Jyske Bank delårsrapport for 1. halvår 2023


Regnskabsinterview med Anders Dam og Lars Mørch • Resultat pr. aktie steg 53% til 37,5 kr. (1. halvår 2022: 24,5 kr.)
 • Netto renteindtægter steg 74% til 4.639 mio. kr. (1. halvår 2022: 2.671 mio. kr.)
 • Basisindtægter steg 57% til 6.573 mio. kr. (1. halvår 2022: 4.197 mio. kr.)
 • Basisomkostninger steg 27% til 2.974 mio. kr. (1. halvår 2022: 2.344 mio. kr.)
 • Basisresultat før nedskrivninger steg 94% til 3.599 mio. kr. (1. halvår 2022: 1.853 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 109 mio. kr. (1. halvår 2022: indtægt på 247 mio. kr.)
 • Resultat efter skat steg 47% til 2.488 mio. kr. (1. halvår 2022: 1.691 mio. kr.)
 • Kapitalprocent på 20,3, heraf egentlig kernekapitalprocent på 16,1 (1. halvår 2022: hhv. 22,2 og 17,9)
 • Forventet resultat pr. aktie 70-80 kr. i 2023
 • Integrationen af Handelsbanken Danmark forløber planmæssigt
 • Købet af PFA Bank A/S forventes gennemført i løbet af de kommende måneder.

Sammendrag

Jyske Bank fortsatte den positive udvikling i 1. halvår 2023. Resultat pr. aktie nåede historisk høje 37,5 kr., og basisresultat før nedskrivninger steg 94% drevet af købet af Handelsbanken Danmark og et højere renteniveau. Udviklingen gav anledning til årets tredje opjustering i juli, så resultatet i 2023 forventes at overgå resultat pr. aktie i rekordåret 2022 med 26%-44%. Udviklingen bidrog desuden til en opgraderet kreditvurdering fra S&P, der anerkender koncernens funding, forbedrede rentabilitet og solide kapitalposition. Samtidigt forløber integrationen af det tidligere Handelsbanken Danmark planmæssigt. Perioden indebar også en ny milepæl i form af købet af PFA Bank, der yderligere styrker forretningsomfanget indenfor kapitalforvaltning og formuerådgivning. Begge opkøb understøtter Jyske Banks ambition om at være blandt de mest foretrukne banker til private banking i Danmark. Placeringen hos Voxmeter som banken med de mest tilfredse private banking-kunder for 8. år i træk bekræfter, at vi er på rette vej,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Resultat pr. aktie udgjorde 37,5 kr. i 1. halvår 2023 og steg således 53%. Resultatfremgangen var særligt drevet af vækst i netto renteindtægter som hidrører både fra købet af Handelsbanken Danmark og det generelt højere renteniveau. Disse forhold understøttede særligt netto renteindtægter fra bankaktiviteter. Netto gebyr- og provisionsindtægter forblev tilnærmelsesvist stabile trods aftagende aktivitet på boligmarkedet og lavere udlånsaktivitet. Det lavere aktivitetsniveau afspejler bl.a., at dansk økonomi trods et fortsat modstandsdygtigt arbejdsmarked var præget af en mild afmatning i 1. halvår 2023. Basisomkostninger steg som ventet grundet købet af Handelsbanken Danmark. Kreditkvaliteten forblev solid og giver et godt afsæt til at imødegå makroøkonomisk usikkerhed og beskedne vækstudsigter for dansk økonomi med uændrede ledelsesmæssige skøn på 1.425 mio. kr. På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2023 blev resultatforventningerne for 2023 hævet ad tre omgange fra oprindeligt 55-65 kr. pr. aktie til senest 70-80 kr. pr. aktie.

Standard & Poor’s opgraderede Jyske Banks udsteder-rating til ’A+’ fra ’A’ den 21. juli 2023. Den højere rating skyldes et øget niveau af nedskrivningsegnede passiver, en forbedret rentabilitet og en solid kapitalposition. Outlook betegnes som stabilt. Ingen danske pengeinstitutter har en højere udsteder-rating hos Standard & Poor’s.

Den 13. juni 2023 annoncerede Jyske Bank købet af PFA Bank samt aftale med Investeringsforeningen PFA Invest om administration og porteføljeforvaltning af kundernes midler. Prisen er samlet 245 mio. kr. inkl. egenkapital på ca. 120 mio. kr. Jyske Bank overtager ca. 10.000 privatkunder og private banking-kunder, ca. 1 mia. kr. indlån, ca. 15,5 mia. kr. midler under forvaltning samt 43 medarbejdere. Aftalen er betinget af myndighedsgodkendelser og forventes endeligt afsluttet i 3. kvartal 2023. Engangsomkostninger forventes at udgøre i størrelsesordenen 50 mio. kr. i 2024, inkl. IT-integration i 1. halvår 2024. Købet ventes at bidrage positivt til resultat før engangsomkostninger i 2024 og at have fuld effekt fra 2025. Jyske Bank har et godt værditilbud indenfor kapitalforvaltning og formuerådgivning, og bankens private banking-kunder har som nævnt været Danmarks mest tilfredse ifølge analyseinstituttet Voxmeter de seneste otte år i træk, hvilket kan komme PFA Banks kunder til gavn.

Både købet af Handelsbanken Danmark i 2022 og købet af PFA Bank i 2023 afspejler Jyske Banks ambitioner om vækst med kvalitet og understreger koncernens ønskede rolle i markedskonsolideringen. Købet af Handelsbanken Danmark blev gennemført den 1. december 2022, hvor Jyske Bank overtog ca. 600 medarbejdere og 42 afdelinger med hovedsæde i København. Jyske Bank er som følge heraf den bank i Danmark, der har flest kundevendte afdelinger. Den større skala underbygger mulighederne for at udvikle og tilbyde attraktive produkter og serviceydelser til Jyske Banks nuværende og kommende kunder. Købet giver også mulighed for at realisere driftsfordele med afsæt i en fælles IT-platform fra november 2023.

Integrationen af Handelsbanken Danmark forløber planmæssigt både økonomisk, forretningsmæssigt og organisatorisk. Fremtidige arbejdsopgaver for alle medarbejdere blev afklaret i 1. kvartal 2023, hvor også forretningsanalyser, der er fundamentet for konverteringen af datacentral, blev færdiggjort. Afdelingssammenlægninger i byer, hvor både Handelsbanken og Jyske Bank er til stede, forventes at reducere det samlede antal afdelinger med ca. en fjerdedel inden november 2023, og 22 af 30 planlagte sammenlægninger var gennemført ved udgangen af juli 2023.

I 1. halvår 2023 realiserede erhvervsområdet fortsat fremgang i forretningsomfanget. I juli 2023 underskrev Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Jyske Bank desuden en låneaftale på 1,5 mia. kr. til støtte for små og mellemstore virksomheder i Danmark med særligt fokus på klimarelevante forretningsmodeller eller investeringsplaner. Privatområdet har i de senere år bl.a. gennemført afdelingssammenlægninger, tilpasset organiseringen, revideret gebyrstrukturen og introduceret en ny mobilbank. Tiltagene skal bidrage til at sikre, at Jyske Bank på rentabel vis tilbyder privatkunder tilgængelig, personlig og kompetent rådgivning samt god og hurtig service. Med henblik på at fortsætte udviklingen af privatområdet fokuseres i den kommende tid særligt på at implementere best practice i forbindelse med købet af Handelsbanken Danmark og yderligere at øge den lokale handlekraft samt initiativer rettet mod endnu bedre kundeoplevelser.

At drive en bæredygtig og ansvarlig forretning er en del af Jyske Banks målsætninger, og klima er det væsentligste impact-område for koncernen. Jyske Bank har mål om netto-nul CO2-udledning på tværs af forretningsvendte aktiviteter i form af udlån og investeringer senest i hhv. 2045 og 2050. Samtidigt tilstræber Jyske Bank vækst i udlån, der bidrager til at modvirke klimaforandringer, og for CO2-udledningen fra Jyske Banks egne aktiviteter er målsætningen en reduktion på 65% fra 2020 til 2030.

I 1. halvår 2023 etablerede Jyske Bank yderligere to solcelleanlæg med henblik på at indfri delmålet for 2030. Bæredygtighed blev fremmet gennem webinarer om energirenovering af boliger, temadage om klima for landbrugskunder og mulighed for sustainability-linked-finansiering. Specialafdelingen Grøn Energi blev opnormeret væsentligt og understøtter ambitionen om at øge finansieringen af vedvarende energiproduktion. Jyske Bank introducerede også Jyske Billån med en favorabel rente på lån vedrørende biler med lav udledningsintensitet samt et ”Fyr dit fyr”-lån målrettet udskiftning af varmekilder. Sidstnævnte understøtter det bæredygtige værditilbud til boligejere i lighed med Energilån samt partnerskaber målrettet udskiftning af varmekilder.

Resultat pr. aktie 37,5 kr. i 1. halvår 2023

Resultat pr. aktie steg til 37,5 kr. fra 24,5 kr., svarende til et resultat efter skat på 2.488 mio. kr., der forrenter egenkapitalen med 12,5% p.a. mod henholdsvis 1.691 mio. kr. og 9,2% p.a. i 1. halvår 2022.

Jyske Banks forretningsomfang udviste overordnet fremgang i 1. halvår 2023 i forhold ultimo 2022. Udlån under bankaktiviteter faldt som følge af lavere udlån til privatkunder, der mere end opvejede effekten af øget udlån til erhvervskunder. Bankindlån steg 3% som følge af øget tidsindskud fra erhvervskunder, mens privatkunder i et begrænset omfang tilvalgte opsparingsprodukter med højere renter. Leasing- og bilfinansiering realiserede en stigning på 2%. Nominelle realkreditudlån steg 1%, da øget udlån til erhvervskunder mere end opvejede lavere udlån til privatkunder.

Basisindtægter steg 57% i forhold til 1. halvår 2022 som følge af markant højere netto renteindtægter og kursreguleringer. Netto renteindtægter steg 74% og blev understøttet af et højere renteniveau samt øget udlån til erhvervskunder og købet af Handelsbanken Danmark. Disse forhold understøttede særligt netto renteindtægter fra bankaktiviteter, der udviste en kraftigere stigning i 1. halvår 2023. Netto gebyr- og provisionsindtægter faldt fra et rekordhøjt niveau som følge af lavere låne- og konverteringsaktivitet end i 1. halvår 2022. Kursreguleringer steg fra et lavt niveau som følge af mere gunstige finansielle markeder. Øvrige indtægter aftog fra et ekstraordinært højt niveau, mens gunstige afsætningsvilkår på markedet for brugte biler bidrog til fortsat høje indtægter fra operationel leasing (netto).

Basisomkostninger steg 27% sammenlignet med 1. halvår 2022. Stigningen kan langt overvejende henføres til købet af Handelsbanken Danmark, der bl.a. bidrog til en stigning i antal heltidsmedarbejdere samt øgede udgifter til datacentraler og afskrivning af overtagne kunderelationer. De underliggende basisomkostninger steg bl.a. som følge af et øget antal heltidsmedarbejdere relateret til hvidvaskbekæmpelse og overenskomstmæssig lønregulering. Hertil kommer engangsomkostninger på 97 mio. kr. relateret til købet af Handelsbanken Danmark mod 11 mio. kr. året forinden.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en udgift på 109 mio. kr. mod en indtægt på 247 mio. kr. i 1. halvår 2022. Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån samt et lavt niveau af konstaterede tab.

Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent blev ved udgangen af 1. halvår 2023 opgjort til 16,1, hvilket er indenfor det målsatte interval på 15-17.

Forventninger til 2023

Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie i intervallet 70-80 kr. i 2023. Det svarer til et resultat efter skat i intervallet 4,7-5,3 mia. kr. Jyske Bank opjusterede resultatforventningerne den 8. februar, den 18. april og den 11. juli. De oprindeligt udmeldte forventninger var et resultat pr. aktie på 55-65 kr., svarende til et resultat efter skat på 3,7-4,3 mia. kr.

Basisindtægter forventes at stige markant i 2023, særligt som følge af købet af Handelsbanken Danmark og effekten af et højere renteniveau.

Basisomkostninger forventes ligeledes at stige væsentligt i 2023. Stigningen skyldes primært købet af Handelsbanken Danmark. Hertil kommer afledte integrations- og restruktureringsomkostninger på ca. 0,3 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at udgøre en udgift i 2023.

Webcast og telefonkonference

Jyske Bank afholder en telekonference på engelsk målrettet investorer og analytikere i dag kl. 13:30. Telekonference og præsentation vil være tilgængelige via www.jyskebank.dk/ir