Investeringsordbog

Afkast
Den samlede indtjening eller det samlede tab på en investering, fx aktier, obligationer, investeringsbeviser, strukturerede produkter, hedgeforeninger osv. For aktier vil det sige det årlige udbytte plus kursgevinst eller minus kurstab. For obligationer er afkastet den faste pålydende rente plus en gevinst eller fratrukket et tab på kursen ved salg eller udtrækning (dvs. når obligationen udløber).

Akkumulerende afdeling
En afdeling i en investeringsforening, hvor investorerne ikke får udbetalt udbyttet af investeringerne. Pengene geninvesteres i stedet i afdelingen.

Aktie
Et værdipapir, hvor man får en ejerandel i en virksomhed og dermed bliver medejer af den pågældende virksomhed. Kursudviklingen på aktien – og dermed afkastet af investeringen – vil primært afhænge af, hvordan forventningerne til indtjeningen er i den pågældende virksomhed. Som aktionær modtager man normalt et udbytte én gang årligt efter generalforsamlingen.

Aktiekapital
Summen af den pålydende værdi af samtlige udstedte aktier i selskabet.

Aktivklasser
Betegnelse for investeringsmuligheder med forskellige afkast- og risikokarakteristika – fx aktier, obligationer, valuta og råvarer. Aktivklasser udgør den overordnede fordeling i en portefølje, hvorimod det enkelte værdipapir kan tilordnes en aktivklasse.

Aktivt ejerskab
Aktivt ejerskab går ud på via dialog at føre et selskab i en mere bæredygtig retning. Aktivt ejerskab kan udøves gennem engagerende dialoger med selskaber og udstedere om miljømæssige og sociale forhold med henblik på at forandre selskabernes eller udstederens adfærd. Aktivt ejerskab kan også udøves via stemmeafgivelse på generalforsamlinger.

Asset Allocation
En strategi, der i porteføljeanbefalinger har det formål at optimere en portefølje af værdipapirer ved at fordele investeringerne over forskellige typer af aktier, obligationer og andre aktivklasser.

Benchmark
En målestok, som kursudviklingen for et værdipapir eller en gruppe af værdipapirer sammenlignes med, og det antages, at et benchmark afspejler tendensen i markedet.

Bæredygtig investering
Den lovgivningsmæssige definition af bæredygtige investeringer er investeringer, der enten bidrager til miljømæssige mål, fx nedbringelse af drivhusgasemissioner – eller sociale mål, fx bekæmpelse af ulighed. Samtidig er det et krav, at investeringen ikke er til væsentlig skade for nogen af disse miljømæssige eller sociale mål, og at de virksomheder, der investeres i, overholder god ledelsespraksis, bl.a. i forhold til arbejdstagerforhold.

Miljømæssige eller sociale mål er f.eks.:

 • Energieffektiviseringer (spare energi, som f.eks. efterisolering af et hus)
 • Vedvarende energi (f.eks. vindmøller og solceller)
 • Sikre genanvendelse af materialer (såkaldt cirkulær økonomi)
 • Mindske eller hindre forurening af jord, luft og vand
 • Udvidelse af biodiversiteten
 • Fremme af social integration
 • Udvikling af dårligt stille lokalsamfund

God ledelsespraksis er fokus på arbejdstagerforhold i form af rettigheder og aflønning. Herudover dækker god ledelsespraksis også over solide ledelsesstrukturer, fraværet af korruption og bestikkelse, samt overholdelse af skatteregler.

Bæredygtighedsfaktorer
Bæredygtighedsfaktorer er en samlebetegnelse for en række enkeltfaktorer. Ifølge lovgivningen er bæredygtighedsfaktorerne følgende: klima og andre miljømæssige forhold, sociale og medarbejderforhold samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af bestikkelse.

Børs
Handelsplads for værdipapirer. Nasdaq Copenhagen A/S er i Danmark stedet, hvor der handles med børsnoterede værdipapirer som aktier, investeringsbeviser, obligationer med mere. Tidligere kendt som Københavns Fondsbørs.

CO2e-intensitet
Dette nøgletal sætter et selskabs CO2 udledning i forhold til dets omsætning eller balance, så nøgletallet kan sammenlignes på tværs af selskaber. Det tilføjede ”e” står for ækvivalent (på engelsk equivalent), hvilket betyder, at andre drivhusgasser er omregnet til CO2.

Depot
En investors værdipapirer opbevares i et depot, hvor de registreres elektronisk.

Drivhusgasemissioner
Et selskabs udledning af forskellige drivhusgasser, hvoraf den mest kendte er CO2. Ofte tales der om tre forskellige målemetoder. Disse er:

 • Scope 1: Direkte emissioner forårsaget af virksomheden ved f.eks. produktion.
 • Scope 2: Udover scope 1 medregnes også indirekte emissioner ved f.eks. produktion af elektricitet eller fjernvarme, som forbruges af virksomheden,
 • Scope 3: Her medtages hele værdikæden, dvs. også CO2 udledningen ved produktion af råmaterialer og brug samt skrotning af virksomhedens produkter, når de ikke længere er brugbare.

Efficient rand
Beskriver den optimale kombination mellem obligationer, aktier og andre aktivklasser set i forhold til den ønskede risiko. Den efficiente rand bruger man til at sikre det teoretisk set rigtige forhold mellem afkast og risiko.

Eksklusion
Vi tror på, at dialog kan få virksomheder til at ændre adfærd. Men, vi fravælger at investere i virksomheder, hvis de ikke lever op til vores krav omkring normer og aktiviteter – og vi kan se, at dialogen ikke får dem til at flytte sig. Det kaldes ’eksklusion’.

Vores krav følger de internationale normer og konventioner, og dækker bredt over områder som bl.a. miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Og i vores kunders investeringsporteføljer, forvaltet af Jyske Bank, ekskluderer vi konsekvent investeringer, der kan relateres til enhver form for aktivitet med relation til kontroversielle våben, fx antipersonel-miner og klyngevåben.

Emerging markets
Er en betegnelse for udviklingslandenes finansielle markeder - også kendt som ”nye markeder”. Typisk giver emerging markets højere afkast end de etablerede markeder, men de er samtidig mere risikable på grund af ustabilitet, ringe omsætning i de enkelte værdipapirer, særlige regler for handel med mere.

Etablerede markeder
De finansielle markeder i lande med de mest udviklede økonomier og kapitalmarkeder. Er kendetegnet ved større stabilitet og lavere afkast end emerging markets.

ETF/Indeksfond
ETF (Exchange Traded Funds) - også kaldet indeksfonde - er en fællesbetegnelse for fonde, der handles på børsen. Fondene er typisk investeret i enten aktier eller obligationer, men der findes også ETF’er inden for fx råvarer og ejendomme. Mange ETF'er er såkaldt ”passive” eller ”indeksbaserede”, hvor intentionen er at bringe omkostningerne ned til et minimum ved at følge bestemte markeder eller investeringstilgange. Målet er at ramme et indeksgennemsnit - som fx OMX C25 eller prisen på en bestemt råvare.

Ex-udbytte/kupon
Investeringsbeviser, som sælges uden en ret til udbytte. De udstedes og handles fra annoncering til udbetaling af udbytte. Årsagen er, at man ønsker at hjælpe nye investorer i forhold til skat og geninvesteringsomkostninger.

FN’s Global Compact-principper
Ti universelle bæredygtighedsprincipper for ansvarlig virksomhedsledelse indenfor for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Fondskode
Værdipapirets unikke nummer, der gør, at man altid kan finde frem til et bestemt papir, uanset hvem eller hvilken organisation man spørger.

Future
En bindende kontrakt, hvor parterne har pligt til at købe eller sælge et givet aktiv på et givet fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat pris. En future er en børsomsat kontrakt, der indgås mellem to parter – en køber og en sælger.

Gearing
Belåning af allerede investeret kapital til at foretage nye investeringer. Det er investering for lånte penge. Hvis fx en investor har 100.000 kr. og derudover låner 200.000 kr. og herefter køber værdipapirer for alle pengene, så har investor en investering, der er gearet to gange.

Handelsomkostninger
Prisen for at købe eller sælge værdipapirer.

Hedgeforening
Er opbygget som investeringsforeninger og er ejet af medlemmerne. Hedgeforeninger har dog bredere investeringsrammer og andre investeringsstrategier end traditionelle investeringsforeninger.

Højrenteobligationer
En fællesbetegnelse for emerging markets- og virksomhedsobligationer.

Indeksfond
Se ETF/Indeksfond

Intraday-graf
Viser kursudviklingen over den aktuelle børsdag.

Investeringsbevis
Et værdipapir udstedt af en investeringsforening.

Investeringsforening
En sammenslutning af investorer, som er gået sammen om at få mest muligt ud af deres opsparing. Investeringsforeningen er ejet af medlemmerne, der får hele overskuddet, efter at foreningens udgifter til administration og køb og salg af værdipapirer er betalt.

Investeringsprofil
En måde at beskrive, om du ønsker at have lav eller høj risiko i dine investeringer.

Kontroversielle våben
Våben som af FN defineres som værende særligt farlige for eksempelvis civilbefolkningen og dækker over f.eks. klyngevåben og biologiske våben.

Korte obligationer
Obligationer med en løbetid på 0-5 år.

Kurs
Det beløb, som aktier, obligationer og investeringsbeviser aktuelt handles til på en børs. Altså prisen på værdipapiret.

Kurtage
Prisen for at handle værdipapirer, altså det beløb din bank opkræver af dig for at udføre handlen. Typisk er det en procentdel af handlens værdi. Normalt er der også et minimumsbeløb for kurtagen.

Miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter (EU's Taksonomiforordning)
EU har etableret en standard for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, EU-taksonomien, der indeholder seks miljømål. Tanken er at give virksomheder og investorer et fælles sprog til at identificere, hvilke økonomiske aktiviteter, der anses for miljømæssigt bæredygtige. Målene er:

 1. modvirkning af klimaændringer
 2. tilpasning til klimaændringer
 3. bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 4. omstilling til en cirkulær økonomi
 5. forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 6. beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

En økonomisk aktivitet betragtes som miljømæssigt bæredygtig, hvis den bidrager væsentligt til et eller flere miljømål – uden at skade de øvrige. Den skal desuden overholde en række minimumsgarantier for arbejdstager- og menneskerettigheder.

Negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Dette begreb vil ofte være forkortet som PAI, som er en forkortelse for det engelske begreb Pricipal Adverse Impact. Dette begreb dækker over, hvorvidt der er taget hensyn til de negative bæredygtighedspåvirkninger ved en investering. Det kunne f.eks. være et selskabs CO2 udledning.

Normbaseret screening
Jyske Bank koncernen foretager løbende normbaserede screeninger af investeringsporteføljerne for at identificere selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. Det kan være overskridelser inden for områder som fx miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og kontroversielle våben. Screeningen tager udgangspunkt i data fra en ekstern samarbejdspartner.

Obligation
Et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag til køberen (investoren) på bestemte tidspunkter. De fleste obligationer udstedes af enten en stat (også udenlandske), en virksomhed eller realkreditinstitutterne. Obligationer bruges primært til at finansiere bygninger og en del af statens udgifter med.

OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder
Et sæt af principper, som sætter retningslinjerne for ansvarlig virksomhedsadfærd. Principperne inkluderer transparens, ansvarlighed, bestyrelsestilsyn, respekt for aktionærernes rettigheder og nøgleinteressenters rolle. 

OMXC20
Indekset over de 20 mest handlede danske aktier.

Option
En kontrakt mellem en køber og en sælger, der giver køber ret – men ikke pligt – til at købe eller sælge på et givet fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs.

Portefølje
Et andet ord for en samling af værdipapirer. Har man mere end ét værdipapir, har man en portefølje. Det kan være en fordel at tænke i porteføljer, fordi man ved køb af flere værdipapirer har mulighed for at reducere risikoen, uden at afkastet nødvendigvis reduceres.

Realkreditinstitut
Et finansielt institut, der udsteder obligationer med sikkerhed i fast ejendom.

Realkreditobligation
En obligation udstedt af et realkreditinstitut.

Rekyl
En kursnedgang, som efterfølger en kursopgang – eller omvendt.

Risiko
I investeringsmæssig sammenhæng er risiko et udtryk for værdiudsving på værdipapirer.

Risikospredning
Risikospredning får man ved at investere i flere forskellige værdipapirer. Den samlede investering er dermed ikke så følsom, hvis et enkelt papir falder i kurs. En nem form for risikospredning får man fx ved at købe investeringsbeviser i en investeringsforening.

Spread
Forskellen mellem aktuelle købspriser og salgspriser.

Standardafvigelse
Viser, hvordan de månedlige afkast gennem de seneste 36 måneder har svinget i forhold til gennemsnitsafkastet. En høj standardafvigelse betyder, at papirets værdisvingninger har været store – altså et ustabilt papir.

Statsobligation
En obligation udstedt af en nationalstat.

Struktureret produkt
En form for finansielle produkter, der er sammensat af flere forskellige underliggende aktiver. Afkastet afspejler en ret for investor til i større eller mindre grad at få andel i en forventet udvikling på en række udvalgte underliggende aktiver (eksempelvis aktier, aktieindeks, obligationer, obligationsindeks, råvarer, valuta mv.), som er sat sammen til én helhed. Retten til dette afkast omtales i økonomiske termer som produktets optionselement.

Udbytte
En årlig udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Værdien af udbyttet fastsættes på virksomhedens generalforsamling. Udbytte svarer lidt til renter på en almindelig konto. Udbyttet er en del af afkastet.

Udbyttebetalende afdeling
En afdeling i en investeringsforening, hvor investorerne får evt. udbytte udbetalt. Det modsatte er en akkumulerende afdeling, hvor udbyttet geninvesteres i afdelingen.

Upside
Et udtryk for vækstpotentialet i en aktie. Det modsatte er downside, dvs. risikoen for tab.

Varighed
Udtrykker rentefølsomheden på obligationer, som siger noget om, hvor meget obligationen kan falde/stige ved ændringer i renten.

Virksomhedsobligationer
En obligation, som er udstedt af et selskab. Risikoen er typisk større end på en realkredit- eller statsobligation.

Volatilitet
En matematisk måling af de historiske udsving i afkastet. Jo lavere tal, desto mere stabilt har investeringen udviklet sig. Et andet ord for udsving.

Vil du kontaktes og høre mere om investering?

Er du interesseret i at høre mere om investering med udgangspunkt i dine ønsker og behov – og din økonomi?

Ja, kontakt mig