Investeringer

I Jyske Bank tager vi ansvar i forbindelse med investeringer. Det indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne.

Principper for ansvarlige investeringer

Jyske Bank har tilsluttet sig Principles for Responsible Investment (PRI), som er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer:

  1. Vi vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
  2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.
  3. Vi vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i.
  4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.
  5. Vi vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.
  6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i implementeringen af principperne.

Screening af selskaber

Jyske Bank har en aftale med en ekstern rådgiver, der løbende rapporterer på udviklingen i selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner. For at kunne vurdere rapporterne, beslutte bidraget til samarbejdet med andre investorer om aktivt ejerskab samt agere i situationer med ESG-udfordringer har Jyske Bank etableret en intern komité, som hurtigt kan træde sammen og afgøre, hvordan Jyske Bank forholder sig til den enkelte investering eller det enkelte selskab.

Ansvarlighed i valget af investeringer er en meget kompliceret sag. Der er langt fra enighed om, hvad der er ansvarlig investering. Investorer, myndigheder, medier, politikere og interesseorganisationer har forskellige opfattelser heraf. Jyske Bank ønsker selv at vurdere, hvilke selskaber og brancher som er samfundsmæssigt ansvarlige at investere i.

Jyske Bank deltager sammen med andre investorer i en række engagementssager vedrørende overtrædelse af internationale konventioner og normer. I mange af disse sager er der konstateret meget positive resultater af engagementet.

Rådet for Samfundsansvar udsendte i december 2013 ”Vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer”. Vejledningen opfordrer til efterlevelse af to principper:

  1. Internationale sanktioner og forbud fra FN og EU skal altid overholdes. Dette princip efterlever Jyske Bank.
  2. Investorerne skal, så vidt muligt, selv undersøge forholdene i lande, hvor der kan være væsentlig risiko for krænkelse af menneskerettigheder. Jyske Bank følger dette område nøje og stiller krav om en redegørelse for tilgangen til dette princip fra vores leverandører.

Danish Social Investment Forum (DANSIF)

Gennem medlemskab af Danish Social Investment Forum (DANSIF) har Jyske Bank deltaget i den seneste årlige undersøgelse (august 2015) af udbredelsen af ansvarlige investeringer i Danmark. Undersøgelsen konstaterer, at 88% af de 50 største institutionelle investorer i Danmark har en politik for ansvarlige investeringer, repræsenterende 98% af den samlede Assets Under Management (AUM).