Jyske Bank delårsrapport for 1. halvår 2022


Interview med ledelsen

Ordførende direktør Anders Dam og direktør for forretningsstrategi Lars Stensgaard Mørch kommenterer regnskabet.Sammendrag

 • Resultat pr. aktie 24,5 kr. (1. halvår 2021: 22,2 kr.)
 • Resultat pr. aktie forventes at nå den øvre ende af intervallet 44-50 kr., og resultat efter skat forventes at nå den øvre ende af intervallet 3,0-3,4 mia. kr. i 2022.
 • Netto renteindtægter 2.671 mio. kr. (1. halvår 2021: 2.454 mio. kr.)
 • Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.250 mio. kr. (1. halvår 2021: 1.085 mio. kr.)
 • Kursreguleringer -84 mio. kr. (1. halvår 2021: 605 mio. kr.)
 • Basisindtægter 4.197 mio. kr. (1. halvår 2021: 4.364 mio. kr.)
 • Basisomkostninger 2.355 mio. kr. (1. halvår 2021: 2.342 mio. kr.), heraf engangsomkostninger på 11 mio. kr. afledt af købet af Handelsbankens aktiviteter i Danmark.
 • Nedskrivninger -247 mio. kr. (1. halvår 2021: -37 mio. kr.)
 • Resultat efter skat 1.691 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 9,2% p.a. (1. halvår 2021: 1.685 mio. kr. og 9,4% p.a.)
 • Egentlig kernekapitalprocent 17,9 (1. halvår 2021: 18,3)
 • Proces vedr. godkendelse af købet af Svenska Handelsbankens danske aktiviteter forløber planmæssigt med forventet gennemførsel af transaktionen i 4. kvartal 2022.

”I en periode præget af såvel invasionen af Ukraine som accelererende inflation og udfordrende finansielle markeder har Jyske Bank præsteret et af de bedre halvårsresultater i koncernens historie og niende kvartal i træk med et resultat på omtrentligt 1 mia. kr. før skat. Det skyldes særligt en fremgang i netto rente- og gebyrindtægterne understøttet af stigende forretningsomfang og et højt aktivitetsniveau. Hertil kommer, at basisomkostninger har vist en stabil underliggende udvikling, og at kreditkvaliteten fortsat er solid. 1. halvår 2022 indebar en milepæl i Jyske Banks historie i form af en aftale om køb af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark. Ved sammenlægningen kan vi udvikle den samlede forretning yderligere til glæde for vores kunder, skabe nye karrieremuligheder for medarbejdere på tværs af koncernen og skabe værdi for vores aktionærer. Vi glæder os meget til at byde kunder og medarbejdere velkommen,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Opsvinget i dansk økonomi fortsatte i 1. halvår 2022 med stor beskæftigelsesfremgang og en ledighedsprocent på niveau med lavpunktet i 2008. Økonomien vurderes dog at have udsigt til en lavkonjunktur af uvist omfang og længde. Forbrugertilliden er på et lavt niveau som følge af et stort inflationspres, krigen i Ukraine og betydelige rentestigninger, hvilket sandsynligvis vil dæmpe efterspørgslen og medføre lavere boligpriser. Dansk økonomi er godt positioneret til at kunne håndtere en periode med lavere vækst, og Jyske Bank har fokus på at hjælpe kunderne gennem de økonomisk usikre tider.

Krigen i Ukraine har haft store menneskelige omkostninger, drevet millioner af ukrainere på flugt og ændret den geopolitiske verdensorden. Jyske Bank forsøger at yde et bidrag til at afhjælpe situationen for ukrainske flygtninge i Danmark ved at skabe 15-20 jobs til ukrainske flygtninge, hvor foreløbigt fem er ansat. Koncernens medarbejdere kan fortsat søge om fri med fuld lønkompensation med henblik på at hjælpe med frivilligt arbejde som følge af flygtningesituationen. Vi har desuden fokus på at hjælpe kunderne med at håndtere implikationerne af krigen samt hjælpe med at overholde de omfattende internationale sanktioner mod Rusland.

Jyske Bank indgik den 20. juni 2022 en aftale om køb af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark, der udgør ca. 600 medarbejdere og 43 afdelinger med hovedsæde i København. De danske aktiviteter blev etableret i 1992 og er siden vokset organisk suppleret af opkøb af Midtbank og Lokalbanken. Transaktionen omfatter mere end 130.000 kunder, udlån for 66 mia. kr. og indlån for 36 mia. kr. baseret på ultimo 2021. I henhold til aftalen betaler Jyske Bank et kontant vederlag på overtagelsesdagen for aktiver og forpligtelser samt en goodwill-betaling på 3,0 mia. kr. Med købet styrkes Jyske Banks markedsposition, og forretningsomfanget øges med omkring en femtedel. Den større skala underbygger mulighederne for at udvikle og tilbyde attraktive produkter og serviceydelser til Jyske Banks nuværende og kommende kunder. Købet giver også mulighed for at realisere stordriftsfordele med afsæt i en fælles IT-platform. Transaktionen forventes gennemført i 4. kvartal 2022 med forbehold for myndighedsgodkendelser.

Jyske Bank er godt positioneret til såvel organisk vækst som integrationen af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark. Koncernen har i det seneste årti optimeret forretningen gennem væsentlige indtægts- og omkostningstiltag, nye strategiske samarbejdsaftaler samt organisationstilpasninger. Ad flere omgange er opkøb integreret, herunder sammenlægningen med BRFkredit i 2014 som det væsentligste. I alt er der tilkøbt balancer for 257 mia. kr. siden finanskrisen.

I 1. halvår 2022 realiserede erhvervsområdet en stor fremgang i forretningsomfanget. Privatområdet gennemførte yderligere afdelingssammenlægninger og introducerede fra 1. april 2022 et nyt kundeprogram. Programmet skal bidrage til at sikre, at Jyske Bank på rentabel vis fortsat kan tilbyde privatkunder tilgængelig, personlig og kompetent rådgivning samt god og hurtig service. Disse karakteristika kendetegner også Jyske Banks private banking-område, der for 7. år i træk er blevet kåret til Danmarks bedste af kunderne ifølge Voxmeter.

Udbredelsen af en nem og digital adgang til Jyske Banks ydelser fortsatte i 1. halvår 2022 i form af bl.a. selvbetjent bestilling af tillægslån og et Jyske Forsikring-overblik i Jyske Mobilbank. Halvåret bød også på igangsættelse af omfattende uddannelsesaktiviteter for rådgivere indenfor bæredygtighed, og Jyske Bank blev medlem af Green Building Council Denmark, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggeriet på tværs af alle aktører.

Resultat pr. aktie 24,5 kr. i 1. halvår 2022

Resultat pr. aktie steg til 24,5 kr. fra 22,2 kr. i 1. halvår 2021. Periodens resultat på 1.691 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 9,2% p.a. mod henholdsvis 1.685 mio. kr. og 9,4% p.a. i 1. halvår 2021. Det fortsat solide resultat kan henføres til et højt aktivitetsniveau, stigende forretningsomfang, stram omkostningsstyring, en god kreditkvalitet samt et lavere antal aktier i omløb. Disse forhold mere end opvejede effekten af udfordrende finansielle markeder med lavere kursreguleringer til følge.

Jyske Banks forretningsomfang udviste overordnet fortsat fremgang i 1. halvår 2022. Udlån under bankaktiviteter realiserede en af de højeste vækstrater hidtil på 22% sammenlignet med 1. halvår 2021. Fremgangen var drevet af erhvervskunder. Leasing- og bilfinansiering realiserede en stigning på 7% trods udfordrede forsyningskæder i bilindustrien. Nominelle realkreditudlån steg 2% som følge af højere udlån til erhvervskunder, mens realkreditudlån til privatkunder udviste en mindre tilbagegang, delvist på grund af et pænt konverteringsomfang, hvor kunder med fastrentelån har benyttet muligheden for at skære en del af restgælden. Bankindlån steg 15%, hvilket delvist kan henføres til nedsættelse af udbetalingsgrænsen på virksomheders skattekonti.

Basisindtægter faldt 4% i forhold til 1. halvår 2021. Justeret for en negativ udvikling i kursreguleringer som følge af udfordrende finansielle markeder, steg basisindtægter dog 14%. Øvrige indtægtsposter udviste således fremgang understøttet af stigende forretningsomfang samt et i øvrigt højt aktivitetsniveau.

Basisomkostninger steg 1% sammenlignet med 1. halvår 2021 som følge af engangsomkostninger på 11 mio. kr. relateret til købet af Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark. Integrations- og restruktureringsomkostninger i forbindelse med købet forventes at udgøre samlet ca. 0,5 mia. kr. De underliggende omkostninger blev holdt i ave som følge af lavere udgifter til fælles udvikling af et kapitalmarkedsprogram på Bankdata, der blev afsluttet i 2021, samt en reduktion i antallet af heltidsmedarbejdere på 1%.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en indtægt på 247 mio. kr. mod en indtægt på 37 mio. kr. i 1. halvår 2021. Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån. Jyske Bank har fortsat afsat væsentlige ledelsesmæssige skøn til evt. afledte effekter af Ukraine-krigen samt COVID-19. De samlede skøn vedr. nedskrivninger udgør 1.655 mio. kr. mod 1.770 mio. kr. ultimo 2021.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent er ved udgangen af 1. halvår 2022 opgjort til 17,9, svarende til en kapitaloverdækning på 14,7 mia. kr. i forhold til regulatoriske krav.

Forventninger til 2022

Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie i den øvre ende af intervallet 44-50 kr. og et resultat efter skat i den øvre ende af intervallet 3,0-3,4 mia. kr. i 2022.

Forretningsomfanget forventes i 2022 at blive påvirket af stigende bankudlån og stigende nominelt realkreditudlån til især erhvervskunder.

Basisindtægter kan aftage i 2022 som følge af lavere kursreguleringer end i 2021.

Basisomkostninger ekskl. engangsomkostninger forventes at falde i 2022 sammenholdt med 2021.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at udgøre en indtægt i 2022.