Jyske Banks nuværende egenkapital i EBA-stresstest er tilfredsstillende, hvis effekterne af købet af Handelsbanken Danmark indregnes

Jyske Bank har deltaget i den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) stresstest. EBAs beregninger begrænser Jyske Bank i at indregne indtjeningen fra købet af Handelsbanken Danmark samtidig med, at porteføljen kapitalbelaster Jyske Bank fuldt ud.

Jyske Banks hjemsted

Af Jyske Bank

28. jul. 2023 18.00

I forbindelse med offentliggørelse af resultatet af stresstesten udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Resultaterne af EBA-stresstesten for Jyske Bank er negativt påvirket af købet af Handelsbanken Danmark. Resultaterne viser derfor ikke et retvisende billede af Jyske Bank aktuelle kapitalsituation, når man skal vurdere Jyske Banks evne til at modstå det hårde stressscenarie. Hvis de kendte effekter og udviklingen i 1. halvår 2023 blev indregnet, ville den egentlige kernekapitalprocent ikke bryde de kombinerede bufferkrav."

Kapitalforholdene udfordres i den meget hårde stresstest, men på trods af den manglende fulde indregning af købet af Handelsbanken Danmark brydes de ufravigelige krav ikke

EBA har gennemført en stresstest af de 70 største europæiske banker, herunder Jyske Bank. Formålet med øvelsen er at vurdere og sammenligne robustheden af finanssektoren på tværs af EU. De deltagende institutter bliver underlagt et basisscenarie samt et stressscenarie af en hårdhed, der er væsentligt mere barsk end tidligere kriser. Scenariet omfatter bl.a. et akkumuleret fald i BNP på knap 8% samt et boligprisfald på mere end 30%. Stresstesten udføres på baggrund af 2022 og medtager derfor ikke de allerede konstaterbare positive indvirkninger på Jyske Banks drifts- og kapitalforhold af 1. halvår 2023.

Resultaterne af stresstesten viser, at Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent (CET1) i basisscenariet vil udgøre 18,0% af de risikovægtede aktiver ultimo 2025 og 8,7% i stressscenariet, mens kapitalprocenten opgøres til 22,1% i basisscenariet og 12,4% i stressscenariet. Stressscenariet medfører derfor, at Jyske Bank for både CET1 og kapitalprocenten vil skulle benytte dele af de kombinerede ”bløde” kapitalbuffere. Formålet med de ”bløde” kapitalbuffere er netop, at de kan anvendes under et ekstraordinært meget hårdt og usædvanligt stressscenarie.

Effekten af købet af Handelsbanken Danmark

Opkøbet af Handelsbanken Danmark har allerede og vil også fremadrettet øge Jyske Banks indtjening betydeligt, men pga. metodiske restriktioner i stresstesten medregnes denne indtjening ikke. Alligevel medregnes nedskrivninger og den fulde kapitalbelastning fra den overtagne portefølje. EBA har dog også erkendt den metodemæssige uhensigtsmæssighed.

Ved udgangen af 1. halvår 2023 var Jyske Banks egentlige kernekapitalprocent 16,1 (ultimo 2022: 15,2). Den samlede kapitalprocent var 20,3 (ultimo 2022: 19,5). På det faktuelle grundlag ville Jyske Banks CET1 ikke bryde de kombinerede bufferkrav. 

De institutspecifikke data er tilgængelige på www.jyskebank.dk/ir/rating.

Henvendelser vedrørende stresstestens resultater kan ske til CFO Birger Krøgh Nielsen, tlf. 89 89 64 44.