Jyske Banks delårsrapport for 1. halvår 2016

Anders Dam kommenterer regnskabet: Tilfreds med milliardoverskud


Sammendrag

Basisresultat 1.559 mio. kr. (1. halvår 2015: 1.489 mio. kr.)

 • Resultat efter skat 1.193 mio. kr. (1. halvår 2015: 1.389 mio. kr.)
 • Resultat efter skat forrenter primoegenkapitalen med 7,9% p.a. (1. halvår 2015: 10,1% p.a.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 67 mio. kr. (1. halvår 2015: 351 mio. kr.)
  o Heraf udgør nedskrivninger på landbrug 273 mio. kr.
 • Udlån 407 mia. kr. (ultimo 2015: 396 mia. kr.)
  o Realkreditudlån 268 mia. kr. (ultimo 2015: 249 mia. kr.)
  o Traditionelle bankudlån 96 mia. kr. (ultimo 2015: 93 mia. kr.)
 • Bankindlån 129 mia. kr. (ultimo 2015: 129 mia. kr.)
 • Fusionen mellem Jyske Bank og BRFkredit
  o Målet om synergier på mindst 600 mio. kr. årligt er realiseret 1 ½ år forud for planen
  o Integrationsomkostninger er endeligt opgjort til 110 mio. kr. mod forventet 100-150 mio. kr. og oprindeligt imødeset 300-400 mio. kr.
 • Kapitalprocent 17,0, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,8 (ultimo 2015: 17,0 og 16,1)
  o Kapitalbuffer 9,9 mia. kr. (ultimo 2015: 10,9 mia. kr.)
 • Igangværende aktietilbagekøbsprogram forhøjes med 500 mio. kr. til 1 mia. kr.

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2016 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Salget af boliglån er fortsat i et tilfredsstillende tempo og har pr. ultimo 1. halvår og pr. dags dato nået hhv. 68,0 mia. kr. og 71,5 mia. kr. mod 57,5 mia. kr. ultimo 2015. Boliglånssalget forventes at fortsætte i et højt tempo også i 2. halvår. Boniteten af de fælles fundede lån er høj, og der er således kun tabt 0,5 mio. kr. på porteføljen siden fælles funding startede i 2012.

De udmeldte synergier i forbindelse med fusionen med BRFkredit i 2. kvartal 2014 er nu fuldt realiserede med en årseffekt på over 600 mio. kr. halvandet år forud for planen. Integrationsomkostningerne er opgjort endeligt til 110 mio. kr. mod seneste udmeldt 100-150 mio. kr.

Jyske Bank har på den baggrund forrentet primoegenkapitalen efter skat med 7,9% p.a. i 1. halvår 2016.

Fremgangen i netto renteindtægterne på 2% skal ses på baggrund af vækststrategien og en begyndende stabilisering af traditionelle bankudlån, der mere end opvejer et stadigt pres på rentemarginalerne. Den begyndende stabilisering i traditionelle bankudlån er et brud med en flerårig tendens til fald i de traditionelle bankudlån. Vækstudsigterne for dansk økonomi må dog fortsat betegnes som moderate i de kommende år.

Boniteten af koncernens udlån er forbedret og er kun belastet af de svære betingelser for landbrug og især for mælkeproducenter.

Nedskrivningerne udgjorde 67 mio. kr. i 1. halvår og eksklusiv landbrug var der tale om en tilbageførsel på
206 mio. kr. Der er i alt foretaget ledelsesmæssige skøn på 290 mio. kr. til afdækning af problemer i landbruget.

Jyske Bank har fortsat sin tilpasning af kapitalstrukturen i overensstemmelse med tidligere udmeldinger og udstedte ansvarlige lån på SEK 1 mia. i 2. kvartal. Bestyrelsen har besluttet at forhøje det nye aktietilbagekøbsprogram igangsat pr. 1. juli med 500 mio. kr. til 1 mia. kr. Det forrige program på 750 mio. kr. blev som planlagt afsluttet ved udgangen af 2. kvartal. Jyske Bank har pr. dags dato opkøbt 3,25% af aktiekapitalen”, slutter Anders Dam.