Investering og bæredygtighed i nuancer og detaljer

Der er mange nuancer i spil, når der i folkemunde tales om bæredygtige investeringer. Mange tror fejlagtigt, at det alene handler om grøn energi – andre tænker bæredygtighed som et sort-hvidt scenarie, hvor det er enten eller. Og hvordan er det lige, man skal forstå det der med ESG?

Dyk med ned i de mange nuancer og detaljer – og bliv lidt klogere på investering og bæredygtighed.

Hvad er bæredygtig investering?

Hvad skal der til for at man må kalde en investering for bæredygtig? Det er ikke for meget sagt, at det har været en gråzone uden en klar definition og uden klare regler.

Derfor hilser vi velkommen, at EU med ’Disclosureforordningen’ er kommet med et regelsæt for bæredygtig finansiering – og en klar definition på bæredygtig investering, der i sin korte form lyder sådan i Finanstilsynets oversættelse:

"Bæredygtige investeringer er investeringer, der enten bidrager til miljømæssige mål, fx nedbringelse af drivhusgasemissioner – eller sociale mål, fx bekæmpelse af ulighed. Samtidig er det et krav, at investeringen ikke er til væsentlig skade for nogen af disse miljømæssige eller sociale mål, og at de virksomheder, der investeres i, overholder god ledelsespraksis, bl.a. i forhold til arbejdstagerforhold.”


Læs mere om Disclosureforordningen på Finanstilsynets hjemmeside.


Hvad er bæredygtige investeringsprodukter?

Disclosureforordningen inddeler visse investeringsprodukter, som fx investeringsfonde og porteføljeplejeprodukter, i tre forskellige kategorier i forhold til graden af bæredygtige tiltag – og opstiller en række oplysningskrav. Det sker i forordningens artikler 6, 8 og 9. For at forenkle budskabet er det almindeligt udbredt, fx af Finanstilsynet, at omtale investeringsprodukter som delvist eller fuldt bæredygtige.

Det er et krav til de nævnte investeringsprodukter, at der som minimum oplyses om produktets integration af bæredygtighedsrisici. Det vil sige, om der foretages en vurdering af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige begivenheder eller omstændigheder, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på investeringens værdi, hvis de indtræffer.

cirkel med artikel 6

Investeringsprodukter, der ikke har bæredygtige egenskaber – men som lovmæssigt oplyser om produktets integration af bæredygtighedsrisici.

Cirkel med artikel 8

Delvist bæredygtige investeringsprodukter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika og sikrer at virksomhederne følger god ledelsespraksis.

Cirkel med artikel 9

Fuldt bæredygtige investeringsprodukter, der har et defineret og konkret bæredygtigt mål – og har redegjort for, hvordan målet skal opnås.

I Jyske Bank kan du investere i produkter, der opfylder oplysningskravene i Disclosureforordningens artikel 8 – de er nemlig integreret i følgende produkter:Bæredygtighed er spækket med nuancer

Alle virksomheder påvirker verden både positivt og negativt – så det er vigtigt, at du får nuancerne med, når du hører begreber som ansvarlighed og bæredygtighed i forbindelse med investeringer.

 
Tag for eksempel selskaberne i olieindustrien. Ja, de er store klimasyndere, men samtidig sikrer de arbejdspladser til millioner af mennesker verden over – og er fx nødvendig for at opretholde landbrugsproduktionen. Det understøtter den økonomiske velstand og modvirker sult og fattigdom.

Retter vi blikket mod en af de store danske industrier, medicinalindustrien, er der også flere nuancer. Medicinen hjælper hver dag millioner af mennesker – men produktionen indebærer et stort forbrug af bl.a. plastik, vand og energi.

Virksomheder kan altså ikke bare klassificeres som ’kun gode’ eller ’kun dårlige’. Nuancerne og helheden skal med i analysen af en virksomheds tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed. Derfor giver vi dig gennemsigtighed i vores produkter og anbefalinger. Så du får nuancerne med og kan investere i det, der passer til dine mål og holdninger.

Alle virksomheder sætter både positive og negative aftryk – her er nogle eksempler:
Dyk ned i detaljerne og bliv klogere

Hvad er bæredygtighedsfaktorer?

Bæredygtighedsfaktorer er ifølge Disclosureforordningen klima og andre miljømæssige forhold, sociale og medarbejderforhold samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af bestikkelse.

Hvad er miljømæssigt bæredygtige aktiviteter?

EU har etableret en standard for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, EU-taksonomien, der indeholder seks miljømål. Tanken er at give virksomheder og investorer et fælles sprog til at identificere, hvilke økonomiske aktiviteter, der anses for miljømæssigt bæredygtige. Målene er:

  1. modvirkning af klimaændringer
  2. tilpasning til klimaændringer
  3. bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. omstilling til en cirkulær økonomi
  5. forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

En økonomisk aktivitet betragtes som miljømæssigt bæredygtig, hvis den bidrager væsentligt til et eller flere miljømål – uden at skade de øvrige. Den skal desuden overholde en række minimumsgarantier for arbejdstager- og menneskerettigheder.

Hvad er ESG?

ESG er en international betegnelse for Environment, Social and Governance (miljøforhold, sociale forhold og god selskabsledelse). Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt og bæredygtigt vurderes det at være.

Hvad er bæredygtighedsrisici?

En bæredygtighedsrisiko defineres i disclosureforordningen som: En miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

Her kan du læse om, hvordan vi i Jyske Bank integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning.

Hvad er ESG-rating?

ESG-ratings er en vurdering af virksomhedens evne til at udnytte bæredygtighedsmuligheder og modstå bæredygtighedsrisici. Det er Jyske Banks vurdering, at det alt efter branche er forskellige nøgletal, som er mest relevante at fokusere på. Resultatet af vurderingen opsummeres i en bogstav- eller talscore på en karakterskala. Dermed er ESG-ratings en hjælp til investorer, der ønsker en vurdering af et selskabs eller en porteføljes ESG-risici og -muligheder.

Vær opmærksom på, at der endnu ikke er vedtaget en fælles standard for ESG-ratings. Ofte er ESG-ratingen relativ til selskaber indenfor samme branche – så et olieselskab og et vindmølleselskab kan altså have samme ESG-rating.

Forskel på målemetoder

ESG-ratings afhænger af det valgte rating-bureaus subjektive målemetode og metodik. Der er hverken klare regler for eller enighed om, hvilke nøgletal der skal måles på og indgå i ESG-ratingen. Derfor kan man ikke direkte sammenligne ratings fra forskellige bureauer.

Hvad er FN’s Global Compact-principper?

Ti universelle bæredygtighedsprincipper for ansvarlig virksomhedsledelse inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Hvad er OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder?

Et sæt af principper, som sætter retningslinjerne for ansvarlig virksomhedsadfærd. Principperne inkluderer transparens, ansvarlighed, bestyrelsestilsyn, respekt for aktionærernes rettigheder og nøgleinteressenters rolle.

Hvad er normbaseret screening?

Jyske Bank koncernen foretager løbende normbaserede screeninger af investeringsporteføljerne for at identificere selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. Det kan være overskridelser inden for områder som fx miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og kontroversielle våben. Screeningen tager udgangspunkt i data fra en ekstern samarbejdspartner.

Husk også at se fremad

ESG-data – fx ESG-rating og ESG-risici, er ofte bagudsynet. Derfor bør de historiske data kun fungere som en guide. Hvorvidt selskabet er på vej i en mere bæredygtig retning, kan bl.a. vurderes ud fra den strategi, som virksomheden har lagt for at levere fremtidig indtjening.