Fokus på skat

Nedenfor er kort beskrevet hvorledes strukturerede produkter, som er købt efter den 27. januar 2010 behandles skattemæssigt.

Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge strukturerede obligationer. Det følgende er en generel beskrivelse af de nuværende danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen.

Inden beslutning om at investere i strukturerede obligationer, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge produkterne.

  1. Personer – investor investerer for frie midler
  2. Selskaber
  3. Virksomhedsskatteordning
  4. Pension

1. Personer – investor investerer for frie midler

Strukturerede produkter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder, at du hvert år skal selvangive differencen mellem produktets værdi ved indkomstårets begyndelse og værdien af produktet ved årets afslutning. Har du købt produktet i løbet af året, skal du bruge anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse. Har du solgt produktet i løbet af året, eller er det udløbet, skal du bruge afståelsessummen i stedet for værdien ved årets afslutning.

Du finder værdierne på din Årsudskrift Depoter for 2016 (primo)/Årsudskrift Depoter for 2017 (ultimo) og i din personlige skattemappe på skat.dk, idet banken indberetter de årlige ultimo værdier til SKAT.

Tab fra ét produkt, kan modregnes i gevinster fra andre produkter. Det er kun det endelige resultat, der skal selvangives. Tab kan dog kun fratrækkes, hvis der er gevinster at modregne i. Gevinsterne
kan være fra samme år eller tidligere år, dog tidligst 2002. Kan du ikke bruge tabet i indeværende år, kan du fremføre det tidsubegrænset og anvende det til modregning i fremtidige gevinster. Yderligere tab kan overføres til modregning i en ægtefælles gevinster i finansielle instrumenter sammen år. Overskydende tab efter overførsel til ægtefælle kan fremføres til modregning efter ovenstående regler i efterfølgende indkomstår.

Tab og gevinst på strukturerede produkter udgør kapitalindkomst. Den marginale skattesats for positiv kapitalindkomst i 2017 er 42,7 % inkl. kirkeskat (2018). Investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomstforhold. Det bemærkes, at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under 43.800 kr. for enlige og 87.600 kr. for ægtefæller (2018).


2. Selskaber

Strukturerede produkter beskattes hos selskaber efter et lagerprincip. Det betyder, at differencen mellem produktets værdi ved indkomstårets begyndelse og værdien af produktet ved årets afslutning indgår i selskabets skattepligtige indkomst. Har selskabet købt produktet i løbet af året, skal anskaffelsessummen anvendes i stedet for værdien ved årets begyndelse. Har selskabet solgt produktet i løbet af året, eller er det udløbet, skal afståelsessummen anvendes i stedet for værdien ved årets afslutning.

Gevinst og tab indgår i den øvrige skattepligtige selskabsindkomst.Selskabsindkomst beskattes med 22% (2018)

3. Virksomhedsordningen

Strukturerede produkter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder, at du hvert år skal selvangive differencen mellem produktets værdi ved indkomstårets begyndelse og værdien af produktet ved indkomstårets slutning. Har du købt det strukturerede produkt i løbet af året, skal du bruge anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse. Har du solgt det strukturerede produkt i løbet af året, eller er det udløbet, skal du bruge afståelsessummen i stedet for værdien ved årets afslutning.

Tab fra et produkt kan modregnes i gevinster fra andre produkter. Det er kun det endelige resultat, som skal selvangives. Tab kan dog kun fratrækkes, hvis der er gevinster at modregne i. Gevinsterne kan være fra samme år eller tidligere år, dog tidligst 2002. Kan du ikke bruge tabet i indeværende år, kan du fremføre det tidsubegrænset og anvende det til modregning i fremtidige gevinster.

Gevinst og tab indgår i den skattepligtige virksomhedsindkomst.

4. Pension

Det er muligt at investere i strukturerede produkter for pensionsmidler, men der gælder visse placeringsbegrænsninger.

Ifølge bekendtgørelsen om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter må strukturerede produkter udgøre 100% af din pensionsopsparing, hvis du investerer i strukturerede produkter med hovedstolsbeskyttelse på mindst 90%, og som er optaget til handel på et reguleret marked. Der gælder dog en 20%-regel, som betyder, at du maksimalt må investerere 20% af pensionsopsparingen i strukturerede produkter udstedt af en enkelt emittent (fx J.P.Morgan)

Ved køb af strukturerede produkter med hovedstolsbeskyttelse under 90% eller strukturerede produkter, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og hvor du ikke kan tabe mere end det investerede beløb må du maksimalt investerere 20% af din pensionsopsparing og du må maksimalt investere 5%  i strukturerede produkter udstedt af samme emittent (fx J.P. Morgan) Du skal være opmærksom på, at en række andre finansielle produkter eks. certifikater og lignende indgår i beregningen af ovenstående grænser

Du kan dog altid investere et beløb, der svarer til det maksimalt tilladte årlige indskud op en kapitalpensionsordning jf. PBL § 12, stk. 1, 5. pkt. på 50.400 kr. (2018) i værdipapirer uanset at 20%- og 5%-reglen overskrides.

Placeringsreglerne gælder for investeringer foretaget fra og med 1/7/2016

Gevinster og tab på pensionsmidler beskattes med 15,3% pensionsafkastskat (2018). Pensionsafkastskat opgøres efter lagerprincippet. Lagerprincippet betyder, at beskatningsgrundlaget udgør forskellen mellem produktets værdi ved årets begyndelse og værdien af produktet ved årets afslutning.

Du kan finde en uddybende beskrivelse af de skattemæssige forhold i brochuren for det enkelte produkt, som du kan finde under de enkelte produktnavne her på hjemmesiden.

Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici. Alle data på aktiekurser leveres af Thomson Reuters.