Jyske Bank delårsrapport for 1. kvartal 2020


Jyske Bank får underskud på 780 mio. kr. i 1. kvartal
 • Resultat eksklusiv ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger, salg af Jyske Bank (Gibraltar), valutaafdækning af AT1-udstedelser og før skat 194 mio. kr. (1. kvt. 2019: 877 mio. kr.)
  • Resultat efter skat -780 mio. kr. (1. kvt. 2019: 610 mio. kr.)
 • Nedskrivninger 1.003 mio. kr. (1. kvt. 2019: -16 mio. kr.)
  • Indeholder ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. som følge af COVID-19 udbruddet. Skønnet er baseret på Jyske Banks erfaringer forbundet med finanskrisen i 2008. Det samlede ledelsesmæssige skøn er nu 1.609 mio. kr. I de seneste fem regnskabsår har de gennemsnitlige årlige nedskrivninger været 22 mio. kr.
  • Individuelle nedskrivninger ca. 0 kr., og andelen af kreditforringede udlån udviste et fortsat fald i 1 kvartal
  • Lav eksponering mod brancher særligt udsat for COVID-19 udbruddet
 • Kursreguleringer og beholdningsresultat ekskl. AT1-afdækning -471 mio. kr. (1. kvt. 2019: 193 mio. kr.)
  • Beholdningsresultat er desuden i 1.kvartal påvirket med -92 mio. kr. som følge af valutaafdækning af AT1-udste-delser i svenske kroner. Regnskabsreglerne medfører, at en tilsvarende positiv regulering indgår i aktionærernes egenkapital'
  • Kursreguleringer og beholdningsresultat har siden kvartalsskiftet udviklet sig mere positivt og er i 2. kvartal foreløbigt forbedret med 150-200 mio. kr.
 • Netto rente- og gebyrindtægter 1.878 mio. kr. (1. kvt. 2019: 1.787 mio. kr.)
  • Stigningen er drevet af en væsentlig fremgang i netto gebyr- og provisionsindtægter på 32%
 • Basisomkostninger ekskl. salg af Jyske Bank (Gibraltar) 1.268 mio. kr. (1. kvt. 2019: 1.285 mio. kr.)
  • Fald på 1% ekskl. ekstraordinære omkostninger i forbindelse med salget af Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. Justeret for poster af engangskarakter faldt basisomkostninger 4% i forhold til 4. kvartal 2019
  • Et lavere antal fuldtidsansatte modvirker bl.a. overenskomstmæssige stigninger i lønninger, forøget lønsumsafgift samt bidrag til afviklingsformuen under Finansiel Stabilitet
 • Kapitalprocent 21,5 (1. kvt. 2019: 20,1), heraf egentlig kernekapitalprocent 16,7 (1. kvt. 2019: 16,6)
  • Kapitalbuffer på 6,5 procentpoint, svarende til 12 mia. kr.

Sammendrag

”1. kvartal 2020 er i udpræget grad påvirket af udbruddet af COVID-19, der har forværret de makroøkonomiske udsigter og øget usikkerheden på de finansielle markeder betydeligt,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Resultat før skat og ekskl. ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger 24 mio. kr. i 1. kvartal
Periodens resultat er -780 mio. kr. som følge af bl.a. øget ledelsesmæssigt skøn vedrørende nedskrivninger på 1 mia. kr. grundet COVID-19 udbruddet. Skønnet er baseret på Jyske Banks erfaringer forbundet med finanskrisen i 2008. De individuelle nedskrivninger er i 1. kvartal 2020 ca. 0 kr., og andelen af kreditforringede udlån udviste et fortsat fald i 1. kvartal. Jyske Banks direkte eksponering mod særligt COVID-19 udsatte brancher, såsom luftfart, skibsfart, detail-, hotel-, restaurations- samt oplevelsesbranchen skønnes mindre end bankens normale markedsandel.

Kursreguleringer og beholdningsresultat udgjorde i 1. kvartal -563 mio. kr. Resultatet er siden primo april foreløbigt forbedret med 150-200 mio. kr. som følge af en positiv markedsudvikling. Markederne forventes fortsat at vise store udsving i den kommende tid.

Netto renteindtægterne udviste i 1. kvartal et fald, primært forårsaget af lavere indtægter fra den strategiske balance- og risikostyring og ændret udlånsmiks. Netto renteindtægter var dog i marts 2020 på det højeste niveau siden oktober 2019 og understøtter vor forventning om, at nettorenteindtægter vil stige i de kommende kvartaler.

Indlånsoverskuddet steg 4 mia. kr. til 29 mia. kr. i 1. kvartal, trods indførelsen af negative indlånsrenter for privatkunder fra december 2019. Jyske Bank har med effekt fra 1. maj 2020 hævet indlånsrenten for kunders indestående på bl.a. Nem-Konto til -0,60% fra -0,75%.

Netto gebyr - og provisionsindtægter var i lighed med det forudgående kvartal på et tilfredsstillende niveau og udviste en væsentlig fremgang på 32% sammenlignet med 1. kvartal 2019. Stigningen var bl.a. forårsaget af afkastafhængige honorarer og stor konverterings- og refinansieringsaktivitet.

Basisomkostninger steg i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i 2019 som følge af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med salget af Jyske Bank (Gibraltar) Ltd., øget lønsumsafgift, samt større betaling til afviklingsformuen under Finansiel Stabilitet. Udviklingen i antal fuldtidsansatte viser en fortsat nedadgående tendens. Korrigeret for poster af engangskarakter faldt basisomkostninger 1% i forhold til 1. kvartal 2019 og 4% sammenlignet med 4. kvartal 2019.

Solvensen er på et uændret solidt niveau med en kapitalprocent på 21,5 og en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 ultimo 1. kvartal 2020.

Kapital- og likviditetsforhold
Jyske Banks bestyrelse annullerede den resterende del af det tidligere aktietilbagekøbsprogram på 1,5 mia. kr. pr. 1. april 2020. Der resterede 412 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet, hvor der samlet nåede at blive tilbagekøbt 4.992.980 stk. aktier.

Jyske Bank har ved udgangen af 1. kvartal 2020 en kapitalbuffer på 12 mia. kr. og en likviditetsoverdækning (LCR) på 58 mia. kr. Det nuværende kapital- og likviditetsberedskab vurderes fortsat at kunne modstå selv hårde stressscenarier.

Jyske Bank udstedte den 21. januar 2020 ny supplerende tier 2-kapital på EUR 200 mio. til en rente svarende til 3-måneders CIBOR + 1,3% og en årlig renteudgift på knap 20 mio. kr.

Jyske Bank solgte DLR kredit-aktier for modværdien af 155 mio. kr. som led i den ordinære omfordeling. Jyske Banks ejer-andel er dermed faldet til 935 mio. kr. og 6,9% mod 1.832 mio. kr. og 15,7% ved udgangen af 2017.

Frigivelsen af den kontracykliske buffer og Jyske Banks tier 2-udstedelse har reduceret koncernens behov for udstedelse af ny ikke-foranstillet seniorgæld. Jyske Bank vurderer løbende behovet for udstedelser under hensyntagen til regulatoriske og markedsmæssige forhold.

Jyske Bank (Gibraltar) Ltd.
Salget af Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. til Rooke Investments Ltd. blev gennemført den 3. april 2020. Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. havde ultimo 2019 en egenkapital på 686 mio. kr., udlån på 1,4 mia. kr., indlån på 4,0 mia. kr. samt 81 fuldtidsansatte.

Afslutningen af handlen medførte i 1. kvartal 2020 samlede udgifter på 78 mio. kr. Indtjeningen i Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. var i 1. kvartal ca. 4 mio. kr., hvilket indgår i de ordinære regnskabsposter.

Forventninger
Jyske Bank forventer, at det økonomiske aktivitetsniveau i Danmark vil aftage væsentligt i 2020 målt på årsniveau, men forventer, at bunden bliver nået i 2. kvartal i år-til-år sammenligningen.

Basisindtægter forventes realiseret på et lavere niveau end i 2019 bl.a. på baggrund af mere moderate gebyrindtægter i de kommende kvartaler, mens netto renteindtægter forventes at vise en stigende tendens i de kommende kvartaler.

Koncernen har ambition om at holde de underliggende omkostninger i ave, herunder et fortsat fald i antallet af fuldtidsansatte i de kommende kvartaler.

De individuelle nedskrivninger på udlån mv. forventes at være på et væsentligt højere niveau i 2020 med gradvis stigning i løbet af året mod et fald i saldoen for det ledelsesmæssige skøn fra 1. kvartal.

For 2020 forventes et resultat efter skat på 0,0-1,5 mia. kr. Resultatforventningerne er behæftet med stor usikkerhed.