Jyske Banks indirekte CO2-udledning reduceret med 13%

Estimatet for den indirekte CO2-udledning for udlån og investeringer falder til 2,3 mio. ton opgjort pr. ultimo 2020 mod 2,7 mio. ton ultimo 2019.

Vindmølle ved havet

Af Jyske Bank

Jun 17, 2021, 14:55

Klima er identificeret som et væsentligt impact-område for Jyske Bank. Derfor estimerer vi løbende CO2-udledning forbundet med udlån og investeringer.

Den estimerede CO2-udledning for et forretningsomfang på ca. 600 mia. kr. udgør i alt 2,3 mio. tons svarende til en reduktion på 13% ift. ultimo 2019. 63% af CO2-udledningen vedrører udlånsaktiviteter og 37% investeringsaktiviteter.

Reduktionen kan primært henføres til den del af investeringsaktiviteterne, der vedrører de investeringer vi foretager på vegne af vores kunder i kapitalforvaltningen. Her er CO2-udledningen reduceret med 30% som følge af en lavere gennemsnitlig udledningsintensitet.

”Reduktionen i CO2-udledning skyldes særligt, at vi har været i stand til at finde gode alternativer til en række selskaber, som tidligere vægtede tungt i CO2-regnskabet. Vi ser ofte, at to selskaber indenfor den samme industri har meget forskellige udledningstal, og det er en information, som er naturlig at inddrage i den samlede vurdering af investeringscasen. Det særlige fokus på CO2 har medført, at vores kunders samlede CO2-aftryk i 2020 er lavere end i 2019, og det er bestemt vores ambition at fortsætte den udvikling,” siger Flemming Larsen, Senior Director, Jyske Capital.

Impact-analyse fremadrettet

Der arbejdes løbende med at forbedre kvaliteten af data for CO2-udledning, og i 2020-estimatet har det været muligt at øge andelen af virksomhedsspecifikke data for CO2-udledning.

”Vores foreløbige erfaringer viser, at der kan være store forskelle mellem de virksomhedsspecifikke data og de anvendte sektorgennemsnit fra Danmarks Statistik. Dette understreger behovet for fortsat fokus på indsamling af virksomhedsspecifikke data, som skal ske gennem dialog med vores kunder. Det går hånd i hånd med, at vi forretningsmæssigt har fokus på bæredygtighed i rådgivningen af vores erhvervskunder, og samtidig at der stilles krav om at integrere ESG-risici i kreditvurderingen af kunderne,” siger Trine Lysholt Nørgaard, afdelingsdirektør IR og Bæredygtighed.

I tillæg til det nye estimat for CO2-udledning på udlån og investeringer er der også foretaget en indledende analyse vedrørende affald. Analysen er gennemført med henblik på at vurdere hvordan Jyske Bank kan bidrage til at reducere ikke-genanvendt affald i Danmark. I modsætning til Klima, der kvantificeres vha. CO2 er det for affald endnu ikke afklaret hvilke indikatorer, der kan benyttes, og datatilgængeligheden er mere begrænset.

”Umiddelbart er Jyske Banks mulighed for påvirkning af ikke-genanvendt affald begrænset til dialog og oplysning af kunderne. Vi vil først gennemføre yderligere analyse, når der findes bedre data og KPI’er for impact-området,” siger Trine Lysholt Nørgaard.

Jyske Bank fortsætter med at udbygge tilbuddet af produkter og services, der kan understøtte kundernes ønske om bæredygtige løsninger og sætter dem i stand til at træffe bæredygtige valg. Til erhvervskunderne er der i 2021 introduceret et grønt realkreditprodukt. Derudover tilbyder Jyske Bank også produkter som energilån og aktiefonde med fokus på bæredygtig udvikling til både private og professionelle investorer.