Jyske Bank-koncernen - 5 kvartalers nøgletal

Se basisindtjeningen og balance i sammendrag for de seneste 5 kvartaler.

Basisresultat og periodens resultat (kr. mia.)

  4. kvartal 2017 3. kvartal 2017 2. kvartal 2017 1. kvartal 2017 4. kvartal 2016
Netto renteindtægter 1.537 1.381 1.386 1.370 1.457
Netto gebyr- og provisionsindtægter 654 436 420 447 501
Kursreguleringer 38 96 97 346 232
Øvrige indtægter -29 29 147 60 79
Indtægter fra operationel leasing (netto) -6 -43 -21 16 -27
Basisindtægter 2.194 1.899 2.029 2.239 2.242
Basisomkostninger 1.326 1.270 1.388 1.390 1.335
Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. 868 629 641 849 907
Nedskrivninger på udlån mv. -139 -194 -75 -45 -293
Basisresultat 1.007 823 716 894 1.200
Beholdningsindtjening -30 135 108 349 303
Resultat før skat 977 958 824 1.243 1.503
Skat 197 210 185 267 301
Periodens resultat 780 748 639 976 1.202

Balance i sammendrag, ultimo (kr. mia.)

  4. kvartal 2017 3. kvartal 2017 2. kvartal 2017 1. kvartal 2017 4. kvartal 2016
Udlån 447,7 441,0 435,0 424,9 422,4
- heraf realkreditudlån 306,8 303,0 295,8 287,4 277,0
- heraf bankudlån 113,5 110,1 110,3 110,5 111,6
- heraf repoudlån 27,4 27,9 11,7 27,0 33,9
Indlån 160,0 154,9 157,2 155,5 154,6
Udstedte obligationer til dagsværdi 302,6 295,2 285,5 276,5 271,2
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 38,9 38,8 42,0 45,7 51,0
Efterstillede kapitalindskud 4,3 4,3 4,3 2,1 2,1
Indehavere af hybrid kernekapital 2,6 2,6 1,5 1,5 1,5
Aktionærernes egenkapital 32,0 31,8 31,3 31,4 31,0
Aktiver i alt 597,4 584,7 579,9 570,2 586,7