Jyske Bank delårsrapport for 1. kvartal 2024


Regnskabsinterview med Lars Mørch  • Netto renteindtægter steg 11% til 2.462 mio. kr. (1. kvartal 2023: 2.224 mio. kr.
  • Basisindtægter steg 4% til 3.430 mio. kr. (1. kvartal 2023: 3.310 mio. kr.)
  • Basisomkostninger steg 5% til 1.557 mio. kr. (1. kvartal 2023: 1.480 mio. kr.)
  • Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 82 mio. kr. (1. kvartal 2023: 96 mio. kr.)
  • Resultat efter skat var tilnærmelsesvist uforandret 1.286 mio. kr. (1. kvartal 2023: 1.289 mio. kr.)
  • Kapitalprocent på 22,0, heraf egentlig kernekapitalprocent på 16,6 (1. kvartal 2023: hhv. 19,6 og 15,4)
  • Udbytte på 500 mio. kr., svarende til 7,78 kr. pr. aktie, vedtaget på den ordinære generalforsamling og udbetalt til aktionærerne i marts 2024
  • Aktietilbagekøbsprogram på op til 1,5 mia. kr. igangsættes den 3. juni.

Sammendrag

”1. kvartal 2024 bød på et resultat efter skat på 1,3 mia. kr. Det er på niveau med det hidtil højeste resultat for det første kvartal på året og skyldes særligt det højere renteniveau, der mere end opvejede effekten af lav aktivitet på boligmarkedet. Kvartalet var kendetegnet ved fortsat solid drift og arbejdet med den kommende migration af PFA Bank. Jyske Banks kapitalposition er fuldt genopbygget efter købet af Handelsbanken Danmark bl.a. som følge af to større kapitaludstedelser i 1. kvartal 2024. Den stærke kapitalposition har bidraget til, at vi nu kan igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 1,5 mia. kr.,” udtaler ordførende direktør Lars Mørch.

Jyske Banks resultat efter skat var tæt ved uændret 1.286 mio. kr. i 1. kvartal 2024 mod 1.289 mio. kr. året forinden. Resultatet var drevet af øgede netto renteindtægter grundet det højere renteniveau, der især har forbedret rentabiliteten af koncernens overskudslikviditet. Netto gebyr- og provisionsindtægter udviste tilbagegang trods købet af PFA Bank grundet lav aktivitet på boligmarkedet. Kursreguleringer bidrog fortsat positivt grundet udviklingen på de finansielle markeder. Basisomkostninger steg 5% som følge af bl.a. overenskomstmæssig lønregulering og købet af PFA Bank. Kreditkvaliteten forblev solid, og de ledelsesmæssige skøn vedr. nedskrivninger blev yderligere forøget til et historisk højt niveau.

Jyske Bank købte i 2022 Handelsbanken Danmark og i 2023 PFA Bank. Integrationen af det tidligere Handelsbanken Danmark blev afsluttet efter planen i 2023. Integrationen af PFA Bank forløber også planmæssigt. Administration og forvaltning af PFA Invest overgår til BankInvest inden udgangen af 1. halvår 2024, hvilket bidrager til at sikre en gnidningsfri overgang for kunderne. Tiltaget understreger Jyske Banks fokus på kundernes behov, der har bidraget til, at bankens private banking-kunder har været Danmarks mest tilfredse ifølge analyseinstituttet Voxmeter de seneste otte år i træk.

I de senere år har erhvervsområdet realiseret fremgang i forretningsomfanget, om end udviklingen i 1. kvartal 2024 afspejlede en afdæmpet markedsudvikling. Både erhvervs- og privatkunder kan nu også benytte sig af VISA’s loyalitetsprogram i samarbejde med ca. 1.500 tilmeldte butikker og webshops. Privatområdet fortsatte de senere års fokus på yderligere at styrke kundefastholdelsen gennem initiativer målrettet endnu bedre kundeoplevelser. F.eks. indgår boligforbedringer, energioptimering, pensionsindbetalinger mv. i en helhedsrådgivning til kunder i forbindelse med deres omlægning af boliglån. Jyske Bank har desuden introduceret yderligere attraktive opsparingsprodukter samt skærpet pris og tilbud på boligprodukter i 2024. Jyske Bank forventer mod slutningen af 2024 at opdatere forretningsstrategien.

Jyske Bank ønsker at tage aktivt og konstruktivt del i den grønne omstilling og har mål om netto-nul CO2-udledning på tværs af forretningsvendte aktiviteter i form af udlån og investeringer senest i hhv. 2045 og 2050. Samtidigt tilstræ­ber Jyske Bank vækst i udlån, der bidrager til at modvirke kli­maforandringer, og CO2-udledningen fra Jyske Banks egne aktiviteter skal reduceres 65% fra 2020 til 2030.

Jyske Banks bestyrelse meddelte den 21. marts 2024 at have ansat Jacob Gyntelberg som bankdirektør, Chief Risk Officer (CRO) og nyt medlem af koncerndirektionen. Jacob Gyntelberg er 56 år, Ph.d. fra Københavns Universitet og har siden 2021 været leder af Economic and Risk Analysis ved European Banking Authority (EBA). I perioden 2019-2021 var Jacob Gyntelberg vice-CRO i Nordea, og forinden havde han ledende stillinger i Danske Bank, Bank for International Settlements (BIS), Nykredit og Danmarks Nationalbank. Jacob Gyntelberg tiltræder snarest muligt.

Resultat pr. aktie 19,0 kr. i 1. kvartal 2024

Resultat pr. aktie var 19,0 kr. mod 19,5 kr. året forinden, svarende til et resultat efter skat på 1.286 mio. kr., der forrenter egenkapitalen med 11,4% p.a. mod henholdsvis 1.289 mio. kr. og 13,2% p.a. i 1. kvartal 2023.

Jyske Banks bankudlån var tilnærmelsesvist uforandret ultimo 1. kvartal 2024 i forhold til ultimo 2023. Bankindlån faldt 5% som følge af lavere tidsindskud fra erhvervskunder, mens privatkunder fortsat tilvalgte opsparingsprodukter med højere renter. Nominelle realkreditudlån var tæt på uændret, da øget udlån til erhvervskunder blev opvejet af lavere udlån til privatkunder.

Basisindtægter steg 4% i forhold til 1. kvartal 2023 som følge af højere netto renteindtægter. Netto renteindtægter steg 11% grundet det højere renteniveau, der bl.a. har forbedret rentabiliteten af Jyske Banks obligationsbeholdning og centralbankplaceringer. Nationalbankens indskudsbevisrente steg således fra 1,75% p.a. primo 2023 til 3,60% p.a. primo 2024. Netto gebyr- og provisionsindtægter faldt 8%, delvist som følge af lavere realkredit- og lånesagsgebyrer. Det lave aktivitetsniveau afspejler implementeringen af den længe annoncerede skattereform på boligmarkedet, lav konverteringsaktivitet, og at store dele af dansk økonomi trods et fortsat modstandsdygtigt arbejdsmarked har været præget af mild afmatning som konsekvens af de seneste års rentestigninger. Kursreguleringer var på samme niveau som i 1. kvartal 2023 trods store udsving på de finansielle markeder med både rentestigninger og spændindsnævringer på danske realkreditobligationer. Øvrige indtægter aftog fra et højt niveau som følge af lavere udbytte af aktier mv., mens en gradvis normalisering af gunstige afsætningsvilkår på markedet for brugte biler forårsagede en nedgang i indtægter fra operationel leasing (netto) fra et højt niveau.

Basisomkostninger steg 5% sammenlignet med 1. kvartal 2023. Stigningen kan henføres til overenskomstmæssig lønregulering på 4,5%, den afledte effekt af fjernelsen af store bededag samt effekten af købet af PFA Bank og et øget antal heltidsmedarbejdere relateret til bekæmpelse af finansiel kriminalitet. Omkostningsprocenten var tæt på uændret 45,4 i 1. kvartal 2024 mod 44,7 i 1. kvartal 2023. Hertil kommer engangsomkostninger relateret til købene af Handelsbanken Danmark og PFA Bank på 22 mio. kr. mod 38 mio. kr. året forinden.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 82 mio. kr. i 1. kvartal 2024 mod en udgift på 96 mio. kr. i 1. kvartal 2023. De ledelsesmæssige skøn vedrørende nedskrivninger blev i kvartalet hævet 63 mio. kr. til 1.997 mio. kr. som følge af oplæg til en CO2-afgift på landbrug. Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån og et lavt niveau af konstaterede tab.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent blev ved udgangen af 1. kvartal 2024 opgjort til 16,6, hvilket er indenfor det målsatte interval på 15-17. I 1. kvartal 2024 udloddede Jyske Bank et udbytte på 500 mio. kr., svarende til 7,78 kr. pr. aktie. Jyske Bank udstedte også EUR 500 mio. tier 2-kapital samt EUR 300 mio. hybrid kernekapital (AT1) i kvartalet. I 1. kvartal 2024 bidrog udstedelserne til at øge den samlede kapitalprocent til 22,0 fra 21,0, hvilket er i toppen af det målsatte interval på 20-22. Den solide kapitalposition sikrer et godt udgangspunkt forud for et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 1,5 mia. kr. med igangsættelse den 3. juni 2024.

Forventninger til 2024

Jyske Bank forventer uændret et resultat efter skat i intervallet 4,3-5,1 mia. kr. i 2024, svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 64-76 kr.

Basisindtægter forventes at aftage i 2024, særligt som følge af lavere kursreguleringer, der var på et historisk højt niveau i 2023. Forventningerne afspejler lav vækst i dansk økonomi samt en reduktion af Nationalbankens indskudsbevisrente på 0,75 procentpoint i 2024.

Basisomkostninger inkl. engangsomkostninger forventes tilnærmelsesvist uforandrede i 2024. Engangsomkostninger til integrationen af Handelsbanken Danmark og PFA Bank forventes samlet at udgøre knap 0,2 mia. kr. Udgifter forbundet med overenskomstmæssig lønregulering og PFA Bank forventes således tilnærmelsesvist opvejet af øgede synergieffekter vedr. købet af Handelsbanken Danmark samt lavere integrations- og restruktureringsomkostninger.

Nedskrivninger på udlån mv. forudsættes at være på et højere niveau i 2024 end i 2023. Tabsniveauet var på det laveste niveau i mere end et årti i 2023, andelen af kreditforringede udlån var også på et lavt niveau, og ledelsesmæssige skøn, der bl.a. afspejler risici forbundet med den forventede økonomiske udvikling, udgjorde 1,9 mia. kr. ved udgangen af 2023. Det giver et solidt grundlag til at imødekomme makroøkonomiske risici.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af makroøkonomiske forhold samt udviklingen på de finansielle markeder.

Webcast og telefonkonference

Jyske Bank afholder en telekonference på engelsk målrettet investorer og analytikere i dag kl. 14:10. Telekonference og præsentation vil være tilgængelige via jyskebank.dk/ir.