Beskatning af gevinst og tab ved investering

SKAT kan beregne skattepligtige avancer på de fleste aktier og investeringsbeviser købt fra og med 1. januar 2010, fordi SKAT efter denne dato modtager oplysninger fra banken, hver gang du køber eller sælger aktier og investeringsbeviser.

Har du aktier eller investeringsbeviser, som er købt før 2010, kan disse køb med fordel indtastes i SKATs beregningssystem. Systemet hjælper dig med at beregne dine gevinster og tab på papirerne.

Se vejledning på SKATs hjemmeside

Dine værdipapirer i pensionsdepoter er ikke omfattet.

Sådan finder du oplysninger om papirer købt før 2010

Brug SKATs "Tjekliste til aktier og investeringsbeviser".

Undersøg først, om din beholdning af aktier og investeringsbeviser er skattefri og /eller er omfattet af de andre betingelser under Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser.

Find købspriser i Jyske Netbank

For at finde købspriser i Jyske Netbank skal du være tilmeldt netbanken. Papirerne skal være handlet til/fra dit depot i Jyske Bank. Hvis værdipapirerne er overført til Jyske Bank, skal du bruge notaer fra det pengeinstitut, som papirerne oprindeligt er handlet i.

Du kan finde købspriser på flere måder:

Under menupunktet "Netboks"

 • Find anskaffelsessum på værdipapiret nemmest ved "søg i Netboks". 
 • Vælg i mapper
  1. Fonds og Depot
   • Nota vedr. fondshandel
   • Afkastmeddelelse - hver vises købspriser ved aftale om automatisk geninvestering
  2. Årsopgørelse/-udskrift (fonds/depot), hvor dine fondshandler i Jyske Bank fremgår (ekskl. kurtage). Det er muligt at finde en udskrift, som ligger op til fem år tilbage.

Eller under menupunktet "Investering"

 1. Find "Dine handler", hvor du vælger depotejer og hvilken periode du vil søge. Det er muligt at finde en udskrift, som ligger op til fem år tilbage.

 

Har du ikke købspriserne på dine handler i Jyske Bank?

Har du ikke fundet det du søgte via Jyske Netbank og har du købt papirerne i Jyske Bank, kan du bestille dokumentationen fra Jyske Banks arkiv. Kontakt din afdeling. Ekspeditionstid må påregnes. Oplysninger om handler fra juni 1997 og frem koster 35 kr. pr. udskrift. Er de oplysningerne vi skal finde i arkivet, fra før juni 1997 beregner banken 600 kr. pr. time. Er papirerne købt før dit samarbejde med Jyske Bank, skal du kontakte det pengeinstitut, hvor du har købt dem.


 

Øvrige forhold

Lagerbeskattede investeringsbeviser og hedgebeviser, herunder Hedgeforeningen Jyske Invest og Jyske Invest International 
Du skal ikke oplyse købspriser på lagerbeskattede investeringsforeningsbeviser og hedgebeviser. Se beskrivelse på jyskebank.tv, og læs mere på skat.dk.

Købspriser ved aftale om automastik geninvestering 
Har du i forbindelse med udbetaling af udbytte på investeringsbeviser aftale om automatisk geninvestering, vil anskaffelsesbeløbet på udbyttebeviserne fremgå af afkastmeddelelsen for udbyttet.


 

Har du Jyske Bank-aktier?

På Jyske Bank-aktier er der i 1999 og 2004 gennemført ændring af stykstørrelse (aktiesplit) og senest i december 2009 også en aktieudvidelse.

Det kan derfor være komplekst at finde de rigtige købspriser på aktien. Det afgørende er, hvornår du har købt dine Jyske Bank-aktier. Derudover skal du huske at beregne en gennemsnitlig købspris, hvis du har købt og solgt Jyske Bank-aktien i flere omgange. 

Det er vigtigt, at du selvangiver det omregnede stykantal i fbm. købspriserne, da dine avancer ellers ikke vil blive beregnet korrekt, når du fremover sælger aktier, og du har valgt at lade SKAT foretage beregningen.

Hvornår har du købt Jyske Bank-aktien?

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier før 19. maj 1993
Så kan du som udgangspunkt vælge at bruge kursen den 19. maj 1993 som købspris i stedet for den faktiske købspris. Den officielle børskurs for Jyske Bank-aktien den 19. maj 1993 var 300,00 kr. for 1 stk. aktie á 100 kr.

Vælger du at anvende 1993-kursen, svarer 1 stk. Jyske Bank-aktie købt før 19. maj 1993 til, at du i dag har 10 aktier til en købspris på 30 kr. for 1 stk. aktie.

Har du ikke handlet Jyske Bank-aktier efterfølgende, kan du anvende denne kurs ved selvangivelse af dine gamle købssummer vedr. Jyske Bank-aktien. 

Læs mere under "Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser" på SKATs hjemmeside om brug af 1993-kurserne

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier efter den 19. maj 1993, men før den 13. oktober 1999
Stykstørrelsen pr. aktie blev ændret fra nominelt 100 kr. til 20 kr. (aktiesplit 1:5) den 13. oktober 1999 og fra nominelt 20 kr. til 10 kr. (aktiesplit 1:2) den 13. oktober 2004.

Købte du eksempelvis 200 aktier a nominelt 100 kr. i 1998 til 80 kr. pr. stk. og har beholdt dem, vil du efter aktiesplittet i 1999 have 1000 aktier a nominelt 20 kr. til en købspris på 16 kr. pr. stk. og efter aktiesplittet i 2004 have 2000 aktier a nominelt 10 kr. til en købspris på 8 kr. pr. stk.

Antal aktier er således i alt ganget med 10 (først med 5 i 1999, dernæst med 2 i 2004), og den faktiske anskaffelseskurs er divideret med 10 (først med 5 i 1999, dernæst med 2 i 2004).

Har du ikke handlet Jyske Bank-aktien efterfølgende, skal du selvangive købssummen med det omregnede antal stk.

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier efter den 13. oktober 1999, men før den 13. oktober 2004
Stykstørrelsen pr. aktie blev ændret fra 20 til 10 den 13. oktober 2004.

Købte du eksempelvis 100 stk. i 2002 til kurs 150 kr. pr. stk. og har beholdt dem, vil du efter aktiesplittet have 200 aktier til en købspris på 75 kr. pr. stk. Antal aktier er således ganget med 2, og den faktiske anskaffelseskurs er divideret med 2.

Har du ikke handlet Jyske Bank-aktien efterfølgende, skal du selvangive købssummen med det omregnede antal stk.

Jeg har anskaffet mine Jyske Bank-aktier på baggrund af tildelte eller købte tegningsretter i forbindelse med aktieemissioner
Efter 1993 har der i Jyske Bank-aktien været aktieemissioner i september 1995 og i december 2009.

Har du fået tildelt tegningsretter og tegnet nye aktier på baggrund af disse, bliver anskaffelsessummen på de nye aktier det beløb, du har betalt ved tegningen.

Har du købt tegningsretter og tegnet nye aktier på baggrund af disse, bliver anskaffelsessummen på de nye aktier det beløb, du har betalt ved tegningen + det beløb, du har betalt for tegningsretterne.

Har du købt og solgt Jyske Bank-aktier i flere omgange?
Har du handlet Jyske Bank-aktier i flere omgange, skal du ved opgørelsen af din anskaffelsessum på aktierne anvende FIFO-princippet og gennemsnitsmetoden.

 • FIFO-princippet betyder, at de aktier, som du har købt først, er dem, som du sælger først.
 • Gennemsnitsmetoden betyder, at din anskaffelsessum på de aktier, du sælger, skal opgøres som en forholdsmæssig andel af den samlede anskaffelsessum på alle dine Jyske Bank-aktier og fordeles på de aktier, du sælger, og på de aktier, du endnu har i behold. Vær dog opmærksom på, at aktie for aktie-metoden skal anvendes ved afståelser, der ligger forud for 2006. 

Se mere på SKATs hjemmeside under "Skattemæssig købssum".

Følgende aktier skal ikke indgå i beregningen:

 • Aktier, der er båndlagte i henhold til selskabets interne generelle ordning om medarbejderaktier
 • Aktier, der eventuelt indgår i en skattefri beholdning
 • Aktier, der er i pensionsdepot.

 

 

Vær opmærksom på særlige regler

Fx hvis værdipapirerne er en arv eller erhvervet som led i et ansættelsesforhold.

Se mere under "Borger" på skat.dk eller kontakt din revisor.

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar at udfylde årsopgørelsen til SKAT korrekt. Jyske Bank hjælper ikke med beregninger til årsopgørelsen. Ovennævnte er ikke en udtømmende vejledning, men alene en hjælp til dig til at finde relevante oplysninger. Har du spørgsmål til udfyldelse af årsopgørelsen, henviser vi dig til din revisor og SKAT.