§ 53A Bankinvestering – VSO-midler

§ 53A Bankinvestering er en mulighed for dig, der har overskudskapital i din virksomhedsordning, og som gerne vil have et større investeringsunivers - fx åbner § 53A Bankinvestering muligheden for at investere i enkeltaktier.

3 gode grunde til at investere VSO-midler via en § 53A Bankinvestering


 • Udvidet investeringsunivers
  VSO-midler kan efter reglerne i virksomhedsskatteloven alene investeres i et begrænset investeringsunivers. Ved at investere VSO-midler via en § 53A Bankinvestering kan du investere i alle typer af værdipapirer med ISIN-kode, som kan handles gennem Jyske Bank - herunder enkeltaktier, som normalt ikke kan købes for VSO-midler. Skatterådet har godkendt vores § 53A Bankinvestering i bindende svar SKM2019.479SR

 • Ind- og udbetaling og investering efter behov
  Der er ingen fast bindingsperiode på ordningen – og du kan indbetale efter ønske og behov. Du tilknytter en eller flere af bankens investeringsløsninger til produktet. Vær opmærksom på, at det kan være forbundet med omkostninger at handle og opbevare værdipapirer, det afhænger af den løsning, du har valgt.

 • Banken beregner det skattepligtige afkast
  Banken beregner og indberetter et samlet positivt afkast på ordningen. Hvis afkastet bliver negativt, kan det modregnes i senere års gevinster på ordningen. Banken må ikke indberette negative afkast på dine vegne, så bliver det aktuelt, sender vi dig et link, så du selv kan indberette det.

Bliv kontaktet om § 53A Bankinvestering VSO-midler

Nyt investeringsunivers til VSO-midler


Spørgsmål og svar om § 53A Bankinvestering VSO-midler


Hvem kan få en § 53A Bankinvestering?

Det kan alle, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Hvis du på et tidspunkt overgår til at være begrænset skattepligtig til Danmark, kan du dog fortsat beholde ordningen.

Hvem henvender § 53A Bankinvesteringen sig til?

§ 53A Bankinvestering henvender sig til dig, som har en VSO med overskudskapital, og som ønsker at få et større investeringsunivers, hvor du bl.a. kan investere dine VSO-midler i enkeltaktier. Du har mulighed for at få rådgivning og professionel pleje af din investering via Jyske Banks investeringsløsninger.

Hvad består en § 53A Bankinvestering af?

§ 53A Bankinvestering består som udgangspunkt af en konto og et depot i et lukket kredsløb, også skattemæssigt. Du kan dog tilknytte flere forskellige investeringsløsninger til den enkelte ordning. I så fald består § 53A Bankinvesteringen af flere konti og depoter i et samlet lukket kredsløb.

Ind- og udbetaling på kontoen?

Du kan ind- og udbetale efter behov. Der er altså ingen grænser for, hvor meget og hvor ofte du kan indbetale. Der er ikke en fast bindingsperiode på ordningen. Udbetaling kan ske ved skriftlig anmodning – med op til 5 bankdages ekspeditionstid. Indbetalinger er ikke fradragsberettigede, og udbetalinger er ikke skattepligtige.

Kan jeg have flere § 53A Bankinvesteringer?

Der er ingen regler, for hvor mange §53A Bankinvesteringer du kan have, men på grund af fradragsbegrænsningsreglerne – se under beskatningen af ordningen – så anbefaler vi, at du kun har én §53A Bankinvestering i din virksomhedsordning.

Hvordan beskattes § 53A Bankinvesteringen?

Banken opgør hvert år et afkast på din § 53A Bankinvestering. Afkastet opgøres efter lagerprincippet og består af både renter, udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab. Hvis afkastet er negativt, kan det modregnes i fremtidige gevinster på § 53A Bankinvesteringen. Tabet kan altså ikke bruges til modregning uden for § 53A Bankinvesteringen. Opgørelsen sker helt isoleret fra øvrige værdipapirer, du måtte eje.

Afkastet medregnes i virksomhedsindkomsten. Lagerbeskatning kan ses som en ulempe, da du skal betale skat af et afkast, du ikke har realiseret endnu, så du kan være nødt til at finde midler til betaling af skatten. Du kan hæve midler på § 53A kontoen til betaling af skatten. Udbetaling fra ordningen er ikke skattepligtig.

Hvad indberetter Banken til SKAT?

Banken indberetter et positivt afkast til SKAT.
Banken må ikke indberette negative afkast på dine vegne, så bliver det aktuelt, sender vi dig et link til Skat, så du selv kan indberette det.

Kan jeg bruge kontoen tilknyttet § 53A Bankinvesteringen som en ”almindelig” bankkonto/driftskonto?

Der kan ikke udstedes kort til eller oprettes faste betalinger fra § 53A Bankinvesteringen. Der kan heller ikke knyttes kredit eller anden trækningsret til § 53A bankinvesteringen.

Hvad koster det at have en § 53A Bankinvestering?

Det koster 5.000 kr. at oprette en § 53A Bankinvestering. Der opkræves endvidere negativ rente af indestående på kontoen. Der er ingen omkostninger i forbindelse med ind- og udbetalinger. Investeringsomkostninger afhænger af den valgte investeringsløsning. Se aktuelle priser.

Er § 53A Bankinvestering et pensionsprodukt?

Produktet har hjemmel i Pensionsbeskatningsloven § 53A men har ikke produktegenskaber som en typisk pensionsordning, fx:

 • Ikke fradrag for indbetaling – ingen skattepligt af udbetaling
 • Der kan ikke indsættes en begunstiget
 • Den er ikke kreditorbeskyttet
 • Den kan pantsættes
 • Den er ikke omfattet af ”Bekendtgørelse om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter” ('Puljebekendtgørelsen')
 • Kontoen er alene omfattet af den normale indskydergaranti (”Garantiformuen”)

Hvornår ophører § 53A Bankinvesteringen?

Du kan til enhver tid opsige aftalen om § 53A Bankinvestering. Udbetaling sker senest fem bankdage efter du har modtaget bekræftelse fra Banken, dog med respekt for allerede indgåede værdipapirhandler, som er ved at blive afviklet.

Ordningen ophører senest, når du dør. Udbetaling i forbindelse med ophøret er ikke skattepligtig. Et evt. fremført tab på ordningen mistes i forbindelse med ophør. Det er ikke muligt at overføre ordningen til et andet pengeinstitut eller til en ægtefælle (eksempelvis i forbindelse med skilsmisse eller død).Kontakt mig om §53A Bankinvestering

Noget gik galt. Prøv venligst igen senere.

Tak for din henvendelse

Vi tager os af den hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, er du velkommen til at ringe på 89 89 89 89.
Vi svarer døgnet rundt.