Impact-analyser


I september 2019 underskrev Jyske Bank – som en af 130 founding signatories –  FN’s  Principles for Responsible Banking (PRB), og vi anvender disse principper som vores overordnede ramme for arbejdet med bæredygtighed. Som en del af implementeringen af PRB udarbejder vi impact-analyser. Analyserne identificerer de områder, hvor Jyske Bank gennem udlån og investeringer påvirker samfundet mest – både positivt og negativt. Efterfølgende sætter analyserne tal på påvirkningen ud fra forskellige indikatorer.

Analyserne og kvantificeringen af områderne giver dermed et 'her og nu'-billede af, hvordan Jyske Bank påvirker samfundet som udtrykt ved FN’s 17 verdensmål. Samtidig sætter de os i stand til at målrette vores kommende indsatser. Resultaterne af impact-analyserne anvender vi blandt andet til arbejdet med at minimere vores negative og fremme den positive påvirkning af samfundet.

Vi vil løbende opdatere CO2-udledningen på baggrund af vores udlån og investeringer, ligesom øvrige områder, hvor Jyske Bank har betydende påvirkning, vil blive analyseret nærmere.


Juni 2021:

Jyske Banks indirekte CO2-udledning reduceret med 13%

Estimatet for den indirekte CO2-udledning for udlån og investeringer falder til 2,3 mio. ton opgjort pr. ultimo 2020 mod 2,7 mio. ton ultimo 2019.

Den estimerede CO2-udledning for et forretningsomfang på ca. 600 mia. kr. udgør i alt 2,3 mio. tons svarende til en reduktion på 13% ift. ultimo 2019. 70% af CO2-udledningen vedrører udlånsaktiviteter og 30% investeringsaktiviteter.

Reduktionen kan primært henføres til den del af investeringsaktiviteterne, der vedrører de investeringer vi foretager på vegne af vores kunder i kapitalforvaltningen. Her er CO2-udledningen reduceret med 30% som følge af en lavere gennemsnitlig udledningsintensitet.

Læs nyhed her


Impact-analyse-rapporteringer


Metode

Impact-analyse – metode, juni 2021

Klima

  • Juni 2021
    Opdatering af financieret CO2-udledning

  • December 2020
    Klima og Affald identificeres som væsentlige impactområder. Første estimering af finansieret CO2

  • Februar 2020
    Indledende analyse af Klima

Affald