Kloge Hænder

Mangel på faglærte unge

De unge er morgendagens samfund og arbejdskraft, men mange unge har svært ved at finde vej igennem uddannelsessystemet og har derfor også sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette sætter dem i en udsat position. I 2017 er hver fjerde elev i 8. klasse blevet vurderet som ‘ikke-uddannelsesparat’. Syv år efter 9. klasse har hver femte unge stadig ingen uddannelse ud over folkeskolen, og hver sjette ung under 30 år er hverken i job eller uddannelse. 

På den anden side står det danske erhvervsliv og arbejdsmarked over for en massiv udfordring, da der er mangel på faglærte. Hvis denne tilstand fortsætter, kan det forventes at Danmark i 2025 vil mangle 70.000 faglærte, 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse og 25.000 med en kort videregående uddannelse. Samtidig vil der være et overskud på 110.000 personer, som er ufaglærte eller kun har en gymnasial uddannelse. 

Med det stadigt faldende antal ansøgere til erhvervsuddannelserne er der desværre ikke tegn på at udviklingen vender. På trods af et mål fra 2013 om at få omkring 25 procent af alle unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er dette mål stadig ikke nået. I 2017 valgte kun 18,5 procent af de unge, der forlod folkeskolen at gå videre på en erhvervsuddannelse.

Flere unge håndværkere på arbejdsmarkedet

For Jyske Bank koncernen giver det god mening at få flere unge i erhvervsuddannelser, idet det på sigt kommer os alle til gode igen.

Hos Jyske Bank koncernen skal vi bruge de unge. Vi vil få dem til at bruge deres evner inden for håndværk gennem forskønnelse af lokalområder hvor de håndværksmæssige uddannelser inden for byggeri, design og farvelægning kommer i anvendelse.

Her bliver de unges muligheder ikke blot afprøvet, det øger også livskvaliteten i lokalsamfundet. Således kan de unge hænder for eksempel skabe en ny legeplads, et mødested eller noget helt tredje, men ikke mindst får de unge mennesker mere selvtillid og motivation til at gå i gang med en uddannelse.

Formålet med projektet

Ideen er at elever i skoletiden deltager i en håndværksmæssige forskønnelse eller forbedring af et lokalområde, bygning eller lokale, som kommer lokalmiljøet til gode. Her arbejder de unge med forskellige håndværksmæssige discipliner under vejledning af håndværksmestre og erhvervsskoleundervisere. Dette forventes at skabe læring på tværs af flere fag i folkeskolen, såsom matematik til opmål og beregning, sprog til den praktiske kommunikation samt kendskab til samfundsfag gennem deres indsats i projektet.

Fra et organisationsmæssigt perspektiv vil dette tværsektorielle samarbejde mellem institutter, virksomheder og håndværksmestre give mulighed for at de forskellige enheder får indblik i deres praktiske anvendelse og dermed skaber færre huller, når de unge skal vælge uddannelse. Et samarbejde mellem disse parter forventes derfor også at åbne op for at sætte de unge hurtigere i gang på uddannelse og arbejdsmarked gennem samarbejde og øget nærvær.

Vi vil hjælpe de unge med at komme i gang

Jyske Bank Koncernen har i en årrække haft et særligt øje for unge der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, derfor har vi sat os det mål at starte et projekt, der skal hjælpe unge i 8-9-10 klasse fra udvalgte skoler med at vælge uddannelse.

Det drejer sig især om de unge, der er fagligt udfordrede eller er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe af unge kan finde deres raison d'être gennem involvering i et håndværksmæssigt projekt der planlægges og gennemføres med en lokal projektleder og i tæt samarbejde med en lokal folkeskole, erhvervsskole, lokale håndværksmestre samt kommunen, og projektmodellen tilpasses derfor lokale forhold. Dette kan oplagt foregå som en praktisk projektopgave i 8. klasse.

Selve det håndværksmæssige arbejde tager 1-2 uger, hvor de unge i praksis arbejder med forskellige håndværksmæssige discipliner under kyndig vejledning af håndværksmestre og erhvervsskoleundervisere. Både før og efter det praktiske arbejde inddrages de unge i læring, opgaveløsning og refleksion målrettet projektet – dels med fokus på at planlægge, gennemføre og formidle projektet i praksis og dels med fokus på at få mere viden om erhvervsliv og uddannelsesmuligheder.

Dette vil kunne involvere læring på tværs af flere fag i folkeskolen, og der lægges derfor op til et tværfagligt projekt. Nogle elever aktiveres primært med at designe, planlægge og gennemføre det håndværksmæssige, mens andre får til opgave at skrive artikler, formidle til lokale medier, producere en film o. lign. Det kan også tænkes sammen med besøg hos en eller flere af de involverede virksomheder.

Samarbejdspartnere baner vejen

Jyske Bank-koncernen samarbejder med Cabi, Håndværksrådet, og Skolelederforeningen om at hjælpe unge med at vælge uddannelse. Vi har afholdt arrangementer rundt om i landet, hvor fokus var på, hvordan virksomheder i samarbejde med folkeskoler og andre offentlige og private aktører kunne motivere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

På baggrund af disse erfaringer er der udarbejdet en række anbefalinger til at styrke skolevirksomhedssamarbejdet i udskolingen. VFSA og Skolelederforeningens undersøgelse har også vist, at tre fjerdedele af skolederne ønsker at skue op for samarbejdet med virksomheder. 

I 2018 vil Jyske Bank-koncernen sammen med en række samarbejdspartnere starte pilotprojekter i tre til fire lokalområder rundt om i landet for at skaffe flere faglærte. Jyske Bank har sammen med Cabi taget initiativ til et møde den 8. februar. Arbejdet skal kvalificere projektet og skabe en fremtidig platform. I pilotprojekterne udvikles, tilpasses og afprøves modellen, og målgruppen indsnævres i samarbejde med lokale aktører. Når den endelige evaluering af pilotprojekterne er på plads, forventes projektet effektueret forskellige steder i landet.

Samarbejdsgruppen består af: Cabi, Skolelederforeningen, UU Danmark, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, DEG, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, fagbevægelsen, forskere, m.fl.