Årsregnskabsmeddelelse 2013

Jyske Banks årsregnskab 2013 – i detaljer

 • Resultat før skat 2.301 mio. kr. (2012: 849 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 14,7% (2012: 6,1%)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 1.147 mio. kr. (2012: 1.842 mio. kr.)
 • Bankudlån stiger 5% til 111 mia. kr.
 • Bankindlån stiger 19% til 116 mia. kr.
 • Solvens 16,0%, heraf kernekapital 15,9% (2012: 17,3% og 15,3%)
 • Individuelt solvensbehov 9,8% (2012: 10,2%)
 • Samlet bidrag til Garantifonden mv. 1.778 mio. kr. siden 4. kvt. 2008 , heraf 149 mio. kr. i
  2013 (2012: 109 mio. kr.)
 •  Dagsværdien af hold-til-udløb porteføljen er 302 mio. kr. over den bogførte værdi
  (2012: dagsværdi 345 mio. kr. over den bogførte værdi)
 • Likviditetsberedskab 50 mia. kr. (2012: 43 mia. kr.)
 •  Antal kunder i koncernen er i 2013 øget med 108.000 til godt 740.000