Medarbejderforhold

medarbejderforhold

I Jyske Bank-koncernen vil vi være en arbejdsplads, der skaber varige relationer i et produktivt, tillidsfuldt og uhøjtideligt arbejdsmiljø præget af overskud og positiv energi. Det er et vigtigt princip, at vi udviser social ansvarlighed inden for de markedsøkonomiske rammer, vi driver forretning under.

I et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere udvikler vi løbende initiativer, som skal sikre en god og sund arbejdsplads.

Vi ønsker at give vores medarbejdere mulighed for udvikling, både fagligt, personligt og ledelsesmæssigt. Det gør dem til efterspurgt arbejdskraft, som har værdi på arbejdsmarkedet. Vi er bevidste om, at vores sociale ansvar i høj grad består i at bidrage med adgang til job og uddannelse, bl.a. for unge mennesker.

Vi er af den overbevisning, at det skaber resultater og udvikling, når mange forskellige typer mennesker er samlet på en arbejdsplads. Vi afspejler i vidt omfang verden udenfor og har medarbejdere med forskellig uddannelse, alder, køn, personlighed, kultur og erfaring.

Vi samarbejder med og inddrager medarbejdernes kollektive repræsentanter i væsentlige medarbejderspørgsmål, både ad hoc og via de formelle samarbejdsorganer, og vi anerkender fuldt ud medarbejdernes ret til at organisere sig.

Diversitetspolitik

For ledelsesniveauerne under direktion og bestyrelse har diversitetspolitikken til formål at sikre koncernen de bedst mulige ledere og medarbejdere med gode personlige egenskaber og nødvendige faglige kompetencer. Politikken lægger vægt på at give adgang til udviklings- og karrieremuligheder for alle medarbejdere, herunder tilstræbes der en forøgelse af andelen af kvindelige ledere.

Et af formålene med den konkretiserede diversitetspolitik er at skabe bedre forudsætninger for større diversitet blandt koncernens ledere. Forventningen er, at nye initiativer vil øge kvindernes repræsentation i lederstillinger.

Køn og ledelse

Udviklingen på både det køns- og lønmæssige område vil blive fulgt nøje, både for at styrke antallet af kvindelige ledere og for at sikre overholdelse af princippet om lige løn for arbejde af lige værdi. For de største stillingsgrupper - bankrådgivere og kundemedarbejdere - er det i 2018 kontrolleret, at der kun er små afvigelser mellem kvinders og mænds lønninger.

Siden 2013 er udviklingen gået i retning af en øget andel af kvindelige ledere, hvor bl.a. andelen af kvindelige afdelingsdirektører har vist en fremgang fra 2013 til 2018.

Siden 2008 er koncernens lønforhold hvert år gennemgået efter ligelønsloven, med henblik på at undersøge forskelle på kvinders og mænds aflønning. Samtlige år har resultatet været, at forskelle i lønnen - både i mændenes og kvindernes favør - har haft holdbare begrundelser og ikke har været betinget af kønnet. Forskellen på den samlede gennemsnitlige løn for mænd og kvinder skyldes primært forskellene i kønnenes repræsentation i forskellige jobs, herunder som ledere.

I 2018 er det aftalt at de hidtidige lønundersøgelser erstattes af en analyse af forskelle i kvinders og mænds karriereveje. Formålet med analysen er at få større indsigt i de mekanismer, der ligger bag kvinders og mænds forskellige karriereforløb. Når resultaterne foreligger i 2019, vil det blive besluttet, hvilke initiativer de kan give anledning til.

Læs mere om koncernens organisation og ledelse [PDF]

Læs mere om vores lønpolitik [PDF]

Alder og ledelse

Den gennemsnitlige leder er lidt ældre end gennemsnittet for samtlige medarbejdere. Også ledernes anciennitet er gennemsnitligt højere end gennemsnittet for samtlige medarbejdere.

Nye ledere og ledere i nyt lederjob på højere niveau end tidligere havde i 2018 en gennemsnitsalder lidt under medarbejdergennemsnittet. Yngste nye ledere var en kvinde og en mand, begge på 32 år, den ældste var i 2018 en mand på 57 år.


Aktiviteter i 2018

I koncernen har vi i år 2018 foretaget en række aktiviteter med henblik på at forbedre vores medarbejderforhold. Vi har blandt andet:

 • Gennemført en medarbejderundersøgelse og arbejdspladsvurdering (APV) med høj deltagelsesprocent.
 • Haft fokus på arbejdsmiljø ved hjælp af professionelle arbejdsmiljøkonsulenter og -repræsentanter.
 • Sikret en lavere medarbejderomsætning end i det øvrige finansielle sektor.
 • Haft fokus på koncernens forebyggelse og håndtering af især langvarigt sygefravær gennem værktøjer og arbejdsgange.
 • Forsøgt, så vidt muligt, at fastholde medarbejdere ved sygdom eller ulykkeshændelser, fx gennem en fleksjobs.
 • Bidraget til både medarbejders og unge menneskers adgang til job, udvikling og uddannelse.
 • Set positivt på medarbejdernes sociale og frivillige engagement i lokalsamfundet. Nogle af koncernens medarbejdere udfører fx frivillig gældsrådgivning gennem Finans Danmark.
 • Haft fokus på medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen.

Mål for 2019

For at forbedre koncernens medarbejderforhold er der for år 2019 opstillet en række aktiviteter og mål som vi ønsker at opnå og udføre.

Se også koncernens KPI'er i den seneste årsrapport

 • Vi vil fortsætte med at udvikle og implementere relevante tiltag med henblik på højere arbejdsglæde og trivsel samt mindre sygefravær.
 • Vi vil forstærke vores aktiviteter omkring diversitet fx med et skærpet fokus på temaer som køn og alder.  Herunder vil vi som minimum fastholde den andel af kvindelige ledere, der svarer til den øvrige finansielle sektor.
 • Vi vil lancere et tilbud til medarbejdere om koncernbetalt rådgivning om rygestop.
 • Vi vil fastholde antallet af fleksjobs i koncernen.
 • Vi vil både ansætte et større antal medarbejdere i et formaliseret udviklingsprogram for graduates samt finansøkonomer- og bachelorer til den finansielle basisuddannelse til afdelingsnettet og specialfunktioner. Læs mere om dine muligheder i Jyske Bank.