Medarbejdere

I Jyske Bank-koncernen vil vi være en arbejdsplads, der skaber varige relationer i et produktivt, tillidsfuldt og uhøjtideligt arbejdsmiljø præget af overskud og positiv energi. Det er et vigtigt princip for os, at vi udviser socialt ansvarlighed inden for de markedsøkonomiske rammer, vi driver forretning under. Og vi inddrager naturligvis medarbejderne i arbejdet.

I et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere udvikler vi løbende initiativer, som skal sikre et højt ambitionsniveau, et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdsplads. 

Arbejdsmiljø

For at styrke indsatsen for et godt arbejdsmiljø har koncernen ansat medarbejdere med special­kompetencer inden for området. De er centralt placeret i organisationen, og for at sikre arbejdet med det lokale arbejdsmiljø i afdelingerne, er der oprettet lokale arbejdsmiljøgrupper ud fra det såkaldte nærhedsprincip. I både 2014 og 2015 er der opnået grønne smileys ved alle kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet, og der er desuden udarbejdet Dialog APV som et alternativ til de traditionelle skemabaserede arbejdspladsvurderinger. I dialogen bliver afdelingerne guidet gennem en proces, hvor alle medarbejderne kan komme til orde om både succeser og problemstillinger i arbejdsmiljøet samt bidrage til at udvikle realiserbare løsninger. Erfaringerne med denne metode er, at den på én gang sikrer en åben og hæderlig dialog samt underbygger medarbejdernes indflydelse og involvering i deres eget arbejdsmiljø.

Rummelighed og inklusion

Vi er af den overbevisning, at det bidrager til innovation og idéudvikling, når mange forskellige typer mennesker er samlet på en arbejdsplads. Vi afspejler i vidt omfang verden udenfor og har medarbejdere med meget forskellige uddannelser, alder, personlighed, kultur og erfaringer.

I 2015 har koncernens forebyggelse og håndtering af sygefravær været under lup på baggrund af reformen på sygedagpengeområdet. Dette har resulteret i et skærpet fokus på tæt kontakt og dialog mellem sygemeldt og leder, samt nye værktøjer til at skriftliggøre aftaler om tilbagevenden og fastholdelse i jobbet. Yderligere vil der i 2016 blive integreret en værktøjskasse rettet mod lederne, der skal gøre dem i stand til at træde tidligt til, når en medarbejder viser tegn på begyndende mistrivsel. Værktøjskassen skal være med til at forebygge mistrivsel og fravær.

Udviklingshæmmede gør rent i BRFkredit

I 2005 indledte BRFkredit et samarbejde med Job- og Aktivitetscentret Sandtoften om rengøringen i BRFkredit. Sandtoften er et tilbud til voksne udviklingshæmmede og drives af Gentofte Kommune. Med samarbejdet går BRFkredit i spidsen for at give personer med en lille arbejdsevne mulighed for at opleve en meningsfuld hverdag, et kollegialt fællesskab og for at udføre et nyttigt og værdsat arbejde.

Fleksjob

I Jyske Bank-koncernen har vi ca. 20 medarbejdere i fleksjob, som omregnet til fuldtid svarer til ca. 10. Det gælder primært egne medarbejdere, som har fået nedsat arbejdsevnen, samt nogle få medarbejdere, der er ansat direkte ind i et nyt fleksjob. Koncernen tilstræber i videst muligt om­fang at fastholde sine medarbejdere, selvom man skulle blive syg eller komme ud for en ulykke.

”Det professionelle Partnerskab” mellem to jobcentre og BRFkredit 

BRFkredit har deltaget i et samarbejde med to jobcentre om virksomhedspraktik for udsatte ledige. BRFkredit stiller seks praktikpladser til rådighed for jobcentrene, der betaler et mentor­tilskud, der betyder, at BRFkredit kan ansætte en social mentor på fuld tid. Mentoren tager sig af opgaver, som normalt ligger i jobcentrene, fx afholdelse af progressionssamtaler med praktikanterne, afklaring af arbejdsevne, hjælp til basale færdigheder herunder mødepligt og sociale færdigheder på arbejdspladen. Mentoren arbejder desuden på tværs af afdelingerne i BRFkredit således, at de enkelte ledere kun skal være faglig leder for praktikanterne.

Uddannelse og praktik

Det sociale ansvar for en arbejdsgiver består i høj grad i at bidrage til unge menneskers adgang til job og uddannelse og i at give medarbejderne mulighed for uddannelse og udvikling, der gør dem til efterspurgt arbejdskraft, som har værdi på arbejdsmarkedet. Omvendt skal der også være posi­tiv udsigt til fremtidig, varig beskæftigelse. Ansættelse af nyuddannede medarbejdere udgør sta­dig en betydningsfuld del af koncernens rekruttering, selv om niveauet er faldet i takt med en gene­relt lavere beskæftigelse i den finansielle sektor. For at stimulere interessen for kompetence­udvikling og sikre sammenhæng mellem offentlig og privat uddannelse har koncernen siden 2010 tildelt ECTS-point på interne uddannelsesforløb, og arbejdet med dette er fortsat siden.

Som noget nyt er der i 2015 ansat fem graduates i traineestillinger i Indland – det nye er, at de indgår i et formaliseret uddannelsesprogram, som løbende vil blive evalueret. Til finansiel basis­uddannelse er der i 2015 ansat følgende antal medarbejdere i Indland og i BRFkredit:

Uddannelsesstillinger 2015
Finanselever (BRFkredit) 4
Finansøkonomer 21
Finansbachelorer 18
Graduates/kandidater 5
I alt 48

Ud over det ansættes der som hidtil efter behov bl.a. i Capital Markets og Økonomi og Risiko­styring nyuddannede graduates, som typisk indgår i mere skræddersyede uddannelsesforløb.

Frivilligt arbejde

Jyske Bank-koncernen ser generelt positivt på medarbejdernes sociale og frivillige engagement i det lokal­samfund, den enkelte er en del af. I den forbindelse er der i medarbejderpolitikken åbnet mulighed for, at man i rimeligt omfang må anvende bankens ressourcer, fx print, mail, telefon, mødelokaler m.v., til at understøtte dette.

Jyske Bank støtter Socialministeriets og en række organisationers arbejde med frivillig gælds­rådgivning ved at give rådgivere betalt frihed for halvdelen af den tid, medarbejderne bruger på dette fritidsjob. Rådgivere fra Jyske Bank deltager i ordningen, så den samlede indsats svarer til bankens markedsandel.

Jyske Bank har stiftet Jyske Banks Medarbejderfond, der som formål bl.a. har at yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i koncernen.

Sundhed

I Jyske Bank-koncernen er der et overordnet fokus på medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen. Der er blandt andet sund kantinemad og frugtordning, og alle medarbejdere har på intranettet adgang til små træningsprogrammer - med og uden træningselastikker - der kan være med til at mindske og forebygge belastning og smerter i f.eks. skuldre og nakke som følge at arbejde ved pc. Senest er der lanceret ideer til hvordan man kan være mere aktiv på arbejde ved fx at afholde stående møder.