Bæredygtighed er spækket med nuancer


Alle virksomheder påvirker verden både positivt og negativt – så det er vigtigt, at du får nuancerne med, når du hører begreber som ansvarlighed og bæredygtighed i forbindelse med investeringer.

Tag for eksempel selskaberne i kulindustrien. Ja, de er store klimasyndere, men samtidig sikrer de arbejdspladser til millioner af mennesker verden over – og giver strøm til lokalsamfund. Det understøtter den økonomiske velstand og modvirker sult og fattigdom.

Retter vi blikket mod en af de store danske industrier, medicinalindustrien, er der også flere nuancer. Medicinen hjælper hver dag millioner af mennesker – men produktionen indebærer et stort forbrug af bl.a. plastik, vand og energi.

Virksomheder kan altså ikke bare klassificeres som ’kun gode’ eller ’kun dårlige’. Nuancerne og helheden skal med i analysen af en virksomheds tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Derfor giver vi dig gennemsigtighed i vores produkter og anbefalinger. Så du får nuancerne med og kan investere i det, der passer til dine mål og holdninger.

Alle virksomheder sætter både positive og negative aftryk – her er nogle eksempler:
Bæredygtig investering sat under lup

Hvad er bæredygtige investeringer?

Der er ikke én klar og ensidig definition af bæredygtige investeringer, derfor kan det være svært at forstå til bunds. Det bliver ikke nemmere af de mange forskellige begreber, der tilsyneladende bruges i flæng, fx grønne investeringer, ESG-investeringer og impact-investeringer.

Ved nærmere eftersyn repræsenterer begreberne dog nogle forskellige, ansvarlige investeringstilgange, som har forskellige formål i forhold til den bæredygtige udvikling.

Bag om de fire ansvarlige investeringstilgange

Eksklusion

ikon med højhuse, fabrikker og stop-tegn

Indarbejder investorens etiske og moralske principper ved at udelade sektorer eller selskaber ud fra generelle regler, fx:

  • Aktivitetsbaseret screening, hvor eksklusionen sker på baggrund af aktiviteten, fx tobak, fossile brændstoffer, kontroversielle våben m.m.
  • Normbaseret screening, hvor selskaber ekskluderes, hvis de ikke overholder internationalt accepterede normer, fx FN’s menneskerettigheder.

Inklusion

ikon med landskab og plante i jord

En investeringstilgang, som foretager en generel udvælgelse ud fra et specifikt, ansvarligt fokus. Det kan gøres ved hjælp af forskellige værktøjer, fx ved at udvælge mere favorable bæredygtighedsprofiler eller fokusere på sociale eller miljømæssige udfordringer gennem temainvestering.

Eksempler på inklusion:

  • Best-in-Class investering: Hvor der screenes efter selskaber med de bedste ESG-ratings
  • Positiv ESG-screening: Ikke nødvendigvis de bedst screenede ESG-selskaber, men dem hvor investoren ser potentiale og positive trends i selskabets ESG-performance.
  • Grøn investering: En type temainvestering, hvor der fokuseres på fonde, selskaber eller teknologier som vurderes at være positive for miljøet.

Integration

ikon med jordklode, hav og højhuse i baggrunden

En systematisk inddragelse af både finansielle og bæredygtighedsrelaterede nøgletal (fx. ESG-nøgletal) for bedre at kunne identificere væsentlige risici og vækstmuligheder. Formålet er at øge det risikojusterede afkast gennem investering i selskaber, som bedre kan modstå bæredygtighedsrisici.

Impact

ikon med to højhuse og grene med blade

Investeringer foretaget med det formål at skabe et målbart, gavnligt bidrag med langsigtede sociale eller miljømæssige forbedringer sammen med et finansielt afkast. Selvom impact-investering har et af de klareste mål af investeringstilgangene til bæredygtighed, så er det fortsat vanskeligt præcist at måle den egentlige effekt.


Bliv klogere på bæredygtighed/ESG – fra risici til ratings

Hvad er ESG?

ESG er en international betegnelse for Environment, Social and Governance (miljøforhold, sociale forhold og god selskabsledelse). Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt og bæredygtigt vurderes det at være.

Hvad er bæredygtighedsrisici?

Bæredygtighedsrisici (ESG-risici) er et udtryk for de forskellige forhold, der kan påvirke og udfordre en virksomheds praksisser og resultater. Altså, risikoen for at der opstår tab som følge af negative – udefrakommende – hændelser relateret til miljøforhold, sociale forhold og selskabsledelse.

Her kan du læse om, hvordan vi i Jyske Bank integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning.

Hvad er ESG-rating?

ESG-ratings indikerer virksomhedens evne til at modstå og minimere bæredygtighedsrisici. Dermed er ESG-ratings en hjælp til investorer, der ønsker langsigtede, bæredygtige afkast. Vær opmærksom på, at der endnu ikke er vedtaget en fælles standard for ESG-ratings. Ofte er ESG-ratingen relativ til selskaber med lignende ESG-risici – så et olieselskab og et vindmølleselskab kan altså have samme ESG-rating.

Forskel på målemetoder

ESG-ratings afhænger i en vis grad af det valgte rating-bureaus subjektive målemetode og metodik. Der er hverken klare regler eller enighed om, hvilke nøgletal der skal måles og indgå i ESG-ratingen. Derfor kan man ikke direkte sammenligne ratings fra forskellige bureauer. Der er også stor forskel på, hvilke nøgletal der er relevante inden for forskellige forretningsområder og industrier.

Husk også at se fremad

ESG-data er ofte bagudsynet, mens bæredygtighed ser fremad. Og derfor bør de historiske data kun fungere som en guide. Hvorvidt selskabet er på vej i en mere bæredygtig retning skal vurderes ud fra den strategi, som virksomheden har lagt for at levere fremtidig indtjening.