Jyske Bank delårsrapport for 1.-3. kvt. 2020  • Resultat før skat 906 mio. kr. i 3. kvt. 2020 (3. kvt. 2019: 449 mio. kr.)
  • Resultat efter skat i 3. kvt. 2020 696 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 8,1% p.a. (3. kvt. 2019: 365 mio. kr. og 4,0% p.a.)
  • Basisindtægter 5.856 mio. kr. i 1.-3. kvt. 2020 (1.-3. kvt. 2019 5.829 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 3.669 mio. kr. i 1.-3. kvt. 2020 (1.-3. kvt. 2019: 3.816 mio. kr.)
  • Nedskrivninger 963 mio. kr. i 1.-3. kvt. 2020 (1.-3. kvt. 2019: -37 mio. kr.)
  • Beholdningsresultat -213 mio. kr. i 1.-3. kvt. 2020 (1.-3. kvt. 2019: -197 mio. kr.)
  • Kapitalprocent 22,3 i 3. kvt. 2020 (3. kvt. 2019: 20,2), heraf egentlig kernekapitalprocent 17,5 (3. kvt. 2019: 16,3)

Sammendrag

”Efter et udfordrende 1. kvartal 2020 har Jyske Bank i de seneste to kvartaler præsteret det højeste resultat efter skat i mere end tre år. Fremgangen er drevet af udviklingen på de finansielle markeder, de laveste underliggende basisomkostninger siden 2013 – før sammenlægningen med BRFkredit og en fortsat god kreditkvalitet. Jyske Bank er derfor godt positioneret til at kunne håndtere mere udtalte konsekvenser af COVID-19 udbruddet med en betryggende nedskrivningssaldo samt en solid kapital- og likviditetsposition,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Aktiviteten er vendt tilbage i størstedelen af den danske økonomi efter nedlukningen som følge af udbruddet af COVID-19 i foråret. Antallet af konkurser er fortsat lavt, boligmarkedet er i fremgang, og privatforbruget er stabiliseret. Samtidigt er kundernes kapital- og likviditetsposition generelt god og understøttet af bl.a. udskudte skatte- og momsbetalinger.

Aktivitets- og investeringsniveauet er dog fortsat ikke tilbage på samme niveau som før udbruddet. Den videre økonomiske udvikling vil være påvirket af smittespredningen i både ind- og udland samt udfasningen af hjælpepakker, og der er udsigt til, at genopretningen af bl.a. dansk eksport kommer til at tage tid.

Udbruddet af COVID-19 har foruden økonomiske konsekvenser også foranlediget tilpasninger i bl.a. arbejdsvaner og kundeadfærd. Det har medført en forstærket bevægelse mod digitale kundeinteraktioner og et mere kontantløst samfund.

Samtidigt fortsætter det samfundsmæssige fokus på at fremme en bæredygtig udvikling. Jyske Bank vil ud fra en holdning om, at ”alle fremskridt tæller”, tilbyde løsninger, der understøtter bæredygtig udvikling, tilføre viden om bæredygtighed og gøre det enkelt at investere bæredygtigt.

Resultat efter skat på 778 mio. kr. i 1.-3. kvt.

Periodens resultat forrenter egenkapitalen med 2,7% p.a. mod henholdsvis 1.474 mio. kr. og 5,7% p.a. i tilsvarende periode i 2019. Det lavere resultat skyldes hovedsageligt et forøget ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger på 1 mia. kr. efter udbruddet af COVID-19 samt omkostninger i forbindelse med salget af Jyske Bank (Gibraltar).

For 3. kvt. 2020 var resultat efter skat 696 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 8,1% p.a., mod henholdsvis 365 mio. kr. og 4,0% p.a. i 3. kvt. 2019. Fremgangen var drevet af udviklingen på de finansielle markeder og 9% lavere basisomkostninger.

Jyske Banks udlån (ekskl. repoudlån) faldt 1% i 1.-3. kvt. 2020. Stigende realkreditudlån til erhvervskunder blev mere end opvejet af lavere bankudlån grundet begrænset kreditefterspørgsel efter udbruddet af COVID-19 samt introduktionen af økonomiske hjælpepakker fra den danske regering. Bankindlån faldt tilsvarende 1% i forhold til ultimo 2019. Bankens forretningsomfang forventes i 1. halvår 2021 at blive påvirket i niveauet 5-10 mia. kr. i form af stigende udlån og faldende ind-lån som følge af erhvervslivets betaling af udskudt moms og skatter.

Basisindtægter var tilnærmelsesvist uforandrede i forhold til 1.-3. kvt. 2019. Lavere konverteringsaktivitet og bankudlån blev opvejet af højere kursreguleringer og lavere indlånsrenter. Sidstnævnte forbedring skyldes bl.a. indførslen af negative indlånsrenter for dele af privatkunders indlån fra 1. december 2019.

Korrigeret for ekstraordinære omkostninger på 75 mio. kr. forbundet med salget af Jyske Bank (Gibraltar) faldt basisomkostningerne 6% i 1.-3. kvt. 2020. Nedgangen kan henføres til en reduktion i antallet af fuldtidsansatte på 8%, et intensiveret omkostningsfokus samt effekten af udbruddet af COVID-19 på udgifter til rejseaktivitet mv.

Kreditkvaliteten er fortsat god, og andelen af kreditforringede udlån udviste et fortsat fald i 1.-3. kvt. I 1. kvartal blev 1 mia. kr. udgiftsført til potentielle nedskrivninger som følge af udbruddet af COVID-19, og dette ledelsesmæssige skøn er fortsat intakt. I 3. kvt. blev den samlede saldo for ledelsesmæssige skøn vedrørende nedskrivninger øget med 87 mio. kr. til 1.656 mio. kr.

Jyske Bank har ved udgangen af 3. kvt. 2020 en kapitalprocent på 22,3 med en kapitalbuffer på 12,8 mia. kr. og et likviditetsberedskab (LCR) på 109 mia. kr. Kapital- og likviditetsberedskabet vurderes at kunne modstå hårde stressscenarier. Jyske Banks bestyrelse forventer at starte udlodningen til bankens aktionærer i 2021, medmindre de samfundsøkonomiske udsigter forværres drastisk.

Forventninger

Basisindtægter forventes realiseret på et lavere niveau end i 2019 bl.a. på baggrund af mere moderate netto gebyrindtægter, mens netto renteindtægter i de kommende kvartaler fortsat forventes højere end i 1. kvartal 2020.

Koncernen tilstræber faldende basisomkostninger.

Som følge af et ledelsesmæssigt skøn vedr. COVID-19 forventes nedskrivninger på udlån mv. at være på et højere niveau end i 2019.

For 2020 forventes et resultat efter skat på 1,0-1,5 mia. kr.