Regler for Storebox i Weekly

Dette er reglerne for Weeklys visning af betalinger og kvitteringer fra Storebox – til ikke-kunder

Ved at acceptere disse regler indgår du en aftale med Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Jyske Bank har en aftale med Storebox ApS (herefter ”Storebox”), der tilbyder elektroniske kvitteringer. Aftalen giver dig mulighed for i Weekly automatisk at få vist de betalinger og kvitteringer, du har adgang til i Storebox. Du kan oprette en aftale med Storebox ved at downloade app’en ”Storebox” eller på storebox.com

Aktiver Weeklys visning af betalinger og kvitteringer

I Weekly kan du aktivere visningen af dine betalinger og kvitteringer fra Storebox. Du bliver bedt om at opgive det mobilnummer, som du er oprettet med hos Storebox, og om at bekræfte det med en sms-kode, som Storebox sender til dig. Og så skal du acceptere disse regler.

Når du accepterer disse regler, accepterer du også, at Jyske Bank gemmer data (dato, butiksnavn og beløb) på betalinger, vi får fra Storebox. Det er en forudsætning for, at beregninger og visning af betalinger i Weekly er korrekte.

Dataene gemmes, så længe du har en aktiv Weekly. Hvis du nulstiller din Weekly, vil dataene samtidig blive slettet hos Jyske Bank.

Jyske Bank videregiver ikke dataene og anvender dem alene i forbindelse med din brug af Weekly.

Jyske Bank er ikke part i din aftale med Storebox. Jyske Bank er ikke ansvarlig for aftalen eller Storebox’ funktionaliteter, ligesom banken ikke er ansvarlig for data leveret af Storebox eller dennes handlinger i øvrigt.

Visning af betalinger i Weekly

Weekly viser betalinger, som du foretager efter aktiveringen, og som du har en kvittering på hos Storebox. Betalingerne vises kun, så længe du har Weekly åben og kun til dig. Når du lukker Weekly, er der ikke længere adgang til at se dem.

Hvis du har valgt, at der må sendes meddelelser i forbindelse med brug af app’en, sender vi dig en push-besked, når Weekly modtager data fra Storebox på en betaling. Du kan fravælge meddelelser i Weekly under Indstillinger, eller du kan slå dem helt fra under din mobiltelefons indstillinger.

Visning af kvitteringer hos Storebox

I Weekly kan du klikke på en Storebox-betaling og hente selve kvitteringen med tilhørende data, som leveres og vises af Storebox - den gemmes ikke af Jyske Bank. Kvitteringen med tilhørende data kan kun ses af dig, og kun indtil du lukker den igen.

Hvis du sletter en kvittering hos Storebox, kan du ikke længere få den vist i Weekly.

Opsigelse/afmelding af Weeklys visning af betalinger og kvitteringer

Ønsker du ikke at få nye betalinger vist i Weekly, skal du afmelde visningen under Indstillinger i Weekly under menupunktet ’Storebox’. Samtidig afmelder du visning af kvitteringer og kan ikke længere se dem i Weekly.

Du kan fortsat se de betalinger, du har foretaget op til 5 uger før frameldingstidspunktet.

Hvis din aftale med Storebox ophører så ophører denne aftale også – læs mere nedenfor.

Hvis din aftale med Storebox ophører

Du skal kontakte Storebox, hvis du vil opsige din aftale med Storebox. Hvis din aftale med Storebox ophører, får du ikke nye betalinger vist i Weekly, men du kan fortsat se de betalinger, du har foretaget op til 5 uger før udløbstidspunktet. Når din aftale med Storebox ophører, kan du ikke længere få vist kvitteringer i Weekly.

Gebyrer

Det er gratis at få data og kvitteringer fra Storebox vist i Weekly.

Ændringer

Ændringer af disse regler kan ske med to måneders varsel, hvis ændringerne er til ulempe for dig. Ændringer, der er en fordel for dig, kan ske uden varsel. Besked om ændringer vil blive givet pr. mail.

Hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, skal du selv opsige aftalen som beskrevet ovenfor.

Du kan altid se den gældende version af reglerne i app’en, på jyskebank.dk/aftaler og i App Store eller Play Store.

Klager over banken

Hvis du ønsker at klage over Jyske Bank, kan du klage til den klageansvarlige, Jyske Bank A/S, Juridisk, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Herefter kan du klage til Det finansielle ankenævn, Amaliegade 8B, 2., Postboks 9029, 1022 København K., www.fanke.dk

Bankens ansvar

Jyske Bank er ikke ansvarlig for din aftale med Storebox eller Storebox’ funktionaliteter, ligesom banken ikke er ansvarlig for data leveret af Storebox eller dennes handlinger i øvrigt.

Banken er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er vi ikke ansvarlig for tab, som skyldes

  • nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
  • svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).
  • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken.
  • andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol.

Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

  • banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.
  • lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Fortrydelsesret

Du har mulighed for at fortryde denne aftale i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven, inden for 14 dage efter aftalen er indgået. Det kan du læse mere om i Jyske Banks ”Oplysning om fortrydelsesret”, som findes på jyskebank.dk/aftaler, og som fremsendes sammen med disse regler på din angivne mailadresse.