Jyske Bank delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019

TV: Anders Dam kommenterer regnskabet
Sammendrag

  • Resultat før skat 1.853 mio. kr. (1.-3. kvt. 2018: 2.544 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 7,3% p.a. (1.-3. kvt. 2018: 10,3% p.a.)
  • Resultat efter skat 1.474 mio. kr. (1.-3. kvt. 2018: 1.999 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 5,7% p.a. (1.-3. kvt. 2018: 8,1% p.a.)
  • Basisindtægter 5.829 mio. kr. (1.-3. kvt. 2018: 6.131 mio. kr.)
  • Basisresultat 2.050 mio. kr. (1.-3. kvt. 2018: 2.028 mio. kr.)
  • Forventet resultat efter skat omkring 2,0 mia. kr. i 2019 mod tidligere 2,0-3,3 mia. kr., svarende til en egenkapitalforrentning efter skat omkring 6% mod tidligere 6-10%
  • Kapitalprocent 20,2 heraf egentlig kernekapitalprocent 16,3 (ultimo 2018: 20,0 og 16,4)
  • Det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. forhøjes til 1 mia. kr. og forlænges til 31. marts 2020. Bestyrelsen vil som følge heraf indstille til generalforsamlingen 0 kr. i ordinært udbytte for regnskabsåret 2019.
  • Standard & Poor’s opgraderede i oktober Jyske Banks senior rating til A fra A- og Jyske Banks kortsigtede senior rating til A-1 fra A-2 med stable outlook. Jyske Banks RAC ratio er beregnet til ca. 11,9% ultimo 3. kvt. 2019.

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2019 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Jyske Banks netto renteindtægter har været under pres i de senere år. Det skyldes primært det negative rentemiljø, som giver store udgifter forbundet med en indlånsbase på nu 130 mia. kr., hvoraf ca. halvdelen indtil 1. december 2019 har været friholdt fra negative renter. Derudover har konkurrencen på bankudlån med faldende marginaler til følge trukket i samme retning, ligesom efterlevelse af krav om nedskrivningsegnede passiver har gjort det.

Jyske Banks indlån fra erhvervskunder er fra 1. december 2019 renteneutral. Herudover har banken ca. 11.000 privatkunder, som med virkning fra 1. december 2019 vil blive påvirket af negative renter af deres indestående på over 750.000 kr., der samlet set udgør knap 10 mia. kr. Banken har været i kontakt med en stor del af disse kunder. Kunderne viser generelt stor forståelse for indførelsen af negative renter i en situation, hvor de kortere markedsrenter og renten på statspapirer gennem længere tid har været negativ.

På baggrund af kundernes hidtidige tilbagemeldinger og dispositioner er det vores vurdering, at kunderne investerer, accepterer standardvilkårene, omdisponerer deres indestående, evt. nedbringer gæld eller øger forbruget. Samlet set forventes som følge heraf et indlånsfald på 3–4 mia. kr.

Jyske Bank har oparbejdet et stort indlånsoverskud siden 2012, jf. nedenstående tabel. Væksten i indlån har været på 40 mia. kr., mens bankudlån har været stagnerende. Jyske Bank har fra 1. december 2019 knap 50 mia. kr. indlån fra privatkunder, der ikke er omfattet af negativ rente, og som i det nuværende rentemiljø påfører Jyske Bank en betydelig udgift,” slutter Anders Dam.