Investeringsinfo - aftaler og betingelser

Her finder du alt om aftaler og betingelser i forbindelse med investering i Jyske Bank.

Læs mere om dine investeringsmuligheder i Jyske Bank.

Fakta om Emir

Nye regler ved handler med afledte finansielle instrumenter
I 2009 vedtog G20-landene en resolution, som har til formål at dæmme op for en ny finanskrise som følge af manglende styring af risikoen på afledte finansielle instrumenter. I Europa bliver resolutionen blandt andet implementeret gennem en ny forordning, som populært kaldes EMIR. Det står for European Market Infrastructure Regulation.

Om den nye lovgivning
EMIR indeholder forskellige forpligtelser. De væsentligste er vist her i figuren.

Fire forpligtelser for EMIR

De forskellige forpligtelser afhænger af jeres klassificering som kunde.

EMIR skelner mellem fire typer kunder og modparter:

 • Privatpersoner
  Private, der handler i deres cpr-nummer.
 • Mindre ikke-finansielle modparter
  Selskaber og erhvervsdrivende med en volumen af afledte finansielle instrumenter under en fastsat clearinggrænse.
 • Store ikke-finansielle modparter
  Selskaber med en volumen af afledte finansielle instrumenter over en fastsat clearinggrænse.
 • Finansielle modparter
  Banker, forsikringsselskaber, investeringsforeninger og andre.

Næsten alle danske virksomheder vil være klassificeret som ’mindre ikke-finansielle modparter’. Forskellen på mindre og store ikke-finansielle modparter er typen af indgåede forretninger og handelsvolumen. Forretninger, som har til formål at begrænse kommercielle risici, holdes endvidere uden for beregningen af handelsvolumen.

Informationen her er møntet på privatpersoner og mindre ikke-finansielle modparter, der ikke er omfattet af clearingforpligtelsen. Derfor uddyber vi heller ikke clearingforpligtelsen her.

Om at begrænse risikoen
Reglerne om reduktion af risiko består af flere forskellige krav. Vi lister dem her:

Rettidig bekræftelse
Der er kommet regler for, hvor lang tid der må gå fra en forretning er indgået, til den er bekræftet af begge parter. Når EMIR er fuldt implementeret, skal begge parter bekræfte vilkårene inden to dage.

Afstemning af forretninger
Der er krav om, at vilkårene for alle igangværende forretninger og deres værdiansættelse afstemmes mindst én gang om året. Hvis der mellem kunden og banken er mere end 100 forretninger, er kravet mindst én gang i kvartalet. Er kunden uenig i vilkår eller den beregnede markedsværdi, skal kunden underrette banken, så parterne kan nå til enighed.

I Jyske Bank sker denne afstemning ved årets eller kvartalets slutning.

Jyske Bank sender dagligt en oversigt til kundens netboks over eksisterende forretninger mellem kunden og banken med oplysning om beregnede markedsværdier.

Løsning af uenighed
Der skal være aftalt regler for at håndtere uenigheder.

Jyske Banks vilkår er, at kunden kontrollerer bekræftelsen på handlen, inden den bliver underskrevet. Desuden kontrollerer kunden den daglige oversigt over beregnede markedsværdier. Hvis kunden er uenig, kontakter kunden sin rådgiver i banken. Kan kunden ikke blive enig med rådgiveren, sender kunden en skriftlig klage på mail til emir@jyskebank.dk.

Pligten til at rapportere
Banken rapporterer allerede efter andre regler visse forretninger til Finanstilsynet.

Som noget nyt pålægger EMIR banken og alle kunder en ny rapporteringspligt. Privatpersoner, der handler med afledte finansielle instrumenter i deres cpr-nummer, er dog friholdt for at rapportere.

Alle handler med afledte finansielle forretninger skal rapporteres til et godkendt transaktionsregister. Jyske Bank tilbyder kunder hjælp til at opfylde rapporteringsforpligtelsen ved at rapportere alle handler på kundens vegne.

Inden Jyske Bank kan rapportere på en kundes vegne, skal kunden have en LEI kode samt tiltræde en aftale om rapportering. Aftalen om rapportering er et tillæg til den eksisterende aftale om handel med afledte finansielle instrumenter.

Alle rapporteringspligtige virksomheder skal have en LEI kode. LEI koden er en international identifikation af virksomheder, der handler med afledte finansielle instrumenter. Se mere om LEI koder på Finanstilsynets hjemmeside.

Jyske Banks LEI kode er: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30

Vælger kunden selv at rapportere sine handler med afledte finansielle transaktioner, skal disse identificeres med den UTI (Unique Trade Identifier), som tildeles af Jyske Bank.

Jyske Banks UTI koder vil altid være på 42 cifre og har følgende opbygning:

(10 cifre: QGKL17HI6C) + (10 cifre: ciffer 7-16 af kundens LEI kode) + (4 cifre: Årstal for handlens indgåelse) + (18 cifre: Handelsid fra bekræftelsen inkl. bogstaver med foranstillede nuller).

Rapporteringsforpligtelsen træder i kraft den 12. februar 2014.

Mere information
Ønsker du at vide mere om EMIR, henviser vi til Finanstilsynets temaside om EMIR.

Fakta om indskydergaranti (Garantiformuen)

Nye dækningsregler fra 1. juni 2015
Garantiformuen dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at pengeinstituttet går konkurs.

Har du udlån i samme pengeinstitut, som er forfaldent til betaling, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, fx arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. (se den fulde liste på www.finansielstabilitet.dk), er beskyttet op til EUR 150.000 (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder, fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. (ca. 75 mio. kr.), i op til 12 måneder, fra beløbet indsættes på kontoen.

Indskud på pensionskonti er dækket fuldt ud uden beløbsbegrænsning.

Hvem er dækket?
Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indestående på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkeltperson kan få dækket af Garantiformuen.

Visse særlige kundetyper, herunder offentlige myndigheder og finansielle virksomheder er ikke dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer
Værdipapirer i eget depot, fx i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne, dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Hvad dækkes ikke?
Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og værdipapirer – herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer – der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015
Indskud på særlige indlån er også efter 31. maj 2015 dækket ubegrænset, men kun det beløb, som står på kontoen pr. 31. maj 2015. For pensionskonti er dog også indskud, der foretages efter den 31. maj 2015, dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du fx har oprettet en børneopsparing, vil kun det, der står på kontoen den 31. maj 2015, fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

Særlige indlån er fx børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, forvaltningskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler kan udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?
Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information
Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk eller kontakte din sædvanlige rådgiver.

FX Global Code of Conduct (FXGCC)

Jyske Bank har underskrevet FX Global Code, der fastsætter globale retningslinjer for god skik i valutamarkedet. Kodekset består af 55 principper og har til hensigt at fremme et robust, fair, likvidt, åbent og transparent marked.

Du kan læse mere om FX Global Code nedenfor.

Handelsklasser

I Jyske Bank har du mulighed for at handle nedennævnte simple handelsklasser via selvbetjeningskanaler som Netbank og Mobilbank.

Hvis du er interesseret i rådgivning vedr. disse handelsklasser, så er det et lovkrav, at vi sikrer os, at du har kendskab til de handelsklasser, du ønsker at handle via en rådgiver i banken. Du kan få kendskab til de simple aktivklasser ved din egen rådgiver eller investeringsrådgiver.

Du har også mulighed for at få handelsadgang til mere komplekse værdipapirer, som fx amerikanske aktier, ETF’er, komplekse virksomhedsobligationer, EM obligationer, ADR, certifikater m.fl. Dette kræver blot, at du gennemgår en kendskabstest med banken. Her er tale om en lovbestemt forbrugerbeskyttelse jf. MiFID II. Hvis du er interesseret i handel med komplekse handelsklasser, så ring til 89 89 69 99 i tidsrummet kl. 8-17.

Komplekse værdipapirer/instrumenter

Handelssteder

Her kan du se, hvilke børser og finansielle institutioner Jyske Bank handler med.

Handelssteder [PDF]

Interessekonfliktpolitik

I Jyske Bank har vi forretningsgange, som både skal identificere og behandle interessekonflikter.

Interessekonfliktpolitik [PDF]

Klagesager og klager til Det finansielle ankenævn

Du skal altid kontakte din afdeling, hvis du ikke er tilfreds med dit kundeforhold i banken eller behandlingen af dig i øvrigt.

Hvis du efter at have drøftet problemstillingen med din afdeling fortsat ikke er enig med banken, kan du klage til den klageansvarlige: Jyske Bank A/S, Juridisk, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg - Juridisk Silkeborg.

Er du fortsat ikke enig med banken, kan du klage til: Det finansielle ankenævn Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, Tlf. 35 43 63 33 - www.fanke.dk

Du skal sende klagen på et særligt skema, som du kan få i Det finansielle ankenævn eller printe fra hjemmesiden. Det koster i øjeblikket 200 kr. at få behandlet en klage. Du vil få beløbet tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold eller hvis din klage afvises, tilbagekaldes eller bortfalder.

MiFID kategorier

Ifølge Bekendtgørelsen for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel skal vi MiFID kategorisere alle kunder. MiFID kategori har betydning for graden af investorbeskyttelselse, som kunden opnår og er beskrevet under de enkelte kategorier. 

Der er 3 lovbestemte MiFID kategorier: 

 • Detailkunder - opnår den største investorbeskyttelse 
 • Professionelle kunder - opnår en lidt mindre investorbeskyttelse 
 • Godkendte modparter - opnår ingen investorbeskyttelse 

Derudover er det muligt for detailkunder at blive tilvalgt professionel på en eller flere aktivklasser. Det vil sige, at man bliver behandlet som professionel på de bevilligede aktivklasser.

Detailkunde

Som detailkunde opnår du den største investorbeskyttelse, hvilket bl.a. indebærer at:

 • Du skal have informationer om vores priser og services i god tid inden du gennemfører en handel
 • Vi skal sikre os, at du har tilstrækkeligt kendskab eller har erfaring i at handle med relevante finansielle instrumenter (værdipapirer)
 • Du kan inden køb af udvalgt investeringsbeviser og visse andre investeringsprodukter anmode om Investorinformation (Central investorinformation eller PRIIP's KID)
 • Når vi rådgiver dig skal vi have viden om dine investeringsmål, således at vi kan give en rådgivning, der passer til dig, herunder også viden om:
  • Din uddannelsesmæssige baggrund
  • Din beskæftigelse
  • Din tidshorisont og risikovillighed
  • Dine økonomiske forhold
 • Der udfærdiges et rådgivningsreferat (egnethedsvurdering) hver gang du har modtaget rådgivning og inden eventuelle handler gennemføres
 • Vi er forpligtet til i forbindelse med udførelse af ordrer at opnå den bedst mulige kurs inklusive handelsomkostninger, medmindre vi udfører ordren efter andre kriterier, bestemt af dig
 • Hver 3. måned udsender vi en beholdningsoversigt
 • En gang om året sender vi en samlet oversigt over, hvad du har betalt i investeringsserviceomkostninger og produktomkostninger

Alle kunder, der ikke opfylder kravene til at blive kategoriseret som professionel kunde eller godkendt modpart jf. nedenfor, bliver kategoriseret som detailkunder. Detailkunder kan således både være privatkunder og erhvervsvirksomheder. 

Tilvalgt professionel på en eller flere aktivklasser

Detailkunder, som handler meget aktivt i nogle typer af finansielle instrumenter, kan anmode om at blive kategoriseret som tilvalgt professionel i en eller flere aktivklasser. Det betyder, at man på disse aktivklasser kan behandles som en professionel kunde, selvom man er detailkunde. Man skal selv anmode banken om at blive tilvalgt professionel. Banken skal iflg. loven foretage en grundig vurdering af om kunden er i stand til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og forstå de hermed forbundne risici. Herudover skal man opfylde 2 ud af følgende 3 kriterier:

 1. Har foretaget omfattende transaktioner på det relevate marked, -gennemsnitlig 10 handler de seneste 4 kvartaler
 2. Har en portefølje (depotkursværdi plus tilhørende konti), der overstiger 500.000 Euro
 3. Kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser

Set i forhold til kategoriseringen som detailkunde indebærer kategoriseringen som tilvalgt professionel lavere beskyttelse i form af:

 • Mht. oplysninger om omkostninger og gebyrer kan det aftales mellem kunden og banken at give mindre detaljerede oplysninger
 • Der er ikke krav til banken om at udfærdige et rådgivningsreferat efter rådgivningen og inden eventuelle handler gennemføres
 • Du inden køb af udvalgte investeringsbeviser og visse andre investeringsprodukter kan anmode om Investorinformation (Central investorinformation eller PRIIP's KID)

Professionel kunde

En professionel kunde er en stor virksomhed, der opfylder 2 af nedennævnte 3 kriterier:

 1. Egenkapital større end 2. mio. Euro
 2. Balance større end 20 mio. Euro
 3. Nettoomsætning større end 40 mio. Euro

Set i forhold til kategoriseringen som detailkunde indebærer kategoriseringen som professionel kunde lavere beskyttelse i form af:

 • At banken kan tage udgangspunkt i at den professionelle kunde har kendskab og erfaring til at handle relevante finansielle instrumenter (herunder værdipapirer)
 • At banken kan tage udgangspunkt i at kunden har økonomi til at foretage de ønskede investeringer og kan overskue de økonomiske konsekvenser af investeringerne
 • Der er ikke krav til banken om at udfærdige et rådgivningsreferat efter rådgivningen og inden eventuelle handler gennemføres 
 • Mht. oplysninger om omkostninger og gebyrer kan det aftales mellem kunden og banken at give mindre detaljerede oplysninger
 • Du inden køb af udvalgte investeringsbeviser og visse andre investeringsprodukter kan anmode om Investorinformation (Central investorinformation eller PRIIP's KID)

Godkendt modpart

Godkendte modparter er andre banker og institutionelle investorer. De modtager kun begrænset investorbeskyttelse i form af:

 • Informationer om investeringsservices og finansielle instrumenter
 • Oplysninger om omkostninger og gebyrer ved investeringsservices
 • Rapportering om transaktioner og leverede tjenesteydelser

En godkendt modpart, der modtager rådgivning eller porteføljepleje behandles på samme måde som professionelle kunder. 

Opgørelse af risiko på afledte finansielle instrumenter

Her finder du oplysninger om, hvordan markedsværdi, markedsrisiko og kreditirisiko beregnes.

Opgørelse af risiko på afledte finansielle instrumenter [PDF]

Ordretyper

Se en liste over de forskellige typer af ordrer, som Jyske Bank tilbyder dig.

Ordretyper [PDF]

Ordreudførelsespolitik

Når du handler i Jyske Bank, lægger vi vægt på at udføre dine ordrer på bedste vis efter dine ønsker.

Ordreudførelsespolitik [PDF]

Regulerede tredjelandsbørser [PDF]

Last Look disclaimer [PDF]

Best Execution Report (engelsk)

Politik for ansvarlige investeringer i Jyske Bank

Jyske Bank søger at optimere kundernes investeringer med afsæt i deres risikoprofiler. Jyske Bank tager samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne.

Jyske Bank har tilsluttet sig Principles for Responsible Investment (PRI), som er en fælles erklæring om, at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer.

Jyske Bank samarbejder med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskaber med ESG udfordringer.

Jyske Bank har en aftale med en ekstern rådgiver, hvorfra Jyske Bank to gange årligt modtager en screeningrapport over selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner.

For at kunne vurdere rapporterne fra den eksterne rådgiver, beslutte bidraget til samarbejdet med andre investorer om aktivt ejerskab samt agere i situationer med ESG udfordringer har Jyske Bank etableret en intern komité, som hurtigt kan træde sammen og afgøre, hvordan Jyske Bank forholder sig til den enkelte investering eller det enkelte selskab.
 
Ansvarlighed i valget af investeringer er en meget kompliceret sag. Der er langt fra enighed om, hvad der er ansvarlig investering. Investorer, myndigheder, medier, politikere og interesseorganisationer har forskellige opfattelser heraf. Jyske Bank vil ikke lade sig binde af bestemte konventioner eller internationale chartre. Jyske Bank ønsker selv at vurdere, hvilke selskaber og brancher som er samfundsmæssigt ansvarlige at investere i.

Jyske Banks politik for ansvarlige investeringer er en del af Jyske Banks overordnede politik vedr.  samfundsansvar (CSR).

PRIIPs central information

Når du i Jyske Bank handler med finansielle instrumenter, skal du kunne forstå og sammenligne de vigtigste aspekter og risici ved den investering, du ønsker at foretage. Vi er derfor forpligtet til at stille en række informationsdokumenter om finansielle instrumenter til rådighed for dig - PRIIPs central information.

Se informationsdokumenter

Prisliste for serviceydelser

Komplet oversigt over hvad forskellige serviceydelser koster i Jyske Bank.

Prisbogen

Risikomærkning af investeringsprodukter

Der er i Danmark indført regler om risikomærkning af de forskellige typer af investeringer.

Risikomærkningen kan blandt andet give dig et overblik over, hvorvidt du kan risikere at tabe dele af investeringen, hele investeringen eller mere end investeringen, før du foretager en konkret investering.

Investeringsprodukter bliver delt op i tre såkaldte trafiklys – grøn, gul, rød.

Se de enkelte typer af investeringer (oversigten er udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet).

Du kan orientere dig i oversigten, inden du investerer. Vi gør opmærksom på, at risikomærkningen ikke bør være det eneste grundlag for at vælge investering. Vi anbefaler, at du støtter dig til supplerende information og flere hjælpemidler eller taler med din rådgiver, inden du beslutter dig for at investere. Din rådgiver kan give dig en mere nuanceret vurdering af en konkret risiko ved et bestemt værdipapir eller investeringsprodukt.

Det er vigtigt for os at oplyse, at der ingen sammenhæng er mellem den investeringsprofil, du har knyttet til en bestemt portefølje, og risikomærkningen for hver af de forskellige investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.

Rådgivningsgrundlag - Risikoevne og risikovilje

I forbindelse med dit rådgivningsgrundlag, vurderes din risikovilje og risikoevne ud fra følgende grundlag:

Samarbejdspartnere i forbindelse med investering

Vi skal oplyse dig om vederlag, herunder provision, som vi modtager fra vores samarbejdspartnere. Ingen medarbejdere i Jyske Bank modtager provision eller bonus, hverken fra Jyske Bank eller fra nogen af vores samarbejdspartnere.

Jyske Bank medarbejdere deltager i faglige præsentationer arrangeret af vores samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere i forbindelse med investering [PDF]

Se provisioner for de enkelte afdelinger - indland [PDF]

Se provisioner for de enkelte afdelinger - udland [PDF]

Se omkostningerne, når du handler

Hvis du selv køber eller sælger værdipapirer i Mobil- og Netbanken, får du vist flere detaljer om omkostningerne, inden du handler.

Se omkostningerne, når du handler

SI information

Nedenfor kan du se en oversigt over de fondskoder, hvor Jyske Bank er systematisk internalisator. Vi tilbyder som minimum strakshandler for 10 % af standard market size.

Oversigt [PDF]

Forretningspolitik – systematisk internalisator [PDF]

Skatteservice på udenlandske værdipapirer

Udenlandsk udbytteskat

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med flere lande. På nogle af de lande kan vi tilbyde at reducere eller søge den udenlandske udbytteskat tilbage. Kravene og reglerne for dokumentation ændrer sig hele tiden, og derfor vil den service, vi kan tilbyde, også ændre sig.

Der er tre forskellige ordninger. Hvis du er tvivl om, hvilken/hvilke ordninger der er relevant for dig, kan du kontakte c.a.income@jyskebank.dk ,så hjælper vi gerne.

 1. Udenlandske værdipapirer der er noteret på VP Securities A/S.
 2. Skatteservice på udenlandske værdipapirer
 3. Amerikanske værdipapirer

Bemærk, at udlandet ikke skelner mellem pensions midler og frie midler; de beskatter alle depottyper ens. Under punkt 2 er der vist et par regneeksempler.

1. Udenlandske værdipapirer der er noteret på VP Securities A/S

VP Securities A/S har indgået en aftale med Finland og Sverige.

Danske skattepligtige investorer (individuelle investorer og virksomheder) der får udbetalt udbytte fra en af de få udenlandske selskaber, som afvikler/opbevares i VP, kan få nedsat skatten fra 30 % til 15 % - det gælder også pensionsdepoter. Ordningen omfatter blandt andet Nordea-aktien opbevaret på VP Securities A/S.

Aftalen skal fornyes hvert 5. år – Jyske Banks gebyr er 150 kr. inkl. moms pr. depot der er tilmeldt. Tilmelding foregår via din rådgiver.

2. Skatteservice på udenlandske værdipapirer

Kræver at Jyske Bank har fuldmagt til at tilbagesøge udenlandsk udbytteskat på dine vegne, og at Skattestyrelsen attesterer de dokumenter, Jyske Bank skal sende til udlandet.

Tilmelding via din rådgiver eller ved at kontakte c.a.income@jyskebank.dk.

Skatteservicen:

 • Kan ydes til personer og selskaber, som er fuldt skattepligtige til Danmark
 • Tilbydes som udgangspunkt kun på værdipapirer, som opbevares i det land, hvor de er udstedt
 • Er afhængig af, at de oplysninger, vi har om navn og adresse, matcher de oplysninger, der er registreret hos de offentlige myndigheder.

I Norden kan man få reduceret den udenlandske udbytteskat ved udbyttebetaling (reduktion ved kilden). Denne service er pt. gratis. Se satser i skemaet nedenfor.

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
Sverige 30 % 15 %
Finland 30 % 15 %
Norge 25 % 15 %
I Tyskland, Belgien og Schweiz betales der fuld udenlandsk udbytteskat ved udbyttebetaling. Der kan efterfølgende søges skat retur ned til 15%. Beløbet, der tilbagesøges skal have en værdi, der overstiger USD 100,00. Vi søger kun skatten retur, såfremt der er et nettooverskud. Tilbagesøgning - 400 DKK + moms pr. udbytte + udenlandske omkostninger.
Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
Tyskland 26,375 % 15 %
Belgien 30 % 15 %
Schweiz 35 % 15 %
Portugal og Spanien – kun obligationer
Renteskatten bliver reduceret ved kuponbetaling, såfremt al dokumentation er på plads (reduktion ved kilden). Årligt gebyr til dækning af udenlandske omkostninger DKK 2500,00 pr. land. 
Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
Spanske obligationer
Spanske Eurobonds
19 %
0 %
0 %
0 %
Portugisiske obligationer
Portugisiske Eurobonds
35 %
0 %
0 %
0 %

Italienske aktier
Selskaber kan få reduceret udbytteskatten fra 26% til 1,2%. Der kræves særlig dokumentation. Kontakt derfor c.a.income@jyskebank.dk så sørger vi for at få dokumentationen på plads. Denne service er pt. gratis.

Italienske obligationer
For at kunne handle italienske obligationer i Jyske Bank, skal du have oprettet et italiensk Trade Certificate.

Kontakt c.a.income@jyskebank.dk så hjælper vi med at få det oprettet. Denne service koster EUR 100,00 i udenlandske omkostninger. Ekspeditionstiden er op til 3 uger.

3. Amerikanske værdipapirer

For at få reduceret den amerikanske udbytte-/renteskat ved udbytte/rentebetaling skal privatkunder være dokumenteret med enten pas eller kørekort. På selskaber skal der indhentes en udskrift fra Erhvervsstyrelsen samt en Overenskomsterklæring (reduktion ved kilden).

Registrering sker via din rådgiver.

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skat Reduceret skat
USA aktier 30 % 15 %
USA Obligationer 30 % 0 %

Fulde vilkår

Skatteservicen:

 • Følger den standard-service, som vores depotbank i udlandet tilbyder
 • Kan ydes til personer og selskaber som er fuldt skattepligtige til Danmark med undtagelse af I/S, K/S, P/S og PEV med CVR nummer
 • Tilbydes som udgangspunkt kun på værdipapirer, som opbevares i det land, hvor de er udstedt
 • Er afhængig af, at de oplysninger, vi har om navn og adresse, matcher de oplysninger, der er registreret hos de offentlige myndigheder

Depoter, der eksisterer på tilmeldingstidspunktet, vil være omfattet af Jyske Banks Skatteservice. Hvis der senere oprettes nye depoter bedes dette oplyst, da registrering af tilmelding sker på hver enkelt depot.

For alle lande - med undtagelse af USA - skal vi bruge den underskrevne fuldmagt samt et Certificate of Residence, som udstedes af de danske skattemyndigheder. Vi sørger for at indhente dette dokument ved oprettelse, ligesom vi sørger for den årlige fornyelse hos Skattestyrelsen.  Bemærk at ved oprettelse må der påregnes en ekspeditionstid på op til 2 måneder, før alle dokumenter er indhentet og registreret.

Reduktion ved kilden er afhængig af, at Certificate of Residence er på plads, når udbyttet betales. Såfremt det ikke er tilfældet, vil Jyske Bank i visse situationer efterfølgende sørge for tilbagesøgning af den for meget betalte udbytteskat. Vær opmærksom på, at hvis reduktion ved kilden ikke kan lade sig gøre på grund af manglende dokumentation overgår det til tilbagesøgnings proceduren og her kan det falde for beløbsgrænsen på USD 100,00.

Skattematricen er vejledende. Jyske Bank tager forbehold for evt. fejl i matricen og hæfter ikke for tab opstået i forbindelse med beslutninger truffet på baggrund af oplysningerne. De oplyste skattesatser er gældende pr.  15. september 2018.  Jyske Bank vil altid opkræve udenlandske omkostninger som vi er blevet pålignet.

Reduktion ved kilden - gratis 

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skattesats Skattesats for kunder tilmeldt
Jyske Banks skatteservice
Sverige 30% 15%
Norge 25% 15%
Finland 30% 15%
USA* 30% 15%
Italien** 26% 1,2%
Australien 30% 15%
New Zealand 30% 15%

* Reduktion på amerikansk skat kræver dokumentation i henhold til US-krav: a) Selskaber: Udskrift fra Erhvervsstyrelsen+ Overenskomsterklæring

** Skatteservice på Italien: Kun efter særlig aftale og ydes kun til selskaber, skriv til c.a.income@jyskebank.dk

Reduktion ved kilden - Udenlandske omkostninger: Årligt gebyr pr. land 2500,00 DKK

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skattesats Skattesats for kunder tilmeldt
Jyske Banks skatteservice
Portugal - kun obligationer*** 35% 0%
Portugal - Eurobonds 0% 0%
Spanien - kun obligationer*** 19% 0%
Spanien - Eurobonds 0% 0%

*** Skatteservice på Portugal og Spanien: Kun efter særlig aftale, skriv til c.a.income@jyskebank.dk

Tilbagesøgning - 400 DKK + moms pr. udbytte + udenlandske omkostninger

Papirets hjem og opbevaringsland Fuld skattesats Skattesats for kunder tilmeldt
Jyske Banks skatteservice
Tyskland 26,375% 15%
Belgien 27% 15%
Schweiz 35% 15%

Subcustodians

Her kan du se, hvilke Subcustodians Jyske Bank A/S benytter. Custodian for Jyske Bank A/S er pt. The Bank of New York Mellon SA/NV.

Subcustodians [PDF]