Jyske Bank-koncernen - 5 kvartalers nøgletal

Se basisindtjeningen og balance i sammendrag for de seneste 5 kvartaler.

Basisresultat og periodens resultat (kr. mio.)

  2. kvartal 2018 1. kvartal 2018 4. kvartal 2017 3. kvartal 2017 2. kvartal 2017
Netto renteindtægter 1.439 1.407 1.537 1.381 1.386
Netto gebyr- og provisionsindtægter 399 506 654 436 420
Kursreguleringer -38 -68 38 96 97
Øvrige indtægter 239 65 -29 29 147
Indtægter fra operationel leasing (netto) 21 26 -6 -43 -21
Basisindtægter 2.060 1.936 2.194 1.899 2.029
Basisomkostninger 1.143 1.272 1.326 1.270 1.388
Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. 917 664 868 629 641
Nedskrivninger på udlån mv. 27 308 -139 -194 -75
Basisresultat 890 365 1.007 823 716
Beholdningsindtjening 129 407 -30 135 108
Resultat før skat 1.019 763 977 958 824
Skat 208 153 197 210 185
Periodens resultat 811 610 780 748 639

Balance i sammendrag, ultimo (kr. mia.)

  2. kvartal 2018 1. kvartal 2018 4. kvartal 2017 3. kvartal 2017 2. kvartal 2017
Udlån 455,4 447,7 447,7 441,0 435,0
- heraf realkreditudlån 314,4 309,4 306,8 303,0 295,8
- heraf bankudlån 116,6 115,8 113,5 110,1 110,3
- heraf repoudlån 24,4 22,5 27,4 27,9 11,7
Indlån 155,1 155,1 160,0 154,9 157,2
Udstedte obligationer til dagsværdi 308,9 307,9 302,6 295,2 285,5
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 31,2 30,1 38,9 38,8 42,0
Efterstillede kapitalindskud 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Indehavere af hybrid kernekapital 2,5 2,5 2,6 2,6 1,5
Aktionærernes egenkapital 32,3 31,5 32,0 31,8 31,3
Aktiver i alt 593,0 593,2 597,4 584,7 579,9