Jyske Bank delårsrapport for 1. halvår 2019


TV: Anders Dam kommenterer regnskabetSammendrag

  • Resultat før skat 1.404 mio. kr. (1. halvår 2018: 1.782 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 8,3% p.a. (1. halvår 2018: 10,8% p.a.)
  • Resultat efter skat 1.109 mio. kr. (1. halvår 2018: 1.421 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 6,6% p.a. (1. halvår 2018: 8,6% p.a.)
  • Basisindtægter 3.999 mio. kr. (1. halvår 2018: 3.996 mio. kr.)
  • Basisresultat 1.465 mio. kr. (1. halvår 2018: 1.246 mio. kr.)
  • Der indføres et maksimum på 7,5 mio. kr. på privatkunders anfordringsindlån til en rente på 0%
  • Kapitalprocent 19,8 heraf egentlig kernekapitalprocent 16,0 (ultimo 2018: 20,0 og 16,4)
  • Der igangsættes et aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr., der løber fra 21. august – 29. november 2019
  • Der indkaldes snarest til ekstraordinær generalforsamling med forslag om annullation af knap 5% af aktiekapitalen
  • Organisationsændring med virkning fra 1. september 2019

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2019 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Jyske Banks regnskab er i høj grad påvirket af det vedvarende negative rentemiljø og renteudgifter til den stigende lovpligtige seniorgæld. På trods af et stadigt stigende forretningsomfang falder nettorenteindtægterne således med 6% i forhold til 1. halvår 2018.

Det negative rentemiljø, der har præget det danske marked siden foråret 2012, kun afbrudt i 2014, synes nu at være af en mere permanent karakter. Det er f.eks. ikke længere muligt at erhverve danske statsgældspapirer med positiv renteafkast uanset løbetiden. Markedsforventningerne tilsiger, at det negative rentemiljø vil vare ved i adskillige år.

Da Jyske Bank har et markant og stigende indlånsoverskud på privatkunder og dermed store udgifter hertil, indfører Jyske Bank et maksimum på 7,5 mio. kr. på privatkunders anfordringsindlån til en rente på 0%. Forrentningen af indlån herudover aftales individuelt med banken. Indgås der ikke en aftale, er rentesatsen -0,6% p.a.”, slutter Anders Dam.