Jyske Bank-koncernen - 5 kvartalers nøgletal

Se basisindtjeningen og balance i sammendrag for de seneste 5 kvartaler.

Basisresultat og periodens resultat (kr. mio.)

  1. kvartal 2018 4. kvartal 2017 3. kvartal 2017 2. kvartal 2017 1. kvartal 2017
Netto renteindtægter 1.407 1.537 1.381 1.386 1.370
Netto gebyr- og provisionsindtægter 506 654 436 420 447
Kursreguleringer -68 38 96 97 346
Øvrige indtægter 65 -29 29 147 60
Indtægter fra operationel leasing (netto) 26 -6 -43 -21 16
Basisindtægter 1.936 2.194 1.899 2.029 2.239
Basisomkostninger 1.272 1.326 1.270 1.388 1.390
Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. 664 868 629 641 849
Nedskrivninger på udlån mv. 308 -139 -194 -75 -45
Basisresultat 365 1.007 823 716 894
Beholdningsindtjening 407 -30 135 108 349
Resultat før skat 763 977 958 824 1.243
Skat 153 197 210 185 267
Periodens resultat 610 780 748 639 976

Balance i sammendrag, ultimo (kr. mia.)

  1. kvartal 2018 4. kvartal 2017 3. kvartal 2017 2. kvartal 2017 1. kvartal 2017
Udlån 447,7 447,7 441,0 435,0 424,9
- heraf realkreditudlån 309,4 306,8 303,0 295,8 287,4
- heraf bankudlån 115,8 113,5 110,1 110,3 110,5
- heraf repoudlån 22,5 27,4 27,9 11,7 27,0
Indlån 155,1 160,0 154,9 157,2 155,5
Udstedte obligationer til dagsværdi 307,9 302,6 295,2 285,5 276,5
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 30,1 38,9 38,8 42,0 45,7
Efterstillede kapitalindskud 4,3 4,3 4,3 4,3 2,1
Indehavere af hybrid kernekapital 2,5 2,6 2,6 1,5 1,5
Aktionærernes egenkapital 31,5 32,0 31,8 31,3 31,4
Aktiver i alt 593,2 597,4 584,7 579,9 570,2