Ansvarlig rådgivning

Ansvarlig rådgivning

Som bank og realkreditinstitut tager vi et medansvar for vores kunders økonomi. Det sker gennem klare retningslinjer, national og international lovning, høje etiske standarder og et værdisæt, der hviler på åbenhed og hæderlighed.

For at imødegå lovgivningen og understøtte det medansvar vi har i vores rådgivning, gennemfører samtlige medarbejdere i koncernen løbende en række obligatoriske uddannelser fx om hvidvask.

Antikorruptionspolitik

Som resten af den finansielle sektor, er der risiko for, at Jyske Bank kan blive udsat for korruption. Koncernen har derfor vedtaget en antikorruptionspolitik, som omfatter både medarbejdere, kunder og investeringer.

Antikorruptionspolitikken opfylder vores forpligtelse i henhold til FN’s Global Compact og indebærer, at Jyske Bank til stadighed forsøger at modarbejde alle former for korruption i alle koncernens forretningsforhold.

Skattepolitik

I Jyske Bank overholder vi den skattelovgivning, der er i de lande, vi opererer i. I Danmark betyder det blandt andet, at vi:

  • Løbende indberetter kundernes forhold til Skattestyrelsen
  • Agerer efter God Skik-bekendtgørelsen
  • Følger Skatteministeriets anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning
  • Følger hvidvasklovens krav om indberetning ved mistanke om skatteunddragelse.

Tilsvarende overholder vi også i andre lande den respektive skattelovgivning, og for at sikre skattetransparens, samarbejder vi alene med kunder, hvor vi enten modtager dokumentation for kundens skatteindrapportering, eller hvor vi foretager skatteindberetningen.

Vi fører en værdibaseret skattepolitik, der sikrer, at vi yder den tilstrækkelige kunderelaterede skatterådgivning om vores produkter og ydelser, som vi har pligt til ifølge gældende lovgivning. Vi yder ligeledes en videregående skatterådgivning om fx generationsskifte og virksomhedsordning, men denne rådgivning er af generel karakter uden konkrete anbefalinger.

Såfremt vores kunder ønsker skatterådgivning af konkret karakter, henviser vi til eksterne rådgivere. Den værdibaserede skattepolitik indebærer samtidig, at vi ikke yder aggressiv skatterådgivning, men udelukkende yder en rådgivning, der er i overensstemmelse med lovgivers hensigt med skattelovgivningen.

Med vores skattepolitik ønsker vi at imødekomme en berettiget forventning om en ordentlig og redelig forretningsførelse, som afspejler koncernens værdier.

Hvidvaskpolitik

Jyske Bank har en høj iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det skyldes dels vores størrelse og dels vores forretningsmodel, som indeholder en række produkter og kunder med høj iboende risiko.

Vi er vores samfundsansvar bevidst og tager aktivt del i det ansvar, der ligger i at have et effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering. Indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering står derfor fortsat højt på dagsordenen i Jyske Bank-koncernen.

Det er vigtigt for Jyske Bank at cementere, at koncernen på ingen måde ønsker at kunne misbruges til hvidvask og finansiering af terrorisme, og vi arbejder derfor konstant med indsatser, som reducerer risiciene herfor.

Vi analyserer løbende de risici, der er på hele hvidvaskområdet. Banken har med udgangspunkt i øget datakvalitet fokus på at reducere risici med afsæt i forbedringer af kvaliteten i kundedata – både i form af løbende opdateringer af eksisterende kunder samt i forbindelse med indskrivning af nye kunder. Opgaverne omkring indskrivning af nye kunder er centraliseret og sikrer dermed en ensartet validering af data. Korrekt data er en afgørende forudsætning for, at der kan gennemføres en sikker overvågning af kunderne og deres transaktioner.

For at imødekomme den høje iboende risiko for, at banken misbruges til kriminelle formål, har banken som nyt tiltag i bekæmpelsen af hvidvask stoppet for udbetaling af 1000 kronesedler samt stoppet for udbetaling af 500 eurosedler og 200 eurosedler. Af andre tiltag kan nævnes bankens krav om, at nye erhvervskunder anvender en godkendt revisor. Kan kunden ikke oplyse, hvilken revisor kunden samarbejder med, da vil kundeforholdet som hovedregel ikke kunne etableres.

Læs mere om vores indsats mod hvidvask

Også bankens medarbejdere er vigtige spillere i kampen mod hvidvask, og er særligt opmærksomme på hvidvaskrisici i forbindelse med alle interaktioner med kunder. For at sikre, at bankens medarbejdere er kompetente til at identificere og handle på potentielle mistænkelige transaktioner samt mistænkelig kundeadfærd, gennemføres der med passende mellemrum uddannelse af medarbejderne, ligesom nye medarbejdere straks gennemgår et e-learning

program på hvidvaskområdet. Uddannelsesprogrammerne er målrettet den enkelte medarbejders funktion, således at undervisningen er tilpasset de risici, som er forbundet med den pågældendes arbejdsområde. Dette sikrer, at alle bankens medarbejdere har kendskab til, hvilke procedurer som skal følges i tilfælde af, at mistænkelige transaktioner observeres.

Whistleblowerpolitik

Som et led i bankens whistleblower-ordning er der oprettet en online whistleblowerportal, hvor medarbejderne anonymt kan foretage en anmeldelse i tilfælde af etiske, forretnings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser.

Med whistleblower-ordningen kan der blandet andet ske indberetning af:

  • Økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korruption eller lignende
  • Uregelmæssigheder på områderne regnskabsføring, intern regnskabskontrol og revision
  • Alvorlige forhold, som retter sig mod en ansat, eksempelvis trusler eller vold

IT-sikkerhedspolitik

I Jyske Bank-koncernen overholder vi de lovgivningskrav, der omhandler IT-risikostyring i den finansielle sektor, og vi har stor fokus på at håndtere risikoen for lovbrud rettidigt og tilstrækkeligt. Vi har således effektive former for virksomhedsstyring, herunder kontrol- og  sikringsforanstaltninger på IT-området.

Vi opstiller retningslinjer og krav til, hvordan vores leverandører opfylder de aktivitetsområder, vi outsourcer, samt fører kontrol med, om de lever op til disse i tilfredsstillende grad. Det er altså vores ansvar, at relevant lovgivning efterleves, og at aktiviteten udføres tilfredsstillende hos vores leverandører. Det sikrer vi gennem samarbejde, rapportering og kontrol med vores leverandører.

Vi overholder ligeledes lovgivningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og behandler samt beskytter kunders oplysninger med sikkerhed både ift. fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Vi efterlever således lovgivningskravene på It-sikkerhedsområdet og er bevidste og orienterede om lovændringer og kommende nye love. Det indebærer samtidig, at vi er adaptive i forhold til at implementere dem i det rammeværk for IT-sikkerhedsstyring, som beskriver, hvorledes fundamentet understøtter koncernstrategien, vores mission og ambition. Ved at følge rammeværket når vi vores ambitioner om at tage ”It-sikkerhed til næste niveau”, som udmøntes i et mål om at være repræsenteret med et sikkerhedsniveau blandt de bedste finansielle institutioner i Norden.

Læs mere om vores sikkerheds- og persondatapolitik

Kreditpolitik

Finansielle virksomheder udgør en vigtig del af dansk økonomi. Koncernen har derfor et ansvar, når vi yder kredit. Vi lever af at låne penge ud, men også af at få pengene tilbage igen. Vi har altså sammenfaldende interesser med vores kunder.

Inden vi tilbyder produkter til vores kunder, er vi inde og afdække kundernes behov, således at kunderne får de produkter og løsninger, som passer dem. Er der tale om lån, sker der en kreditvurdering af kundens økonomi, så vi sikrer, at tilbagebetalingsevnen er til stede.

Vi har en kreditpolitik, som ligger til grund for vores vurderinger, og vores kreditpolitik indeholder principper for, hvordan det sikres, at kreditbeslutninger i tilstrækkeligt omfang baseres på robustheden af kundens fremtidige indtjening og likviditet. Det betyder, at vi ikke bare ønsker at sælge det størst mulige lån. Det skal være inden for en realistisk ramme, hvor kunderne på den ene side har mulighed for at betale lånet tilbage, og på den anden side har et rådighedsbeløb, de kan basere en tilværelse på.

Ovenstående princip er ikke bare god forretningsetik, men også ansvarlig kreditgivning. Det stiller krav til vores rådgivere og vores kreditgivning, som skal gå ’hånd i hånd’. Det kan således være god og ansvarlig rådgivning at sige nej til kredit. Et nej som kan være besluttet ud fra en rigtig samfundsmæssig holdning.