Jyske Bank Årsrapport 2017


Sammendrag

  • Resultat før skat 4.002 mio. kr. (2016: 3.906 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 12,4% (2016: 12,7%)
  • Resultat efter skat 3.143 mio. kr. (2016: 3.116 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 9,7% (2016: 10,1%)
  • Basisindtægter 8.361 mio. kr. (2016: 8.361 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 5.374 mio. kr. (2016: 5.108 mio.kr.)
  • Fraregnet engangsomkostninger på 237 mio.kr. stiger basisomkostninger med 0,6%
  • Tilbageførsel af nedskrivninger 453 mio. kr. (2016: 149 mio. kr.)
  • Kapitalprocent 19,8 og egentlig kernekapitalprocent 16,4 (2016: 18,3 og 16,5)
  • Til bankens ordinære generalforsamling i marts 2018 indstiller bestyrelsen, at der udbetales et ordinært udbytte på 5,85 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2017 mod 5,25 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2016.

Hvor bevæger Jyske Bank sig hen i 2018?

Eksternt og internt vil Jyske Bank se en hel del anderledes ud ved udgangen af 2018 i forhold til i dag

Se mere på jb2018.dk


Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

Årets resultat

”Jyske Bank opnåede et resultat før skat på 4.002 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 12,4%. Resultatet er opnået på baggrund af fremgang i forretningsomfang inden for alle segmenter. Resultat efter skat udgør 3.143 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,7%, hvilket er tilfredsstillende og i overensstemmelse med målet om en egenkapitalforrentning på 8-12%.

Markedsområder

På realkreditområdet til private har vi over de sidste knap fire år opnået en forøget markedsandel. I 2017 voksede de samlede realkreditudlån med 30 mia. kr., og siden fusionen med BRFkredit er realkreditudlånet vokset med 100 mia. kr. Det vidner om, at koncernen produkt- og prismæssigt står stærkt på markedet. Målsætningen om at Jyske Bank-benet kunne tilføre koncernen 100 mia. kr. i nye boliglån nås ultimo februar 2018. Væksten i udlån til erhvervsejendomme er 19,3 mia. kr., og målsætningen om en vækst på 20 mia. kr. i løbet af 5 år forventes realiseret i 1. halvår 2018 – ca. 1 år før forventet.

Fra medio 2018 anvendes alene Jyske-brandet på boligfinansiering med samtidig lancering af Jyske Realkredit som navn på realkreditbenet. Under forudsætning af fortsat stabil økonomisk vækst i Danmark er det koncernens ambition, at porteføljen af boliglån vokser med 20-25 mia. kr. og udlån til erhvervsejendomme med 15-20 mia. kr. i løbet af de kommende 3 år. Målet er en samlet udlånsbalance på 350 mia. kr. i Jyske Realkredit.

I tillæg til væksten på realkreditområdet er der også fremgang i forretningsomfanget for leasingaktiviteter. Inden for kapitalmarkedsaktiviteter opleves der tilgang af både kunder og forretninger. Der er også fremgang i forretningsomfanget med Private Banking-kunder, og disse tendenser ventes at fortsætte i 2018.

Organisationen

Koncernen har i 2017 samlet og styrket de kundevendte funktioner gennem etablering af tre nye kundeenheder, Privat, Erhverv og Private Banking. Blandt erhvervskunderne har den øgede integration mellem bank og realkredit medvirket til, at kunderne i højere grad oplever fordelene ved kombinationen af, at koncernen kan tilbyde både bank- og realkreditprodukter.

Etableringen af en endnu stærkere udviklingsorganisation på tværs af koncernen vil medvirke til, at der i midten af 2018 vil komme de første synlige resultater eksternt i form af et mere enkelt produktsortiment og internt i en forbedret låneproces.

De gennemførte organisationsændringer og den teknologiske udvikling understøtter koncernens løbende fokus på omkostningsniveauet. Målsætningen er, at antallet af medarbejdere 5 år efter fusionen med BRFkredit alt andet lige ca. er tilbage på ultimo 2013-niveau. Pr. dags dato er antallet af fuldtidsmedarbejdere ca. 3.900 fratrukket de medarbejdere, som er omkostningsdækket eksternt. Der er på nuværende tidspunkt modtaget opsigelser og indgået aftaler om pensioneringer for ca. 50 medarbejdere frem mod medio 2019.

Kundetilfredshed

Koncernens medarbejdere arbejder løbende på at leve op til ambitionen om at gøre en positiv forskel for kunderne, og i Voxmeters måling i 2017 har Jyske Bank Danmarks mest tilfredse private banking-kunder og de mest tilfredse erhvervskunder i Aalund-rapporten. Vi har to år i træk været kåret som ”Bedst i test” af Forbrugerrådet Tænk, og i 2017 fik vi igen en plads foran de andre landsdækkende pengeinstitutter og stemplet ”Anbefales”, specielt i forhold til boligkunder med høj friværdi.

Som det eneste danske pengeinstitut tilbyder vi vores kunder mobilbetalinger med Apple Pay. Antallet af kunder, der ønsker at bruge Apple Pay, er støt voksende. En fortsat udbredelse og udbygning af funktionalitet inden for betalings- og kortområdet forventes i de kommende år. Muligheden for at udstede Jyske VISA mobil uden fysisk kort er det seneste eksempel på denne udvikling.

Kapitalforhold og udbytte

Koncernen har i 2017 foretaget en gradvis tilpasning af kapitalstrukturen. Med henholdsvis 19,8% og 16,4% er såvel kapitalprocent som egentlig kernekapitalprocent over de langsigtede målsætninger på henholdsvis 17,5% og 14%. Basel IV forventes at medføre et øget kapitalkrav svarende til 3 procentpoint målt på kapitalprocenten, hvilket er ca. 1 procentpoint lavere end tidligere udmeldt. Jyske Bank-koncernens ambition er at opfylde disse ved begyndelsen af indfasningsperioden i 2022. På det korte sigt er S&Ps risikojusterede kapitalprocent (Risk Adjusted Capital) styrende. Der tilstræbes på sigt en RAC i niveauet 10,5%. Ultimo 2017 er RAC 10,2%.

Bestyrelsen indstiller et ordinært udbytte på 5,85 kr. pr. aktie ved generalforsamlingen i marts 2018. Der tilstræbes et stabilt udbytte. Yderligere udbytte og aktietilbagekøb benyttes i det omfang udviklingen i især RAC kravene muliggør dette”, slutter Anders Dam.