Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2018

TV: Højere udbytte og Google Pay til aktionærer og kunder


Sammendrag

  • Resultat før skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør 2.951 mio. kr. og forrenter gns. egenkapital med 12,0% p.a. (1.-3. kvartal 2017: 3.025 mio. kr. og 12,6% p.a.)
  • Resultat efter skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør 2.317 mio. kr. og forrenter gns. egenkapital med 9,4% p.a. (1.-3. kvartal 2017: 2.363 mio. kr. og 9,8% p.a.)
  • Basisindtægter udgør 6.131 mio. kr. mod 6.167 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017
  • Basisomkostninger udgør 3.664 mio. kr., hvilket er 9% lavere end i 1.-3. kvartal 2017
  • Basisresultat før nedskrivninger udgør 2.467 mio. kr. mod 2.119 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017
  • Nedskrivninger udgør 439 mio. kr. heraf 407 mio. kr. vedrørende IFRS 9
  • Kapitalprocenten udgør 20,3 og den egentlige kernekapitalprocent 16,6 (ultimo 2017: 19,8 og 16,4)
  • Det er bestyrelsens hensigt at indstille et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret
  • 2018 ved den ordinære generalforsamling i marts 2019. Ordinært udbytte for 2017 var 5,85 kr. pr. aktie
  • Fra dags dato tilbydes bankens kunder også Google Pay

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2018 udtaler ordførende direktør Anders Dam: 

”Vi ser fortsat en positiv udvikling i forretningssegmenterne, og et resultat før skat på knap 3 mia. kr. eksklusiv afledte effekter af IFRS 9 er tilfredsstillende under de givne rente- og markedsvilkår. Resultat efter skat eksklusiv afledte effekter af IFRS 9 forrenter egenkapitalen med 9,4% p.a. og er dermed indenfor det målsatte interval på 8-12%.

Omkostningerne udvikler sig som forventet i takt med, at koncernen beskæftiger et lavere antal medarbejdere. Siden fusionen med BRFkredit a/s for 4½ år siden, er medarbejderantallet reduceret med ca. 700 samtidig med, at det er lykkedes at skabe en vækst i realkreditudlånet med netto ca. 120 mia. kr. 

Jyske Banks kapitalposition er uændret stærk. Ultimo 3. kvartal udgør kapitalprocenten 20,3 og den egentlige kernekapitalprocent 16,6.

Det er bestyrelsens hensigt at indstille et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2018 ved den ordinære generalforsamling i marts 2019. Ordinært udbytte for 2017 var 5,85 kr. pr. aktie.

Til bankens ordinære generalforsamling i marts 2019 vil bestyrelsen endvidere indstille, at egne aktier, der er erhvervet gennem det igangværende aktietilbagekøbsprogram på en værdi op til 1 mia. kr., annulleres.

Det har længe været et ønske fra flere af Jyske Banks kunder, at vi etablerer et samarbejde med Google omkring deres betalingsløsning. For at bidrage til vores målsætning om ”at være der, hvor kunderne er”, har vi i dag lanceret Google Pay til nuværende og kommende kunder i Jyske Bank. Jyske Bank tilbyder i forvejen en række digitale betalingsløsninger, så som MobilePay, Garmin Pay, FitBit Pay og Apple Pay. Lanceringen af Google Pay betyder, at vi nu har et produkt til kunderne uanset, hvilken telefon eller device de ønsker at bruge”, slutter Anders Dam.