Jyske Bank-koncernen - 5 kvartalers nøgletal

Se basisindtjeningen og balance i sammendrag for de seneste 5 kvartaler.

Basisresultat og periodens resultat (kr. mio.)

  4. kvartal 2018 3. kvartal 2018 2. kvartal 2018 1. kvartal 2018 4. kvartal 2017
Netto renteindtægter 1.371 1.407 1.439 1.407 1.537
Netto gebyr- og provisionsindtægter 506 443 399 506 654
Kursreguleringer -49 132 -38 -68 38
Øvrige indtægter 32 127 239 65 -29
Indtægter fra operationel leasing (netto) 8 26 21 26 -6
Basisindtægter 1.868 2135 2.060 1.936 2.194
Basisomkostninger 1.232 1249 1.143 1.272 1.326
Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. 636 886 917 664 868
Nedskrivninger på udlån mv. 29 104 27 308 -139
Basisresultat 607 782 890 365 1.007
Beholdningsindtjening -11 -20 129 407 -30
Resultat før skat 596 762 1.019 763 977
Skat 95 184 208 153 197
Periodens resultat 501 578 811 610 780

Balance i sammendrag, ultimo (kr. mia.)

  4. kvartal 2018 3. kvartal 2018 2. kvartal 2018 1. kvartal 2018 4. kvartal 2017
Udlån 462,8 457,7 455,4 447,7 447,7
- heraf realkreditudlån 326,3 318,8 314,4 309,4 306,8
- heraf bankudlån 110,4 113,9 116,6 115,8 113,5
- heraf repoudlån 26,1 25,0 24,4 22,5 27,4
Indlån 148,7 150,9 155,1 155,1 160,0
Udstedte obligationer til dagsværdi 324,7 316,7 308,9 307,9 302,6
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 35 33,3 31,2 30,1 38,9
Efterstillede kapitalindskud 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Indehavere af hybrid kernekapital 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6
Aktionærernes egenkapital 31,8 31,9 32,3 31,5 32,0
Aktiver i alt 599,9 596,9 593,0 593,2 597,4