Det skal du vide om skat, når du flytter til udlandet

Hvor skal du betale skat?

Som udgangspunkt skal du betale skat af alle indtægter i det land, hvor du er fuldt skattepligtig. Det er ofte det land, hvor du bor.

Hvis din fulde skattepligt til Danmark skal ophøre, skal du opgive din bopæl her. Det sker, hvis du fraflytter din lejebolig, sælger din helårsbolig eller lejer den ud i en periode på mindst 3 år uden mulighed for opsigelse.

Efter du er flyttet, må du i løbet af 12 måneder ikke opholde dig i Danmark i mere end 180 dage – heraf højst 3 måneder i træk, og opholdet skal være ferierelateret.

Du kan i Jyske Bank få rådgivning om de generelle skattemæssige konsekvenser af at fraflytte Danmark. For mere konkret rådgivning bør du kontakte en ekstern skatterådgiver.

Skal du betale fraflytterskat af investeringer?

Når du fraflytter Danmark, kan du blive beskattet af aktier, obligationer, visse indskud på pensionsordninger og evt. opsparede overskud i virksomhedsordningen.

Hvis du har værdipapirer, der er omfattet af fraflytterbeskatningen, skal skatten af værdistigninger og -tab frem til fraflytningstidspunktet gøres op. Du har samtidig pligt til at indsende en beholdningsoversigt, og du kan søge henstand med betaling af skatten.

Reglerne for fraflytterskat er komplekse, så hvis du ejer værdipapirer, når du flytter fra Danmark, bør du kontakte en skatterådgiver, som også kan hjælpe dig med at vurdere de skattemæssige konsekvenser for dine pensionsordninger.

Sådan beskattes dine pensionsordninger

Skattemæssigt skelnes der mellem private pensioner (fx rate- og kapitalpensioner, livrenter og alderspensioner) og offentlige pensioner (fx tjenestemandspension, folkepension, ATP og efterløn).

Beskatningen af pensioner afhænger af, hvilket land du flytter til, og om Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet.

Dobbeltbeskatningsoverenskomst

Ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst
Når der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvilket der fx ikke er med Frankrig og Spanien, beskattes alle pensioner i Danmark. Mange pensioner beskattes også i udlandet. I de tilfælde kan du ofte få nedsat skatten i udlandet med den danske skat eller en del heraf.

Dobbeltbeskatningsoverenskomst
Når der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er hovedreglen, at både private og offentlige pensioner kan beskattes i Danmark. Pensionerne kan typisk også beskattes i udlandet, hvor du kan få helt eller delvist fradrag for den danske skat.

Enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster giver udlandet beskatningsretten. I de tilfælde kan Danmark ikke beskatte udbetalingerne.

Særligt for private pensioner

Afgift af kapitalpension og andre pensionsordninger, der udbetales mod engangsafgift, skal betales i Danmark, uanset hvor du er bosat på udbetalingstidspunktet.

Derfor kan det være en fordel at ændre en kapitalpension til en ratepension, hvis du flytter til et land, hvor Danmark ikke kan beskatte udbetalingerne fra ratepensionen, og hvor den udenlandske skat er lavere end afgiften i Danmark. Du bør dog søge konkret rådgivning herom.

Vær opmærksom på, at ordinær udbetaling af alderspension er skattefri i Danmark, men kan være skattepligtig i udlandet. I udlandet bør du også søge rådgivning om, om du skal betale formueskat af dine pensionsordninger.

Bliv fritaget for skat af pensionsafkast

Du kan blive fritaget for at betale pensionsafkastskat af afkastet på dine pensionsordninger i Danmark, når du ikke længere er fuldt skattepligtig. Ønsker du at blive fritaget, skal du udfylde og indsende en blanket til Skattestyrelsen. Opfylder du betingelserne for at blive fritaget, udsteder Skattestyrelsen en fritagelsesattest, som du skal sende til din bank eller pensionsselskab.

Har du brug for at vide mere om skat?

Få mere at vide om skat og udlandsophold

Sådan rådgiver Jyske Bank om skat