Vil du leje et værelse ud?

Har din nuværende eller kommende bolig et ekstra værelse, som du gerne vil leje ud? Du skal være opmærksom på, hvilke regler der gælder, hvis du vil udleje et værelse. Nedenfor finder du gode råd om lejeret og skatteret ved værelsesudlejning i ejerbolig, lejebolig og andelsbolig.


Værelsesudlejning i ejerbolig

Tilladelse
Udlejning af værelse kræver typisk ikke tilladelse. Men bor du i en ejerlejlighed, bør du tjekke ejerforeningens vedtægter.

Lejens størrelse
Når du som udlejer selv bor i lejligheden, sker lejefastsættelse og varsling af lejeforhøjelse efter lejelovens regler. Dette indebærer, at lejen skal være rimelig i forhold til det lejedes værdi sammenlignet med lignende værelser i området. Er lejen væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren forlange lejen nedsat ved at klage til huslejenævnet.

Lejelovens regler om fri lejefastsættelse for lejemål i ejendomme, der er taget i brug efter den 31. december 1991, gælder kun for beboelseslejligheder og ikke enkeltværelser. Der er dog fri lejefastsættelse for nyindrettede enkeltværelser i en tagetage, som tages i brug efter den 1. september 2002, og for enkeltværelser i nypåbyggede etager, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004.

Opsigelsesregler
Når du som udlejer selv bor i lejligheden, kan både du og din lejer opsige lejemålet af et værelse (uden eget køkken) med 1 måneds varsel og uden nogen speciel begrundelse, medmindre I har aftalt en længere opsigelse.

Beskatning
Du beskattes af lejeindtægten, men du kan vælge mellem regnskabsmæssigt fradrag og bundfradragsmetoden.

Ved regnskabsmæssigt fradrag skal du føre regnskab over dine indtægter og udgifter ved udlejning af værelset, herunder en forholdsmæssig del af grundskylden, og du beskattes udelukkende af din nettolejeindtægt.

Ved bundfradragsmetoden har du et bundfradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien for indkomståret, dog minimum 2.000 kr. pr. måned. Du beskattes af den del af lejeindtægten, inkl. betaling for el, vand og varme, som overstiger bundfradraget.

Boligsikring
Boligsikring er som regel ikke muligt ved leje af værelse. Det kræver, at lejer bor til leje i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb.


Værelsesudlejning i lejebolig

Tilladelse
Du kan som udgangspunkt fremleje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum, så længe det samlede antal personer, der bor i lejligheden, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Du skal på forhånd give din udlejer en kopi af fremlejekontrakten.

Lejens størrelse
Samme forhold som ved ejerbolig.

Opsigelsesregler
Samme forhold som ved ejerbolig.

Beskatning
Beskatning som ved ejerbolig. Ved det regnskabsmæssigt fradrag kan du dog ikke fratrække en forholdsmæssig del af grundskylden, men derimod en forholdsmæssig del af din egen husleje.

Ved bundfradragsmetoden har du dog et bundfradrag for fremlejeindtægten på 2/3 af din egen samlede årlige husleje for hele lejligheden.

Boligsikring
Samme forhold som ved ejerbolig. Din lejeindtægt kan muligvis medføre, at din egen eventuelle boligsikring nedsættes.


Værelsesudlejning i andelsbolig

Tilladelse
Udlejning af værelse kræver typisk tilladelse fra andelsboligforeningens bestyrelse, men det afhænger af foreningens vedtægter.

Lejens størrelse
Samme forhold som ved ejerbolig.

Opsigelsesregler
Samme forhold som ved ejerbolig.

Beskatning
Beskatning som ved lejebolig. Ved det regnskabsmæssigt fradrag kan du fratrække en forholdsmæssig del af din egen årlige boligafgift for hele lejligheden.

Ved bundfradragsmetoden har du et bundfradrag for fremlejeindtægten på 2/3 af din egen årlige boligafgift for hele lejligheden.

Boligsikring
Samme forhold som ved ejerbolig.