Jyske Investeringspleje Basis - Hvad koster det?

Vi viser prisen for at investere i Jyske Investeringspleje Basis som en omkostningsprocent, ÅOP. ÅOP er den årlige omkostning som en procentdel af din investeringssum. ÅOP omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Investeringspleje Basis – der kommer altså ingen yderligere omkostninger, som ikke er indeholdt i ÅOP’en.

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
ÅOP (inkl. moms) 0,88% 1,29% 1,62% 1,98% 2,37%
Opdateret den 05.03.2020

Uddybende information

Serviceomkostninger Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Formueafhængigt honorar (inkl. moms) 0,31% 0,50% 0,63% 0,75% 0,88%
Forventet afkastafhængigt honorar (inkl. moms) 0,06% 0,12% 0,18% 0,25% 0,32%
Opdateret den 05.03.2020
Producentomkostninger Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Indtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
Udtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
Samlede administrationsomkostninger 0,55% 0,81% 1,04% 1,27% 1,54%
Returneret formidlingsprovision -0,23% -0,36% -0,46% -0,56% -0,67%
Handelsomkostninger 0,15% 0,18% 0,19% 0,21% 0,24%
Afkastafhængigt honorar (i fondene) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Opdateret den 05.03.2020

Værd at bemærke

  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske Investeringspleje Basis.
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne.
  • Serviceomkostningerne opkræves direkte på din afkastkonto én gang årligt.
  • Producentomkostningerne opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot. Du vil derfor ikke se en opkrævning af disse omkostninger på din afkastkonto.
  • ÅOP’erne er beregnet ud fra en forventning om, at du ejer dine investeringsbeviser i 7 år. Hvis du har en kortere holdeperiode, vil din ÅOP stige lidt, mens den tilsvarende vil falde lidt, hvis din holdeperiode er længere – der er dog i praksis tale om meget små ændringer.
  • Hvis Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra de anvendte investeringsbeviser, så returneres denne formidlingsprovision ubeskåret og umiddelbart efter modtagelsen til din afkastkonto og vil efterfølgende blive geninvesteret i overensstemmelse med reglerne for nye indskud. Det refunderede beløb er skattepligtigt efter gældende skatteregler.

Mere om at investere med Jyske Investeringspleje Basis

Omkostningsforklaring

Mere om ÅOP

ÅOP på Jyske Investeringspleje Basis er et udtryk for de Årlige Omkostninger i Procent af din investeringssum. Man kan altså sige, at det årlige afkast på de værdipapirer, der er investeret i, bliver reduceret med ÅOP’en.

ÅOP omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Investeringspleje Basis. Vi opdeler omkostningerne i to typer: Serviceomkostninger og Producentomkostninger. Serviceomkostningerne er de omkostninger, du betaler direkte til Jyske Bank som betaling for Jyske Investeringspleje Basis. Producentomkostningerne er omkostninger, der fragår de anvendte investeringsbevisers værdi som følge af de omkostninger, udstederne af investeringsbeviserne har.

Serviceomkostninger

Det formueafhængige honorar: Du betaler et formueafhængigt honorar til Jyske Bank, som er en fast procentdel af aftalens værdi. Honoraret er momspligtigt.

Det afkastafhængige honorar: Du betaler et honorar af det eventuelle positive afkast, vi skaber til dig i et kalenderår. Satsen er 6,25% (inkl. moms). Det betyder i praksis, at hvis der et år opnås et afkast på 100 kr., så giver du afkald på 6,25 kr. af dit afkast. Hvis afkastet et år er negativt, betaler du i det kalenderår ikke afkastafhængige honorar til Jyske Bank. Honoraret er momspligtigt.

Mere om forudsætningerne for beregningerne af det afkastafhængige honorar: Vi kender naturligvis ikke størrelsen af det fremtidige afkastafhængige honorar, når vi opretter din aftale, da det afkastafhængige honorar i sagens natur afhænger af størrelsen af det afkast, som skabes fra år til år i Jyske Investeringspleje Basis. Derfor baserer vi vores beregning af ÅOP på forventninger til afkastet. Til dette formål tager vi udgangspunkt i Rådet for Pensionsprognosers samfundsforudsætninger for afkast. Du kan altid finde de nyeste afkastforudsætninger på www.pensionsprognoser.dk

Producentomkostninger

Når vi oplyser størrelsen af producentomkostningerne, så er den et øjebliksbillede baseret på den aktuelle porteføljesammensætning. Niveauet vil variere i forbindelse med, at investeringsspecialisterne, som styrer investeringerne i Jyske Investeringspleje Basis, løbende tilpasser porteføljen. Du kan altid orientere dig om det aktuelle producentomkostningsniveau her på siden.

Ind- og udtrædelsesomkostninger: Når du køber eller sælger beviser, afholdes der i investeringsbeviserne nogle omkostninger for at få handlet de nødvendige værdipapirer. Disse er engangsomkostninger – dvs. du afholder kun disse omkostninger én gang (pr. køb eller salg). Når vi medregner ind- og udtrædelsesomkostningerne i ÅOP’en, så antager vi, at du ejer dine beviser i 7 år. Hvis du ejer dine beviser kortere end 7 år, så vil din ÅOP stige lidt, mens den tilsvarende vil falde, hvis du ejer dine beviser længere end 7 år.

Administrationsomkostninger: Investeringsbevisernes administrationsomkostning er et udtryk for, hvor store omkostninger de anvendte investeringsforeninger har ved løbende at administrere din investering. Administrationsomkostningerne dækker bl.a. over aflønning af medarbejdere, husleje, IT-udstyr. Administrationsomkostningerne omfatter også den formidlingsprovision, som sendes videre til Jyske Bank fra udstederen af investeringsbeviset (se nedenfor). Administrationsomkostningerne er løbende omkostninger – dvs. du afholder disse omkostninger hvert år, så længe du ejer dine beviser. Administrationsomkostningerne er baseret på det seneste års omkostninger.

Formidlingsprovision: Jyske Bank kan modtage formidlingsprovision fra nogle af de anvendte investeringsbeviser. Formidlingsprovisionen er normalt en betaling til banken for at have rådgivet dig om dine investeringsbeviser, men når du har en aftale om Jyske Investeringspleje Basis, så betaler du i forvejen for rådgivningen via serviceomkostningerne. Banken skal naturligvis ikke modtage betaling for den samme ydelse to gange, og derfor returneres den formidlingsprovision, som Jyske Bank måtte modtage, ubeskåret og umiddelbart efter modtagelsen til din afkastkonto og vil efterfølgende blive geninvesteret i overensstemmelse med reglerne for nye indskud. 

Handelsomkostninger: Som et led i den løbende pleje af din investering, så afholdes der i investeringsbeviserne nogle handelsomkostninger, når investeringsspecialisterne handler værdipapirer. Handelsomkostningerne er baseret på det gennemsnitlige handelsomkostningsniveau for de seneste 3 år.

Afkastafhængigt honorar (i fondene): I nogle investeringsbeviser betales der et afkastafhængigt honorar til producenten af investeringsbeviset, hvor du giver afkald på en andel af det positive afkast, som evt. skabes i investeringsbeviset. Det vil dog ikke være ofte, at denne type beviser anvendes i Jyske Investeringspleje Basis. Dette honorar skal ikke forveksles med det afkastafhængige honorar, som betales direkte til Jyske Bank.