Jyske Bank Årsrapport 2023


Regnskabsinterview med Lars MørchSammendrag

 • Basisindtægter steg 66% til 9.722 mio. kr.
 • Basisomkostninger steg 25% til 6.103 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 127 mio. kr. mod en indtægt på 605 mio. kr. året før
 • Resultat efter skat steg 57% til 5.904 mio. kr.
 • Resultat pr. aktie steg til 89,3 kr. fra 55,4 kr.
 • Kapitalprocent på 21,0, heraf egentlig kernekapitalprocent på 16,9
 • Købet af PFA Bank A/S blev gennemført den 1. oktober 2023. PFA Bank bliver fusioneret med Jyske Bank den 8. juni 2024 under forudsætning af myndighedernes godkendelse
 • Lars Mørch overtog posten som ordførende direktør fra Anders Dam den 1. november 2023
 • Handelsbanken Danmarks konvertering af datacentral til Bankdata fra BEC blev gennemført den 11. november 2023
 • Ekstraordinært udbytte på 500 mio. kr., svarende til 7,78 kr. udbetalt i december 2023
 • Bestyrelsen indstiller et udbytte på 500 mio. kr., svarende til 7,78 kr. pr. aktie til beslutning på den ordinære generalforsamling
 • Bestyrelsen tilstræber fra og med regnskabsåret 2024 at udlodde et årligt udbytte i niveauet 30% af aktionærernes resultat. Det årlige udbytte suppleres af aktietilbagekøb afhængigt af Jyske Banks kapitalposition
 • Resultat efter skat forventes at blive i intervallet 4,3-5,1 mia. kr. i 2024, svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 64-76 kr

"2023 var et begivenhedsrigt år i Jyske Bank; et historisk godt resultat efter skat på 5,9 mia. kr., en velgennemført integration af det tidligere Handelsbanken Danmark, køb af PFA Bank, afsked med Anders Dam efter 26 år som ordførende direktør samt genoptagelse af kapitaludlodning til aktionærerne. Resultatet i 2023 overgik markant rekordåret 2022 med bidrag fra både integrationen af Handelsbanken Danmark, et højere renteniveau samt en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Det kommende år vil bære præg af udsigt til lavere renter og arbejdet med en opdatering af koncernens forretningsstrategi, der skal sikre, at Jyske Bank også i fremtiden vil gøre en forskel for både kunder, medarbejdere og aktionærer,” udtaler ordførende direktør Lars Mørch.

Jyske Banks resultat pr. aktie steg 61% til 89 kr. i 2023 og overgik dermed rekordåret 2022. Fremgangen skyldes særligtkøbet af Handelsbanken Danmark, et højere renteniveau samt en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Derudover blev den meget solide kreditkvalitet fastholdt. Udbetalingen af udbytte på 500 mio. kr. markerede samtidig en genoptagelse af kapitaludlodning til aktionærerne. Fremadrettet vil vi tilstræbe et udbytte i niveauet 30% af aktionærernes resultatsuppleret af aktietilbagekøb betinget af Jyske Banks kapitalposition.

Integrationen af det tidligere Handelsbanken Danmark er gået godt. Vi vurderer, at købet af Handelsbanken Danmark allerede nu har nået 2025-målet om et bidrag til koncernens resultat før skat på 1,0 mia. kr. p.a., og potentialet for resultat før skat vurderes med det nuværende renteniveau at være ca. 0,3 mia. kr. over den oprindelige forventning. Både købet af Handelsbanken Danmark i 2022 og købet af PFA Bank i 2023 afspejler Jyske Banks ambitioner om vækst med kvalitet og lønsomhed.

Organisationen har på forbilledlig vis løftet de mange opgaver i forbindelse med integrationen. Det er sket i et konstruktivt samarbejde med Handelsbanken og bankcentralerne BEC og Bankdata. Alle planlagte organisatoriske sammenlægninger er gennemført, og integrationen og omkostninger hertil er forløbet som ventet.

Mange kolleger har arbejdet målrettet for, at kunderne oplevede den bedst mulige overgang til Jyske Banks systemer i forbindelse med IT-konverteringen medio november. Samtidigt kan vi konstatere en fremgang i arbejdsglæden hos koncernens medarbejdere i den årlige medarbejderundersøgelse.

I Voxmeters imagemåling opnåede Jyske Bank størst fremgang blandt danske banker, og vi har til stadighed fokus på at sikre gode kundeoplevelser. I løbet af året blev værditilbuddet til kunderne forbedret yderligere, særligt når det gælder investering og bolig til privatkunder og forsikringsløsningertil erhvervskunder.

Flere af tiltagene går hånd i hånd med det styrkede forretningsomfang inden for kapitalforvaltning og formuerådgivning, som blev muliggjort af købet af PFA Bank, hvor vi den 1. oktober kunne byde velkommen til nye kolleger og kunder.

Samlet set er vi godt i gang med at forme Jyske Bank for fremtiden. I Jyske Bank har vi gode muligheder for at blive en endnu stærkere virksomhed. Jyske Bank skal ikke ændres fundamentalt fra det ene år til det andet. Men med respekt for den virksomhed vi er, vil vi med afsæt i Jyske Banks styrker arbejde med en opdatering af koncernens forretningsstrategi frem mod slutningen af 2024.

Jyske Bank ønsker at tage aktivt og konstruktivt del i den grønne omstilling og har mål om netto-nul CO2-udledning på tværs af forretningsvendte aktiviteter i form af udlån og investeringer senest i hhv. 2045 og 2050. Samtidigt tilstræber Jyske Bank vækst i udlån, der bidrager til at modvirke klimaforandringer, og CO2-udledningen fra Jyske Banks egne aktiviteter skal reduceres 65% fra 2020 til 2030.

Styrket indtjening og fortsat solid kreditkvalitet

Med et resultat efter skat på 5,9 mia. kr. svarende til 89,3 kr. pr. aktie blev 2023 et historisk godt år for Jyske Bank og forrenter egenkapitalen med 14,4%. Resultat pr. aktie steg 61% sammenlignet med det hidtidige rekordår 2022. Fremgangen er drevet af en stigning på 58% i basisindtægter som følge af markant højere netto renteindtægter.

Netto renteindtægter bar præg af såvel det højere renteniveau som købet af Handelsbanken Danmark. Samtidig bidrog udviklingen på de finansielle markeder og Jyske Banks positionering særdeles positivt til kursreguleringer.

Netto gebyr- og provisionsindtægter udviste en mindre fremgang sammenlignet med året forinden, der var kendetegnet ved høj låne- og konverteringsaktivitet. Købet af Handelsbanken Danmark kompenserede dermed for et lavere aktivitetsniveau i 2023 afledt af kraftigt stigende renter.

Basisomkostninger steg 25% sammenlignet med 2022. En betydelig stigning måtte forventes på grund af købet af Handelsbanken Danmark, der afstedkom en stigning i antallet af medarbejdere og øgede IT-udgifter. Stigningen blev også underbygget af et øget antal medarbejdere relateret til hvidvaskbekæmpelse samt købet af PFA Bank. Hertil kommer effekten af inflationen på lønomkostningerne. I tillæg til basisomkostningerne afholdt vi engangsomkostninger på 235 mio. kr. relateret til integrationen af Handelsbanken Danmark og PFA Bank.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 127 mio. kr., svarende til 0,02% af bruttoudlån og garantier. Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån og det laveste niveau af konstaterede tab i mere end et årti. Ledelsesmæssige skøn på 1,9 mia. kr. giver samtidig et godt afsæt til at imødegå den makroøkonomiske usikkerhed i 2024.

Jyske Bank har efter fusionen med Handelsbanken Danmark opbygget en stærkere kapitalbase og med en egentlig kernekapitalprocent på 16,9 befinder banken sig i en solid kapitalposition. Det har muliggjort genoptagelsen af udlodning til aktionærerne med et ekstraordinært udbytte på 500 mio. kr. i december 2023 suppleret af bestyrelsens indstilling om et udbytte på 500 mio. kr. i forbindelse med den kommende generalforsamling.

Forventninger til 2024

Jyske Bank forventer et resultat efter skat i intervallet 4,3-5,1 mia. kr. i 2024, svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 64-76 kr.

Basisindtægter forventes at aftage i 2024, særligt som følge af lavere kursreguleringer, der var på et historisk højt niveau i 2023. Forventningerne afspejler lav vækst i dansk økonomi samt en reduktion i Nationalbankens indskudsbevisrente på 0,75 procentpoint i 2024.

Basisomkostninger inkl. engangsomkostninger forventes tilnærmelsesvist uforandrede i 2024. Engangsomkostninger til integrationen af Handelsbanken Danmark og PFA Bank forventes samlet at udgøre knap 0,2 mia. kr. Udgifter forbundet overenskomstmæssig lønregulering og PFA Bank forventes således tilnærmelsesvist opvejet af øgede synergieffekter vedr. købet af Handelsbanken Danmark samt lavere integrations- og restruktureringsomkostninger.

Nedskrivninger på udlån mv. forudsættes at være på et højere niveau i 2024 end i 2023. Tabsniveauet var på det laveste niveau i mere end et årti i 2023, andelen af kreditforringede udlån var på et lavt niveau, og ledelsesmæssige skøn, der bl.a. afspejler risici forbundet med den forventede økonomiske udvikling, udgjorde 1,9 mia. kr. ved udgangen af 2023. Det giver et solidt grundlag til at imødekomme makroøkonomiske risici.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af makroøkonomiske forhold samt udviklingen på de finansielle markeder.

Webcast og telefonkonference

Jyske Bank afholder en telekonference på engelsk målrettet investorer og analytikere i dag kl. 11:10. Telekonference og præsentation vil være tilgængelige via www.jyskebank.dk/ir