Jyske Bank delårsrapport for 1.-3. kvt. 2021
  • Resultat pr. aktie 31,5 kr.  (1.-3. kvt. 2020: 8,9 kr.)
  • Basisindtægter 6.425 mio. kr. (1.-3. kvt. 2020: 5.856 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 3.516 mio. kr. (1.-3. kvt. 2020: 3.669 mio. kr.)
  • Nedskrivninger -73 mio. kr. (1.-3. kvt. 2020: 963 mio. kr.)
  • Resultat før skat 3.064 mio. kr., svarende til egenkapitalforrentning før skat på 11,4% p.a. (1.-3. kvt. 2020: 1.011 mio. kr. og 3,6 % p.a.)
  • Resultat efter skat 2.391 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 8,8% p.a. (1.-3. kvt. 2020: 778 mio. kr. og
    2,7% p.a.)
  • Kapitalprocent 22,6, heraf egentlig kernekapitalprocent 18,0 (1.-3. kvt. 2020: hhv. 22,3 og 17,5)
  • Renteudgift til hybrid kernekapital forventes i 4. kvartal at falde til ca. 36 mio. kr. fra 52 mio. kr. i 3. kvartal.

Sammendrag

”Jyske Banks resultat pr. aktie i 1.-3. kvartal 2021 er det højeste siden sammenlægningen med Jyske Realkredit. Det er effekten af et højt aktivitetsniveau på tværs af organisationen drevet af bl.a. udviklingen på ejendoms- og bilmarkedet, gunstige finansielle markeder samt øget økonomisk aktivitet i det danske samfund. Kundernes solide kreditbonitet har medført en tilbageførsel af nedskrivninger på udlån mv. på 73 mio. kr., og trods det høje aktivitetsniveau er omkostningerne reduceret. På baggrund af den fortsat positive udvikling blev resultatforventningerne opjusteret i oktober, så Jyske Bank nu forventer at realisere et resultat pr. aktie på 40-41 kr. mod tidligere 34-38 kr. i 2021,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Efter genåbningen af det danske samfund i foråret og fjernelsen af COVID-19 restriktioner har dansk økonomi nået et højere aktivitetsniveau end før COVID-19 udbruddet. Udviklingen skyldes bl.a. COVID-19 vaccineudrulningen og et globalt økonomisk opsving, hvilket har medført en ny beskæftigelsesrekord og affødt positive vækstudsigter for dansk økonomi. Rekrutteringsvanskeligheder i flere brancher, pressede forsyningskæder og råvaremangel kan dog medføre et ujævnt konjunkturforløb. Det underbygges af kundernes tilbagebetaling af moms- og skattelån samt risikoen for nye COVID-19 smitteudbrud. Jyske Bank har ca. 3.800 erhvervskunder, som har lån hos staten for 3,2 mia. kr.

COVID-19 smitteudbrud og samfundsmæssige restriktioner har yderligere styrket kundernes ønske om at kunne løse deres finansielle behov digitalt. Jyske Bank har introduceret forbedrede funktioner i Jyske Mobilbank i form af bl.a. Jyske NemInvestering, der gør det nemt og enkelt for privatkunder at investere selv små beløb.

Kombineret med en væsentlig digital tilstedeværelse tilstræber Jyske Bank at være tilgængelig med kompetent rådgivning, når kunderne har brug for det. Jyske Bank har gennemført sammenlægninger af flere privatafdelinger, hvilket muliggør en højere grad af specialisering til gavn for både kunder og medarbejdere. Jyske Bank er i 2021 blevet kåret af Voxmeter som bedst til Private Banking for sjette år i træk og har modtaget en pris fra Jobindex for største jobglæde i den finansielle sektor.

I 3. kvt. 2021 blev det strategiske samarbejde med Købstædernes Forsikring kaldet Jyske Forsikring igangsat, og det er kommet planmæssigt godt fra start. Fra 4. kvt. 2021 bliver Jyske Finans strategisk samarbejdspartner om finansiering for Volvo Car Denmark. Jyske Finans vil således bidrage til Volvo Car Denmarks digitalisering af kunderejsen og omlægning til et rent elbilselskab i de kommende år. Samarbejdet forventes at underbygge væksten i forretningsomfang under leasingaktiviteter og målet om at øge andelen af nyudlån til finansiering af lavemissionskøretøjer.

Klima er identificeret som Jyske Banks væsentligste impactområde, og den estimerede indirekte CO2-udledning vedr. udlån og investeringer blev reduceret 13% i 2020. Som et yderligere tiltag har Jyske Capital tilsluttet sig Net Zero Asset Managers-initiativet og derved forpligtet sig til netto CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Jyske Realkredit har lanceret grønne realkreditudlån til erhvervskunder og øget transparensen om instituttets udlån til ejendomme og disses energiforbrug ved at blive medlem af Energy Efficient Mortgage Label. Foranlediget af målet om udligning af CO2-udledning fra egne aktiviteter blev udskiftning af biler til lavemissionsbiler igangsat i 2021.

Resultat pr. aktie 31,5 kr. i 1.-3. kvt. 2021

Periodens resultat på 2.391 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 8,8% p.a. mod henholdsvis 778 mio. kr. og 2,7% p.a. i tilsvarende periode i 2020. Resultat pr. aktie steg til 31,5 kr. fra 8,9 kr. Det markant højere resultat skal ses i sammenhæng med, at resultatet i 1.-3. kvt. 2020 var negativt påvirket af et ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger efter udbruddet af COVID-19. Hertil kommer bl.a. en gunstig udvikling på de finansielle markeder og et bredt baseret højt aktivitetsniveau i 1.-3. kvt. 2021.

Jyske Banks forretningsomfang udviste overordnet fremgang i 1.-3. kvt. 2021. Nominelle realkreditudlån steg 2% sammenlignet med ultimo 2020 drevet af højere udlån til erhvervskunder. Leasing- og bilfinansiering realiserede en stigning på 7%. Udlån under bankaktiviteter var tilnærmelsesvist uforandret, da højere udlån til erhvervskunder blev modvirket af lavere udlån til privatkunder og offentlige myndigheder. Bankindlån faldt 4%, primært foranlediget af større erhvervskunder.

Basisindtægter steg 10% i forhold til 1.-3. kvt. 2020. Såvel investerings- som bil- og ejendomsområdet var understøttet af høje aktivitetsniveauer, mens kursreguleringer og investeringsrelaterede gebyrer også bar præg af en gunstig udvikling på de finansielle markeder.

Basisomkostninger faldt 4% sammenlignet med 1.-3. kvt. 2020. Nedgangen kan primært henføres til en reduktion i antallet af heltidsmedarbejdere på 3%.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en indtægt på 73 mio. kr. mod en udgift på 963 mio. kr. i 1.-3. kvt. 2020, hvor et ledelsesmæssigt skøn vedrørende nedskrivninger blev foretaget som følge af COVID-19 pandemien. Kreditkvaliteten er fortsat særdeles solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent er ved udgangen af 3. kvt. opgjort til 18,0, svarende til en kapitaloverdækning på 14,3 mia. kr. i forhold til regulatoriske krav.

Jyske Bank udstedte i 1.-3. kvt. 2021 såvel ikke-foranstillet seniorgæld som efterstillede kapitalindskud og hybrid kernekapital. Udstedelserne refinansierer primært indfriede kapital- og gældsinstrumenter i samme periode og medfører en væsentlig besparelse for aktionærerne i de kommende år. I 1.-3. kvt. blev et aktietilbagekøbsprogram på 750 mio. kr. desuden gennemført. Der blev tilbagekøbt 2.592.073 stk. aktier til en gennemsnitlig kurs på 289,34 kr. Et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 1 mia. kr. blev igangsat 1. oktober og løber til senest 31. marts 2022.

Forventninger

Som følge af udviklingen og forventningerne til resten af året opjusterede Jyske Bank i marts, april, juli og oktober forventningerne til 2021. Jyske Bank forventer nu et resultat pr. aktie på 40-41 kr. i 2021 mod oprindeligt 25-31 kr. Det svarer til et resultat før skat på 3,8-3,9 mia. kr. mod oprindeligt 2,5-3,0 mia. kr. og et resultat efter skat på 3,0-3,1 mia. kr. mod oprindeligt 1,9-2,3 mia. kr.

Bankens forretningsomfang forventes i 2021 at blive påvirket af stigende bankudlån og faldende indlån. Nominelle realkreditudlån ventes ligeledes at stige.

Basisindtægter ventes at være på et højere niveau i 2021 i forhold til 2020.

I 2021 tilstræbes en reduktion af underliggende basisomkostninger sammenholdt med 2020.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at udgøre en indtægt i 2021.