Jyske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016


Sammendrag

Basisresultat 2.202 mio. kr. (1.-3. kvartal 2015: 1.841 mio. kr.)

 • Resultat efter skat 1.914 mio. kr. (1.-3. kvartal 2015: 1.639 mio. kr.)
 • Resultat efter skat forrenter primoegenkapitalen med 8,5% p.a. (1.-3. kvartal 2015: 7,9%
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 144 mio. kr. (1.-3. kvartal 2015: 381 mio. kr.)
  •  Heraf udgør nedskrivninger på landbrug 385 mio. kr.
 •  Udlån 410 mia. kr. (ultimo 2015: 396 mia. kr.)
  • Realkreditudlån 275 mia. kr. (ultimo 2015: 249 mia. kr.)
  • Traditionelle bankudlån 94 mia. kr. (ultimo 2015: 93 mia. kr.)
 • Bankindlån 139 mia. kr. (ultimo 2015: 129 mia. kr.)
  • Der indføres negative indlånsrenter på anfordringsindlån fra erhvervskunder fra medio
   december 2016
 • Kapitalprocent 17,8, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,9 (ultimo 2015: 17,0 og 16,1)
  • Kapitalbuffer 11,9 mia. kr. (ultimo 2015: 10,9 mia. kr.)
 • Det er bestyrelsens hensigt at indstille ordinært udbytte for regnskabsåret 2016 på niveau med
  udbyttet for regnskabsåret 2015 ved den ordinære generalforsamling i marts 2017
 •  Jyske Bank udtræder af Swipp-samarbejdet

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2016 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Jyske Bank opnåede et resultat før skat på 2.403 mio. kr. mod 2.129 mio. kr. i samme periode 2015.

Realkreditaktiviteterne har kvartal for kvartal vist en forbedring af resultatet og leverer med et resultat før skat på 329 mio. kr. i 3. kvartal det bedste kvartalsresultat siden fusionen 2. kvartal 2014. I årets første 3 kvartaler er resultatet før skat på 934 mio. kr. mod 617 mio. kr. i 2015. Leasingaktiviteterne drives med høj effektivitet og bidrager til koncernens resultat med en stabil indtjening. For 1.-3. kvartal udgør resultatet før skat 251 mio. kr., hvilket er på niveau med 2015. Bankaktiviteterne er påvirkede af den lave efterspørgsel efter almindelige bankprodukter og det lave renteniveau. Faldet i koncernens omkostninger på 5% fra 2015 til 2016 og lavere nedskrivninger virker samtidig stabiliserende for den samlede indtjening. 

Salget af boliglån fortsætter med uformindsket styrke i 3. kvartal, og der opleves vækst i alle koncernens salgskanaler. Den samlede tilgang af nye boliglån fra Jyske Bank-benet er 73,9 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2016 og 76,0 mia. kr. pr. d.d. Målet er uændret en vækst på 100 mia. kr. målt fra primo 2014, hvilket forventes opnået inden udgangen af 2017.
 

Den længerevarende periode med og den fortsatte udsigt til negative renter på bl.a. indskudsbeviser i Nationalbanken kombineret med stigende indlånsoverskud har medført, at Jyske Bank indfører negative indlånsrenter på anfordringsindlån fra erhvervskunder fra medio december.
 

Jyske Bank har besluttet at udtræde af Swipp-samarbejdet med 11 måneders varsel i henhold til aftalegrundlaget. Jyske Bank vil forholde sig forretningsmæssigt og konstruktivt til forslag om Swipps fremtid, som selskabets bestyrelse måtte fremkomme med i opsigelsesperioden.

Det er bestyrelsens hensigt, at der indstilles udbetalt et ordinært udbytte for regnskabsåret 2016 på niveau med regnskabsåret 2015 ved den ordinære generalforsamling i marts 2017”.