Jyske Bank årsrapport 2018

Sammendrag

 • Resultat før skat og afledte effekter af IFRS 9: 3.547 mio. kr. (2017: 4.002 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 10,8% (2017: 12,4%)
 • Resultat efter skat og før afledte effekter af IFRS 9: 2.817 mio. kr. (2017: 3.143 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 8,6% (2017: 9,7%)
 • Resultat før skat 3.140 mio. kr. (2017: 4.002 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 9,5% (2017: 12,4%)
 • Resultat efter skat 2.500 mio. kr. (2017: 3.143 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 7,6% (2017: 9,7%)
 • Basisindtægter 7.999 mio. kr. (2017: 8.361 mio. kr.)
 • Basisomkostninger 4.896 mio. kr. (2017: 5.374 mio. kr.)
 • Nedskrivninger 468 mio. kr. (2017: tilbageførsel af nedskrivninger 453 mio. kr.)
  - Ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør nedskrivninger 61 mio. kr.
 • Kapitalprocent 20,0 og egentlig kernekapitalprocent 16,4 (2017: 19,8 og 16,4)
 • Til bankens ordinære generalforsamling i marts 2019 indstiller bestyrelsen, at der udbetales et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2018 mod 5,85 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2017

Tilbageblik på 2018

Hvad Jyske Bank troede på i 2018 og forventer af 2019 - et tilbageblik på mærkesager, strategier og successer for Jyske Bank i det forgangne år.

omjyskebank.dk


Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2018 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

Årets resultat

”Jyske Bank opnåede et resultat efter skat og før afledte effekter af IFRS 9 på 2,8 mia. kr. Det giver en egenkapitalforrentning på 8,6%, hvilket er i overensstemmelse med målet om en egenkapitalforrentning på 8-12% efter skat og før afledte effekter af IFRS 9.

Kunde- og medarbejdertilfredshed

Jyske Bank kunne også i 2018 notere høje kundetilfredshedsmålinger indenfor Privat, Erhverv og Private Banking. Hertil kommer, at den seneste interne medarbejderundersøgelse viste en ikke alene høj, men forhøjet arbejdsglæde og tilfredshed blandt bankens medarbejdere. Senest har en sektorundersøgelse kåret Jyske Bank som ”den mest populære bank, set med finansansattes øjne” baseret på ansattes såvel som ikke ansattes svar.

Forretningsaktivitet

Aktivitetsniveauet indenfor boliglånsprodukterne er fortsat højt, og siden slutningen af 1. halvår 2018 udstedes boliglånene af Jyske Realkredit som led i udfasningen af navnet BRFkredit. Også ejendomsfinansiering til Erhverv har vist vækst i 2018, og realkreditudlån udgør 326 mia. kr. ultimo 2018. Målet er fortsat en samlet udlånsbalance i Jyske Real-kredit på 350 mia. kr. ved udgangen af 2020.
Ved indgangen til 2018 var målsætningen, at antallet af medarbejdere 5 år efter fusionen med BRFkredit alt andet lige er tilbage på ultimo 2013-niveauet, hvor der var 3.774 medarbejdere. Denne målsætning blev realiseret medio 2018 – et år tidligere end forventet. Ultimo 2018 har koncernen knap 3.700 medarbejdere svarende til en nedgang på ca. 240 sammenholdt med ultimo 2017 og dermed 76 medarbejdere under ultimo 2013-niveauet.

2018 har budt på en række nye betalingsløsninger til vores kunder. Blandt andet har private kunder nu også mulighed for - udover MobilePay og Apple Pay, at bruge mobile betalingsløsninger på android-telefoner med Google Pay, ligesom de kan anvende Garmin Pay og FitBit Pay. Kunderne har også fået mulighed for let selv at oprette et 100% elektronisk betalingskort – VISA Mobil, der i kombination med de mobile betalingsløsninger giver kunderne forøget sikkerhed ved elektroniske betalinger.

Jyske Bank (Gibraltar) er sat til salg i januar 2019.

Likviditets- og kapitalforhold

I 2018 har koncernen haft fokus på den gradvise erstatning af koncernens gamle preferred senior obligationer med nye non-preferred senior (”NPS”) obligationer, der skal bruges til opfyldelse af koncernens MREL krav efter 2021. Der er udstedt to NPS obligationer i løbet af 2018. Jyske Bank forventer udstedelse af NPS obligationer på i alt 2,5 mia. EUR (19 mia. kr.) inden udgangen af 2021.

De langsigtede kapitalmålsætninger for kapitalprocent og egentlig kernekapitalprocent på henholdsvis 17,5 og 14 er uændrede. Ultimo 2018 udgør de henholdsvis 20,0 og 16,4 og opfylder således stort set de langsigtede kapitalmålsætninger, når der tages højde for, at de nye lovkrav forventes at reducere kapitalprocenterne med op til maksimalt 3%-point. Standard & Poor’s risikojusterede kapitalprocent (Risk Adjusted Capital) er beregnet til 10,3% ultimo 2018, og der tilstræbes fortsat en RAC i niveauet 10,5%.

Bestyrelsen indstiller et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2018 ved den ordinære generalforsamling i marts 2019. Ordinært udbytte for 2017 var 5,85 kr. pr. aktie.
Til bankens ordinære generalforsamling i marts 2019 vil bestyrelsen endvidere indstille, at egne aktier, der er erhvervet gennem det senest afsluttede aktietilbagekøbsprogram for 1 mia. kr., annulleres.
I lyset af de gældende markedsvilkår i 2019 er det koncernens målsætning at levere en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 6-10% efter skat”, slutter Anders Dam.