Jyske Bank Delårsrapport for 1. kvartal 2023


Interview med Anders Dam og Lars Mørch


  • Resultat pr. aktie steg 61% til 19,5 kr.
  • Netto renteindtægter steg 70% til 2.224 mio. kr.
  • Basisindtægter steg 51% til 3.310 mio. kr.
  • Basisomkostninger steg 28% til 1.480 mio. kr.
  • Basisresultat før nedskrivninger steg 78% til 1.830 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 96 mio. kr.
  • Kapitalprocent på 19,6, heraf egentlig kernekapitalprocent på 15,4
  • Integrationen af Handelsbanken Danmark forløber planmæssigt.

Sammendrag

”Jyske Banks resultat pr. aktie steg 61% i forhold til 1. kvartal 2022. Fremgangen var særligt drevet af købet af Handelsbanken Danmark samt en generelt forøget indtjening. Integrationen af Handelsbanken Danmark forløber planmæssigt, og de første afdelingssammenlægninger er gennemført. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal 2023 har vi opjusteret forventningerne til et rekordhøjt resultat på 65-75 kr. pr. aktie i 2023,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Jyske Bank overtog den 1. december 2022 Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark med ca. 600 medarbejdere og 42 afdelinger med hovedsæde i København. Den større skala underbygger mulighederne for at udvikle og tilbyde attraktive produkter og serviceydelser til Jyske Banks nuværende og kommende kunder. Købet giver også mulighed for at realisere driftsfordele med afsæt i en fælles IT-platform fra november 2023. Integrationen af Handelsbanken Danmark forløber planmæssigt både økonomisk, forretningsmæssigt og organisatorisk. Fremtidige arbejdsopgaver for alle medarbejdere blev afklaret i 1. kvartal 2023, hvor også forretningsanalyser, der er fundamentet for konverteringen af datacentral, blev færdiggjort. Afdelingssammenlægninger i byer, hvor både Handelsbanken og Jyske Bank er til stede, forventes at reducere det samlede antal afdelinger med ca. en fjerdedel inden november 2023, og knap halvdelen af de planlagte sammenlægninger var gennemført inden udgangen af april.

I 1. kvartal 2023 realiserede erhvervsområdet fortsat fremgang i forretningsomfanget. Privatområdet har i de senere år bl.a. gennemført afdelingssammenlægninger, tilpasset organiseringen, revideret gebyrstrukturen og introduceret en ny mobilbank. Tiltagene skal bidrage til at sikre, at Jyske Bank på rentabel vis fortsat kan tilbyde privatkunder tilgængelig, personlig og kompetent rådgivning samt god og hurtig service. Med henblik på at fortsætte udviklingen af privatområdet fokuseres i den kommende tid på at implementere best practice i forbindelse med købet af Handelsbanken Danmark og yderligere at styrke den lokale handlekraft.

At drive en bæredygtig og ansvarlig forretning er en del af Jyske Banks målsætninger, og klima er det væsentligste impact-område for koncernen. Jyske Bank har mål om netto-nul CO2-udledning på tværs af forretningsvendte aktiviteter i form af udlån og investeringer senest i hhv. 2045 og 2050. Samtidigt tilstræber Jyske Bank vækst i udlån, der bidrager til at modvirke klimaforandringer, og CO2-udledningen fra Jyske Banks egne aktiviteter skal reduceres 65% fra 2022 til 2030. I 1. kvartal 2023 blev Jyske Realkredit nomineret til FINANS IMPACT Climate Award for at være frontløber vedrørende transparens i realkreditporteføljer. Jyske Bank fortsatte med at tilføre viden til kunder via webinarer om udskiftning af varmekilder og temadage vedr. klima for landbrugskunder. Slutteligt indgik Jyske Bank samarbejde med Bodil Energi, der yder et bæredygtigt værditilbud til boligejere, der ønsker at få beregnet energipotentialet for deres ejendom.

Resultat pr. aktie 19,5 kr. i 1. kvartal 2023

Resultat pr. aktie steg til 19,5 kr. fra 12,1 kr., svarende til et resultat efter skat på 1.289 mio. kr., der forrenter egenkapitalen med 13,2% p.a. mod henholdsvis 851 mio. kr. og 9,3% p.a. i 1. kvartal 2022.

Jyske Banks forretningsomfang udviste overordnet en mindre fremgang i 1. kvartal 2023 i forhold ultimo 2022. Udlån under bankaktiviteter var tilnærmelsesvist uforandret, da øget udlån til erhvervskunder blev modvirket af lavere realkreditlignende bankudlån. Bankindlån steg 7% som følge af øget tidsindskud fra erhvervskunder. Leasing- og bilfinansiering realiserede en stigning på 1% trods fortsat udfordrede forsyningskæder i bilindustrien. Nominelle realkreditudlån var tilnærmelsesvist uforandret, da øget udlån til erhvervskunder blev modvirket af lavere udlån til privatkunder.

Basisindtægter steg 51% i forhold til 1. kvartal 2022 som følge af markant højere netto renteindtægter og kursreguleringer. Netto renteindtægter blev understøttet af et højere renteniveau samt øget udlån til erhvervskunder og købet af Handelsbanken Danmark. Netto gebyr- og provisionsindtægter faldt fra et rekordhøjt niveau som følge af lavere låne- og konverteringsaktivitet end i 1. kvartal 2022, der også var påvirket af en positiv engangseffekt. Kursreguleringer steg fra et lavt niveau som følge af mere gunstige finansielle markeder. Øvrige indtægter forblev på et højt niveau og blev understøttet af højere udbytte af aktier mv., mens gunstige afsætningsvilkår på markedet for brugte biler bidrog til fortsat høje indtægter fra operationel leasing (netto).

Basisomkostninger steg 28% sammenlignet med 1. kvartal 2022. Stigningen kan langt overvejende henføres til købet af Handelsbanken Danmark, der bl.a. bidrog til en stigning i antal heltidsmedarbejdere samt øgede udgifter til datacentraler og afskrivning af overtagne kunderelationer. De underliggende basisomkostninger steg bl.a. som følge af et øget antal heltidsmedarbejdere og overenskomstmæssig lønregulering. Hertil kommer engangsomkostninger på 38 mio. kr. relateret til købet af Handelsbanken Danmark.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 96 mio. kr. mod en indtægt på 55 mio. kr. i 1. kvartal 2022. Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån samt et lavt niveau af konstaterede tab.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent blev ved udgangen af 1. kvartal 2023 opgjort til 15,4, hvilket er indenfor det målsatte interval på 15-17.

Forventninger til 2023

Efter de seneste års højkonjunktur udviser dansk økonomi tegn på en begyndende vækstafmatning. Den højeste inflation i 40 år har afledt store rentestigninger, hvilket har reduceret husholdningernes købekraft og privatforbruget samt medført faldende boligpriser. Afmatningen i dansk økonomi har dog foreløbigt primært vist sig på boligmarkedet og privatforbruget, hvorimod arbejdsmarkedet stadig er præget af kapacitetspres. Renteforhøjelserne må forventes gradvist også at dæmpe produktion og beskæftigelse.

Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie i intervallet 65-75 kr. i 2023. Det svarer til et resultat efter skat i intervallet 4,3-4,9 mia. kr.

Basisindtægter forventes at stige markant i 2023, særligt som følge af købet af Handelsbanken Danmark og effekten af et højere renteniveau.

Basisomkostninger forventes ligeledes at stige væsentligt i 2023. Stigningen skyldes primært købet af Handelsbanken Danmark. Hertil kommer afledte integrations- og restruktureringsomkostninger på ca. 0,3 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at udgøre en udgift i 2023.