vælge investering. Vi anbefaler, at du støtter dig til supplerende information og flere hjælpemidler eller taler med din rådgiver, inden du beslutter dig for at investere. Din rådgiver kan give dig en mere nuanceret vurdering af en konkret risiko ved et bestemt værdipapir eller investeringsprodukt.

Det er vigtigt for os at oplyse, at der ingen sammenhæng er mellem den investeringsprofil, du har knyttet til en bestemt portefølje, og risikomærkningen for hver af de forskellige investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.

Rådgivningsgrundlag - Risikoevne og risikovilje

I forbindelse med dit rådgivningsgrundlag, vurderes din risikovilje og risikoevne ud fra følgende grundlag:

Samarbejdspartnere i forbindelse med investering

Vi skal oplyse dig om vederlag, herunder provision, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. Ingen medarbejdere i Jyske Bank modtager provision eller bonus, hverken fra Jyske Bank eller fra nogen af vores samarbejdspartnere.

Jyske Bank medarbejdere deltager i faglige præsentationer arrangeret af vores samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere i forbindelse med investering [PDF]

Se provisioner for de enkelte afdelinger - indland [PDF]

Se provisioner for de enkelte afdelinger - udland [PDF]

SI information

Nedenfor kan du se en oversigt over de produkter, hvor Jyske Bank er systematisk internalisator, samt vores forretningspolitik på området.

Oversigt [PDF]

Detaljeret oversigt - Aktier, Obligationer og Investeringsforeningsbeviser [PDF]

Forretningspolitik - systematisk internalisator [PDF]

Skatteservice på udenlandske værdipapirer

Udenlandsk udbytteskat

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med flere lande. På nogle af de lande kan vi tilbyde at reducere eller søge den udenlandske udbytteskat tilbage. Kravene og reglerne for dokumentation ændrer sig hele tiden, og derfor vil den service, vi kan tilbyde, også ændre sig.

Der er tre forskellige ordninger. Hvis du er tvivl om, hvilken/hvilke ordninger der er relevant for dig, kan du kontakte c.a.income@jyskebank.dk ,så hjælper vi gerne.

 1. Udenlandske værdipapirer der er noteret på VP Securities A/S.
 2. Skatteservice på udenlandske værdipapirer
 3. Amerikanske værdipapirer

Bemærk, at udlandet ikke skelner mellem pensions midler og frie midler; de beskatter alle depottyper ens. Under punkt 2 er der vist et par regneeksempler.

1. Udenlandske værdipapirer der er noteret på VP Securities A/S

Danske skattepligtige investorer, der får udbetalt udbytte fra et af de finske eller svenske selskaber der opbevares på VP Securities kan få nedsat den udenlandske udbytteskat ved udbyttebetaling.

For finske værdipapirer kan udbytteskatten reduceres fra 35% til 15%. For svenske værdipapirer kan udbytteskatten reduceres fra 30% til 15%.
Dette gælder også for pensionsdepoter.

For at benytte denne service skal der rettes henvendelse til rådgiver, der kan hjælpe med tilmelding. Servicen koster 500 kr. årligt pr. depot, der er tilmeldt.

2. Skatteservice på udenlandske værdipapirer

Kræver at Jyske Bank har fuldmagt til at tilbagesøge udenlandsk udbytteskat på dine vegne, og at Skattestyrelsen attesterer de dokumenter, Jyske Bank skal sende til udlandet.

Tilmelding via din rådgiver eller ved at kontakte c.a.income@jyskebank.dk.

Skatteservicen:

 • Kan ydes til personer og selskaber, som er fuldt skattepligtige til Danmark
 • Tilbydes som udgangspunkt kun på værdipapirer, som opbevares i det land, hvor de er udstedt
 • Er afhængig af, at de oplysninger, vi har om navn og adresse, matcher de oplysninger, der er registreret hos de offentlige myndigheder.

I Norden kan man få reduceret den udenlandske udbytteskat ved udbyttebetaling (reduktion ved kilden). Denne service er pt. gratis. Se satser i skemaet nedenfor.

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
Sverige 30 % 15 %
Finland – Service er p.t. i bero / under afklaring  35 % 15 %
Norge 25 % 15 %
I Tyskland, Belgien og Schweiz betales der fuld udenlandsk udbytteskat ved udbyttebetaling. Der kan efterfølgende søges skat retur ned til 15%. Beløbet, der tilbagesøges skal have en værdi, der overstiger 250 USD. Vi søger kun skatten retur, såfremt der er et nettooverskud. Tilbagesøgning - 400 DKK + moms pr. udbytte + udenlandske omkostninger.
Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
Tyskland 26,375 % 15 %
Belgien 30 % 15 %
Schweiz 35 % 15 %
Portugal og Spanien – kun obligationer
Renteskatten bliver reduceret ved kuponbetaling, såfremt al dokumentation er på plads (reduktion ved kilden). Årligt gebyr til dækning af udenlandske omkostninger 2500 DKK pr. land. 
Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
Spanske obligationer
Spanske Eurobonds
19 %
0 %
0 %
0 %
Portugisiske obligationer
Portugisiske Eurobonds
35 %
0 %
0 %
0 %

Italienske aktier
Selskaber kan få reduceret udbytteskatten fra 26% til 1,2%. Der kræves særlig dokumentation. Kontakt derfor c.a.income@jyskebank.dk så sørger vi for at få dokumentationen på plads. Denne service er pt. gratis.

Italienske obligationer
For at kunne handle italienske obligationer i Jyske Bank, skal du have oprettet et italiensk Trade Certificate.

Kontakt c.a.income@jyskebank.dk så hjælper vi med at få det oprettet. Denne service koster 100 EUR i udenlandske omkostninger. Ekspeditionstiden er op til 3 uger.

3. Amerikanske værdipapirer

For at få reduceret den amerikanske udbytte-/renteskat ved udbytte/rentebetaling skal privatkunder være dokumenteret med enten pas eller kørekort. På selskaber skal der indhentes en udskrift fra Erhvervsstyrelsen samt en Overenskomsterklæring (reduktion ved kilden).

Registrering sker via din rådgiver.

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
USA aktier 30 % 15 %
USA Obligationer 30 % 0 %

Fulde vilkår

Skatteservicen:

 • Følger den standard-service, som vores depotbank i udlandet tilbyder på almindelige udbytte- og rentebetalinger
 • Kan ydes til personer og selskaber som er fuldt skattepligtige til Danmark med undtagelse af I/S, K/S, P/S og PEV med CVR nummer
 • Tilbydes som udgangspunkt kun på værdipapirer, som opbevares i det land, hvor de er udstedt
 • Er afhængig af, at de oplysninger, vi har om navn og adresse, matcher de oplysninger, der er registreret hos de offentlige myndigheder

Depoter, der eksisterer på tilmeldingstidspunktet, vil være omfattet af Jyske Banks Skatteservice. Hvis der senere oprettes nye depoter bedes dette oplyst, da registrering af tilmelding sker på hver enkelt depot.

For alle lande - med undtagelse af USA - skal vi bruge den underskrevne fuldmagt samt et Certificate of Residence, som udstedes af de danske skattemyndigheder. Vi sørger for at indhente dette dokument ved oprettelse, ligesom vi sørger for den årlige fornyelse hos Skattestyrelsen.  Bemærk at ved oprettelse må der påregnes en ekspeditionstid på op til 2 måneder, før alle dokumenter er indhentet og registreret.

Reduktion ved kilden er afhængig af, at Certificate of Residence er på plads, når udbyttet betales. Såfremt det ikke er tilfældet, vil Jyske Bank i visse situationer efterfølgende sørge for tilbagesøgning af den for meget betalte udbytteskat. Vær opmærksom på, at hvis reduktion ved kilden ikke kan lade sig gøre på grund af manglende dokumentation overgår det til tilbagesøgnings proceduren og her kan det falde for beløbsgrænsen på 250 USD.

Skattematricen er vejledende. Jyske Bank tager forbehold for evt. fejl i matricen og hæfter ikke for tab opstået i forbindelse med beslutninger truffet på baggrund af oplysningerne. De oplyste skattesatser er gældende pr. 1. november 2019.  Jyske Bank vil altid opkræve udenlandske omkostninger som vi er blevet pålignet.

Reduktion ved kilden - gratis 

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skattesats Skattesats for kunder tilmeldt
Jyske Banks skatteservice
Sverige 30% 15%
Norge 25% 15%
Finland – Service er p.t. i bero / under afklaring  35% 15%
USA* 30% 15%
Italien** 26% 1,2%

* Reduktion på amerikansk skat kræver dokumentation i henhold til US-krav: a) Selskaber: Udskrift fra Erhvervsstyrelsen+ Overenskomsterklæring

** Skatteservice på Italien: Kun efter særlig aftale og ydes kun til selskaber, skriv til c.a.income@jyskebank.dk

Reduktion ved kilden - Udenlandske omkostninger: Årligt gebyr pr. land 2500 DKK

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skattesats Skattesats for kunder tilmeldt
Jyske Banks skatteservice
Portugal - kun obligationer*** 35% 0%
Portugal - Eurobonds 0% 0%
Spanien - kun obligationer*** 19% 0%
Spanien - Eurobonds 0% 0%

*** Skatteservice på Portugal og Spanien: Kun efter særlig aftale, skriv til c.a.income@jyskebank.dk

Tilbagesøgning - 400 DKK + moms pr. udbytte + udenlandske omkostninger

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skattesats Skattesats for kunder tilmeldt
Jyske Banks skatteservice
Tyskland**** 26,375% 15%
Belgien 27% 15%
Schweiz 35% 15%

**** Skatteservice på Tyskland kræver at dokumentet ”Declaration and Authorization Letter for Electronic Filing Procedure” underskrives

Subcustodians

Her kan du se, hvilke Subcustodians Jyske Bank A/S benytter. Custodian for Jyske Bank A/S er pt. The Bank of New York Mellon SA/NV.

Subcustodians [PDF]