Jyske Private Banking Investering - Hvad koster det?

Vi viser prisen for at investere i Jyske Private Banking Investering som en omkostningsprocent, ÅOP + indirekte handelsomkostninger. ÅOP + indirekte handelsomkostninger er den årlige omkostning som en procentdel af din investeringssum. ÅOP + indirekte handelsomkostninger omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Private Banking Investering – der kommer altså ingen yderligere omkostninger, som ikke er indeholdt i disse tal.

ÅOP’en for Jyske Private Banking Investering afhænger af hvilken variant, du har valgt. ÅOP’en for de forskellige varianter ses herunder.

ÅOP - Investeringsforeningen Akkumulerende 0,65% 1,07% 1,37% 1,71% 1,97%
Indirekte handelsomkostninger 0,19% 0,21% 0,24% 0,28% 0,28%
  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst

Hvad består ÅOP'en af?

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Indtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
Udtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Samlede administrationsomkostninger 0,55% 0,91% 1,16% 1,44% 1,64%
Direkte handelsomkostninger 0,00% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10%
Estimeret afkastafhængigt honorar 0,05% 0,08% 0,11% 0,14% 0,18%
Opdateret den 30.07.2019

ÅOP - Investeringsforeningen Udloddende 0,66% 1,08% 1,39% 1,67% 2,04%
Indirekte handelsomkostninger 0,18% 0,19% 0,20% 0,19% 0,28%
  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst

Hvad består ÅOP'en af?

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Indtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Udtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Samlede administrationsomkostninger 0,56% 0,95% 1,22% 1,45% 1,72%
Direkte handelsomkostninger 0,00% 0,02% 0,03% 0,03% 0,10%
Estimeret afkastafhængigt honorar 0,05% 0,07% 0,10% 0,14% 0,18%
Opdateret den 30.07.2019

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
ÅOP - Kapitalforeningen Udloddende 0,84% 1,13% 1,37% 1,65% 1,90%
Indirekte handelsomkostninger 0,16% 0,23% 0,22% 0,22% 0,24%

Hvad består ÅOP'en af?

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Indtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Udtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Samlede administrationsomkostninger 0,76% 1,01% 1,20% 1,46% 1,64%
Direkte handelsomkostninger 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03%
Estimeret afkastafhængigt honorar 0,04% 0,07% 0,10% 0,14% 0,18%
Opdateret den 30.07.2019

Værd at bemærke

  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske Private Banking Investering.
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne.
  • Alle omkostninger i produktet opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot. Du vil derfor ikke se en opkrævning på din afkastkonto.
  • ÅOP’erne er beregnet ud fra en forventning om, at du ejer dine investeringsbeviser i 7 år. Hvis du har en kortere holdeperiode, vil din ÅOP stige lidt, mens den tilsvarende vil falde lidt, hvis din holdeperiode er længere – der er dog i praksis tale om meget små ændringer.
  • Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra de anvendte investeringsbeviser. Formidlingsprovisionen ses herunder. Bemærk at formidlingsprovisionen er medregnet i ÅOP’en ovenfor – det er således ikke en ekstra udgift for dig.
  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Formidlingsprovision til Jyske Bank 0,25% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70%

Mere om at investere i Jyske Private Banking Investering

Læs mere om Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Læs mere om Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Omkostningsforklaring

Mere om ÅOP + indirekte handelsomkostninger

ÅOP på Jyske Private Banking Investering er et udtryk for de Årlige Omkostninger i Procent af din investeringssum. Man kan altså sige, at det årlige afkast på de værdipapirer, der er investeret i, bliver reduceret med ÅOP’en.

ÅOP omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Private Banking Investering. Omkostningerne kan opdeles i:

Ind- og udtrædelsesomkostninger: Når du køber eller sælger beviser, afholdes der i investeringsbeviset nogle omkostninger for at få handlet de nødvendige værdipapirer. Disse er engangsomkostninger – dvs. du afholder kun disse omkostninger én gang (pr. køb eller salg). Når vi medregner ind- og udtrædelsesomkostningerne i ÅOP’en, så antager vi, at du ejer dine beviser i 7 år (undersøgelser på området har vist, at 7 år ca. er den gennemsnitlige ejertid for investeringsbeviser). Hvis du ejer dine beviser kortere end 7 år, så vil din ÅOP stige lidt, mens den tilsvarende vil falde, hvis du ejer dine beviser længere end 7 år. Det er dog en ganske lille påvirkning en anden ejertid vil have. Ejer du eksempelvis kun dine beviser i 2 år, vil din ÅOP stige ca. 0,05%.

Administrationsomkostninger: Investeringsbevisets administrationsomkostning er et udtryk for, hvor store omkostninger Jyske Portefølje har ved løbende at administrere din investering. Administrationsomkostningerne dækker bl.a. over aflønning af medarbejdere, husleje, IT-udstyr. Administrationsomkostningerne omfatter også den formidlingsprovision, som Jyske Portefølje sender videre til Jyske Bank (se nedenfor). Administrationsomkostningerne er løbende omkostninger – dvs. du afholder disse omkostninger hvert år, så længe du ejer dine beviser. Administrationsomkostningerne er baseret på det seneste års omkostninger. Niveauet er ikke fast over tid og kan derfor godt ændre sig lidt, men der er typisk ikke store udsving i administrationsomkostningerne.

Formidlingsprovision: Formidlingsprovisionen er den betaling, som Jyske Bank modtager fra Jyske Portefølje for at stille rådgivning om foreningens investeringsbeviser til rådighed for bankens kunder. Formidlingsprovisionen er således bankens indtjening for at have formidlet dig dine investeringsbeviser. Formidlingsprovisionen er indeholdt i administrationsomkostningerne.

Direkte handelsomkostninger: Som et led i den løbende pleje af din investering, så afholdes der i investeringsbeviset nogle direkte handelsomkostninger, når investeringsspecialisterne handler værdipapirer. De direkte handelsomkostninger omfatter fortrinsvist den kurtage, som specialisterne betaler, for at handle de nødvendige værdipapirer. Handelsomkostningerne er baseret på det seneste 3 års handelsaktivitet. Handelsomkostningerne vil variere lidt fra år til år, da der vil være forskel på hvilke værdipapirer, som er blevet handlet.

Afkastafhængigt honorar: Du betaler 5% af det positive afkast, der skabes i investeringsbeviset som et afkastafhængigt honorar – det betyder i praksis, at hvis der i en periode i investeringsbeviset opnås et afkast på 20%, så giver du afkald på 1% af dit afkast. Det betyder også, at hvis afkast er 0 eller negativt i en periode, så betales der ikke afkastafhængigt honorar i denne periode. Faktisk er afregningen af det afkastafhængige honorar baseret på princippet om ’high watermark’. Det betyder, at hvis afkast i investeringsbeviset i en periode har været negativt, så skal det tabte indhentes igen, før der på ny bliver afregnet afkastafhængigt honorar.

Mere om forudsætningerne for beregningerne af det afkastafhængige honorar: Vi kender ikke størrelsen af det fremtidige afkastafhængige honorar, når vi rådgiver dig, da det afkastafhængige honorar i sagens natur afhænger af størrelsen af det afkast, som skabes fra år til år i investeringsbeviset. Derfor baserer vi vores beregning af ÅOP på et forventet afkast for investeringsbeviset. Til dette formål tager vi udgangspunkt i Finanstilsynets samfundsforudsætninger for afkast. 

Indirekte handelsomkostninger: De indirekte handelsomkostninger er et estimat på de afledte omkostninger ved at handle værdipapirer. I modsætning til de direkte handelsomkostninger kan de indirekte handelsomkostninger ikke henføres til en direkte betaling. Indirekte handelsomkostninger opstår som følge af forskel mellem købs- og salgspris på de handlede papirer.

Du kan læse mere om indirekte handelsomkostninger i dette notat fra FinansDanmark.