Jyske Bank får to påbud af Finanstilsynet i forbindelse med gældsinddrivelse – begge påbud er løst

Jyske Bank får påbud af Finanstilsynet om at sikre, at banken ikke inddriver gæld på fejlbehæftet grundlag, samt at kommunikere individuelt til kunder, der kan være berørt. Begge påbud er løst.

Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg

Af Jyske Bank

11. jul. 2023 10.00

Jyske Bank har siden efteråret 2020 analyseret og rettet en række fejl i forbindelse med gældsinddrivelse. Banken har løbende kompenseret de berørte kunder samt i nogle tilfælde nedsat restgælden. Gennemgangen af de individuelle inkassosager er endnu ikke helt afsluttet, og banken har sat gældsinddrivelsen i bero.

Banken beklager overfor de kunder, som er berørt af fejlene.

Finanstilsynet har givet Jyske Bank to påbud, som banken tager til efterretning. Begge påbud er allerede løst. Påbuddene gælder kun Jyske Bank, ikke Jyske Realkredit og Jyske Finans, hvor gennemgangen af samtlige inkassosager er afsluttet.

Påbud nr. 1:  Jyske Bank skal træffe de rette foranstaltninger til at sikre, at risikoen for, at banken systematisk inddriver gæld på fejlbehæftet grundlag, som følge af konstaterede fejl, ophører.

Dette påbud er løst. Jyske Bank besluttede i maj 2023 at sætte gældsinddrivelsen i bero i de ca. 1.200 aktive sager, der endnu ikke var gennemgået, og inddrivelsen er nu standset.

Påbud nr. 2: Jyske Bank skal ved individuel kommunikation orientere de kunder, som banken vurderer, kan være påvirket af fejl i bankens gældsinddrivelse.

Dette påbud er løst. Jyske Bank har løbende orienteret kunderne, efterhånden som deres sag er rettet. I juni og starten af juli 2023 sendte banken yderligere individuel orientering til de kunder, hvis sag endnu ikke er gennemgået.

Baggrund og omfang

Da Jyske Bank i efteråret 2020 blev opmærksom på Danske Banks problemer i forhold til gældsinddrivelse, iværksatte banken en analyse af mulige fejl i gældsinddrivelsen og efterfølgende en manuel og individuel gennemgang af samtlige inkassosager, både aktive og afsluttede.

Gennemgangen omfatter i alt ca. 33.000 aktive og afsluttede inkassosager i Jyske Bank, Jyske Realkredit og Jyske Finans. Ca. 17.200 af sagerne er aktive, og i disse skylder kunderne ca. 8 mia. kr.

Indtil nu har banken kompenseret ca. 100 kunder med i alt ca. 1 mio. kr. (inkl. rentegodtgørelse), fordi de har betalt for meget. Desuden har banken nedskrevet ca. 5.800 inkassokunders restgæld. Når sagerne er gennemgået, og der er fundet fejl, som resulterer i kompensation eller gældsnedskrivning, kontaktes kunderne.

Banken anvender i nogle sager eksterne inkassofirmaer, men står selv for gennemgangen af samtlige inkassosager.

Gældsinddrivelsen sat i bero

For at undgå enhver tvivl om gennemgangen af inkassosager besluttede banken den 23. maj 2023 at sætte gældsinddrivelsen i bero i de ca. 1.200 aktive sager i Jyske Bank, som manglede at blive gennemgået. Baseret på de hidtidige erfaringer forventes det, at 5-10 af disse sager kan indeholde fejl, hvor der vil blive udbetalt kompensation.

Da Jyske Bank påbegyndte gennemgangen af inkassosager, traf banken en beslutning om at gennemgå alle sager manuelt og individuelt – både aktive og afsluttede sager – og rette alle fejltyper på én gang, således at den enkelte inkassokunde kun blev forstyrret én gang. Beslutningen blev truffet ud fra en forventning om, at rettelserne kunne foretages hurtigt, så risikoen for fejlopkrævninger af fejlbehæftet gæld blev så lille og kortvarig som mulig.

Tidligt i processen stod det klart, at det var et fåtal af kunder, som havde betalt for meget. Kunder, der har betalt for meget, er løbende blevet kompenseret, og nogle kunder har fået nedsat deres restgæld. Sagerne er desuden altid blevet rettet og genberegnet, når kunder har henvendt sig for at indfri deres gæld, ved indgåelse af frivillige forlig, ved anmeldelser i dødsboer, gældssaneringer osv.

Processen med at rette inkassosagerne har mod forventning trukket ud, og gældsinddrivelsen er nu sat i bero i de resterende 1.200 aktive sager. Herudover mangler Jyske Bank at gennemgå de afsluttede sager, hvor der kan blive tale om kompensation, men hvor der i sagens natur ikke foregår gældsinddrivelse.

Fejltyper og fremadrettet proces

Området er komplekst, og der er mange forskellige fejlkilder. I Jyske Bank er der identificeret 14 forskellige fejltyper. Det drejer sig bl.a. om renteberegning, forældelsestidspunkt og rykkergebyrer.

Der er konstateret én systemteknisk fejltype, mens de øvrige fejltyper vedrører manuelle processer. Disse kan ikke konstateres ved udtræk fra systemerne, men alene ved en manuel gennemgang af de enkelte sager.

Banken har sikret, at disse fejl ikke kan opstå igen. Processer og kontroller er tilrettet, og der er implementeret systemændringer og automatikker. Det betyder, at den fremadrettede gældsinddrivelsesproces fungerer.

Kontakt til domstole og skat

I de sager, der behandles af domstolene, har banken fremsendt en korrigeret anmeldelse af gæld til domstolene. I det omfang rettelserne medfører ændring i skatteoplysningerne, bliver disse rettet. Banken har aftalt med Skattestyrelsen, hvordan rettelserne skal ske.

Interne revisionsrapporter

Det har været omtalt, at bankens ledelse har været vidende om problemerne siden 2014 baseret på interne revisionsrapporter i 2014, 2015 og 2018. Det er ikke tilfældet. De pågældende rapporter drejede sig om interne processer og arbejdsgange i bankens inkassoafdeling og ikke om risikoen for fejl i forbindelse med beregning og opkrævning af gæld og renter, som den aktuelle sag drejer sig om. Banken tog dengang med det samme hånd om og løste alle de forhold, de interne rapporter påpegede.