Investeringer

Jyske Bank tager ansvar for vores investeringer. Det indebærer, at overvejelser i forhold til miljøet, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne. At vælge investeringer ud fra et princip om ansvarlighed er en kompliceret sag. Der er nemlig langt fra enighed om, hvad der er ansvarlige investeringer. Investorer, myndigheder, medier, politikere og interesseorganisationer har forskellige opfattelser. Derfor ønsker Jyske Bank selv at vurdere, hvilke selskaber og brancher, det er samfundsmæssigt ansvarligt at investere i.

Ansvarlige initiativer

Jyske Bank har tilsluttet sig Principles for Responsible Investment (PRI). PRI er et globalt initiativ til fremme af ansvarlige investeringer etableret af en række af verdens største investorer i samarbejde med FN. PRI er baseret på en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og at overholde seks centrale principper for ansvarlige investeringer:

 1. Vi vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.
 3. Vi vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i.
 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.
 5. Vi vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i implementeringen af principperne.

Jyske Bank gennemfører årligt en ”Reporting and Assessment Process” i henhold til PRI’s retningslinjer. Dele af rapporten er offentligt tilgængelig på PRI’s hjemmeside.

Danish Social Investment Forum (DANSIF)

Jyske Bank er medlem af Danish Social Investment Forum (DANSIF), som er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. DANSIF fungerer som et sted for erfaringsudveksling omkring ESG-investeringer, og vi deltager i deres årlige undersøgelse på området.

Screening af selskaber

Jyske Bank har en aftale med en ekstern rådgiver (Global Engagement Service – GES), der løbende rapporterer på udviklingen i selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner.

Investering i statsobligationer

Rådet for Samfundsansvar udsendte i december 2013 ”Vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer”. Vejledningen opfordrer til efterlevelse af to principper:

 1. Internationale sanktioner og forbud fra FN og EU skal altid overholdes.
 • Dette princip efterlever koncernen.
 1. Investorerne skal, så vidt muligt, selv undersøge forholdene i lande, hvor der kan være væsentlig risiko for krænkelse af menneskerettigheder.
 • Dette princip efterlever Jyske Bank og stiller krav om en redegørelse for tilgangen til dette princip fra vores leverandører.

Dialog med virksomhederne fremmer ansvarlighed

Koncernen deltager sammen med andre investorer i dialog med virksomheder vedrørende overtrædelser af internationale konventioner og normer. Arbejdet sker via GES.

I løbet af 2017 deltog Jyske Bank, sammen med andre investorer, i GES Engagement Forum i 157 dialoger med virksomheder vedrørende overtrædelse af internationale konventioner og normer.

Heraf vedrører 66 af disse dialoger selskaber i Jyske Banks porteføljer. 41 af disse sager vedrører menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, 14 miljøforhold og 11 sager vedrører korruption.

I løbet af 2017 er 10 sager i Jyske Banks porteføljer blevet løst og derved lukket. Herudover kan der konstateres meget positive resultater i form af progression i de konkrete sager og vilje til dialog fra de ansvarlige selskaber i 27 af sagerne. I 31 sager er der delvist positive engagement resultater, mens der er dårlige eller slet ingen resultater i otte sager.

Fortsat fokus på fossile brændsler og investeringer

Der har gennem 2017 fortsat været stor fokus fra medier, investorer og kunder på investeringer i selskaber med aktiviteter relateret til fossile brændstoffer (olie, gas og kul).

Jyske Bank er i dag rådgiver på tre investeringsfonde, som frascreener investeringer i selskaber relateret til fossile brændstoffer. Jyske Bank er i investeringsforeningen Jyske Invest rådgiver på en global aktieafdeling og en global obligationsafdeling med fokus på high yield virksomhedsobligationer. I 2017 er Jyske Bank blevet rådgiver på en afdeling med fokus på Investment Grade virksomhedsobligationer i investeringsforeningen Jyske SICAV, registreret i

Luxembourg. Alle tre afdelinger investerer ligeledes ikke i selskaber med aktiviteter relateret til våben, tobak, alkohol, spil eller voksenunderholdning.

Redegørelse for aktivt ejerskab i 2017

Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde i slutningen af november 2016 sine endelige anbefalinger for aktivt ejerskab bl.a. omkring politikker, overvågning og dialog med selskaber, samarbejde med andre investorer, stemmepolitik, interessekonflikter og rapportering.

Det er der kommet syv anbefalinger ud af, som i udgangspunktet er frivillige for de institutionelle investorer. Dette er Jyske Banks redegørelse for aktivt ejerskab i 2017 i forhold til anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.

 1. Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.
 • Stillingtagen: JB følger anbefalingen
 • Kommentarer: Politikken for aktivt ejerskab er indeholdt i den overordnede politik for ansvarlig investering
 1. Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.
 • Stillingtagen: JB følger anbefalingen
 • Kommentarer: Overvågning og dialog kan - ud fra en vurdering af den enkelte investering - ske enten alene eller i samarbejde med andre investorer. Tilgangen er tilpasset investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.
 1. Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger, hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.
 • Stillingtagen: JB følger anbefalingen
 • Kommentarer: Muligheder for eskalering afhænger af udviklingen i den enkelte investering og omfatter ultimativt muligheden for salg og eksklusion af konkrete investeringer. Tilgangen er tilpasset forskellige investeringsstrategier i de enkelte investeringsløsninger.
 1. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til, hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.
 • Stillingtagen: JB følger anbefalingen
 • Kommentarer: Samarbejdet foregår bl.a. gennem medlemskab af PRI, Dansif og via engagement-aktiviteter sammen med andre investorer gennem ekstern service provider.
 1. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.
 • Stillingtagen: JB følger delvist anbefalingen
 • Kommentarer: Den vedtagne stemmepolitikken er en del af den samlede ansvarlige investeringspolitik og er tilpasset proportionalitetsprincippet. Hvorvidt der oplyses, om og hvordan der er stemt, afhænger af den enkelte investering. Som udgangspunkt oplyses der ikke, om og hvordan der er stemt.
 1. Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.
 • Stillingtagen: JB følger anbefalingen
 • Kommentarer: Identificering og håndtering af interessekonflikter er en del af politik for udøvelse af stemmerettigheder.
 1. Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.
 • Stillingtagen: JB følger delvist anbefalingen
 • Kommentarer: Rapporteringen indgår i årsrapporten som en del af rapporteringen omkring samfundsansvar. Hvorvidt der oplyses om og hvordan der er stemt, afhænger af den enkelte investering. Som udgangspunkt oplyses der ikke, om og hvordan der er stemt.