Undgå spærrede konti ved dødsfald

Ved dødsfald er der mange praktiske ting, du som efterladt skal tage dig af.

Udover bobehandling og alt det andet omkring arven efter afdøde, er der en række ting, der er gode at have styr på i forhold til din bank og din privatøkonomi.

Det vigtigste at vide er, at vi i tilfælde af dødsfald spærrer konti og depoter.

Alle har pligt til at sikre afdødes værdier – også banken

Når en person dør, er der ingen, der må råde over afdødes ejendele, før boet er behandlet i skifteretten. Du må derfor ikke rydde afdødes hjem, sælge bilen, hæve penge på afdødes konti eller lignende, før der er udstedt en skifteretsattest.

Attesten fra skifteretten fortæller, hvem der råder over dødsboet og afdødes aktiver – for eksempel bankkonti, depoter og pension.

Banken spærrer derfor alle konti og depoter, indtil evt. arvinger har fået en skifteretsattest. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte os. 

Du kan ringe 89 89 89 89 eller finde det direkte nummer til din eller den afdødes rådgiver på vores kontaktside

Et hurtigt overblik – det skal du gøre i tilfælde af dødsfald

 • Du skal sikre din egen økonomi, hvis I har fælleskonto
 • Du skal genoprette aftaler med Betalingsservice
 • Du skal finde ud af, hvad du skal gøre på kort sigt
 • Du skal få et overblik over, hvad der skal gøres på langt sigt

Vi har lavet et overblik over alt det, der er godt at vide for dig som efterladt. Tryk på plusset til højre for at folde de forskellige sektioner ud.

Hvad sker der i banken, når nogen dør?

Sådan får vi besked om dødsfald
Vi får automatisk besked om dødsfald for de kunder, der er bosiddende i Danmark. Det er CPR-registret, der underretter os.

Banken spærrer konti – også de fælles
Vi sætter en spærring på, så der ikke kan hæves på afdødes og eventuelle fælles indlånskonti. Man kan stadig sætte penge ind på konti.

Hvis du som pårørende har haft en fælleskonto med afdøde, skal du straks kontakte din rådgiver, så vi kan flytte dine fremtidige indbetalinger af fx løn, pension og lignende til din egen indlånskonto.

Betalingskort bliver spærret – også dem til fælleskonti som efterladte har
Alle den afdødes kort bliver spærret. Kort til fælleskonti bliver også spærret – også dem, der tilhører andre personer end afdøde.

Ingen kan hæve på kassekreditten efter dødsfald
Konto med trækningsret (kassekredit) spærres, så der ikke kan foretages hævninger fra kontoen. Indbetalinger kan fortsat ske til konti.

Værdipapirdepoter bliver spærret og ordrer annulleret
Vi spærrer depoter, så der ikke kan laves dispositioner i form af salg af værdipapirer. De tilhørende afkastkonti spærres for hævning af indestående, men der kan fortsat indbetales afkast fra værdipapirerne. Kommende ordrer i værdipapirdepoter vil ikke blive gennemført.

Aftalen med Betalingsservice bliver slettet
Vi sletter tilslutnings- og betalingsaftalen. Det betyder, at betalingsmodtageren i stedet sender et indbetalingskort til afdøde. Hvis de efterladte vil indtræde i betalingsaftalen (fx ved betaling af husleje), skal betalingsmodtageren orienteres om ændringen. Den efterladte, som forsætter aftalen, skal sørge for at lave en ny betalingsaftale med betaling fra egen konto.

Fuldmagter falder bort
Hvis afdøde har givet andre fuldmagter til sine konti, falder de bort i forbindelse med dødsfaldet.

Vi lukker adgang til Jyske Netbank og Jyske Mobilbank

 • Adgang til Jyske Netbank og Jyske Mobilbank lukkes.
 • Du har ikke adgang til netbanken, selvom du havde fuldmagt inden dødsfaldet.
 • Du beholder forespørgselsadgang (kigge-adgang) på fælles konti.
 • Kommende ordrer i netbanken vil ikke blive gennemført på hverken afdødes eller fælles konti.

Åbning af bankboks kræver skifteretsattest
Ingen må åbne boksen, før skifteretsattesten foreligger. Boksen kan kun i særlige tilfælde åbnes, hvis der fx ligger et testamente i boksen. I det tilfælde vil åbningen ske efter særlige retningslinjer. Kontakt din rådgiver, som vil hjælpe dig.

Har I kun fælleskonto?
Kontakt straks din rådgiver, hvis du som ægtefælle eller samlever ikke har haft din egen konto, men kun har haft fælleskonto med afdøde. Det er vigtigt, at du selv får oprettet din egen konto, så din egen indtægt i form af løn, pension eller lignende ikke fortsætter med at gå ind på den spærrede konto. Den nye konto kan fremover være din NemKonto med betalingskort, betalingsaftaler mv. tilknyttet. Har du ikke allerede adgang til Jyske Netbank, vil du have mulighed for at få dette på plads samtidig.

Hvad betyder "at skifte bo" - og hvad sker der i banken?

Ved dødsfald efterlader afdøde sig typisk en række værdier – hus, bil, indbo eller andet. Disse værdigenstande skal opgøres og fordeles blandt arvingerne. Det kaldes for et boskifte. Et boskifte skal godkendes og udleveres af skifteretten, der sikrer, at de rette arvinger får den rette arv, og at eventuelle kreditorer får deres.

Bedemanden giver besked om dødsfaldet til kordegnen, som underretter skifteretten og folkeregistreret. Skifteretten henvender sig til afdødes nærmeste og derefter til boets kontaktperson på dødsanmeldelsen.

Det sker der i banken
Skifteretten modtager en opgørelse (proformaopgørelse) fra banken over afdødes ind- og udlån, trækningsrettigheder og værdipapirer i banken.

Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, skal de pårørende sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret betryggende. Inden da må familien ikke begynde at dele eller sælge afdødes ting eller betale regninger med afdødes midler.

Når skifteretten har taget stilling til boets behandling, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at den eller de, der overtager boet, har ret til at råde over afdødes formue.

Mere information findes på www.domstol.dk

Det skal du gøre, når du får skifteretsattesten

Når arvingerne modtager en skifteretsattest med oplysninger om, hvem der er berettigede til at optræde på boets vegne, skal vi bede om følgende:

 • Kopi af skifteretsattest
 • Kopi af eventuelle skiftefuldmagter (en fuldmagt, som du som arving kan give til en anden, som kan varetage dine interesser)
 • Kopi af gyldigt billedlegitimation (pas eller kørekort) på samtlige boets arvinger

Du kan sende dokumenterne til os via e-Boks, eller du kan gå ned i din nærmeste Jyske Bank-afdeling og aflevere dem.

Herefter har arvinger eller fuldmagtshaver mulighed for at disponere over afdødes engagement, altså konti, depoter, bankboks med videre.

Banken får ikke automatisk oplysninger fra skifteretten. Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din egen eller afdødes rådgiver i Jyske Bank, når du har en skifteretsattest.

Vi hjælper og rådgiver gerne omkring de muligheder, du har, og hvordan vi på den bedste måde får afviklet afdødes engagement.