Jyske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2018

TV: Jyske Bank-regnskab: Nye nedskrivningsregler påvirker bundlinjen markant


Sammendrag

  • Resultat før skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør 1.170 mio. kr. og forrenter gns. egenkapital med 14,5% p.a.
  • Resultat efter skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør 927 mio. kr. og forrenter gns. egenkapital med 11,4% p.a.
  • Resultat før skat 763 mio. kr. (1. kvartal 2017: 1.243 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 9,3% p.a. (1. kvartal 2017: 15,7% p.a.)
  • Resultat efter skat 610 mio. kr. (1. kvartal 2017: 976 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 7,4% p.a. (1. kvartal 2017: 12,3% p.a.)
  • Basisresultat 356 mio. kr. (1. kvartal 2017: 894 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 1.272 mio. kr. falder med 8% i forhold til 2017 og 1% korrigeret for engangsomkostninger
  • Tilbageførte nedskrivninger som følge af kreditforbedringer på udlån mv. påvirker basisresultatet med 99 mio. kr. (1. kvartal 2017: 45 mio. kr.)
  • Implementering af IFRS 9 og tilpasninger hertil påvirker basisresultatet med -407 mio. kr. og egenkapitalen med -628 mio. kr. før skat, og nedskrivningssaldoen forøges med 1.035 mio. kr. De  udmeldte forventninger har været 1.000-1.200 mio. kr.
  • Kapitalprocent 20,0 heraf egentlig kernekapitalprocent 16,5 (ultimo 2017: 19,8 og 16,4)

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2018 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Koncernen opnåede et resultat på 927 mio. kr. i 1. kvartal 2018, der forrenter egenkapitalen med 11,4% p.a. korrigeret for IFRS 9. Inklusiv IFRS 9 opnåede koncernen et resultat på 610 mio. kr. i 1. kvartal 2018, der forrenter egenkapitalen med 7,4% p.a. 

Regnskabet viser en tilfredsstillende udvikling, når vi tager højde for IFRS 9 i koncernen Netto rente- og gebyrindtægter udgør 1.913 mio. kr. mod 1.817 mio. kr. i 1. kvartal 2018, og udviser dermed en tilfredsstillende stigning på godt 5%. 

Rentespændudvidelser og rentestigninger påvirkede kursreguleringerne på koncernens obligationsbeholdning negativt og samlet udgør kursreguleringer -68 mio. kr. mod 346 mio. kr. i 1. kvartal 2017 under basisresultatet. IFRS 9 påvirker periodens resultat med -407 mio. kr., da effekten af de ændrede skøn i BRFkredit udgiftsføres over resultatopgørelsen i modsætning til effekten i Jyske Bank, som fratrækkes direkte på egenkapitalen” slutter Anders Dam