Jyske Bank Årsrapport 2021


Interview med Anders DamSammendrag

  • Årets resultat pr. aktie 42,4 kr. (2020: 19,8 kr.)
  • Basisindtægter 8.652 mio. kr. (2020: 7.982 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 4.904 mio. kr. (2020: 4.848 mio. kr.)
  • Nedskrivninger på udlån mv. -218 mio. kr. (2020: 968 mio. kr.)
  • Resultat før skat 4.027 mio. kr. (2020: 2.110 mio. kr.)
  • Resultat efter skat 3.176 mio. kr. (2020: 1.609 mio. kr.)
  • Kapitalprocent 22,8, heraf egentlig kernekapitalprocent 18,2 (ultimo 2020: 22,9 og 17,9)
  • Udestående antal aktier i omløb 67,840 mio. stk. ultimo 2021 (ultimo 2020: 72,553 mio. stk.)
  • For 2022 forventes resultat pr. aktie at udgøre 40-46 kr. Det svarer til et resultat efter skat på 2,7-3,1 mia. kr.

”Jyske Banks resultat pr. aktie på 42,4 kr. i 2021 er det højeste i koncernens historie. Resultatet vidner om væsentligt øget aktivitet i dansk økonomi og gunstige finansielle markeder. Effekten af målrettede tiltag som rente- og gebyrændringer, en tiltagende vækst i bankudlån, historisk god kreditkvalitet samt organisationstilpasninger bidrog ligeledes til at sikre resultatet. Samtidigt har Jyske Banks medarbejdere udvist stor fleksibilitet. Jyske Bank er godt positioneret til også at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer i de kommende år og forventer i 2022 at kunne fortsætte den positive finansielle udvikling med et resultat pr. aktie på 40-46 kr. Kapitalberedskabet er fortsat særdeles solidt og er fundamentet for såvel konsolidering som vækstinitiativer, der ventes at præge Jyske Bank også i årene efter 2022,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

2021 har budt på en god udvikling i dansk økonomi med en ny beskæftigelsesrekord til følge. Udviklingen skyldes bl.a. genåbningen af det danske samfund, COVID-19 vaccineudrulning og et globalt økonomisk opsving. Vækstudsigterne for dansk økonomi er også positive, om end COVID-19 pandemien, rekrutteringsvanskeligheder i flere brancher, pressede forsyningskæder, stigende energipriser og råvaremangel bidrager til at forøge usikkerheden om det videre konjunkturforløb.

Perioden præget af COVID-19 pandemien og samfundsmæssige restriktioner har yderligere styrket kundernes ønske om at kunne løse deres finansielle behov digitalt. Jyske Bank har i 2021 introduceret en række forbedrede funktioner på Jyske Mobilbank-platformen i form af bl.a. udvidede selvbetjeningsløsninger bl.a. ift. realkreditlån, et fuldt formue- og pensionsoverblik samt Jyske NemInvestering.

Foruden en nem og enkel digital adgang til koncernens ydelser imødekommer Jyske Bank også kundernes ønske om let tilgængelig, personlig og specialiseret rådgivning. I 2021 har Jyske Bank gennemført sammenlægninger af flere privatafdelinger, hvilket muliggør en højere grad af specialisering til gavn for både kunder og medarbejdere. Jyske Bank er også blevet kåret af Voxmeter som bedst til Private Banking for sjette år i træk og har modtaget en pris fra Jobindex for største jobglæde i den finansielle sektor.

Overordnet har Jyske Bank i de senere år haft fokus på optimering af forretningen gennem væsentlige indtægts- og omkostningstiltag, herunder reducerede indlånsrenter, ændringer i gebyrstrukturen og større organisationstilpasninger i bl.a. Privat og Forretningskoncepter.

Som et yderligere tiltag introduceres fra 1. april 2022 et nyt kundeprogram med henblik på at sikre, at Jyske Bank på rentabel vis kan overholde løftet til alle privatkunder om tilgængelighed, personlig og kompetent rådgivning samt god og hurtig service. Kundeprogrammet forstærker incitamentet til at samle flere forretninger hos Jyske Bank, styrker loyaliteten hos de mest rentable kunder og forbedrer rentabiliteten på kunder med mindre forretningsomfang.

Jyske Bank har desuden for udvalgte produkter og kundesegmenter igangsat vækstinitiativer i forretningsområderne. Det driver forventninger om højere indtjening på såvel almindelige privat- og erhvervskundeforretninger, leasingaktiviteter som på kapitalforvaltningsområdet. De seneste eksempler på vækstinitiativer er nyetablerede samarbejdsaftaler med Købstædernes Forsikring (Jyske Forsikring) og Volvo Car Denmark, der begge er kommet planmæssigt godt fra start i 2021. Hertil kommer den nyoprettede Debt Solutions-afdeling, hvor kompetencer fra Capital Markets, Erhverv og Juridisk område samles med henblik på at imødekomme større erhvervskunders tiltagende efterspørgsel efter skræddersyede finansieringsløsninger.

I 2021 opnåede Jyske Bank som den første danske bank den højest mulige ESG-rating hos MSCI. Koncernen har desuden tilsluttet sig Net Zero Asset Managers-initiativet og derved forpligtet sig til netto CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Som et bidrag hertil vil Jyske Bank gennem Climate Action 100+ påvirke de selskaber, som udleder mest CO2. Koncernen har lanceret grønt realkreditudlån og byggekredit til erhvervskunder, og Jyske Realkredit har øget transparensen om instituttets udlån til ejendomme og disses energiforbrug ved at blive medlem af Energy Efficient Mortgage Label. Målet om udligning af CO2-udledning fra el, varme og egne biler er stort set indfriet i 2021.

Initiativerne sikrer samlet set, at Jyske Bank er godt positioneret til vækst og fortsat at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer samt understøtte konsolidering i den danske banksektor i de kommende år.

Resultat pr. aktie 42,4 kr. i 2021

Årets resultat efter skat på 3.176 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 8,8% mod henholdsvis 1.609 mio. kr. og 4,4% i 2020. Resultat pr. aktie steg til 42,4 kr. fra 19,8 kr. Målt på antallet af aktier i omløb ultimo steg resultatet til 44,2 kr. fra 19,9 kr. pr. aktie. Det markant højere resultat skal ses i sammenhæng med, at resultatet i 2020 var negativt påvirket af et ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger efter udbruddet af COVID-19. Hertil kommer bl.a. en gunstig udvikling på de finansielle markeder og et bredt baseret højt aktivitetsniveau i 2021.

Jyske Banks forretningsomfang udviste fremgang i 2021. Bankudlån udviste samlet set den største fremgang siden 2014. Leasing- og bilfinansiering steg således 11%, særligt drevet af finansiering af erhvervsmateriel, mens udlån under bankaktiviteter steg 7% med tiltagende vækst i udlån til erhvervskunder. Nominelle realkreditudlån steg 2% drevet af højere udlån til erhvervskunder. Bankindlån faldt 5%, primært foranlediget af erhvervskunder.

Basisindtægter steg 8% i forhold til 2020. Fremgangen skyldes et stigende forretningsomfang suppleret af førnævnte tiltag vedr. indlånsrenter og gebyrstruktur. Hertil kommer effekterne af et højt aktivitetsniveau, gunstige finansielle markeder og gode afsætningsvilkår på markedet for brugte biler.

Basisomkostninger steg 1% sammenlignet med 2020. Stigningen kan henføres til, at udviklingen af en ny kapitalmarkedsplatform blev afsluttet i 2021. Justeret for engangseffekter på 165 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. i 2020 faldt basisomkostninger 1%. Nedgangen kan primært henføres til en reduktion i antallet af heltidsmedarbejdere på 2%. Jyske Bank har over en længere årrække mere end opvejet omkostningsinflationen med en stram omkostningsstyring.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en indtægt på 218 mio. kr. trods en forøgelse af det ledelsesmæssige skøn vedrørende nedskrivninger på 163 mio. kr. til 1.770 mio. kr. Til sammenligning udgjorde nedskrivninger på udlån mv. en udgift på 968 mio. kr. i 2020, hvor et ledelsesmæssigt skøn vedrørende nedskrivninger blev foretaget som følge af COVID-19 pandemien. Kreditkvaliteten er fortsat særdeles solid med et lavt niveau af realiserede tab og kreditforringede udlån.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent er ved udgangen af 2021 opgjort til 18,2, svarende til en kapitaloverdækning på 14,9 mia. kr. i forhold til regulatoriske krav. Til sammenligning er Jyske Banks målsætning for den egentlige kernekapitalprocent 15-17.

Jyske Bank udstedte i 2021 såvel ikke-foranstillet seniorgæld som efterstillede kapitalindskud og hybrid kernekapital. Udstedelserne refinansierede primært indfriede kapital- og gældsinstrumenter i samme periode og vil medføre en væsentlig rentebesparelse i de kommende år. I 2021 blev aktietilbagekøb for 1,5 mia. kr. desuden gennemført. Det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. kr. blev primo februar 2022 forhøjet med 1 mia. kr. og forlænget til 29. juli 2022.

Forventninger til 2022

Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie på 40-46 kr. i 2022. Det svarer til et resultat efter skat på 2,7-3,1 mia. kr. som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 4/2022.

Forretningsomfanget forventes i 2022 at blive påvirket af stigende bankudlån og stigende nominelt realkreditudlån til især erhvervskunder.

Basisindtægter kan aftage i 2022 som følge af lavere kursreguleringer end i 2021.

Basisomkostninger ekskl. engangsomkostninger forventes at falde i 2022 sammenholdt med 2021.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at udgøre en indtægt i 2022.