Medarbejdere

I Jyske Bank-koncernen vil vi være en arbejdsplads, der skaber varige relationer i et produktivt, tillidsfuldt og uhøjtideligt arbejdsmiljø præget af overskud og positiv energi. Et overordnet mål for os er at skabe så mange rentable arbejdspladser som muligt. Det er et vigtigt princip, at vi udviser social ansvarlighed inden for de markedsøkonomiske rammer, vi driver forretning under.

I et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere udvikler vi løbende initiativer, som skal sikre en god og sund arbejdsplads. Vi ønsker at give medarbejderne mulighed for udvikling, både fagligt, personligt og ledelsesmæssigt, der gør dem til efterspurgt arbejdskraft, som har værdi på arbejdsmarkedet. Vi er bevidste om, at vores sociale ansvar i høj grad består i at bidrage med adgang til job og uddannelse, bl.a. for unge mennesker.

Vi er af den overbevisning, at det skaber resultater og udvikling, når mange forskellige typer mennesker er samlet på en arbejdsplads. Vi afspejler i vidt omfang verden udenfor og har medarbejdere med forskellig uddannelse, alder, køn, personlighed, kultur og erfaring. Vi samarbejder med og inddrager medarbejdernes kollektive repræsentanter i væsentlige medarbejderspørgsmål, både ad hoc og via de formelle samarbejdsorganer, og anerkender fuldt ud medarbejdernes ret til at organisere sig.

Arbejdsmiljø

For at sikre arbejdsmiljøet har koncernen siden 2012 haft en specialiseret arbejdsmiljøorganisation med professionelle arbejdsmiljøkonsulenter. De er centralt placeret i organisationen. For at monitorere arbejdet lokalt i afdelingerne er der oprettet lokale arbejdsmiljøgrupper ud fra nærhedsprincippet.

Med baggrund i den dialogbaserede APV er det besluttet at integrere arbejdspladsvurderingen i medarbejderundersøgelsen. Således har opfølgningsmålingen fra efteråret 2017 indeholdt en dataindsamling på arbejdsmiljøområdet. Resultatet af undersøgelsen er, at de efterfølgende processer og handleplaner i afdelingerne bliver forankret lokalt. Det gælder både forankringen af trivsel og engagement og det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Sygefravær

I 2017 har vi kunnet konstatere et fald i sygefraværet, som i høj grad skyldes, at vi i 2016 satte koncernens forebyggelse og håndtering af især langvarigt sygefravær i fokus.

I 2018 vil vi forstærke indsatsen og sætter konkret ind i sager med lang varighed for at sikre systematisk og tæt dialog mellem den sygemeldte og lederen med henblik på afklaring, tilbagevenden og fastholdelse i jobbet.

Fleksjob

I Jyske Bank-koncernen har vi 20 medarbejdere i fleksjob, som omregnet til fuldtid svarer til 10 medarbejdere. Det gælder primært egne medarbejdere, som har fået nedsat arbejdsevnen, hvortil kommer nogle få medarbejdere, der er ansat direkte i et nyt fleksjob. Koncernen tilstræber, så vidt det er muligt, at fastholde sine medarbejdere ved sygdom eller ulykkeshændelser. Det er realistisk, at antallet af fleksjobs fastholdes på det nuværende niveau.

Uddannelse og praktik

Det sociale ansvar for en virksomhed består i høj grad af, at man bidrager til unge menneskers adgang til job og uddannelse. Derudover ønsker vi at give medarbejderne mulighed for uddannelse og udvikling, der gør dem til efterspurgt og værdifuld arbejdskraft. Omvendt skal der også være positiv udsigt til fremtidig, varig beskæftigelse. Ansættelse af nyuddannede medarbejdere udgør stadig en betydningsfuld del af koncernens rekruttering, selv om niveauet er faldet i takt med en generelt lavere beskæftigelse i den finansielle sektor. For at stimulere interessen for kompetenceudvikling og sikre sammenhæng mellem offentlig og privat uddannelse har koncernen siden 2010 tildelt ECTS-point på interne uddannelsesforløb.                    

Hvert andet år er det planen at ansætte fem nyuddannede kandidater som trainees i afdelingsnettet, hvor de indgår i et formaliseret uddannelsesprogram. I dette program er der i 2017 ansat fire trainees. Til finansiel basisuddannelse er der i 2017 ansat følgende antal medarbejdere i afdelingsnettet.

Uddannelsesstillinger 2017
Finansøkonomer 21
Finansbachelorer 18
Graduates/kandidater 5
I alt 48

Der ansættes, som hidtil, efter behov bl.a. i Juridisk afdeling, Capital Markets og Økonomi og Risikostyring nyuddannede kandidater, som typisk indgår i mere skræddersyede uddannelsesforløb.

Frivilligt arbejde

Jyske Bank-koncernen ser positivt på medarbejdernes sociale og frivillige engagement i det lokalsamfund, som den enkelte er en del af. I den forbindelse er der i medarbejderpolitikken åbnet mulighed for, at man i rimeligt omfang må anvende bankens ressourcer til det frivillige arbejde, fx print, mail, telefon, mødelokaler m.v. til at understøtte dette.

Jyske Bank støtter Børne- og Socialministeriets og en række organisationers arbejde med frivillig gældsrådgivning ved at give rådgivere betalt frihed for halvdelen af den tid, medarbejderne bruger på dette frivillige arbejde. Rådgivere fra Jyske Bank deltager i ordningen, så den samlede indsats svarer til bankens markedsandel.

Sundhed

I Jyske Bank-koncernen er der et overordnet fokus på medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen. Der er blandt andet sund kantinemad og frugtordning, og alle medarbejdere har på intranettet adgang til små træningsprogrammer - med og uden træningselastikker - der kan være med til at mindske og forebygge belastning og smerter i f.eks. skuldre og nakke som følge at arbejde ved pc. Senest er der lanceret ideer til hvordan man kan være mere aktiv på arbejde ved fx at afholde stående møder.