Værdibaseret adfærd og ledelse

I Jyske Bank arbejder vi ud fra et sæt værdier og retningslinjer, der vejleder vores ageren overfor kunder, kolleger, samarbejdspartnere, leverandører, myndigheder og resten af samfundet. 

Vores værdier er: 

 • Helheldssyn og sund fornuft
  Vi handler ud fra en helhedsbetragtning.

 • Åben og hæderlig
  Vi er åbne og hæderlige i ord og handling.

 • Anderledes og uhøjtidelig
  Vi tænker og handler anderledes og er uhøjtidelige i vores væremåde.

 • Ligeværd og engagement
  Vi har indlevelsesevne, og vi viser engagement.

 • Handlekraftig og vedholdende
  Vi stræber efter fremskridt og vi gennemfører det, vi har sat os for.

Få mere at vide om Jyske Bank


Politikker og retningslinjer

I Jyske Bank har vi politikker og retningslinjer for at sikre, at både koncernen og vores medarbejdere agerer i overensstemmelse med vores værdier, lovgivning og med hensyntagen til kunder, medarbejdere og aktionærer. 

Compliance

Politik for forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktionsovertrædelser

Jyske Bank har en høj iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det skyldes dels vores størrelse, dels vores forretningsmodel, som indeholder en række produkter og kunder med høj iboende risiko.

Derfor har vores indsats mod hvidvask og terrorfinansiering topprioritet. Vi ønsker i alle henseender at forhindre hvidvask og terrorfinansiering for at leve op til de forventninger vores kunder, myndigheder og samfund har til os på området. Dette sikres blandt andet gennem kontinuerlig uddannelse og oplysning af medarbejdere, tydelige processer og retningslinjer samt systematisk overvågning og rapportering

Læs vores uddrag af politik for bekæmpelse af hvidvask [PDF]

Læs den seneste redegørelse fra Finanstilsynet [PDF]

Læs mere om vores tiltag for at forhindre hvidvask.

Antibestikkelses- og antikorruptionspolitik

I Jyske Bank-koncernen tager vi afstand fra enhver form for korruption og andre uredelige forretningsmetoder. Korruption omhandler bl.a. bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning, og involverer ikke nødvendigvis en transaktion af penge. Korruption kan ligeledes omfatte udførelsen af tjenester for at opnå fordele som eksempelvis positiv særbehandling og kortere sagsbehandlingstid.

På tilsvarende måde som i den øvrige finansielle sektor er der risiko for, at Jyske Bank-koncernen kan blive eksponeret for korruption, ligesom vores medarbejdere kan benytte sig af korruption. 

Formålet med vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik er at tydeliggøre forventninger til alle medarbejderes adfærd i forhold til ydelser, der kan have karakter af bestikkelse eller korruption. Vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik opfylder vores forpligtelse i henhold til FN’s Global Compact.  

Læs vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik (på engelsk) [PDF]

Læs også om vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik i den seneste rapport for samfundsansvar.

Politik om insiderhandel

Jyske Bank-koncernen har fastsat udførlige politikker og forretningsgange for håndtering af intern viden. Træning i risici, regler og procedurer er obligatorisk for medarbejdere i funktioner med høj risiko for kontakt med kunder, der kan være involveret i insiderhandel.

Jyske Banks politik om insiderhandel er internt tilgængelig.

Læs mere om vores politik om insiderhandel i "Competence requirements, good practice and ethical conduct" (engelsk) [PDF]

Whistleblowerpolitik

Jyske Bank-koncernen har oprettet en whistleblower-ordning, hvor medarbejderne anonymt kan foretage en anmeldelse i tilfælde af (potentielle) overtrædelser af den finansielle regulering eller (mistanke om) alvorlige forseelser, som kan få betydning for koncernen/et selskab i koncernen eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Jyske Banks Whistleblowerpolitik er internt tilgængelig.

Læs et sammendrag af vores whistleblowerpolitik i den seneste rapport for samfundsansvar.

Skattepolitik

Jyske Bank-koncernen overholder skattelovgivningen i de lande, banken opererer i. I Danmark betyder det bl.a., at vi efterlever reglerne om løbende indberetning af kundernes forhold til Skattestyrelsen, reglerne i God Skik-bekendtgørelsen om bl.a. skatterådgivning, Skatteministeriets anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning og hvidvasklovens krav om indberetning ved mistanke om skatteunddragelse.

I udlandet samarbejder vi alene med kunder, hvor vi enten modtager dokumentation for kundens skatteindrapportering, eller hvor vi foretager skatteindberetningen.

Jyske Bank-koncernen fører en værdibaseret skattepolitik, der sikrer, at vi yder den tilstrækkelige kunderelaterede skatterådgivning om vores produkter og ydelser, som vi har pligt til ifølge gældende lovgivning. Vi yder ligeledes en videregående skatterådgivning om fx generationsskifte og virksomhedsordningen, men denne rådgivning er af generel karakter uden konkrete anbefalinger. Såfremt vores kunder ønsker skatterådgivning af konkret karakter, henviser vi til eksterne rådgivere. Den værdibaserede skattepolitik indebærer samtidig, at vi ikke yder aggressiv skatterådgivning, men udelukkende yder en rådgivning, der er i overensstemmelse med lovgivers hensigt med skattelovgivningen.

Jyske Banks skattepolitik er internt tilgængelig.

Læs et sammendrag af vores skattepolitik i den seneste rapport for samfundsansvar.


Adfærd

Politik for sund virksomhedskultur

Formålet med vores politik for sund virksomhedskultur er at sikre og fremme en sund virksomhedskultur, der er præget af høje etiske og professionelle standarder.

I Jyske Bank-koncernen vil vi fx ikke acceptere, at banken på nogen måde bliver misbrugt ved udøvelse af økonomisk kriminalitet. Vi har en ambition om at drive en virksomhed, der optræder ansvarligt.

Ingen kunde eller anden forretningspartner er så god eller vigtig, at vi vil gå på kompromis med disse principper, der dermed til enhver tid sættes højere end indtjening. Jyske Bank ønsker derfor ikke at indgå i kundeforhold, hvor der ikke er et klart og naturligt formål med samarbejdet.

Læs vores politik for sund virksomhedskultur [PDF]

Menneskerettigheder

De internationale menneskerettigheder, som både er grundfæstede i den danske arbejdsmarkedsmodel og er fastlagt af internationale konventioner, normer og værdier, er et naturligt grundlag for Jyske Bank-koncernens virke.

Konkret betyder det, at vi internt i koncernen lever op til menneskerettigheder, fordi de er grundlæggende for et sikkert, retfærdigt og fair samfund, hvor ligestilling, inklusion, arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og sundhed er rodfæstede værdier i vores politik.

Eksternt praktiserer vi menneskerettighederne via vores screening af investeringer for kunderne, som beror på ESG-principper og via vores leverandørstyring, hvor overholdelse af menneskerettighederne står som et centralt pejlemærke. 

Læs også et sammendrag om menneskerettigheder i vores seneste rapport for samfundsansvar.

Politik for medarbejderforhold

I Jyske Bank-koncernen vil vi være en arbejdsplads, der skaber varige relationer i et produktivt, tillidsfuldt og uhøjtideligt arbejdsmiljø præget af overskud og positiv energi. Det er et vigtigt princip, at vi udviser social ansvarlighed inden for de markedsøkonomiske rammer, vi driver forretning under.

I et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere udvikler vi løbende initiativer, som skal sikre en god og sund arbejdsplads. Vi ønsker at give medarbejderne mulighed for udvikling, både fagligt, personligt og ledelsesmæssigt, der gør dem til efterspurgt arbejdskraft, som har værdi på arbejdsmarkedet. Vi er bevidste om, at vores sociale ansvar i høj grad består i at bidrage med adgang til job og uddannelse, bl.a. for unge mennesker.

Vi er af den overbevisning, at det skaber resultater og udvikling, når mange forskellige typer mennesker er samlet på en arbejdsplads. Vi afspejler som virksomhed i vidt omfang verden omkring os og har medarbejdere med forskellig uddannelse, alder, køn, personlighed, bopæl, kultur og erfaring.

Vi samarbejder med og inddrager medarbejdernes kollektive repræsentanter i væsentlige medarbejderspørgsmål, både ad hoc og via de formelle samarbejdsorganer, og anerkender fuldt ud medarbejdernes ret til at organisere sig.

Læs også om vores politik for medarbejderforhold i den seneste rapport for samfundsansvar.

Politik for håndtering af interessekonflikter

Politik for håndtering af interessekonflikter har til formål at sikre, at interessekonflikter identificeres, forebygges og håndteres for at varetage vores kunders interesser bedst muligt. Dette i forbindelse med, at Jyske Bank-koncernen yder investeringsservice og accessoriske tjenesteydelser.

Læs vores politik for håndtering af interessekonflikter [PDF]

Diversitetspolitik

Formålet med Jyske Banks diversitetspolitik er at bidrage til, at koncernen altid har de bedst mulige ledere og medarbejdere, med både gode personlige egenskaber og nødvendige faglige kompetencer.

Koncernstrategien bygger på en erkendelse af, at engagerede, kompetente, handlekraftige og ansvarsbevidste medarbejdere er vigtige forudsætninger for Jyske Bank-koncernens succes. Diversitetspolitikken understøtter strategien ved at sikre, at alle kompetente kandidater kan gøre sig gældende ved besættelsen af stillinger, uden at der tages hensyn til køn, alder, etnicitet, religion eller andre faktorer, som er uden betydning for at udfylde jobbet.

I overensstemmelse med dansk lovgivning har politikken og de tilhørende aktiviteter særligt fokus på forbedrede muligheder for det underrepræsenterede køn og på at øge antallet af kvindelige ledere på alle niveauer, indtil begge køn er ligeligt repræsenterede.

Læs vores diversitetspolitik [PDF]


Indkøb

Grøn indkøb af IT hardware

Jyske Bank-koncernen har ambitioner om at alt IT-hardware er Energy Star qualified.

Få overblik over IT-hardware i Jyske Bank [PDF]

Aftale om ansvarlig leverandøradfærd

Formålet med Aftale om ansvarlig leverandøradfærd er at etablere en formel rammeaftale mellem Jyske Bank-koncernen og leverandører. Aftalen skal sætte begge partner i stand til at samarbejde og bestræbe sig på en ansvarlig leverandøradfærd gennem hele den distributionskæde, der er involveret i tilvejebringelsen af produkterne og/eller ydelserne til Indkøberen

Læs vores Aftale om ansvarlig leverandøradfærd [PDF]


Investeringer

Politik om ansvarlige investeringer

I Jyske Bank-koncernen ser vi det som vores primære ansvar at optimere investorernes afkast bedst muligt. Vi tager samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne.

Grundlaget for Jyske Bank-koncernens arbejde med ansvarlig investering er UN PRI’s principper for ansvarlig investering (Principles for Responsible Investment (PRI)). UN PRI er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer.

Læs om vores politik om ansvarlige investering på jyskeinvest.dk


IT-sikkerhed

IT-sikkerhedspolitik

Formålet med Jyske Banks IT-sikkerhedspolitik er at sikre, at der implementeres og opretholdes et højt it-sikkerhedsniveau i Jyske Bank-koncernen, herunder at fastlægge principper og krav til it-sikkerhedsstyring og it-risikostyring, der sikrer, at it-sikkerhedsniveauet og den ønskede risikoprofil på it-området kan overholdes.

It-sikkerhedsniveauet skal fastsættes med udgangspunkt i koncernens ambition om at opnå og vedligeholde et sikkerhedsniveau, som er tilstrækkeligt til at håndtere den aktuelle cybertrussel med elementer, der er ”Best in class”. Derudover skal sikkerhedsniveauet sikre, at de risici, som It anvendelsen medfører og forventes at medføre, er på et for koncernen acceptabelt niveau.

Læs vores IT-sikkerhedspolitik [PDF]

Persondatapolitik

Oplysninger givet til Jyske Bank-koncernen bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Jyske Banks generelle forretningsbetingelser. Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme kundens henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Læs vores politik for persondatapolitik


Kredit

Kreditpolitik

Finansielle virksomheder udgør en vigtig del af dansk økonomi, og Jyske Bank-koncernen har dermed et ansvar, når vi yder kredit. Vi lever af at låne penge ud, men også af at få pengene tilbage igen. Vi har altså sammenfaldende interesser med vores kunder.

Inden vi tilbyder produkter til vores kunder afdækker vi kundernes behov. Er der tale om lån, sker der en kreditvurdering af kundens økonomi, så vi sikrer, at tilbagebetalingsevnen er til stede.

Jyske Bank-koncernens kreditpolitik ligger til grund for vores vurderinger, og vores kreditpolitik indeholder principper for, hvordan det sikres, at kreditbeslutninger i tilstrækkeligt omfang baseres på robustheden af kundens fremtidige indtjening og likviditet. Det betyder, at vi ikke bare ønsker at sælge det størst mulige lån. Det skal være inden for en realistisk ramme, hvor kunderne på den ene side har mulighed for at betale lånet tilbage, og på den anden side skal kunderne have et rådighedsbeløb, de kan basere en tilværelse på. Ovenstående princip er ikke bare god forretningsetik, men også ansvarlig kreditgivning. 

Jyske Bank-koncernens kreditpolitik er internt tilgængelig.

Læs også et sammendrag af vores kreditpolitik i vores seneste rapport for samfundsansvar.


Løn

Lønpolitik

Formålet med Jyske Bank-koncernens lønpolitik er, at ledere og medarbejdere har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Formålene for lønpolitikken er at:

 • belønne værdiskabende, kompetent og ansvarlig adfærd
 • understøtte produktivitet og arbejdsglæde
 • fremme en sund og effektiv risikostyring
 • forebygge interessekonflikter og styrke forpligtelsen til at handle i kundernes bedste interesse
 • sikre at arbejde af lige værdi lønnes ens.

Lønpolitikken og måden, den gennemføres på, iagttager desuden alle relevante krav i den til enhver tid gældende lovgivning.

Læs vores lønredegørelse [PDF]

Læs vores lønpolitik [PDF]

Politik for foreningsfrihed og kollektiv overenskomst

88% af medarbejderne i Jyske Bank i Danmark er omfattet af den fælles overenskomst, som beskriver medarbejdernes basale rettigheder og bl.a. omhandler arbejdstid, lønkompensation, ferie, sygdom osv. Hertil kommer yderligere 8%, der i deres individuelle kontrakter har bestemmelser, der henviser til overenskomstens vilkår.

Læs overenskomsten her [PDF].