Ansvarlig rådgivning

Ansvarlig rådgivning

Som bank og realkreditinstitut tager vi et medansvar i forhold til vores kunders økonomi. Det sker gennem klare retningslinjer i kreditpolitikken for både kunder og kautionister og gennem en rådgivning, der sikrer kunden et godt overblik over muligheder og risici. Sidst, men ikke mindst, sker det ved grundigt at kontrollere, at vores kunder ikke udnytter banken til kriminelle formål.

Kunderelateret skattepolitik

Jyske Bank ønsker med sin skattepolitik at leve op til sit samfundsansvar og imødekomme en berettiget forventning om en ordentlig og redelig forretningsførelse, som afspejler koncernens værdier og forventningerne fra samfundet.

Koncernen overholder skattelovgivningen, der hvor vi er. I Danmark betyder det f.eks., at vi efterlever reglerne om løbende indberetning af kundernes forhold til Skattestyrelsen, reglerne i bekendtgørelse for God Skik for finansielle virksomheder om bl.a. skatterådgivning, Skatteministeriets anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning og hvidvasklovens krav om indberetning ved mistanke om skatteunddragelse.

I udlandet overholder koncernen den gældende lovgivning, herunder skattelovgivningen. For at sikre skattetransparens, samarbejder Jyske Bank alene med kunder, hvor vi enten modtager dokumentation for kundens skatteindrapportering, eller hvor Jyske Bank foretager skatteindberetningen.

Siden 2016 har koncernen haft en værdibaseret, kunderelateret skattepolitik, der sikrer, at vi yder den skatterådgivning om vores produkter og ydelser, som vi har pligt til. Vi yder også videregående skatterådgivning om fx generationsskifte og virksomhedsordningen, men rådgivningen er af generel karakter uden konkrete anbefalinger. For disse henviser vi til eksterne rådgivere.

At skattepolitikken er værdibaseret indebærer, at vi ikke yder aggressiv skatterådgivning, men giver en rådgivning, der er i harmoni med lovgivers hensigt med skattereglerne. Vi anvender en tilsvarende værdibaseret tilgang til skatteretlige spørgsmål i andre kundesammenhænge, fx ved bevilling af kredit.

Hvidvask og terrorfinansiering

Jyske Bank-koncernens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering er fortsat en topprioritet. Koncernen ønsker i alle henseender at forhindre hvidvask og terrorfinansiering for at leve op til de forventninger vores kunder, myndigheder og samfund har til os på området. Dette sikres blandt andet gennem kontinuerlig uddannelse og oplysning af medarbejdere, tydelige processer og retningslinjer samt systematisk overvågning og rapportering.

I 2017 har banken implementeret det 4. Hvidvaskningsdirektiv. Alle medarbejdere har inden 31.12.2017 gennemgået og bestået Finanssektorens Uddannelsescenters kursus i bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Whistleblower-ordning

Koncernen har etableret en whistleblower-ordning, som giver medarbejdere mulighed for at informere om alvorlige forseelser, eller mistanke herom, til videre undersøgelse internt i koncernen. Formålet er at forebygge og forfølge uregelmæssigheder eller ulovligheder, herunder

  • Økonomisk kriminalitet, såsom bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korruption og lignende
  • Uregelmæssigheder på områderne regnskabsføring, intern regnskabskontrol, og revision
  • Alvorlige forhold, som retter sig mod en ansat, eksempelvis trusler eller vold

Digital tilgængelighed for mennesker med handicap

Jyske Bank-koncernen har startet en proces med udgangspunkt i ’Tilgængeligheds-direktivet’, som skal gøre alle kundevendte systemer mere brugervenlige overfor personer med syns- eller andre handicaps, dvs. netbanker, mobile apps og koncernens hjemmesider. Det sker i samarbejde med eksterne konsulenter, der træner Jyske Banks systemudviklere- og testere for at sikre, at der i koden indarbejdes de hjælpefaciliteter, der er behov for.

Arbejdet med at gennemgå Jyske Bank-koncernens store programportefølje vil ske løbende over en årrække. Samtidig vil vi sikre, at udviklere og testere som en naturlig del af deres arbejde tænker disse forhold ind ved fremtidige løsninger.

Økonomisk forståelse for unge

Hver anden ung mangler grundlæggende forståelse for privatøkonomi, og mere end 50.000 unge mennesker i Danmark er fanget i en gældsfælde og registreret som dårlige betalere i RKI. Det er ikke kun et problem for den enkelte, men også for samfundet generelt. Jyske Bank har derfor et særligt rådgivningskoncept rettet mod kunder mellem 18 og 27 år. I alle afdelinger er der skræddersyede produkter og særlige rådgivere til målgruppen. Derudover deltager Jyske Bank i forskellige initiativer, der skal lære unge mennesker at styre deres egen økonomi, fx studiemesser, afholdelse af rejsearrangementer med fokus på rejsebudgetter til unge samt en lang række lokale initiativer.

Sidst, men ikke mindst deltager, Jyske Bank-koncernen aktivt i Pengeugen, som er et samarbejde mellem Finansrådet og Danmarks Matematiklærerforening. Formålet med Pengeugen er at give unge folkeskoleelever en god basisforståelse for privatøkonomi og dermed ruste dem til bedre at tage fornuftige valg.

I 2017 underviste 65 rådgivere fra 47 Jyske Bank-afdelinger 111 klasser på 76 skoler. Det vil sige, at næsten halvdelen af vores afdelinger har deltaget med frivilligt arbejde i arbejdstiden. En af klasserne, som blev undervist af Jyske Bank-medarbejdere, var 8.klasse på Grønnevang Skole i Hillerød. De var så dygtige, at de vandt årets Penge Quiz og dermed titlen som Danmarks bedste klasse i Pengeugen og 10.000 kr.

Iværksætteri

80 % af Danmarks virksomheder består af små og mellemstore virksomheder med et gennemsnit på 4 ansatte. En væsentlig del af indtjeningsgrundlaget i samfundet genereres således fra disse virksomheder. Jyske Bank er derfor meget bevidst om det medansvar, banken har i forhold til at styrke den økonomiske forståelse i samfundet for eksisterende og nye virksomheder.

Der er vækstmuligheder for flere bæredygtige virksomheder i Danmark. Her tager Jyske Bank et medansvar i at rådgive og guide virksomhederne og deres ejere for derved at styrke virksomheders finansielle forståelse og samtidig bidrage til samfundsøkonomisk vækst. En del af den rådgivning, vi yder, er at forventningsafstemme i forhold til, hvornår virksomhederne kan forvente at opnå finansiering i banken, hvad der skal til osv. For Jyske Bank handler det aldrig blot om oprettelse af en konto. Vi ser mulighederne i at opbygge varige relationer og kendskab til forretningskonceptet, ledelse etc., som også bliver en del af en kommende kreditvurdering.

Jyske Bank er aktiv i forskellige iværksættermiljøer, fx Dansk Crowdfunding, Iværksætterforening og Scion DTU. Sidstnævnte sted er vi medfacilitator på møder mellem iværksættere og mulige investorer.


Samarbejde med kunder

I Jyske Bank-koncernen engagerer vi os i de samfundsmæssige udfordringer, der har en naturlig kobling til vores kunder og forretningsaktiviteter. Derfor indgår vi relevante projekter sammen med vores kunder om at løse samfundsmæssige problemer. Her ser du et udpluk:

Murmal – praktikpladser og imageløft

Jyske Bank har siden 2010 stået bag en række murmalerier flere forskellige steder i landet. Ofte er det sket i et tæt samarbejde med kunder - typisk boligselskaber. Fælles for alle malerierne er, at borgere er aktivt involveret i en kunstnerisk proces, som i sidste ende bliver til et stort murmaleri med hjælp fra flere partnere – private virksomheder, en kunstner, en kommune, et boligselskab og lærlinge fra en lokal erhvervsskole. Målet er praktikpladser, imageløft og fællesskab i byen.
Læs mere om MurMal

Brugte computere får nyt liv hos kunder

Siden 2004 har Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) og sidenhen Jyske Bank givet brugte computere til netcafeer, aktivitetslokaler og væresteder hos kunder i den almene boligsektor. I alt er der blevet givet mere end 1000 computere til 85 initiativer i hele landet.
Læs mere om computerdonation