Jyske Bank Delårsrapport for 1. kvt. 2022
Sammendrag

 • Resultat pr. aktie 12,1 kr. (1. kvt. 2021: 11,6 kr.)
 • Netto renteindtægter 1.312 mio. kr. (1. kvt. 2021: 1.224 mio. kr.)
 • Netto gebyr- og provisionsindtægter 683 mio. kr. (1. kvt. 2021: 576 mio. kr.)
 • Kursreguleringer 9 mio. kr. (1. kvt. 2021: 362 mio. kr.)
 • Basisindtægter 2.189 mio. kr. (1. kvt. 2021: 2.235 mio. kr.)
 • Basisomkostninger 1.160 mio. kr. (1. kvt. 2021: 1.171 mio. kr.)
 • Nedskrivninger -55 mio. kr. (1. kvt. 2021: 10 mio. kr.)
 • Resultat før skat 1.088 mio. kr., svarende til egenkapitalforrentning før skat på 12,0% p.a. (1. kvt. 2021: 1.129 mio. kr. og 12,9% p.a.)
 • Resultat efter skat 851 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 9,3% p.a. (1. kvt. 2021: 883 mio. kr. og 10,0% p.a.)
 • Kapitalprocent 21,6, heraf egentlig kernekapitalprocent 17,2 (1. kvt. 2021: hhv. 23,2 og 18,0)
 • Individuelt solvensbehov 10,7% (1. kvt. 2021: 11,5%)

”Ruslands invasion af Ukraine prægede i høj grad 1. kvt. 2022. Krigen har haft store menneskelige omkostninger, drevet millioner af ukrainere på flugt og ændret den geopolitiske verdensorden. Jyske Bank forsøger at yde et lille bidrag til at afhjælpe situationen for ukrainske flygtninge i Danmark ved at skabe 15-20 jobs til ukrainske flygtninge. Koncernens medarbejdere har fået mulighed for 1-2 dages fri pr. måned i resten af 2022 til at hjælpe med frivilligt arbejde som følge af flygtningesituationen. Vi har desuden fokus på at hjælpe kunderne med at håndtere implikationerne af krigen samt hjælpe med at overholde de omfattende internationale sanktioner mod Rusland. Jyske Bank har en lav eksponering mod Rusland og Ukraine. Koncernen er velkapitaliseret og godt rustet til at håndtere et mere usikkert konjunkturforløb. Jyske Bank realiserede en resultatfremgang ekskl. kursreguleringer sammenlignet med 1. kvt. 2021 og har, som meddelt, opjusteret resultatforventningerne til 2022. Udviklingen er underbygget af den højeste vækst i bankudlån i mere end et årti samt et generelt højt aktivitetsniveau,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Opsvinget i den danske økonomi fortsatte i 1. kvt. 2022. Udviklingen har været understøttet af et globalt industriopsving med høj forbrugsefterspørgsel samt genåbningen af samfundet efter en periode præget af COVID-19. Den positive udvikling er fortsat på trods af pressede forsyningskæder, et stramt arbejdsmarked og stigende priser. Dansk økonomi vil blive påvirket af afledte effekter af Ruslands invasion af Ukraine, herunder kraftigt stigende energipriser, og lavere efterspørgsel på eksportmarkeder. På den baggrund er et mere afdæmpet vækstforløb sandsynligt.

Foruden Ruslands invasion af Ukraine har stigende renter, volatile finansielle markeder og en accelererende inflation i 1. kvt. 2022 intensiveret vores fokus på proaktiv kunderådgivning i en situation, hvor forbrugertilliden har nået det laveste niveau i flere årtier. Gennem dialog med kunderne, målrettet information og talrige webinarer forsøger vi at hjælpe kunderne med at forholde sig til deres økonomiske situation.

Jyske Bank har siden 2011 haft fokus på optimering af forretningen gennem væsentlige indtægts- og omkostningstiltag, nye strategiske samarbejdsaftaler samt organisationstilpasninger. Jyske Bank har således haft fokus på koncernens kerneaktiviteter og gennemført frasalg af ikke-kerneaktiviteter. Ad flere omgange er opkøb integreret, herunder sammenlægningen med BRFkredit i 2014 som det væsentligste. Gennem hele perioden har der været mål om at øge produktiviteten. Der er foretaget organisationsændringer med henblik på at samle og styrke både de kundevendte funktioner gennem etablering af kundeenhederne, Privat, Erhverv og Private Banking og én udviklingsorganisation på tværs af koncernen. Samlet set bidrager initiativerne til at sikre, at Jyske Bank er godt positioneret til vækst i de kommende år.

I 1. kvt. 2022 fortsatte erhvervsområdet med at øge markedsandelen i et marked med høj vækst i bankudlån. Privatområdet har gennemført yderligere afdelingssammenlægninger og har fra 1. april 2022 introduceret et nyt kundeprogram med henblik på at sikre, at Jyske Bank på rentabel vis fortsat kan tilbyde privatkunder tilgængelig, personlig og kompetent rådgivning samt god og hurtig service. Samtidigt fortsætter udbredelsen af en nem og digital adgang til Jyske Banks ydelser i form af bl.a. selvbetjent bestilling af tillægslån og et Jyske Forsikring-overblik i Jyske Mobilbank. Endeligt er der igangsat omfattende uddannelsesaktiviteter for rådgivere indenfor bæredygtighed.

Resultat pr. aktie 12,1 kr. i 1. kvt. 2022

Periodens resultat på 851 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 9,3 % p.a. mod henholdsvis 883 mio. kr. og 10,0% p.a. i 1. kvt. 2021. Resultat pr. aktie var 12,1 kr. mod 11,6 kr. Det fortsat solide resultat pr. aktie kan henføres til et højt aktivitetsniveau, stigende forretningsomfang, stram omkostningsstyring, en god kreditkvalitet samt et stadig færre antal aktier i omløb.

Jyske Banks forretningsomfang udviste overordnet fortsat fremgang i 1. kvt. 2022. Udlån under bankaktiviteter realiserede en af de højeste vækstrater hidtil på 16% sammenlignet med 1. kvt. 2021. Fremgangen var fortsat drevet af erhvervskunder. Leasing- og bilfinansiering realiserede en stigning på 10%. Nominelle realkreditudlån steg 2% som følge af højere udlån til erhvervskunder, mens realkreditudlån til privatkunder udviste en mindre tilbagegang. Bankindlån var tilnærmelsesvist uforandret.

Basisindtægter faldt 2% i forhold til 1. kvt. 2021. Nedgangen skyldes alene lavere kursreguleringer, der faldt fra et meget højt niveau. Alle øvrige indtægtsposter udviste fremgang understøttet af det stigende forretningsomfang, reducerede indlånsrenter samt øgede gebyrindtægter som følge af et generelt højt aktivitetsniveau.

Basisomkostninger faldt 1% sammenlignet med 1. kvt. 2021. Nedgangen kan henføres til en reduktion i antallet af heltidsmedarbejdere på 1% samt lavere udgifter til fælles udvikling af et kapitalmarkedsprogram på Bankdata, der blev afsluttet i 2021.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en indtægt på 55 mio. kr. mod en udgift på 10 mio. kr. i 1. kvt. 2021. Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån. Jyske Bank har dog afsat et ledelsesmæssigt skøn vedr. nedskrivninger til at imødekomme evt. afledte effekter af Ruslands invasion af Ukraine. De samlede ledelsesmæssige skøn vedr. nedskrivninger udgør 1.630 mio. kr.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent er ved udgangen af 1. kvt. 2022 opgjort til 17,2, svarende til en kapitaloverdækning på 14,2 mia. kr. i forhold til regulatoriske krav. Den egentlige kernekapitalprocent faldt 1 procentpoint i 1. kvt. 2022 som følge af en forhøjelse af det igangværende aktietilbagekøbsprogram med 1 mia. kr. samt implementering af EBA guidelines, som nu er fuldt indregnet. Omvendt er kravet til den egentlige kernekapitalprocent reduceret 0,3 procentpoint.

Forventninger til 2022

Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie på 44-50 kr. i 2022 i overensstemmelse med selskabsmeddelelse nr. 29/2022. Det svarer til et resultat efter skat på 3,0-3,4 mia. kr.

Forretningsomfanget forventes i 2022 at blive påvirket af stigende bankudlån og stigende nominelt realkreditudlån til især erhvervskunder.

Basisindtægter kan aftage i 2022 som følge af lavere kursreguleringer end i 2021.

Basisomkostninger ekskl. engangsomkostninger forventes at falde i 2022 sammenholdt med 2021.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at udgøre en indtægt i 2022.