Boligordbog

Hvad er et annuitetslån? Hvad mener ejendomsmægleren med refusionsopgørelse? Og hvad med juristen, der snakker om betinget skøde? Få svarene her.

AB18 /ABT18
Aftaledokumenter, der tilsammen udgør ”byggeriets grundlov”. Beskriver juridiske forhold i forbindelse med et byggeri.

Adkomst
At have adkomst betyder at eje. Adkomsthaver er lig med ejendomsejer.

Afdrag
Det er den del af lånets betaling, der anvendes til at nedskrive restgælden.

Afdragsfrihed
Afdragene stoppes i en periode, hvor der kun betales renter og bidrag. De afdrag, som du ikke betaler i den periode, skal betales tilbage senere. Det betyder, at ydelsen vil stige, når den afdragsfrie periode er slut.

Annuitetslån
Et lån, hvor summen af rente- og afdragsbetalinger før skat er den samme for hver termin i lånets løbetid eller inden for fx en fastrenteperiode på et rentetilpasningslån.

Anvendelsesudgifter
De udgifter, der er forbundet med anvendelse af boligen, altså forbrugsudgifter som vand, el og varme. Fremgår af salgsopstillingen og indeholder sælgers seneste årsforbrug.

Basisrente
Basisrenten på bankboliglånene Jyske Renteloft Cibor3 og Jyske Q4 Plus svarer til den officielle sats for Cibor3 måneder.

BBR-ejermeddelelse
Et dokument, der viser, hvad kommunen har registreret af bygninger på grunden: kælder, bad, garage, udhuse osv.

Betinget skøde
Udtryk for at ejendommens overdragelse til køber endnu ikke er på plads, og at der mangler at blive opfyldt nogle forhold. Når disse forhold er på plads, gøres skødet endeligt.

Bidrag
På et realkreditlån går rentebetalinger som udgangspunkt direkte til obligationsejerne. Bidrag er den del af låntagers betaling, der går til at drive realkreditinstituttet. Bidrag beregnes typisk som en procentdel af lånets restgæld.

Bopælspligt
Krav om at en ejendom skal bebos af husets ejer(e).

Brandforsikring
Også kendt som husforsikring. Forsikringen er lovpligtig på din bolig. Bor du i hus, skal du selv tegne forsikringen. Bor du i ejerlejlighed er det ejerforeningen, der tegner forsikringen.

Bruttoudgift
Samlede udgifter for ejendommen: Låneydelser (før skat), ejendomsskat, renovation, forsikringer mv. – dog ikke forbrugsudgifter.

Bygning på lejet grund
Ejer af bygningen og ejer af grunden er forskellige personer. Ejer af bygningen får en lejekontrakt eller anden kontrakt på grunden. Ses ofte i sommerhusområder.

Debitor
Den eller de personer, som har lånt pengene.

Debitorrente
En omregning af lånerenten, hvor der er taget højde for, at renten ikke betales én gang årligt, men betales fx 4 gange årligt.

Deponering
Et beløb, som indbetales af køber og reserveres i sælgers navn, indtil nogle specifikke betingelser er opfyldt. I en bolighandel deponeres købesummen, indtil bl.a. skødet er endeligt tinglyst.

Differencerente
Skal betales hvis et realkreditlån straksindfries inden det tidspunkt lånet kunne have været opsagt til med det gældende varsel.

Effektiv rente efter skat
Den effektive rente udregnes efter samme princip som ÅOP.

Ejendomsskat
Kommunal skat på grundens værdi.

Ejendomsvurdering (den offentlige)
Der er ikke altid overensstemmelser mellem den offentlige ejendomsvurdering og prisen, som ejendomsmægleren fastsætter. Salgsprisen er mere påvirket af udbud og efterspørgsel i området.

Ejendomsværdi
Den samlede værdi af grund og bygninger.

Ejerforening
Forening af ejere i en ejendom. Alle, som ejer en ejerlejlighed, har pligt til at være medlem af den pågældende ejendoms ejerforening.

Ejerpantebrev
Pantebrev, som ejeren af en ejerbolig udsteder til sig selv. Ejerpantebreve bliver ofte brugt som sikkerhed for lån, men kan ikke benyttes som sikkerhed for realkreditlån og bankboliglån.

Ejerskifteforsikring
Forsikring, som kan tegnes af køber ved en bolighandel. Dækker skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Foreligger der en tilstandsrapport udarbejdet af en byggesagkyndig og en bekræftelse fra et forsikringsselskab om, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring, kan sælger ikke længere gøres ansvarlig for husets fysiske fejl og mangler. Sælger og køber deler præmien for ejerskifteforsikringen.

Energimærke
Et dokument, som beskriver boligens energimæssige tilstand. Energiforbrug og vandforbrug beskrives også. Energimærke er lovpligtigt og udarbejdes i forbindelse med en bolighandel.

Fastkursaftale
En aftale, du indgår med bank/realkreditinstitut om udbetaling eller indfrielse af et realkreditlån til en fast kurs frem i tiden.

Fordelingstal (ejerforening)
Ud fra fordelingstallet bliver det udregnet, hvor stor en del af de samlede fællesudgifter den enkelte beboer skal betale. Fordelingstallet udregnes oftest efter ejerlejlighedens eller andelsboligens størrelse.

Forfaldsdato
Forfaldsdato er den dato, hvor en termin skal betales. For decemberterminen er forfaldsdatoen fx 1. december, og forfaldsmåneden er derfor december. Ofte er sidste rettidige betalingsdato den sidste bankdag i den måned, som forfaldsdatoen er i, fx den 30. december.

Forhåndslån
Ved fx et byggeprojekt kan man optage et lån, før den forudsatte værdi er til stede, mod at et pengeinstitut stiller en garanti for, at byggearbejderne færdiggøres, og at ejendommen opnår den forudsatte værdi.

Formidlingsaftale
En salgsaftale, der indgås mellem sælger og ejendomsmægler. Af formidlingsaftalen fremgår alle betingelser for salget. Formidlingsaftalen løber i op til seks måneder, men kan forlænges med tre måneden ad gangen.

Forudsat prioritetsplan
En oversigt i dit realkreditlånetilbud fra Jyske Realkredit over de pantebreve (lån) og byrder (fx servitut), der er tinglyst på din ejendom i den rækkefølge, Jyske Realkredit forudsætter, når lånet er udbetalt.

Fortrydelsesfrist
Efter at købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, har køber seks hverdages frist til at fortryde handlen. Prisen for at fortryde handlen er 1% af købesummen.

Fællesudgift
De udgifter som alle beboere i en ejerlighedsforening betaler i fællesskab – fx renovation og brandforsikring.

Garanti
Når der stilles bankgaranti, garanterer banken for, at et bestemt beløb betales på et givent tidspunkt. Ved garanti for betaling af købesum garanterer banken over for sælger, at køber betaler købesummen på overtagelsesdagen.

Grundejerforening
En forening for ejerne af grundene i et bestemt område eller en bestemt vej. Grundejerforeningen kan fx selv have ansvaret for vedligeholdelse af grønne områder, og de kan fastsætte vedtægter om, hvordan man som grundejer skal ”opføre” sig.

Hovedstol
Lånets oprindelige størrelse. Det er det beløb, som tinglyses som pant i ejendommen.

Hæfter for
Når du hæfter for et lån, betyder det, at du er forpligtet til at betale lånet tilbage, fx et realkreditlån.

Inkonverterbart lån
Inkonverterbart betyder, at obligationerne bag lånet ikke kan opsiges til kurs 100. Hvis et inkonverterbart lån skal indfries, skal det derfor indfries til markedskursen på obligationerne, som kan være over 100.

Kontantlån
Et lån, hvor hovedstolen og provenu er kendt, fordi evt. kursgevinst eller tab bliver indregnet i lånerenten.

Kontantpris
Den kontante pris, en bolig kan købes for uden at overtage sælgers lån.

Konverterbart
Konverterbart betyder, at lånet kan opsiges til fx kurs 100 med fx en frist på 2 måneder til en termin.

Kreditor
Den, man skylder penge til – fx realkreditinstitut eller bank.

Kursrisiko
Kursen på obligationerne, som ligger bag et realkreditlån, svinger hele tiden. For et kontantlån betyder det, at renten på lånet kan blive højere eller lavere, end det der fremgår af lånetilbuddet. For et obligationslån betyder det, at det beløb, der udbetales, kan blive større eller mindre. Bliver der indgået en fastkursaftale, undgås denne kursrisiko.

Kursskæring
Kursskæring er en omkostning, der betales til realkreditinstituttet i forbindelse med fastsættelse af kursen på dit lån. Der er tale om et fradrag eller tillæg, der derved giver dig en lidt dårligere kurs, end den som de bagvedliggende obligationer handles til i markedet.

Kurstab
Hvis et realkreditlån udbetales til en kurs under 100, kalder man det et kurstab. På et kontantlån indregnes kurstabet i renten og medfører en højere rente, imens kurstabet ved et obligationslån enten betyder, at man får mindre udbetalt eller at hovedstolen bliver højere. Man taler også om kurstab, hvis et realkreditlån indfries til en kurs, der ligger højere end den kurs, lånet oprindeligt er udbetalt til.

Kursværdi
Kursværdien af et realkreditlån er obligationsrestgælden ganget med kursen på de bagvedliggende obligationer og divideret med 100.

Kurtage
Kurtage er den betaling, som realkreditinstituttet tager for at handle de obligationer, der ligger bagved realkreditlånet. Kurtagen beregnes som en procentdel af lånets kursværdi.

Køberomkostninger
Af købsaftalen fremgår det, hvilke udgifter køber og sælger skal deles om at betale.

Købsaftale
Den aftale, der indgås mellem sælger og køber om køb af boligen.

Lokalplan
En lokalplan er en plan, som kommunen udarbejder for anvendelse af et bestemt område. Lokalplanen fortæller, om der er planer om opførelse af nye veje, erhvervsejendomme eller lignende. Den fortæller også om eventuelle restriktioner omkring farvevalg på hus og tag, antenneanlægning beplantning mv.

Løbetid
Hvor mange måneder/år man har ret til at være om at betale lånet tilbage.

Løsøre
I en bolighandel er der ofte noget løsøre, som følger med – fx hårde hvidevarer. Hvilket løsøre, der følger med i en bolighandel, fremgår som oftest af salgsopstillingen.

Lånerente
Den årlige rente, som skal betales af den skyldige restgæld.

Låneomlægning
At lægge lånet om betyder at optage et nyt lån – fx med lavere rente – og indfri det gamle lån.

Låntype
Realkreditlån og bankboliglån tilbydes som forskellige låntyper, fx obligationslån og rentetilpasningslån. Låntyperne har forskellige karakteristika.

Matrikelnummer
Alle ejendomme i Danmark har et matrikelnummer – ligesom at alle borgere i Danmark har et CPR-nummer.

Morarente
En ekstra rente, som du skal betale, hvis du ikke betaler fx en termin til tiden. Morarenter er en kompensation til långiver for forsinket betaling.

Nettoprovenu
Det beløb, man får ”i hånden” ved hjemtagelse af et realkreditlån – fratrukket udgifter til realkreditinstitut, bank og tinglysning.

Nettoydelse
Den udgift der er på et lån, når der er taget højde for skattebesparelsen på renteudgift og bidrag.

Obligationslån
Et lån, hvor ydelsen er kendt på forhånd, fordi både hovedstolen og renten er fastlagt. Provenuet er ukendt indtil udbetaling, idet en evt. kursgevinst eller tab påvirker provenuet (medmindre der er indgået en fastkursaftale).

Oprykningsret
Betyder, at et pantebrev rykker op i prioritetsrækkefølgen i takt med, at der afdrages på foranstående lån.

Opsigelse
Ved et konverterbart lån kan du opsige lånet til fx kurs 100 med et varsel på to måneder forud for en termin. Rentetilpasningslån kan opsiges i forbindelse med en refinansiering, hvor fristen er to måneder forinden.

Pantebrev
Det dokument (digitalt eller papir) som giver kreditor pant i din ejendom til sikkerhed for lånet. Det indeholder også vilkårene for lånet. Pantebrevet tinglyses elektronisk.

Pari
Kurs 100.

Prioritetsstilling
De lån, der er i en bolig, står i rækkefølge som kaldes prioritetsstilling. Hvis boligen går på tvangsauktion, bliver lånene indfriet i rækkefølgen.

Privat pantebrev
Et privat lån med sikkerhed i fast ejendom.

Provenu
Provenuet af et lån er det beløb, som man får udbetalt. Det vil sige kursværdien af lånet fratrukket omkostninger.

Provenuberegning
Beregning af det kontante overskud, sælger får ved salg af en bolig eller af det overskud, der eventuelt bliver ved omlægning af lån.

Referencerente
En referencerente er en rente, der fastsættes og offentliggøres af en myndighed eller aktører på det finansielle marked. Referencerenten danner udgangspunkt for den rente, der betales for lånet. CIBOR 3 måneder er et eksempel på en referencerente.

Refinansiering
Se rentetilpasning.

Rentetillæg
Rentetillæg på et bankboliglån svarer til bidrag i et realkreditinstitut. Det er et tillæg til basisrenten og afhænger bl.a. af, hvor stort lånet er i forhold til ejendommens værdi, når du optager lånet.

Rentetilpasning
Har du et rentetilpasningslån, skal lånet refinansieres. Rentetilpasning kaldes også for refinansiering. Det vil sige, at obligationerne erstattes af nye obligationer. Tidspunktet for rentetilpasning afhænger af den aftale, du har indgået med Jyske Realkredit. Har du et F1-lån, sker rentetilpasningen hvert år. Har du et F3-lån, sker rentetilpasningen hvert 3. år. Jo kortere intervaller der er mellem rentetilpasning, jo lavere vil din rente typisk være. Det er renteniveauet på rentetilpasningstidspunktet, der bestemmer, hvilken rente der skal betalesindtil næste rentetilpasning.

Refusionsopgørelse
Udregning, som advokaten eller andre, der berettiger handlen, laver over udgifter, der skal deles mellem køber og sælger.

Restgæld
Det beløb, der skyldes på et lån.

Salgsbudget
Ejendomsmægleren udarbejder et salgsbudget, som viser alle indtægter (den forventede salgspris) og alle udgifter (indfrielse af gæld og alle omkostninger i forbindelse med salget). Hermed fremgår det provenu, sælger kan forvente at få.

Salgsopstilling
Udarbejdes af ejendomsmægleren. Salgsopstillingen indeholder fakta om boligen – fx størrelse, indretning, kontantpris og ejerudgifter.

Salær
Det beløb, som ejendomsmægler og advokat skal have for deres arbejde i forbindelse med en bolighandel.

Sameje
Når to eller flere ejer en bolig i fællesskab.

Servitutter
En servitut er en rettighed/byrde, der er tinglyst på ejendommen, fx en nabos ret til at færdes henover grunden.

Skæringsdag
Den dag, som køber og sælger benytter til at udarbejde en refusionsopgørelse. Opgørelsen fordeler forbrug af el, vand, varme m.v. for en periode, der rækker ind over overtagelsesdagen.

Skøde
Bevis på, hvem der ejer en ejendom.

Sælgerpantebrev
Et pantebrev, der udstedes af køber til sælger for den del af købesummen, der ikke kan finansieres via realkreditinstituttet. Summen kan alternativt finansieres med et banklån.

Tilstandsrapport
Rapport, der udarbejdes af en byggesagkyndig om husets tilstand.

Tingbog
Et offentligt register, som registrerer oplysninger om en bolig – hvilke lån, hvilke servitutter, hvem der ejer boligen osv.

Tingbogsattest
En kopi af det, som er registreret i tingbogen.

Tinglysning
Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder over fx fast ejendom herunder pant m.v. Når du optager et realkreditlån elleret bankboliglån, skal realkreditinstituttet/ banken have sikkerhed i form af et tinglyst pantebrev.

Tinglysningsafgift
Når et dokument skal tinglyses i tingbogen, skal der betales en tinglysningsafgift til det offentlige, der består af en fast afgift og et variabelt beløb, der afhænger af lånets størrelse.

Tvangsauktion
Hvis en boligejer ikke kan betale terminsydelsen, kan kreditor – efter nærmere regler – begære huset solgt på tvangsauktion.

Udbetaling
Første betaling – ud af den samlede købspris – en køber skal betale. Udgør typisk 5% af købesummen og skal typisk betales 1-2 uger efter underskrift af købsaftalen.

Vedtægter
Gældende retningslinjer for en forening, fx for en forening af ejere af ejerlejligheder i en ejendom (ejerforening).

Vitterlighedsvidner
De personer, som ser på, mens en debitor/ debitorer skriver under på et gældsbrev. Vitterlighedsvidnerne skal bevidne dateringens og underskriftens rigtighed og debitor- myndighed.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Beskriver prisen for at låne, når der tages højde for obligationskurs, omkostninger, rentesats og lånets varighed. Kan anvendes til at sammenligne prisen på lån og skal oplyses, hver gang du får et lån eller en kredit.