Prispolitik for private kunder

Gældende fra 1. april 2022

I Jyske Bank tager vi betaling for en række serviceydelser til delvis dækning af de omkostninger, vi har ved at tilbyde service-, transaktions- og betalingsydelser samt rådgivning.

Vi har et meget enkelt princip: Jo flere af dine forretninger, du lægger hos os, jo mindre skal du betale for de enkelte ydelser. Derfor tilbyder banken særlige fordele og organiserede rabatter til visse grupper af kunder.

Jyske Hverdag, Jyske Plus og Jyske Premium

Vores kundeprogram består af tre kategorier – Jyske Hverdag, Jyske Plus og Jyske Premium, som er afgørende for, hvilken pris du som kunde skal betale for de enkelte serviceydelser.

Har du en meget overskuelig økonomi, som kan rummes på en enkelt konto, kan vi tilbyde en Grundkonto med tilknyttet Visa Basis. Har du en Grundkonto, indgår du ikke i kundeprogrammet.

jyskebank.dk/priser kan du se de aktuelle priser og organiserede rabatter for vores serviceydelser i de tre kategorier i kundeprogrammet , samt vores aktuelle standardpriser.

Forretningsomfang

Det er din husstands samlede forretningsomfang hos os, der afgør, hvilken kategori du er i.

Din samlede husstand er dig selv, eventuel ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år.

Hvis du ikke ønsker, at vi beregner din husstands samlede forretningsomfang, kan du kontakte os på 89 89 89 89 for at aftale, at vi blot ser på din økonomi separat. Resten af din husstand har samme mulighed. Vær opmærksom på, at det kan betyde, at du og din ægtefælle/samlever skifter kategori.

Mulige kategorier

Din – og din husstands – kategori afhænger af husstandens samlede forretningsomfang.

 • Jyske Hverdag
  Din husstand har et samlet forretningsomfang under 250.000 kr.

 • Jyske Plus
  Din husstand har et samlet forretningsomfang fra 250.000 kr. til 1.500.000 kr.

 • Jyske Premium
  Din husstand har et samlet forretningsomfang over 1.500.000 kr.

Forretningsomfanget bruges udelukkende til at fastslå, hvilken kategori du og din husstand tilhører, og hvilke priser husstanden skal betale.

Du kan se en samlet oversigt på jyskebank.dk/privat.

Sådan beregner vi husstandens samlede forretningsomfang

Vi beregner din husstands samlede forretningsomfang med udgangspunkt i en samlet opgørelse af indlån, udlån, træk på kreditter, pension, puljer, investering, garantier, erhvervsengagement og lån fra Jyske Realkredit og Jyske Finans formidlet via Jyske Bank.

Beregningen sker før udgangen af hvert kvartal, ud fra følgende:

 • Forretningsomfanget for indlån, udlån, træk på kreditter, garantier, pension og puljer for både erhverv og privat, opgøres som et gennemsnit af dagsbalancen i en periode på 3 måneder, startende 4 måneder før udgangen af hvert kvartal. F.eks. vil en opgørelse af forretningsomfanget ved udgangen af marts, opgøres på baggrund af et gennemsnit af dagsbalancen i december, januar og februar.

 • Forretningsomfanget for investering (depotværdier) opgøres som gennemsnittet af værdien pr. udgangen af måneden de forudgående 3 måneder.

 • Forretningsomfanget for lån i Jyske Realkredit (og fra det tidligere BRFkredit), Jyske Billån hos Jyske Finans og Livrente hos Letpension formidlet gennem Jyske Bank, opgøres pr. udgangen af den forudgående måned.

Hvis en konto ejes af flere personer, som ikke er i samme husstand, fordeles kontoens saldo ligeligt mellem medejere. Dette gælder for både privat- og erhvervskonti.

Hvis forretningsomfanget ændres

Hvis din husstands samlede forretningsomfang kommer over eller under de nævnte grænser, flyttes du og din husstand til den kategori, som passer til jeres ændrede forretningsomfang.

Hvis du skifter kategori, får du automatisk de organiserede rabatter, som tilhører din kategori. I Jyske Hverdag betaler du standardpriser, mens du i kategorierne Jyske Plus og Jyske Premium får en konceptrabat på en række serviceydelser. En konceptrabat er en organiseret rabat i forhold til standardprisen, som gælder en særlig gruppe af kunder, der er defineret ud fra objektive kriterier. Priser kan ses på jyskebank.dk/priser.

Du vil blive orienteret via netbank og mobilbank, hvis du skifter kategori og dermed får andre priser.

Hvis du i beregningen, som sker før udgangen af hvert kvartal, står til at rykke ned i en lavere kategori, orienteres du 3 måneder før vi ændrer din kategori og derved dine priser. Står du til at rykke op i en bedre kategori, ændres din kategori og derved dine priser sig med det samme.

Vi varsler prisændringer, når der er tale om ændringer i standardpriser , konceptrabatter og objektive kriterier der afgør, hvilken kategori du befinder dig i som kunde.

Særligt tilbud til kunder over 65 år

Er du kunde i Jyske Plus eller Jyske Premium, og er du eller en person i din husstand over 65 år, vil husstanden blive i den aktuelle kategori, også selvom jeres forretningsomfang på et senere tidspunkt skulle blive mindre.

Det vil dog fortsat være muligt for kunder i Jyske Plus at rykke op i Jyske Premium eller for kunder i Jyske Hverdag at rykke op i Jyske Plus eller Jyske Premium, hvis husstandens forretningsomfang på et senere tidspunkt skulle blive større. Herefter er det denne kategori, husstanden vil blive i, jf. dog nærmere nedenfor.

Det er en forudsætning, at minimum én person i husstanden er over 65 år, så i tilfælde af skilsmisse, samlivsophør eller dødsfald, vil personer under 65 år blive tildelt den kategori, som passer til eget forretningsomfang. Et eventuelt skifte sker helt automatisk, og vi sender en orientering i netbank og mobilbank. Se mere i afsnittet ”Hvis forretningsomfanget ændres”.

Hvis du eller en anden person i husstanden ikke ønsker, at vi beregner jeres husstands samlede forretningsomfang, ser vi på jeres økonomier separat, hvorefter kunder under 65 år, ikke vil få glæde af det særlige tilbud til kunder over 65 år.

I tilfælde af, at grænser eller kriterier for Jyske Hverdag, Jyske Plus og Jyske Premium ændres, vil du blive orienteret om hvad det betyder for dig.

Private Banking

Vi betragter dig som Private Banking kunde, hvis din husstand samlet set har minimum 2.000.000 kr. placeret i investeringskoncepter i Jyske Bank. Ved investeringskoncepter er der tale om investeringsløsninger, hvor Jyske Bank yder formue- og investeringsrådgivning.

Hvis du ikke ønsker, at vi beregner din husstands samlede investering i investeringskoncepter i Jyske Bank, kan du kontakte os for at aftale, at vi blot ser på din økonomi separat. Resten af din husstand har samme mulighed. Vær opmærksom på, at det kan betyde, at du eller din ægtefælle/samlever udtræder af Private Banking.

Du kan se mere om Private Banking på jyskebank.dk/private-banking.

Børn og unge

I Jyske Bank tilbyder vi børn under 18 år og unge i alderen 18 til 29 år en række særlige priser, som ikke afhænger af forretningsomfanget.

Børn under 18 år vil være i den samme kategori som resten af deres husstand, men vil få de særlige priser til børn ved siden af.

Unge fra 18 til 29 år vil indgå i den af de tre kategorier, som forretningsomfanget berettiger til, men vil derudover få en række særlige priser til unge.

jyskebank.dk/privat kan du se aktuelle fordele.

Når du låner penge af os

Vi inddeler vores kunder i risikoklasser, så to kunder, som efterspørger det samme lån, ikke nødvendigvis skal betale den samme pris. Vores kunder skal i mindst muligt omfang betale for andre kunders manglende evne til at overholde deres forpligtigelser overfor banken, så din pris kommer til at afspejle, hvor sikre vi er på at få de penge igen, som vi låner ud til dig.

Du kan se en samlet oversigt over vores priser på jyskebank.dk/priser.

I øvrigt gælder Jyske Banks generelle forretningsbetingelser for privatkunder (”Sådan handler Jyske Bank”), herunder punkt 22.
Prispolitik for private kunder

Gældende til 31. marts 2022

I Jyske Bank betaler du for de ydelser og den service, du efterspørger i banken. Det samme gør alle andre kunder. Vi tager betaling for en række serviceydelser for at dække nogle af de omkostninger, vi har ved at tilbyde disse ydelser.

Men vi har et meget enkelt princip: Jo flere af dine forretninger, du lægger hos os, jo mindre skal du betale for de enkelte ydelser.

Særlige priser på kort, netbank og mobilbank

Vi kategoriser vores kunder ud fra omfanget af deres forretninger med banken, og tilbyder en række kunder nogle udvalgte serviceydelser til 0 kr. Så er du helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang eller Private Banking-kunde, skal du ikke betale for:

 • Jyske Netbank
 • Jyske Mobilbank
 • Visa Debet
 • Visa Basis
 • Visa Credit (gælder ikke kort med rejseforsikring)

Vi anvender følgende kriterier:

 • Helkunde
  Du (eller din ægtefælle/samlever) har din lønkonto, NemKonto og BS-aftaler i Jyske Bank.
   
 • Tilstrækkeligt forretningsomfang
  Den samlede husstand har minimum 500.000 kr. i indlån og/eller i depot eller har minimum 200.000 kr. i udlån og/eller i kredit i Jyske Bank samt Jyske Realkredit. Den samlede husstand dækker over ægtefæller, samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Forretningsomfanget bruges udelukkende til at fastslå, om husstandens medlemmer er berettiget til de særlige priser. Hvis du ikke ønsker at vi beregner din husstands samlede forretningsomfang, men blot ser på jer separat, er du meget velkommen til at kontakte os.
 • Private Banking-kunde
  Den samlede husstand har minimum 2.000.000 kr. placeret i investeringskoncepter i Jyske Bank. Ved investeringskoncepter er der tale om investeringsløsninger, hvor Jyske Bank yder investeringsrådgivning og/eller investerer for dig.

Har du en Grundkonto i Jyske Bank, indgår prisen for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa Debit/Visa Basis i den månedlige afgift på kontoen.

Sker der ændringer i kundeforholdet, så du ikke længere opfylder kriterierne, vil du skulle betale for de nævnte serviceydelser. Betaler du i dag for de pågældende serviceydelser, men ændringer i dit kundeforhold gør, at du opfylder kriterierne, vil du fremadrettet ikke skulle betale for dem.

Vi ser på dit forretningsomfang 3 bankdage før udgangen af hvert kvartal, hvorefter ændringerne vil ske. Vi beregner forretningsomfanget ud fra følgende:

 • Indlån og udlån opgøres som gennemsnittet af dine daglige saldi de forudgående 3 måneder
 • Depotværdier opgøres som gennemsnittet af værdien pr. udgangen af måneden de forudgående 3 måneder
 • Kreditfaciliteter opgøres pr. udgangen af den forudgående måned

Derudover tæller følgende med i forretningsomfanget:

 • Jyske Realkredit lån formidlet gennem Jyske Bank
 • Jyske Realkredit lån formidlet af det tidligere BRFkredit, hvor der er givet samtykke til udveksling af information med Jyske Bank
 • Jyske Billån formidlet gennem Jyske Finans
 • Livrente formidlet gennem Letpension

Børn og unge

I Jyske Bank tilbyder vi børn under 18 år og unge i alderen 18 til 29 år, en række særlige fordele, som ikke afhænger af deres forretningsomfang.

Børn, 12:17-kunder og Ung-kunder betaler ikke for:

 • Jyske Netbank
 • Jyske Mobilbank
 • Visa Debet
 • Visa Basis
 • Visa 12:17
 • Visa Junior

Derudover tilbyder vi en attraktiv udlånsrente på lån og kreditter til unge i alderen 18 til 29 år.

Når du låner penge af os

Vi inddeler vores kunder i risikoklasser, så to kunder, som for eksempel efterspørger det samme lån, skal ikke nødvendigvis betale den samme pris. Vores kunder skal i mindst muligt omfang betale for andre kunders manglende evne til at overholde deres forpligtigelser overfor banken, så din pris kommer til at afspejle, hvor sikre vi er på at få de penge igen, som vi låner ud til dig.

Du kan se en samlet oversigt over vores priser på jyskebank.dk/priser.